DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 63     <-- 63 -->        PDF

nimo pri čemu grudica sklizne (si. 6).
(Jednogodišnja sadnica eukalipta pa i
vrsta jačih postranili grančica nesmetano
će kliznuti za visinu tuljka, još
bolje ako u momentu sklizanja tuljak
popustimo, Tuljak ima najmanje 0 5
do 7 cm. (si. 7). Kad je i ova operacija
izvedena, mali sadilj 0 2—3 cm utisnemo
koso na nekoliko mjesta i svaki put
potisnemo prema sadnici si. 8.


Napominjem: dobro je imati tri radnika,
tako da jedan zatrpava rupe i ide
naprijed, drugi prekida žice i donosi
tuljke sadiocu, a treći sadi. Također je
potrebno nekoliko sati prije sadnje tuljke
dobro zaliti vodom.


Ovim načinom Dostigao sam učinak
rada 2—3 puta veći i izvanredan uspjeh
za razliku od naprijed spomenutih metoda,
a na istom iDonitetu zemljišta i
istom kvalitetom sadnica.


Pečić Mate šum. teh.


Šumarija Metković


STOGODIŠNJICA TEHNIČKE VISOKJS
ŠKOLE U ZVniCnV^^r^


Sa osnivanjem konfedeflalne visoke
tehničke škole godin^ 1955./Svicarska je
dobila najvišu ustano:siU_sa-^umarsku nastavu.
Prije tog doba Svicari su stjecali
svoja osnovna znanja iz šumarstva u
inozemstvu, najviše u Njemačkoj. Stoga
je utjecaj šumarskih krugova Njemačke
bio razmjerno vrlo jak i kasnije. Ali i
istaknuti francuski šumari mnogo su
utjecali na razvitak šumarske misli i šumarstva
Švicarske.


Među prvim profesorima bili su ne
samo Švicari nego i njemački emigranti,
Francuzi i Talijani. I tako se u sukobu
raznih ideoloških shvaćanja već vrlo rano
započela razvijati šumarska nauka
Švicarske. Slobodoljubivi duh Švicarca
ostavio je otvorena vrata raznolikim
strujanjima izvana i ujedno nije dopustio
da ga ona osvoje.


Gotovo od prvog početka osnivanja
odjela za šumarstvo najvažnija disciplina
bila je uzgajanje šuma. I danas još
na zgradi stoji natpis Institut fiir Waldbau
— institut za uzgajanje šuma. Razvitak
te discipline dao je osnovne temelje
razvitku šumarstva Švicarske. Prolazeći
kroz prostorije odjela za šumarstvo
i kroz šume Švicarske dobiva se dojam,
da sve ostale grane šumarske nauke i
prakse služe uzgajanju šuma, t. j . kvalitetnom
podizanju sastojina, njezi drvne
zalihe i prirasta.


U čitavom razvitku šumarske misli na
tehničkoj visokoj školi (ETH) osjeća se


kontinuitet. Isto tako i u praksi. To je
posve razumljivo, kad se ima u vidu:


1. da Švicarska nije bila u ratu gotovo
500 godina, 2. da postoji samo jedna visoka
škola za šumarstvo, 3. da je u toku
100 godina tu djelovalo samo pet profesora
uzgajanja šuma (Landolt, Buhler,
Engler, Schddelin i Leibundgut), 4. da je
Švicarska dosta rano prihvatila ideje ..
Gayera o stvaraniu i održavanju mješovitih
raznodobnih šuma, francuske principe
visoke prorede, razvijala ideju ...borne
šume nastalu i autohtono u mnogim
seljačkim šumama na švicarskom tlu
te dalje u praksi i nauci razvijala francusku
zamisao o kontrolnoj metodi uređivanja
šuma (......, Knuchel).
U takvim okolnostima stvorila se uzana
povezanost između uzgajanja i uređivanja
šuma, sinteza međusobno suprotnih
ekonomskih i bioloških principa,
pouzdana osnovica za međuđsobno upotpunjavanje
nauke i prakse. Stoga stručnjaci
sa svih strana Evrope odlaze u
ovu malu zemlju, da se na licu mjesta
upoznaju ,kako je ta zemlja uspjela obogatiti
svoju nraksu naukom, osloboditi
se vanjskih loših utjecaja, izgraditi pre-
borne i raznodobne šume, kako izmijenjuje
monokulture u mješovite sastojine.
Naročito poslije II. svjetskog rata,
kad se zgrada stare njemačke škole u temeljima
prodrmala, u Švicarsku upravo
hodočaste šumari srednje Evrope, bježeći
od principa klasične škole o najvećoj
šumskoj renti i strogog reda, da upoznaju
stvaralačku slobodu, oslobođenje od
dogme i šablone. Rađaju se pokreti i
društva u Njemačkoj i Austriji za prirodniji
način šumskog gospodarenja,
proživljavajući tako krizu, koju je Švicarska
već davno preboljela.


Razvitku napredne šumarske misli
mnogo je pridonijela i praksa. Mnogi
švicarski šumari na terenu ne samo primjenjuju
nove tekovine šumarske nauke
nego i sami razvijaju nauku (kao na pr.
Biollev, Favre, Ammon, Krehs, Trepp,
Barhey i dr.). Tome je mnogo pomogao
i opći odnos većine naroda prema šumi
i šumskom gospodarenju, odlično pomoćno
stručno osoblje koje se regrutira
uglavnom iz stalnog kadra kvalificiranih
šumskih radnika, velika zainteresiranost
općinskih odbora i šumarskih komisija
za razvitak područnih šuma, kao
i shvaćanje da je šuma bolja štedionica
nego banka makar je švicarski franak
stabilna i jaka valuta, stalni i jaki fondovi
za izgradnju puteva, pošumljavanje
i dr. za komunalne i druge šume.


Kod ovakvih okolnosti razvitak napredne
šumarske misli ima solidnu osno


61
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 64     <-- 64 -->        PDF

vicu za još viši uspon. I zato proslava
stogodišnjice ETH i napose njenog odjela
za šumarstvo može ukazati na velilce
i stvarne uspjehe u nauci i pralisi, u literaturi
i na terenu.


Utoku takvog razvitka stvara se Švicarska
škola uzgajanja i uređivanja šuma,
sinteza naprednih ideja Istoka i Zapada,
pročišćenih kroz pogreške prijašnjih
više ili manje loših teorija, koje su
dovele do katastrofalnih posljedica u
šumskoj privredi mnogih krajeva Evrope.
Otvorenih očiju za sva nova stremljenja
u inozemstvu Švicarsko šumarstvo
u teoriji i u primjeni oprezno prilazi
rješavanju svakog krupnijeg problema


te ne samo u kolaboraciji nauke i praksenego
i u skladu s razvitkom ostalih grana
privrednog i društvenog djelovanja
kroči snažnim koracima naprijed.


Put k napretku svuda je strm i viju


gav, posut preprekama i suprotnim tendencijama,
pun u stranu izbačenih, zaostalih
i naprednih boraca. Ustrajnost,
marljivost, kontinuiranost i samostalnost
akcije na temeljima zdravih starih
i novih naučnih dostignuća odnose pobjedu.
Švicarsko šumarstvo pod vodstvom
ETH pokazalo je u tome ogromne
uspjehe. Na toj osnovici ukazuje se još
šira perspektiva za daljnji napredan
razvitak. Čestitamo! J. Safar
STRANA STRUČNA LITERATURA


ZEITSCHRIFT FtiR FORSTGENETIIi
UND FOSTPFLANZENZtJCHTUNG ..
(1952) J. D. SAUERLSNDER´S VERLAG
FRANKFURT AM MAIN


U prošlom broju »Šumarskog lista«
prikazano je prvo godište ovog časopisa.
Ovaj put nastavljamo sa prikazom članaka
iz II. godišta 1952.


Časopis izlazi sa proširenom redakcijom
u koju se uz Dr. W. Langer-a (iz
Schmalenbecka, Zapadna Njemačka) priključuju
Dr. .. Johnsson (Ekebo u Švedskoj)
i F. J. Righter (Placerville - USA).


U predgovoru za drugo godište časopisa
novi izdavački kolegij ističe potrebu
za širu akciju i za stvaranje časopisa
internacionalnog značaja, u kome
će se članci objavljivati i na drugim jezicima
osim ^na njemačkom (na engleskom
i francuskom), te sa odgovarajućim
l^rakim sadržajem. To opravdava
i interes kojeg je časopis pobudio izvan
granica Njemačke.


1. sveska.
Johansson
.. — Nekoliko problemakod ispitivanja potomstva šumskih
vrsta (S. 2—8)


Autor diskutuje o uzgoju biljaka i
njihovom sortiranju (u šumskim rasadnicima),
te ističe, da se automatskim odbacivanjem
slabog rasadničkog materijala
ne dolazi do cijelog varijabilnog
niza jedne vrste. Za pokuse teoretske
prirode treba upotrebljavati savršenije
metode kod kojih će se sačuvati cijeli
raspon varijacija. Broj individua koji
se uzima u pokus mora odgovarati for


muli za takozvanu »pokusnu griješku«:


s


m
= ± .^, u kojoj je »s« — širina va


l/n
rijabilnosti, a »n« broj individua. Veći
broj individua smanjuje griješke, ali se
pokazuje, da već broj od 30 individua
po parceli može zadovoljavati. Također
se mora voditi računa o proredama kao
i utjecaju susjednih biljaka u kulturi
sa normalnim sklopom. Utjecaj susjednih
individua je to veći, što je pokusni
materijal heterogeniji i stariji. Zbog toga
su potrebne velike parcele, ali obzirom
na potrebu ponavljanja, treba vršiti
pokuse na više manjih parcela (sa oko
100 do 150 biljaka) da bi se izbjegle nejednoličnosti
tla. Kontrolne parcele moraju
se također rasporediti tako da i
one obuhvaćaju sve raznolikosti stanišnih
uvjeta.


Broj serijskih ponavljanja ne može se
unaprijed odrediti, jer je on ovisan od
niza faktora kao što su: varijabilnosti
unutar parcele, nehomogenost tla, veličina
razlike sorti i t. d. Autor na osnovu
dugogodišnjeg iskustva radi u pravilu sa
3 do 6 ponavljanja. Moderni plan pokusa
sadrži dvije osnovne karakteristike: ponavljanja
i slučajni raspored parcela.
Na osnovu toga izrađena je detaljna
metodika u radovima raznih pisaca na
koje autor skreće pažnju. Autor upoređuje
3 pokusne metode: 1. — potpuno
slučajni raspored; 2. — pokus u blokovima
13.´— pokus sa reduciranim blokovima
za nove sorte sa 4 ponavljanja,
te utvrđuje, da broj »slobodnih stepena«
griješke kod treće metodike pada na 16
i time se oštrina pokusa pojačava. Radi
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 65     <-- 65 -->        PDF

izbjegavanja utjecaja susjednih individua
upotrebljava se pokus sa »kolektivnim
parcelama« raznih vrsta ili geografskih
rasa. Taj se pokus upotrebljava i
kad se ispituju i upoređuju osobine križanaca
sa onim njihovog roditeljskog
para.


Dalji postupak sa pokusom je od presudne
važnosti. Zaštita od oštećenja ne
će uvijek uspjeti. Popunjavanja treba
sve do krajnje nužde izbjegavati. Proređivanje
treba vršiti prema šumsko
uzgojnim principima na cijeloj pokusnoj
površini. Nadalje, autor govori o procjenjivanju
rezultata pokusa i na kraju
postavlja pitanje- da li se ne bi možda
moglo doći i do rezultata sa mlađim
materijalom bez ovih i ovakvih kompliciranih
i dugotrajnih eksperimenata!


G r e h n J. — Težina sjemena kod križanaca
unutar sekcija Populus Leuce
kao funkcija muškog i ženskog partnera
(S. 8—16)


Autor je istraživao težine sjemena
kod križanaca između pojedinih vrsta
topola iz sekcije Leuce i statistički utvrdio
razlike koje nastaju na osnovu toga,
koji je bio muški, odnosno ženski roditelj,
križanca. U pokus su uzete razne
provenijence i varijetete bijele topole i
jasike, zatim siva topola, te dvije amerikanske
vrste: Populus tremuloides i P.


grandldentata. Postavljanjem rezultata
ovih pokusa (razlika u težini sjemena) u
koordinatni sistem, dolazi se do zaključaka
o zakonomjernom toku ovih roditeljskih
upliva. Autor dalje raspravlja
o ovim razlikama i njihovom značenju
za razvojno historijski položaj vrsta, za
pojavu heterozisa, za pitanje različnosti
recipročnih ukrštavanja i za mogućnost
pravovremenog prepoznavanja privredno
vrijednijih križanaca.


Rohmeder .. i Dimpflmeier R.


— Larix decidua Mili. X Larix
Gmelini Pilg. jedan u Grafrath-u u
mnoštvu, prirodno nastao luksurirajući
bastard. (S. 16—19)
U pokusnom arboretumu Grafrath
već od 1936. god. nastali su prirodnim
putem križanci između tamo uzraslih
stabala Larix decidua i L. Gmelini. Najviši
primjerci 17-godišnjih križanaca
(mjereni u proljeće 1952 god.) imali su
visinu od 14,8 m, promjer u prsnoj visini
28 cm, sadržaj deblovine 0,36 m^,
vanjsku površinu krošnje 161 m^, a volumen
krošnje 192 m^. Križanci su veoma
vitalni i brzog rasta tako da se, i
kod najgušćeg zasjenjivanja od lišćara
i smrče, uspješno probijaju na svijetlo.
Na osnovu utvrđenih prvorazrednih


kvaliteta ovih prirodnih križanaca izvršena
su i umjetna ukrštavanja kao i
povratna ukrštavanja križanaca sa njihovim
roditeljima. Ovaj novi križanac
treba da nosi naziv »Larix eurokurilensis
«.


Na kraju ove sveske (S. 19—22) nalaze
se skraćeni (autorizirani) izvodi iz
predavanja koja su bila izložena na III.
radnom sastanku u Hann. Miindenu od


25. do 27. VI. 1952. Autori i naslovi referata
su slijedeći:
Barne r J.: Fiziološko objašnjenje stanišnih
rasa pomoću metode radioaktivnih
izotopa.


Greh n J.: Ponašanje sive topole (Populus
canescens) u križanju.
Illie s Z. ..: Izbor blizanačkih klica
iz potomstva pojedinih stabala smrče.


Johnsso n ..: Nekoliko problema kod
ispitivanja potomstva šumskih vrsta
(Cijeli referat objavljen je u istom
broju časopisa).


Krahl-Urban
J.: Ispitivanje nasljednosti
u hrastovim i bukovim sastojinama.


L. a n g e r W.: Dijagnostičko značenje
jednog »Aurea« faktora za genetski
djelotvorno širenje polena kod smrče.
.... . ..: Upoređenje tipova smrče
sa finom i grubom korom u odnosu
na granatost i kvalitetu drveta.


Querengasser F.: Posjeta sjeveroameričkim
institutima za uzgoj šumskog
drveća.


Rohmede r E.: Mogućnosti i povećanja
uzrasta kod bora i smrče pomoću
metode masovnog izbora, kod prethodnog
sortiranja biljaka prema veličini.


Rohmeder
.. i Dimpflmeier R.:
Larix decidua Mili . L. Gmelini Pilg.


— jedan u Grafrath-u višestruko prirodno
nastali brzorastući križanac
(Referat u cjelosti objavljen u istoj
svesci).
Seit z F. W.: Daljna posmatranja na
dvospolnom klonu trepetljike iz Dillingena
na Dunavu.


Wettstei n
W. Ispitivanje na potomstvu
dobrih »smolnih« stabala. (Na
potomstvu crnih borova utvrdio Je


.. Har m ovisnost »smolodobivanja«
od obrazovanja epitelnih smolenica i
od pritiska sekrecije. "Već kod jedno


— do tro — godišnjih sijanaca moguć
je izbor na osnovu ovih karakteristika).
Lenk e
U.: Istraživanja o citologiji
duglazije (Pseudotsuga taxifolia Britt.)


63
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 66     <-- 66 -->        PDF

2. sveska.
Langner W. — Primjer različitogznačenja genotipa i fenotipa za uzgajanje
bilja u poljoprivredi i šumarstvu
(S. 25—28;.


Autor, na osnovu jedne mendelističke
šeme cijepanja, te prikaza populacija nastaliii
križanjem vrsta sa 3 različita dominantna
i recesivna svojstva, kao i sa
osvrtom na specifičnost poljoprivrede i
šumarstva, izlaže razlike na osnovu kojih
se, po njegovim riječima, u svakom
slučaju ne bi moglo smatrati uzgajanje
šumskog bilja sa manje perspektiva,
nego isto ta disciplina u poljoprivredi.


Iz šeme proizlazi da se cijepanjem
svojstava javlja u populacijama 27 idealnih
fenotipova od 64 moguće kombinacije,
odnosno, 42»/o ove populacije. Samo
jedan je t. zv. »idealni genotip« u kojem
su se ispoljile samo dominantna svojstva
i jedini bi on bio sposoban za daljnju
upotrebu u poljoprivredi. Međutim,
radi se ovdje o iznalaženju stalnosti
osobina putem više genotipova. Oni se u
poljoprivrednoj praksi kod jednogodišnjih
biljaka mogu utvrditi tek nakon
vremenskog razmaka od oko 10 do 15
godina. To je naročito uočljivo, ako se
radi naprimjer o svojstvu otpornosti
protiv bolesti, a koja se naravno ne mora
javljati o poljskim ogledima svake godine,
te tako djelovati selektivno.


U šumarstvu, kada se radi naprimjer
o osnivanju novih šuma, onda se počinje
sa mnogo većim brojem biljaka,
nego što će ih biti za vrijeme »žetve«.
Prema tome nije bitno, kao kod poljoprivrede,
da sve biljke kod početnog
rada odgovaraju idealnim. Dovoljan je
navedeni postotak od 42"/o »idealnih fenotipova
«, jer će se primjerci sa recesivnim
svojstvima odstraniti proredama
i čišćenjem tokom uzgoja.


U nastavku referata autor govori o
raznim problemima šumarske genetike
i ističe posebne mogućnosti istraživanja
nasljednosti u šumarskoj praksi koja
nisu uvijek moguća u poljoprivredi.


111 i e s Z. .. — Abnormaliteti klica kod


smrče (S. 28—32).


U potomstvu od 322 slobodno ocvjetala
stabla i umjetnih križanja smrče
izabrani su i odvojeno opisani (prema
različitim tipovima): kod 135 stabala
(41,9´>/.) — blizanci, kod 83 stabla (28,80/0)


— »obrnuto klijave klice« (biljke koje
prvo tjeraju izbojak), a kod 39 stabala
(12,l»/o) — debele klice. Ovi abnormaliteti
prikazani su u crtežima i opisana
je njihova brojnost. Postoji vjerovatnoća
da ´genetske razlike između pojedinih
stabala prouzrokuju različito
brojno pojavljivanje blizanaca. Autor
izvještava i o razmatranjima morfologije
jednogodišnjih biljaka, te najavljuje
također i citološka istraživanja.


Mudrich .. — Oblikovanje mlada


lačke krošnje kod ariša u ovisnosti
od tla i nasljedne osnove (S. 32—41).
Kod jednovrsnog potomstva utvrđene


su uske ovisnosti između odnosa tla i
formiranja krošnje. Ariši su skloni da
kod promjene stanišnih uslova proširuju
ili sužavaju svoje krošnje. Slične
stanišne promjene izazivaju slične reakcije.
Različite stanišne promjene mogu
imati za posljedicu, kako različite, tako
i istovrsne reakcije. Smjerište reakcije,
kao i njen intenzitet, osim toga znatno
je uplivisan i od nasljedne osnove individue.
Kod japanskog ariša prevlađuju
široke, kod evropskog uske krošnje.
Međutim, postoje brojni prijelazi. Potomstvo
japanskog ariša je međusobno
dosta slično, za razliku od potomstva
evropskog, koje je jako različito. Normalni
tip, pod pretpostavljenim optimalnim
stanišnim uslovima, određuje,
bez svake sumnje, roditeljsko stablo.
Hibridi se odnose spram čistih vrsta
intermedijarno, — sa srednje širokim
krošnjama. Kod njih: oblik krošnje, po
dužini i rasporedu grana uplivisan je
evropskim, a kut pod kojim izrastaju
grane i njihovo pružanje — japanskim
arišem. Različita dominanca kod rodi


"telja može ovdje imati za posljedicu razna
odstupanja. Različite hibridne sorte
nisu međusobno jedinstvene.


Bartels .. Istraživanja vitaliteta
klica konifera u ovisnosti od vremena
izklijavanja (»Keimzeitpunkt«) (S. 42
do 45).


Autor razmatra rezultate istraživanja
ovisnosti vremena isklijavanja u odnosu
na vitalitet klica smrče, bora i
ariša. Vrijeme isklijavanja nema za prvi
razvoj klice nikakovo značenje. Vitalitet
je međutim ovisan od vremena isklijavanja
utoliko, što u razno vrijeme isklijale
sjemenke često pripadaju različitim
težinskim grupama, pa se razlika u vitalnosti
može dovesti u vezu i sa razlikama
u težini sjemenki. Pojedinačno,
pokusi su pokazali da kod smrče prvo
kliju teže sjemenke, a iz njih se razvijaju
klice koje brže rastu, i do odbacivanja
ljuske, dostignu veće dužine. Popuštanje
vitaliteta (snage izbijanja) nastupa kod
klica koje su kasnije izklijale, pošto su
manje i sa manjim endospermom,, te
stoga jače izložene oštečivanju. Kod
bora su često sjemenke koje prve kliju
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 67     <-- 67 -->        PDF

one iz grupe lakših. Zbog toga se prve
Tilice razvijaju sporije, nego one koje
isklijavaju kasnije. Tu se ne pojavljuje
slabljenje u razvitku, jer, dok lagane
sjemenke prije isklijavaju, posljednje
isklijavaju teže. Svaka grupa klijanja je
obdarena istim dijelovima, sa jednim negativnim
i jednim pozitivnim faktorom,
što se onda odražava u izjednačenom
ponašanju u razno vrijeme izklijalih
sjemenki bora. Kod ariša izgleda da neobrađeno
sjemenje pokazuje uglavnom
iste odnose kao i ono kod bora. To se.
ne može tvrditi i za sjemenje iz trgovine,
jer ovo, svojim mehaničkim oštećenjima
(nastalim prilikom trušenja), u
većoj mjeri upliviše na vitalnost klica,


— više nego što tu dolazi do izražaja
težina sjemenki (količina edosperma).
Hoffmann
D. — Uloga fotoperiodi...
kod uzgoja šuraskog drveća (S.
45—47).


Nasljednost fotoperiodizma koji se
ispoljava u promjeni vrmenskog odsječka
u kojem se završava godišnji rast u visinu
ukoliko se duljina dana mijenja,
kod drvenastog bilja, posebno kod raznih
vrsta topola, je sigurno utvrđeno.
S time je lotoperiodizmu priznata važnost
faktora koji ograničava područje
lasprostranjenja jedne vrste i on odlučuje
kod razgraničavanje pojedinih provenijenca.
Kod izvođenja uzgojnih radova
mora se uvažiti ova činjenica.


Putem selekcije mogu se pronaći primjerci
koji reagiraju netipično i koji
mogu postati nove polazne točke za uzgoj.
I druge vrste, osim topola reagiraju
na promjenu dužine dana. Na osnovu
toga pretpostavlja se, da loš uzrast južnofrancuskog
bora u područjima sjevernijim
od njegovog prirodnog područja
rasprostranjenja, treba dovesti u vezu
sa ovom reakcijom. Međutim, tu dolaze
u obzir, osim duljeg dana i oštrija klima
uzgojnog područja, koje opet sve zajedno,
dovodi do kršljavog rasta. Tu hipotezu
mogu potvrditi samo pokusi.


Za ovakve su temeljne pokuse topole,
zbog njihovog brzog rasta zahvalan materijal.
Autor preporučuje brojne vrste
sjeveroameričkog kontinenta sa kojima
je i sam izvršio nekoliko pokusa. Ovi


pokusi dozvoljavaju pretpostavku da
iznos dnevnog produženja, odnosno skraćenja
duljine dana, igra znatnu ulogu
kod razvoja pojedinih vrsta. Naglo smanjivanje
dnevnog dodavanja svijetla (na
dan 29. IX.) kod grupe klonova dugog
dana, izazvalo je znatna smanjenja priraštavanja
ili istovremeno završavanje
visinskog rasta. Postepenost povećavanja
duljine dana u normalni dan, dovelo
je kod sjevernih provenijenca iz
Aljaske do završavanja rasta prije dostizavanja
maksimalne dnevne dužine.
Ovi pokusi još ne daju ogovora na mnoga
važna pitanja, ali već današnje poznavanje
ovog problema može korisno poslužiti
uzgajivačima.


Sveska 3.


Langner W. Jedan primjer Mendelovih
zakona cijepanja kod Aureaformi
obične smrče, kao sredstvo za
objašnjavanje odnosa oplođavanja u
šumi (S. 49—51).


Autor je na osnovu istraživanja prostornog
položaja u sastojini pojedinih
stabala smrče sa svjetlijim iglicama


(.....-forme) i genetskog dejstva na
njihovom potomstvu, te uz upotrebu
sheme Mendelovih zakona cijepanja (za
konkretni slučaj prikazanih u jednoj
tabeli), utvrdio vjerojatnošću, da se oplođavanje
svakog stabla jedne sastojine u
bitnome vrši sa neposrednih susjeda.


Krahl-Urban J. — Upozorenje na
individualne nasljedne osnove kod
hrastova i bukava (S. 51—59).
Eksperimentalna istraživanja potom


stva kod drveća zahtijevaju dugo razdoblje.
Zbog toga, pokušao je autor da
izvjesna ispitivanja nasljednosti sprovode
u prirodi. Istraživanja su vršena u
hrastovim i bukovim sastojinama školskog
revira Bramwald šumarskog fakulteta
u Hann.-Miindenu. Promatranja
vršena su na prirodnom podmlatku i
pokazala su, da postoji nasljednost ranog
i kasnog izbijanja, zatim obrazovanja
grana, grančica i krošnje, pa dubokih
ili visokih »gaćnjaka«, te također
i nasljednost uvijene žice. Članak je
islustrovan brojnim fotografijama.


Među izvještajima u ovoj svesci časopisa
nalaze se i dva interesantna referata:
Matthews J. D. — Šumarska gene


tika u Engleskoj (S. 59—65).


Autor referiše o povoljnim uslovima
engleskog šumarstva, koje ono pruža
istraživanjima iz područja genetike. Naglašeno
je različito ponašanje pojedinih
vrsta drveća koje danas uspijeva u Engleskoj
(Pinus silvestris, Fraxinus excelsior
Fagus silvatica, Quercus robur,
Quercus petraea, Betula verrucosa ..
pubescens, Acer pseudoplatanus, Castanea
sativa i druge domaće vrste, zatim
1..1. europaea, Picea sitchensis, Pseudotsuga
douglasii, Pinus contorta, Chamecyparis
Lawsoniana, Tsuga heterophjjlla,
Thuya plicata; Abies procera i
druge strane vrste kao i brojni hibridi
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 68     <-- 68 -->        PDF

stvoreni u Engleskoj ili na drugim mjestima).
Iza toga autor referiše o historijskom
razvoju istraživanja provenijenci
i o značajnim radovima sa područja šumarske
genetike. Izlaže detaljno program
»Sekcije za genetiku« poznate »Šumarske
komisije«. U toku je i inventarizacija
šuma, pri kojoj se utvrđuju »elitnesjemenske
sastojine« i »plus stabla« za


sve privredno važnije vrste drveća.
Autor opisuje nadalje razmnožavanje i
ispitivanje elitnih stabla. Posebna pažnja
posvećuje se razmnožavanju reznica i
u vezi toga opisani su razni tipovi sanduka
za razmnožavanje. Također se referiše
o električnom grijanju tla i o upotrebi
sintetičkih hormonalnih stimulatora,
posebno o prednosti upotrebe sredstva
pod nazivom »Verniculite« kao
(mediuma) sredine za ožiljavanje rožnica.
Na kraju autor izlaže i rezultate
istraživanja koja su pokazala da postoji
ovisnost između suhih, toplih ljeta i dobre
žetve sjemena kod korzikanskog
crnog bora i kod bukve.


Buchholz E. Noviji sovjetski radoin
iz uzgoja, šumskog drveća i šumskogsj^m,enarstva (S. 65—70).


Autor referiše o historijatu razvoja
istraživanja na području šumarske genetike
u SSSR-u, navodeći, da se kao
prvi rad sa tog područja smatra . u rd,
ijani-je v napis »Organizacija selekcije
šumskog bilja« iz 1912.^. godine.
Nadalje govori o metodama hibridizacije
koje se upotrebljavaju u SSSR-u.
To su prema Pravdinu: 1. metoda
posrednika; 2. metoda upotrebe mješovitog
polena; 3. metoda vegetativnog
zbližavanja; 4. metoda izbora vrijednih
biljaka na osnovu vanjskih oznaka i 5;
metoda mentora. Autor zatim referiše o
najvažnijim zadacima šumarske selekcije
koji se sastoje među ostalim: u
stvaranju novih formi otpornih protiv
suše i zaslanjenog tla, u uzgoju brzorastućih
i kvalitativno vrijednih vrsta,
te u poboljšavanju (usavršavanju) tehnike
kultiviranje. Navodi i pojedine rase
drveća koje se preporučuju za uzgajanje,
među ovima i »ogromnu rasu trepetljike«
koju je otkrio i odgojio A. Jablokov,
rase Evonimusa sa visokim sadržajem
gutaperče, koje je otkrila P. Kuda š
ev a.


Autor nadalje govori o organizaciji
sjemenske službe u šumarstvu i o istraživanjima
odnosa geografskog porijekla
(provenijence) sjemena na uzrast pojedinih
vrsta drveća (klimatske rase ariša,
karagana i t. d.). Detaljno referiše o rezultatima
selekcije kod pojedinih vrsta


drveća: vrba, topola, hrastova, ariša,,
brijestova, te o uzgoju orahovih stabala
otpornih na mraz. Nije izostavljeno ni
detaljno referisanje o vegetativnom razmnožavanju
kod šumskog drveća, pri
čemu su spomenuti radovi . u r e c k e
na pokusima sa stimulatorima, i S e v e-
r o V e na pokusima vegetativnog raz


množavanja četinjara.


Na kraju je dat pregled najnovije
sovjetske literature (od 1948 godine do
1952) sa područja šumarske genetike i
sjemenarstva koji sadrži 46 brojeva.


Svezak 4.


Johnsson .. — Razvoj triploid.nihi diploidnih populacija jasika (Populus
tremula) za vrijeme m.ladosti (S.
73—77).


Autor opisuje devetogodišnji pokus
sa triploidnim i diploidnim populacijama
jasike koji se sastoji iz 5 triploidnih
i 3 diploidne familije. Tabelarno je prikazivana
njihova provenijenca (razni lokaliteti
u Švedskoj). Triploidne familije
iinaju veće visinske i volumne priraste
od diploidnih. Tabelarno su također prikazane
razlike u uzrastu triploidnih i
diploidnih familija što se objašnjava
prisustvom individua sa odstupaj ućim
brojem hromozoma t. zv. Aneuploida.


S e i t z F. W. — O abnormalnim dvospolnim
cvjetovima jednog klona
roda Populus, sekcija Luce (S. 77 do
90).


U nastavku na svoje ranije radove
oko istraživanja seksualiteta kod topola,
autor izvještava o embriološkim i citološkim
istraživanjima dvospolnih cvjetova
na klonovima jasike iz Dillingena
na Dunavu. Utvrđen je diploidan broj
hromosoma. Kod ovog abnormalnog slučaja
razvojni proces u gineceju odvija
se na isti način kao u normalnom slučaju
kod čisto ženskih jasika. Razvoj polena
pokazuje nepravilnost u tome, što jedan
dio polenovih matičnih stanica aaostaje
u razvoju i ne izlazi iz samog stadija
profaze. One izgleda nisu sposobne da
sprovedu mejozu. U većini stvorenih polenovih
matičnih stanica odvija se redukciona
dioba normalno. Kod formiranja
tetrada nalazimo i ovdje odstupanja.
Nastaju pentade i heksade. Važniji od
toga je nalaz jedne veće stanice sa dvije
i četiri jezgre (zbog čega su možda i
velike varijacije u promjeru polema kod
dvospolnih cvjetova).


Članak je ilustrovan brojnim mikrofotografijama.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Tesdorf .. — Prethodno saopštenje


o pokusima ukrštavanju sa araukarijama
(S. 90).
Autor, u vrlo kratkom saopštenju,
izvještava o pokusima ukrštavanje vrsta
Araucaria aracana (iVIolina) .. Koch sa


A. angustifolia (Bertoloni) O. Ktze. (i
A. andustifolia X A. araucana) sa ciljem
da se spoje u hibridu kvalitete jedne,
koja je bržeg rasta (A. angustifolia) sa
kvalitetom druge ,koja ima vrednije drvo
(A. araucana). Pokusi su vršeni u Argentini.
Sveska 5.


. i r o V N. .. — Slika kemizma kod
borova podroda Diploxylon


(S. 93 — 96)
Autor je pojedine vrste borova iz
podroda Diploxylon svrstao u jedan sistem
na osnovu različitog kemijskog sastava
njihovih terpentina. Ovaj sistem
u krupnim crtama odgovara taksonomičnom
sistemu Shaw-a. U članku se nalazi
i tabela u kojoj su uvršteni istraženi
borovi i raspoređeni prema kemijskom
sastavu terpentina.


Ženke
U. — Istraživanja o odvijanjumejoze kod zelene duglazije


(S. 96 — 102)
Prikaz odvijanja mejoze kod vrsta
Pseudotsuga taxifolia var. viridis dat je
u jednom nizu vrlo uspjelih mikrofotografija
pojedinih karakterističnih faza.


Ovo su samo prethodna saopštenja o
jednom pokusu koji se nastavlja, na osnovu
kojeg će se kasnije dati općeniti
citološki prikaz zelene duglazije.


Schlenker G. — Opažanja o odnosima
spolova kod mladih sivih topola
i jasika ($.´102 — 104)


Utvrđeni su: čisto ženski, pretežno
ženski, slabo dvospolni, čisto muški,
pretežno muški, slabo dvospolni, te izrazito
dvospolni primjerci.


Sive topole — križanci nastali od
ženske P. tremula i muške P. a 1 b a
imali su samo čisto ženske ili pretežno
ženske primjerke. Recipročno ukrštane
ženske P. a 1 b a i muške P. tremula
dale su hibride za pretežno (tri četvrtine)
muškim cvjetovima.
Robak .. — O saprofitskim i parazit


skim rasama uzročnika ariševog raka


(Dasyscypha Willkommii (Hart)


Rehm.) (S. 104 — 106)


Autor ističe da nije vjerovatno postojanje
jedne specijalne saprofitske vrste
gljive Dasyscypha sa velikim sporama
na arišu, ali se rak i gljiva na granama
trebaju smatrati u izvjesnoj mjeri


(na osnovu fiziološkim i morfoloških oznaka)
kao genetski različna, a u u najmanju
ruku, kao različite rase.


Sveska 6.


. r ii n i g E. — O djelovanju heksahlor


cikloheksana na mitozu i rast u du


žinu u korijenima nekih četinara


(S. 113 — 117)
Pokusi su pokazali da heksahlorcikloheksan
(u čistim izomerama, pomiješanim
izomerama i kao tehnički ...)
ima slično djelovanje na biljne razvojne
organe kao i kolhicin.


Autor je vršio i detaljna ispitivanja
djelovanja ... na biljni organizam i o
tome izvještava u navedenom referatu.


Schwanitz F. — O sonatskim po


vratnim mutacijama kod jednog us


kolisnog primjerka božikovine (Ilex


aqifolium L.) (S: 117 — 118)


Kratak izvještaj o nalazu i opis jedne
himere božikovine sa normalnim, i
na pojedinim granicama sa uskim, nebodljikavim
listovima, popraćen fotografijama
i crtežima.


Langner W. — Raspored klonova u
sjemenskim plantažama (S. 119—121)
Autor izlaže i ilustruje crtežima naj


povoljniji raspored klonova na jednoj
sjemenskoj plantaži i dokazuje, da je
idealno nizanje sa promjenama u redovima
najpovoljnije. Na primjeru rasporeda
od 10 klonova sa po 10 biljaka iznalazi
njihov najbolji položaj u kvadrati
čnoj i trokutnoj sadnji (sa i bez proređivanja).
Između ova dva načina sadnje
praktično ne postoji nikakva razlika,
ali je teoretski, trokutna sadnja povoljnija.
Osim toga, predlaže put kojim
se dolazi do idealne smjene klonova
kod njihove brojčane nejednakosti i to
dopunjavanjem manjebrojnih nizova
klonova primjercima iz klonova veće
brojnosti.


G . t h e .. — Pokus ukrštavanja između
Larix europaea D. C. rase
»Schlitz« i Larix leptolepis Gord.


(S. 122 — 125)
Autor, u nastavku svojih ranijih istraživanja
(o kojima je već naprijed referisano)
iznosi opažanja vršena kroz
dvije vegetacione periode na potomstvu
iz ukrštavanja evropskog ariša rase
»Schlitz« i japanskog ariša. Od mraza
su 100"/o stradali potomci samooplodnih
japanskih ariša, potomci japanski X japanski
sa 58%; japanski X rasa »Schiltz«
sa 12,lVo; rasa »Schlitz« X japanski


67
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 70     <-- 70 -->        PDF

svega .^/., a rasa »Schlitz« X rasa
»Schlitz« sa svega 3,5%.
Rasa »Schlitz« je u drugoj godini po


jačala visinski prirast i smanjila razliku
između nje i križanaca.


Pokusi sa svrhom da se utvrdi postojanje
odnosa između klimatske i fiziološke
periodičnosti nisu završena, ali
neki rezultati govore dosta jasno, da tu
postoji međusobna povezanost.


Dr. P. Fukarek


UNION INTERNATIONALE DES
INSTITUTS DE RECHERCHES FORESTIERES
— 11-ieme CONGRES ROME
1953 — FIRENZE 1954, S. 1103.


U septembru 1953. održao se 11. kongres
Međunarodne unije instituta za
šumarska istraživanja. - Ova je institucija
osnovana 1890,-a reorganizirana
1929. i 1948. Kongresi Međunarodne unije
instituta za šumarska istraživanja
održani su 1893 u Austriji, 1896 u Njemačkoj,
1900 u Švicarskoj, 1903 u Austriji,
1906 u Njemačkoj, 1910 u Belgiji,
1929 u Švedskoj, 1932 u Francuskoj,
1936 u Mađarskoj i 1948 u Švicarskoj.


Kongres je održan od 22. do 26. septembra
1953. u Rimu. Na kongresu 153
delegata predstavljali su 97 instituta za
šumarska istraživanja iz 20 zemalja. Za
organizaciju kongresa bio je formiran
počasni odbor kongresa na čelu sa ministrom
poljoprivrede i šumarstva Italije,
organizacioni odbor na čelu sa prof.
dr. Aldo Pavari, Firenze, i ured kongresa
kome je na čelu bio kao generalni
sekretar Alberto Camaiti, šef kabineta
ministra poljoprivrede i šumarstva
Italije u Rimu.


Program kongresa bio je slijedeći:


22.
septembra 1953 u 9,00 h sastanak
učesnika u zgradi FAO, upis
u 10,30 h otvaranje kongresa u prostorijama
»Ente Nazionale per la Cellulosa
e per la Carta«
u 17,30 h 1. Sjednica Međunarodnog
savjeta unije.
23.
septembra 1953 u 9,00 h sastanak
sekcije 11 (ekologija šuma) i sekcije
25 (istraživanje prirasta)
u 14,30 h sastanak sekcije 21 (istraživanje
staništa) i seksije 31 (šum.
ekonomika)
24.
septembra 1953 u 9,00 h sastanak
sekcije 22 (šum. botanika) i sekcije
32 (istraživanje o radu)
u 14,30 h sastanak sekcije 23 (uzgoj
šuma) i sekcije 41 (istraživanja fizičko-
tehničkih karakteristika proizvoda
šuma)


25.
septembra 1953 u 9,00 h sastanak
sekcije 24 (zaštita šuma) i skupni sastanak
sekcije 31, 32 i 41 (grupa II)
u 14,30 h skupni sastanak sekcije 11,
21, 22, 23 i 24 (grupa I)
u 16,30 h skupni sastanak grupe I i
II (bibliografija)
26.
septembra 1953 u 9,00 h 2 sjednica
Međunarodnog savjeta unije
u 10,30 h sastanak svih učesnika
kongresa u »Palazzo della Civilta« i
zajednički posjet međunarodne poljoprivredne
izložbe
u 11,30 h plenarni sastanak u »Palazzo
dei Congressi« i završetak službenog
dijela kongresa.
U vremenu od 27 septembra do 4 oktobra
1954 održana je naučna ekskurzija
učesnika kongresa po Siciliji.


Na svečanom otvorenju kongresa učesnike
su pozdravili R. Branzi, predsjednika
»Ente Nazionale per la Cellulosa
e per la Carta, Rim L. Gui, drž.
podsekretar za poljoprivredu i šumarstvo
Italije, .. Leloup, predstavnik gen. direktora
FAO, .. Burger, predsjednik
Unije.


Na 1. sjednici Međunarodnog savjeta
Unije raspravljen je izvještaj o radu
Unije za period 1. januara 1949 do 22.
septembra 1953. i doneseni zaključci o
izvještaju, organizaciji, poslovanju i
članstvu Unije. Zaključeno je da se slijedeći
kongres Unije održi u Engleskoj.
Zaključeno je da se bivši predsjednici
Unije prof. Ph. Guinier (Pariš), prof. G.
Roth (Sopron) i prof. E. Loennroth
(Helsinki) izaberu za počasne članove
unije.


Na sastanku sekcija održani su referati
i diskusija. U sekciji U Opći uplivi
šume (predsjednik .. G. Champion ..ford)
održani su slijedeći referati:


1. Bernard, E. A. L´evapotranspiration
annuelle de la foret eguatoriale
congolaise et son influence sur la pluviosite
2.
Champion, .. C. Forest Influences
3. Gerard, Ph. Une annee d´observations
microclimatigues en foret secondaire
aux Ueles
4. Heske, Franz Moglichkeiten und
Notwendigkeiten forstlicher Diirrebekampfung
in Kleinasien
5. Madoux, E. Notes sur les vartiations
de quelques facteurs microclimatiques
en foret dense eguatoriale
6. Marschall, Colin Water, the Limiting^
Resource
, 7.´» Ndgeli, W. Die Windbremsung
dui´Cli einen grosseren Waldkomplex
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 71     <-- 71 -->        PDF

8. Soegaard, Bent Outline of Shelter
Belt Tests in Denmark
9. van der Linde, R. J. Some aspects
of the problem of shelter in cultivated
....^
.. Wilm, .. C. Research Problems
in Forest and Range Influences in the
United States


U sekciji 21 Istraživanje staništa
(predjsednik A. de Philippis, Firenze)
održani su slijedeći referati:


1. Broivn, J. .. Soil profile characters
and natural vegetation as guides
to the choice of species for wasteland
afforestation
2. Duchaufour, Ph. Modifications apportees
au sol par le reboisement a l´aide
d´especes etrangeres a la station
3. Etter, .. La description de la station,
principes et application
4. Galoux, A. Les essences forestieres
et l´evolution secondaire des sols
5. Hartman, Franz Standortskartierung
und Standortsbonitierung nach
forstokologischen Standortstypen
6. Jacamon, .. Les donnees climatologiques
dans les recherches forestieres
7. Karschon, R. Recherches sur la
chlorose le rEucalyptus
8. Magini, E. Preliminary observations
on the types of Beechwood
9. Maquori, A. and ......., S. Soil
structure stability of some Sila soils in
relation to different forest plants
10. Pavari, A., Bagnaresi, U., Cecconi,
C. A., Florenzano, G. Recherches sur
l´influence de Abies alba et Pseudotsuga
Douglasii sur les proprietes du sol
forestier
11. van Goor, C. P. Fruchtbarkeitsverlust
durch tiefen und massig tiefen
Vollumbruch der sandigen braunen
Waldb6den
12. van Goor, C. P. Der »Antagonismus
« zwischen N and P bei der Japanischen
Larche
U sekciji 22 Šum. botanika (predsjednik
C. Syrach-Larsen, Horsholm)
održani su ovi referati:


1. Bouwarel, P. L´epicea dans le Jura
francais
2. Edwards, .. V. Scottish Studies
of the provenance of European Larch
3. Fischer, F. Ergebnisse eines Versuches
iiber die Vererbbarkeit der
Wuchsform bei Larche, mit einem Beitrag
zur Methodik der Erfassung von
Formmerkmalen
4. Galoux, A. Essais d´eucalyptus au
Katanga et en Belgigue
5. Grehn, J. Samenentwicklung und
Jugendwachstum bei Kreuzungen in der
Sektion Populus Leuce
6. Langner, W. Beitrag zur Losung
des Problems der Befruchtungsverhaltnisse
im Wald mittels einer Mendelspaltung
7. Larsen, C. Syrach. Provenance
testing and forest tree breeding
8. Marguardt, .. Die Entwicklung
einer Methode zur ziichterischen Bearbeitung
von Standorteigenschaften bei
der Pappel
9. Mergen, F. Selection and breeding
of slash and langleaf pine at Lake City,
Florida
10. Metro, A. Experimentation concernant
l´emploi des eucalyptus dans les
reboisements marocains
11. ....., .. Der Bastard Pinus
strobus X excelsa.
12. Schmidt, W. Anbauversuche mit
Eukalyptusarten
13. Schmucker, Th. Uber Saeulenfichten
14. Schmerdtfeger, F. Beobachtungen
iiber die Pinus-Arten von Guatemala
15. Simak, .. and Gustafson, A.
X-ray photography and sensitivity in
forest tree species
16. Susmel, L. Polymorphisme de
l´epicea dans le Cadore oriental
17. Veen, .. Report on the test areas
of the International Provenance Tests
U sekciji 23 Uzgoj šuma (predsjednik
.. Leibundgut, Ziirich) održani su
referati:


1. Ayral, P. Sur le calcul volume, total
et par categories de produits, des
peuplements restant sur pied dans les
places d´essais au passage des eclaircies
2. Bauer, .. Der Einfluss friihzeitiger
und starker Durchforstungseingriffe
auf Wachstumsgang und Leistung der
Waldbestande
3. Becking, J. .. Einige Gesichtspunkte
fiir die Durchfiihrung von vergleichenden
Durchf orstungsversuchen in
gleichaltrigen Bestanden
4. Hummel, F. C. The definition of
thinning treatments
5. Ilvessalo, Y. Performance of thinning
experiments in Finland
6. Jeffers, J. N. R. Statistical Methods
in Forest Research
7. Kostler, J. N. von, Dickungsanalyse
als Voraussetzung der Untersuchung
8. Krishnaswamy, V. S. Thinnign research
in India
9. Leibundgut, .. Wesentliche Gesichtspunkte
fiir die Durchfiihrung von
Durchf orstungsversuchen
10. Marion, J. Definition des eclaircies
et problemes a etudier lors de leur


ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 72     <-- 72 -->        PDF

execution dans les suberaies marocaines
de l´etage semi-aride


11. Olberg, A. Uber die Kennzeichnung
der Durchforstungsweise
12. van Miegroet, .. L´appreciation
de la qualite des fourres et des groupes
de regeneration
13. van Soest, J. Zur Frage des
Durchforstungsversuches
U sekciji 24. Zaštita šuma (predsjednik
.. von Flotten, Wageningen) održani
su referati:


1. Biraghi, A. Possible active resistance
to Endothia parasitica in Castanea
sativa
2. Butovitsch, V. Die Einwirkung der
Lauterungszeit auf die Vermehrung des
Grossen Waldgartners, Blastophagus piniperda
3. Francke-Grosmann, .. Uber Wurzel-
und Stockflaule der Sitkafichte auf
norddeutschen Standorten
4. Gohrn, V., Beier Peter-Sen, ..,
and Henrik-Sen, .. A. Dendroctonus
micans Angriffe und ihr Verhaltnis zum
Durchforstungsgrad, Bekampfungsversuche
5. Henriksen, .. A. Fomes annosus
attack in relation to grade of thinning
6. Klomp, .. The role of Trichogramma
evanescens in the natural control
of pine wood moths in the Netherlands
7. Merker, E. Die Ausnutzung von
Lokstoffen und Nahrstoffen in den Rinden
von Coniferen durch Schadlinge
8. Merker, E. Die biologische Unterdriickung
von ´VValdschadlingen
9. Neumark, S. The possibility of the
control of biotic agents´ attacking felled
Eucalyptus rostrata by the application
of a modified Boucherie process
10. Peace, .. R. The testing of poplars
for their reaction to disease
11. Rennerfelt, E. Biologische Untersuchungen
iiber den Kieferndreher ..lampsora
pinitorqua
12. Schioerdtfeger-F. Der Einfluss
der Umweltbedingungen auf Entstehung
und Verlauf der Borkenkaferepidemie
1943-.50 in Westdeutschland
13. Schtoerdtjeger, F. Voraussetzungen
fiir die Infektion von Fichten durch
Ips typographus
14. Schwerdtfeger, F. Chemische ..kampfung
der Engerlinge
15. van Vloten, .. Summary for discussion
of Forest Protection
16. Vite, J, P. Die artbedingte Resistenz
verschiedener Larchen gegen
Taeniothrips laricivorus
17. Voute, A. D. The development of
Forest Entomological Research
U sekciji 25 Iskorišćavanja prirasta
i uređivanja šuma (predsjednik Y. IIvessalo,
Helsinki) održani su referati:


1. Badoux, E. Quelques remarques
concernant Timportance des pertes dues
a l´elimination naturelle en forets
2. Burns, P. Y. Growth and yield of
oak stands in the central U. S. A.
3. Chinte, F. O. Methods used in the
Philippines ´
4. Duff, G. Study of natural mortality
in Nev/ Zealand
5. Echeverria, F. I. Production nor-
male actuelle des forets espagnoles d´essences
a croissance rapide
6. Eklund, .. Der Fofstlichen Versuchsanstalt
Schwedens angewaldte ..thoden
der Zuwachsermittlung
7. Etter, .. Schweizerische Bemerkungen
zu den besprochenen Problemen
8. Ferguson, J. .. A. Considerations
on the computation of diameter growth
by Diameter Glasses from Stands ..bles
9. Ferguson, J. .. A. Probleme and
Studies of Growth and Yield by the Indonesian
Forest Research Institute
10. Harrison, J. D. .. Summary of
Growth and Yield Studies in Canada
11. Henriksen, .. A. Die forstliche
Versuchsanstalt in Danemark
12. Huet, .. Methode de cubage employee
a la Station de Recherches a
Groenendaal
13. Hummel, F. C, Brett, I. A simple
method of estimating volume increment
in stands of young conifers
14. Ilvessalo, Y. Growth and Yeld
and Forest Management
15. Ilvessalo, Y. Some figures on the
relationship between present and possible
growth in Finnish forests
16. Ilvessalo, Y. Mortality from natural
causes in Finnish forests
17. Ilvessalo, Y. Some efforts at the
rapid determination of growth in Finnish
forests
18. Loetsch, v. F. Die Bedeutung des
Merkmals »Kronengiiteklasse« bei Holzvorrats-
und Zuwachsinventuren
19. Ndslund, .. Ziele und Methoden
der forstlichen Ertragforschung
20. Petrini, S. Zuwachsberechungen
fiir Einrichtungszwecke
21. Ranganathan, C. R. Methods used
in India
22. Reginster, P. La productivite stati
onnelle des variantes du Fagetum en
Belgique
23. Schaeffer, L. Determination rapide
de l´accroissement


ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 73     <-- 73 -->        PDF

24. Setten, G. G. .. A Summary description
of Increment Sample Plot ..thods
in Malaya
25. Smith, J. .. G. Study of Growth
and Tield in British Columbia
26. van Soest, J. Einheit in der Ertragskunde
27. Weck, J. Verhaltnis zwischen dem
gegenwartigen, dem normalen und dem
durch regelmassige Forstwirtschaft erreichbaren
Zuwachs und Ertrag in
Deutschland
28. Weck, J, Schnellverfahren zur
Ermittlung von Holzvorrat und Zuwachs
in Einzelbestande der gemassigten Zone
U sekciji 31. Šum. ekonomika (predsjednik
L. Schaeffer, Nancy) održani su
referati:


1. Abetz, .. Betriebswirtschaftliche
Zusammenhange zwischen Land- und
Forstwirtschaft innerhalb bauerlicher
Betriebe
2. Hagfors, .. E. A. Scientific principles
as applied to Scandinavian farm
forests
3. Hermansen, .. Dynamics of the
calculation of rotation
4. MacGregor, J. J. Forestry Economics
5. Smith, R. C. Valuation of standing
timber in the USA
6. Speer, J. Merkle, R. Die Bewertung
von Forstbetrieben in Deutschland
U sekciji 32. Rad u šumi (predsjednik
.. Sundberg, Experimentalfaltet)
održani su referati:


1. Aro, P. Vorschlag zur Vereinheitlichung
der Zeitverteilung in den forstlichen
Zeitstudien
2. Gldser, .. Beitrage zur Korperlichen
Beanspruchung bei der Waldarbeit,
insbesondere bei Einschlagsarbelten
am Steilhang
3. Hilf, .. .. Begriffe, Masse und
Methođen der Leistungsuntersuchungen
im Hauungsbetrieb


4. Hilf, .. .., Kaminsky, G. Aufgaben,
Methođen, Grenzen und Bedeutung
arbeitsphysiologischer Untersuchungen
in der Forstarbeit
5. Hilscher, A. Notwendigkeit und
Zweck einer Normalleistungstafel ihr
Zustandekommen in Oesterreich
6. Karvonen, .. J. Physiological research
in lumberjacks´ working competitions
7. Koroleff, A. Research to increase
logging efficiency
8. ........, O. Pratical application
of the results of time studies in logging
9. Mattsson Mom, L. The fundamental
backround of the Swedish Job Study
Technigue in forestry
10. Mattsson Mom, L. Some basic
definitions regarding work and time
moments in Job Study Technique
11. Mattsson Mom, L. Schematic synopsis
of the essential time groups in
Job Studies concerning forestry
12. Putkisto, .. On t he study of
Team Work
13. Samset, .. Some results of cutting
studies in Norwegian spruce forests
14. Zehetmayer, J. W. L. Experiments
in the economics of Brashing
U sekciji 41 Istraživanja fizičko-mehaničkih
svojstava i upotrebe šum. pro-,
izvoda (predsjednik J. Campredon, Pariš),
održani su referati:


1. Kollman, F. tJber die physikalische
und technologische-Bedeutung der
Kernstoffe des Holzes
2. Mayer-Wegelin, .. Jahringbreite
und Holzgiite in Abhangigkeit von dem
verschiedenartigen Aufbau des Holzgewebes
innerhalb der Jahrringe
3. Palazzo, F. .. La sciure de bois
dans l´industrie des textiles artificiels et
des matieres plastique
4. Susmel, L. Le poids specifique du
bois d´Ecalyptus camaldulensis par rapport
a quelques facteurs relatifs a l´individu
et au milieu
5. Venet, J. Relations existant entre
la qualite du bois et la largeur des
accroissements annuels
Održano je ukupno 122 referata. U
pregledu iznesen je po zemljama broj
delegata, broj referata i broj autora:


Broj Broj Broj
Zemlja delegata referata autora


Argentina
Austrija
Belgija
Bei. Kongo
Danska
1
7
6
0
3
0
2
5
3
6
0
2
5
3
9
Filipini
Finska
0
5
1
10
1
10
Francuska 9 6 6
Indija
Indonezija
Italija
Izrael
0
0
12
1
2
2
7
2
2
2
11
2
Japan
Jugoslavija
Mala ja
Kanada
2
10
0
0
0
0
2
3
0
0
2
3
Kenija
Maroko
1
2
0
2
0
2
Nizozemska 9 10 10
Norveška 5 1 1
N. Zeland 0 1 1
Njemačka
Španjolska
36
0
28
1
29
1
71
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Broj Broj Broj
Zemlja delegata referata autora


Švedska 11 9 10
Švicarska 6 6 6
Turska
USA 1 4 4
Vel. Britanija 7 9 10


UKUPNO: 140 122 132
... 13 — —
SVEUKUPNO 153 122 132


Na drugoj sjednici Međunarodnog
savjeta izabran je za predsjednika Unije
Prof. dr. Aldo Pavari (Italija), a za
podpredsjednika dr. .. van Floten (Nizozemska).
U stalni komitet izabrani su:


C. F. Korstian (USA), .. Kreutzinger
(Poljska), J. Macdonald (Vel., Britanija),
A. Oudin (Francuska), C. R. Ranganathan
(Indija) i L. A. Tortorelli (Argentina).
Za predsjednika sekcija izabrani
sekcija 01 — E. Saari (Finska)
11—.. G. Champion (Vel. Brit.)
21—A. de Philippis (Italija)


„ 22 — C. Syrach Larsen (Danska)
„ 23 — .. Leibundgut (Švicarska)
„ 24 — A. van Floten (Nizozemska)
,, 25 — Y. Ilvessalo (Finska)
„ 31 — J. Speer´ (Njemačka)


32 —.. Sundberg (Švedska)
„ 41 — J. Campredon (Francuska)


F. N. R. Jugoslavija na ovom kongresu
predstavljali su: prof. ing. F. Alikalfić,
prof. ing. .. Begović, prof. ing. V. ..tić
i direktor ing. J. Sučić iz Sarajeva,
prof. ing. .. Bunuševac, ing. Lj. Marković
i ing. Novak Mihajlović iz Beograda
prof. ing. .. Em i direktor ing.
.. Ničota iz Skoplja te direktor ing. ..
Brinar iz Ljubljane. Član je Međunarodnog
savjeta Unije ing. Lj. Marković.
U jedan odbor sekcije 23 izabran je
prof. ing. .. Bunuševac, taj odbor imade
zadatak da izradi predlog metodike
istraživačkog rada.
Nakon završenog rada kongresa grupa
od 85 delegata bila je od 27. IX. do


4. X. 1953. na studijskom putovanju po
Siciliji. Za to vrijeme posjetili su u
Palermu »Centro SDerimentale per l´Industria
della Cellulosa«, della Carta e
delle Fibre Tessili« (direktor prof. F. C.
Palazzo) gdje se prerađuju razni poljoprivredni
i pilanski otpaci, područje pošumljavanja
u S. Martino alle Scale i
botanički vrt u Palermu, objekte pošumljavanja
na Monte Pellegrino i šumski
rasadnik u blizini Palerma, područja
erozije u Enna, kulture eukaliptusa u
Piazza Armerina, Aidone, Catania i ..ormine,
pošumljavanje živog pijeska
(dina) na obali kod Mascali, pošumljavanje
na Pelovitanskom gorju i pregledali
Etnu. Na kraju studijslčog putovanja
održano je savjetovanje.


I Horvat


V/ittich W., Die Melioration streugenutzer
Boden. (Melioracija tala s kojih
je odnašan listinac). Forstwissenschaftliches
Centralblatt 73 Jahrg. Heft 7/8-1954
str. 211-232.


Poznato je ,da se odnošenje listinca
— napose ako se vrši dulje vremena —
može vrlo nepovoljno odraziti na svojstvima
tla i na prirastu šumskih kultura.
Isprva je smanjenje prirasta razmjerno
maleno, a često tek nakon dulje
vremena postaje znatno. Na pokusnim
plohama bivšeg pruskog šumarskog instituta
uz svakogodišnje intenzivno ste-
Ijarenje smanjen je prirast u prvim decenijama
prosječno za jednu trećinu.
Poiedina tla reagirala su različito, već
prema količini i svojstvima humusa.
Dugotrajnim odnošenjem listinca iscrpu
se i najplodnija tla.


Kao što se humus gubi polagano, a
produktivna sposobnost tla uslijed odnošenja
listinca smanjuje postepeno, tako
se nakon prestanka steljarenja stara
produktivna sposobnost vraća tek vrlo
sporo ukoliko se ne poduzmu posebne
melioracione mjere. Na staništima Lausitza,
gdje nisu poduzimane nikakove
melioracione mjere, konstatirao je autor,
da ni 80 godina nakon prestanka steljarenja
nije nastupilo bitno poboljšanje
tla (izuzev što se nakupila naslaga vrlo
nepovoljnog surovog humusa) i da je
prirast ostao još daleko ispod normalnog.


Na osnovu ranijih istraživanja o utjecaju
steljarenja na tlo autor je došao
do zaključka, da uklanjanje stelje izaziva
doduše vrlo kompleksne promjene
u tlu, ali da se najkritičnije promjene
tiču dušika. Uslijed odnošenja listinca
iščezava naime iz tla biljkama pristupni
dušik.


Autor analizira rezultate melioracije
i stanje melioriranih ploha na području
šumarija Pfreimd, Etzenricht i Schnabelwaid
(Oberpfalz) na kojima se tlo pokušalo
meliorirati uzgojem leguminoza.
Uspješan uzgoj leguminoza, napose lupine,
doveo je na tim plohama do znatno
povećane produkcije pristupnog dušika,
kao i do naglog povećanja prirasta
drvne mase. Istovremeno došlo je
ne samo do nove tvorbe humusnih tvari.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 75     <-- 75 -->        PDF

već i do restitucije preostalog humusa.
U novo proizvedenim dušikovim spojevima
zastupljen je pokretniji a-aminodušik
(koji je kod odnošenja listinca prvi
nestajao) više nego stabilni, biljkama
teško pristupačni, heterociklični vezani
dušik.


Dakako, kako i sam autor ističe, ne
radi se tu samo o poboljšanju prehrane
dušikom već o kompleksnom djelovanju
leguminoza na tlo; prostirka leguminoza
bogata bjelančevinama ne poboljšava
samo opskrbu dušikom, već također
potiče življu biološku aktivnost
tla, a time povoljno utječe i na prozraku,
propusnost, kemijska svojstva tla
i dr.


Povoljno djelovanje višegodišnjeg uzgoja
leguminoza trajalo je i nakon njihova
nestanka iza sklapanja sastojine.


Ing. Z. Gračanin


Jacks G. V., Multilingual Vocabulary
of soil science. (Mnogojezični pedološki
rječnik). Str. VII + 439. Cijena 4,00
% ili 20s. Food and Agriculture Organisation
of the United Nations. Rome 1954.


Prevođenje pedoloških termina iz
jednog jezika u drugi zadaje često poteškoće
i pedolozima, a još više ostalim
stručnjacima, koji s tim terminima dolaze
u dodir, kad nastoje prenesti u
svoju zemlju iskustva stranih šumara,
poljoprivrednika, agrikulturnih tehničara
i dr. Stoga će svi oni pozdraviti izlaženje
ovog — ma da po broju obrađenih
termina — skromnog rječnika.


Nastavljajući rad, koji je započeo


.. Green 1949. g., G. V. Jakcs je redigirao
ovaj rječnik uz suradnju većeg
broja stručnjaka iz različitih zemalja.


Termini su u rječniku poredani u
grupe po ovoj shemi: A Fizika, općenito;
. Textura i struktura; C Voda tla;
D Kemija; E Organska tvar; humus; F
Biologija, ekologija; G Obrada, gnojenje,
plodnost; . Oblikovanje tla, morfologija;
I Značajke orofila, horizonti; J
Geologija, relijef, klima; . Minerologija
,glineni minerali; L Sistematika tla,
općenito; . Organska i tresetna tla; N
Podzolasta tla; O Oglejena i livadna tla;
P Aridna i semiaridna tla; Q Slana i
alkalijska tla, R Tropska i suptropska
tla; S Intrazonalna i azonalna tla; . ..rasiranje,
pregrađivanje branom, drenaže;
U Natapanje; V Erozija.


Svaki termin obrađen je na jednoj
cijeloj stranici i to u osam jezika: engleski,
francuski, njemački, španjolski.


portugalski, talijanski, nizozemski i
švedski. Uz svaki termin donijeta je i
definicija na svakom od tih jezika.


U tim definicijama došla su do izražaja
razlike u shvaćanjima pojedinih
skupina stručnjaka, tako da te definicije
nisu u svim jizicima jednake, čak ni
za tako osnovne pojmove kao što je tlo,
humus, zonalno tlo, podzol, surovi humus
i dr.


One su što više nerijetko i po smislu
bitno različite pa i suprotne. Tako su na
primjer za humus donijete samo u engleskom
dvije različite definicije, od kojih
je svaka bitno različita od definicija
na njemačkom. Podjeli u grupe moglo
bi se štošta prigovoriti. Tako na pr. nije
jasno zašto su smeđa tla (Braunerde)
uvrštena u podzolasta tla.


Rječnik je obuhvatio razmjerno mali
dio pedološke terminologije, no nadajmo
se ,da će i ovako poslužiti kao baza za
raščišćavanje mnogih važnih pojmova,
te da će iduće izdanje sadržavati manje
kontradikcija. Usprkos navedenih nedostataka
rječnik će bez sumnje pridonijeti
boljem razumijevanju stručnjaka
raznih zemalja.


Ing. Zlatko Gračanin


Kersting F.: POKUSI SA TAMANJENJEM
KOROVA U ŠUMSKIM RASADNICIMA
(Versuche iiber die Unkrautbekampfung
in FoTstbaumschule). Nachrichtenblatt
des deutschen Planzenschutzdienstes.
J. 3., .. 5., Stuttgart, 1951 (str.
65-.9).


Pljevljenje korova u šumskim rasadnicima
je prilično skup, a često i štetan posao.
Tako na pr. troškovi pljevljenja korova
za njemačke prilike (rasadnik Sauerland,
500 m nadmorske visćne Zap. Njemačke)
iznose 500 DM godišnje. Čupajući
korove s dubokim korijenjem ili rizomima
postoji opasnost, da se iščupa i kultura.
Zbog izneseniih razloga u naučnoj i slručno|_
štampi se objavljuju brojnd radovi o
suzbijanju korova u šumskim rasadnicama
herbicidima. Jedan je takav rad i dr. F..
Kersting a (Pflanzenschutzamt, Miinster).


On je postigao zadovoljavajuće rezultate
tretirajući korove rastopinama u šumskom
rasadniku u Sauerlandu s Obc.
emulzijom {1<9-I2´´i´a, lO.OOO litara po Iha)
I DNC preparatom (0,5%, lO.OOO litara po
Iha). Naročito je povoljan rezultat postignut
s DNC-sredstvom. Herbicid 2,4-D
iz ekonomskih razloga nije upotrebljiv.


73
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Komparirajući troškove pljevljenja u rata izuzevši 2,4-D preparata, koji je nešumskom
rasadniku i troškove, koji . se rentabilan. Tretirajući korove navedenim
odnose na upotrebu Obc emulzije i DNC-preparatima u šumskom rasadniku, potipreparata
u borbi proiiv korova, -rezultat snuli su se isti u toku vegetacione periode.
ispada u korist upotrebe kemij:sfeih prepaDr.
J. Kovačevi ć


STRANI STRUČNI ČASOPISI


Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen


Br. 2/3 — 1955. Kirhbersška zaštita od
usova. Autori: ... Oechslin i Karl
Oechslin donose nov način obrane od lavina
u predjelu ogoljenom dugogodišnjom
pašom. Područje se nalazi ravno na jug
od Ziiricha pod St. Gotthardom, okruženo
visokim planinama preko ..... m. Autori
zastupaju mišljenje da je svrha svih zaštitnih
naprava da zakoče sniježne mase,
a ne da ih ustavljaju kad su već pokrenute
i u snažnom zamahu. Radi toga izveli su
tipove štitova od željezničkih pragova i
poduprli ih šinama. Ove će se godine vjerojatno
taj važan posao završiti, a pošumljavanje
terena bit će uglavnom obavljeno
tokom slijedećih 10 godina. Za Švicarsku
to nije sporedna briga, jer su baš
te lavine ugrožavale važan željeznički saobraćaj
iz Italije preko St. Gottharda u
Ziirich.


Iskustva kod planiranja i gradnje šumskih
putova mehaničkim sredstvima.


Prof. ing. dr. Franz . a f n e r — Wien.
U radnji su prikazana iskustva postignuta
u Austriji kod izgradnje šumskih putova.
Od W48 izvedeno je 4i.0´00 km- putova kroz
šume i na teškim terenima. Ljudskom
radnom snagom ne bi se provela ni desetina
toga. Donesene su slike gusjeničara
u radu i navedene sve korisne strane, a
i mane njihove.


Riješena i neriješena pitanja dotura
i transporta drveta. .. S t e i n 1 i n —
Ziirich. Ni na jednom području nije se u
posljednjih 15 godina šumarska tehnika
tako naglo razvila kao kod privlačenja i
transporta drveta. Pa ipak redovno odlučuju
ekonomski, a ne tehnički obziri o
tom, da li će se i kako će se obavljati
transport, ma da u Švicarskoj nema tehnički
nerješivog transportnog problema.
Autor analizira transport u nizinama i
izvoženje u visokim brdima, pa dolazi do
zaključka, da je konjska radna snaga u
nizinama potrebnija i ekonomičnija nego
u visokim planinama, gdje je motor nezamjenljiv.
Iznošenje ogreva je još uvijek
neriješen problem, a tako i eksploatacija


u teško dostupnim planinskim šumama, u
kojima su svi radovi skuplji a prirast
manji. S t e i n 1 i n smatra da je bolje
izvlačiti čitavo stablo s granama, naročito
kod crnogoričnog drveća, jer brojne grane
stvore elastičan jastuk i svaka preuzima
samo jedan dio ukupnog tereta i time
oslabi ´-iačenje podmlatka. Autor je stručnjak
za transport drva i napisao je o tom
problemu niz rasprava u švicarskim stručnim
listovima.


Spuštanje (klizanje) drveta. G. von
Kaufmann, — Unzen. Pored raznolikih
navedenih naprava koje služe izvlačenju
drveta iz planinskih šuma, veli
autor, ipak će se znatan dio- trupaca i dalje
otpremati klizanjem na manje udaljenosti,
jer je to jeftin način, ali i za njega
treba stručnjaka. Sam.o u gomjobavarskim
Alpama utroši se godišnje 1,5 milion
radnih sati na klizanje drveta, pa se prema
tome ne može reći da je to beznačajan
rad koga je tehnika već davno premašila
i zabacila. Ali za racionalno provođenje
tog posla potreban je kadar pomno
uvježbanih radnika, a to nije lako postići.


Prvo je pravilo, da radnik odredi put
klizine koji ne mora ići najvećom strminom
i umjerenu brzinu kretanja trupaca.
Način izgradnje klizina na raznovrsnim
terenima prikazuje u šematskim crtežima.
Posao "ovisi i o vremenskim prilikama, a
naročito o debljini i vrsti snijega, pa su
i 0 tom data uputstva za praksu. Pisac
konačno upozoruje na činjenice, da o
praksi klizanja drveta nema gotovo ništa
u literaturi (osim izgradnje rJža). Jedino
je vrijedno i korisno djelo Švicara W.
Schmittera: ´VValdarbeit und Waldarbeiter
im Pratigan, koje će svaki
stručnjak s veseljem pročitati.


Neka gledišta o savremenom i budućem
šumskom gospodarenju u Škotskoj.
Walder W. Jeffrey , Edimbourg (Ziirich).
Uslijed duge periode eksploatacije i
haračenja, škotskoim je šumarstvu glavni
zadatak — pošumljavanje. Službena politika
traži prije svega da se stvori strateška
rezerva drveta time, da se iskoristi
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 77     <-- 77 -->        PDF

prirast ovo malo šuma, koje još postoje,
a onda da se pošume što prije ogoljele
površine. Budući da se pri tome ne vodi
računa ni o kvalitetu drveta ni o strukturi
budućih šuma, ne može se smatrati
solidnim putom sa šumarskog gledišta.
Država je zaradila na golim sječama, pa
je sada dužna i da ponovo uspostavi prijašnje
stanje. Treba primijeniti metodu,
koja odgovara prirodnom karakteru vrsti
drva, koja dopušta razvitak pošumljenih
površina do potpune zrelosti i sa obrastom
koji odgovara prirodnom karakteru vrsti
drva. Primjena bi Faustmannove
formule dovela do loših rezultata, pa i do
katastrofe.


Važan je u škotskim Sumama i problem
odnosa četinjača spram listača, Po


šumJjavanje se vrši samo cmogoričnim,
napose američkim vrstama. Razlozi su:
brzi rast četinjača i oskudan izbor domaćih
listača (u škotskim je brdima samo
hrast, breza i ........). Naravno da je
tako šematsko pošumljavanje š monokulturama
ugroženo kallamitetima gljivainsekata. Intezdvno uzgajanje šuma zahtijeva
raizlikovanje sastojina iz onih vrsta
koje podnose zasjenu i lOnih koje traže
svijetlo. Prve. trebaju da ise vremenom
pretvore u prebime šume. Autor tvrdi,
da sve veći broj škotskih šumara traži
rješenje i izlaz iz današnjih teškoća oslanjajući
se na moderne metode i naprednu
tehniku, koja se primjenjuje na ... u Švicarskoj.
Đ. ..


ŠUMARSKI LIST — glasilo Šumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NK
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo; Zagreb, Mažuranićev trg br. 11, telefon 36-473 —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove svih ostalih šumarskih društava
Jugoslavije Din 600.—, za nečlanove Din 840.—, za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih
i drvno-industrijskih škola Din 200.—, za ustanove Din 1.200.—. Pojedini brojevi: za članove
studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih škola Din 50.—, za nečlanove
Din 70.—, za ustanove Din 100.^—. Za inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB
Zagreb 401-T-236. — Tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 78     <-- 78 -->        PDF

SAVEZ ŠUMARSKIH DRUŠTAVA FNRJ


Povodom desetgodišnjice razvitka šumske privrede Jugoslavije
izdaje jubilarnu publikaciju


DESET GODINA ŠUMARSTVA
JUGOSLAVIJE


SA SLEDECIM SADRŽAJEM


Prirodni i ekonomski uslovi FNRJ
Šumski fond FNRJ


3. Gajenje šuma u FNRJ
4. Uređenje šuma
5. Eksploatacija šuma
6. Drvna industrija .f[
7. Izvoz drvnih proizvoda
8. Privredni bilans
9. Organizacija upravljanja i zakonodavstvo
10. Kadrovi i školstvo
11. Naučno istraživački rad
12. Društveni život
13. Problem krša
14. Topole
15. Problem erozije
16. Lov
17. Planinski pašnjaci
18. Nacionalni parkovi
Na izradi ove publikacije sarađivaće naši najbolji stručnjaci
iz svih republika.
Pretplata za preduzeća i ustanove iznosi 2.000 din., a za
članove društva 500 dinara.
Pretplatu prima Savez šumarskih društava FNRJ, Kneza
Miloša 7/III. Tek. rač. 1031-T-671 kod Narodne Banke Beograd