DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 60     <-- 60 -->        PDF

žne grane naše narodne privrede. Na pr.
jačamo i stvaramo bolje uslove za naš
turizam, lovnu privredu, budimo ljubav
i osjećaj naprama svim korisnim stanovnicima
naših šuma, a prvenstveno ptica
pjevica.


Pored toga mi treba da uvažimo i biološku
važnost naših šuma i uopće biljnog
pokrova na zemaljskoj površini.
Isto tako mi treba da imamo u vidu da
su nas naše šume i u prošlosti hranile
i branile i to nam one garantiraju i za
budućnost ako nam bude potreba, ali
zato mi njih treba da njegujemo i čuvamo.


Odavle dakle slijedi da smo mi svi
skupa dužni da vodimo ozbiljnu brigu o


W


.-.


-*iJ .^-.´"


mi´!


našim šumama. Naravno pokretač i stručni
rukovoditelj nad svim ovim radovima
treba da bude u prvom redu upravo
sam šumar, jer tu i jeste njegovo pravo
mjesto u narodu.


Obzirom na priličnu zaostalost našeg
čovjeka na selu, čemu su bili uzrok raniji
kapitalistički režimi, kao školovana
gradska gospoda, koji nisu vodili nikakove
brige o kulturnom i ekonomskom
uzdizanju našeg sela, pa prema tome nije
se ukazivalo ni na važnost naših šuma.


Pošto mi svi dobro znamo, da se čovjeka
preko noći ne može preodgojiti, a
niti odgojiti i prema tome ne možemo
mu ni tako lako otkloniti loše navike,
baš i radi toga smo dužni da starije odučavamo
od loših navika iz zaostale prošlosti
,a od mladog naraštaja da uzdižemo
kulturnog i naprednog čovjeka. Ovaj
novi čovjek glavna je naša nada budućnosti
i on će upravo biti taj, koji će svozim
razumnim radom izmjeniti sadašnji
izgled našeg življa na Kršu i uopće na
selu.


Ovog novog preporoditelja po našim
selima danas izgrađuju naše osnovne
škole i osmoljetke, koje su rasprostranjene
po mnogim našim selima, pa i po
onima najudaljenijima, gdje se o njima
nekada ni sanjalo nije. Željno očekivanog
naprednog kraškog čovjeka trebalo
bi pored općih predmeta, koji se redovno
u školama uče, učiti i nešto o onome
što je njemu najbliže ,a to je: praktičnom
radu na polju šumarstva i poljoprivrede,
kao i produbljivanju osjećajne
ljubavi naprama lijepome i plemenitome,
a prvenstveno živoj prirodi t. j . biljnom
pokrovu i svima njegovim korisnim
stanovnicima, koji u njegovom okrilju
sebi nalaze sklonište i hranilište. U


Abies Pinsapo — španjolska ili


andaluzijska jela kao ukras ne


samo gradova nego bi trebala da


ukrašuje i naše škole i ostale


domove.
Foto: Mate Rajčić


ovakovim radovima naša omladina ne
će samo steći stvarno njoj potrebno životno
znanje, nego će sticati još nešto za
život i te kako važno, a to je ljubav i
osjećaj naprama biljnom i životinjskom
carstvu, kao najljepšem uresu zelene
prirode.


Od svih rečenih stanovnika biljnog
pokrova naš učiteljski kao i uopće nastavni
kadar trebao bi da više vremena
posveti u odgoju mladog naraštaja u
produbljivanju mu ljubavi u nježnosti
i osjećaju naprama lovnoj divljači i pticama
pjevicama, koje prirodi daiu obilježje
života, pjesme i radosti a napose
u proleće i doba ljeta. Isto tako ovdje
treba da uvažimo i pretpostavku da će
ovako odgojen čovjek gajiti i plemenitiji
osjećaj naprama samom čovjeku koji nad
prirodom treba da gospodari, barem u
granicama njegove moći.


Kada postignemo ovo, onda smo riješili
jedan od najtežih problema oko pošumljavanja
našeg golog Krša i mnogo
drugih pitanja na našem selu.