DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Međutim pored primarnih faktora koji su doveli do slabljenja, a
zatim do ugibanja brestova, postoji i neposredan uzrok radi kojeg su se
nepovoljne klimatske prilike još jače odrazile u fiziološkom slabljenju
brestova s jedne strane i masovnom razmnožavanju brijestovih podkornjaka
s druge, a to su propusti i nepravilnosti u gospodarenju, kao što
je prejako otvaranje sklopa i dosta jaki zahvat u drvnu zalihu. Međutim
budući da se ovdje radi o području visokog krša, svaka sječa bi morala
biti šumsko-uzgojnog i zaštitnog a zatim eksploatacionog karaktera.


Međutim radilo se upravo suprotno t. j . sprovađale su se t. zv. »kvalitetne
konsignacije« t. j . konsignirala su se za sječu kvalitetna tehnička
stabla, dok su bolesna, oslabljena i inače oštećena stabla ostajala u sastojim.


Propusti u gospodarenju, kao što su jako prekidanje sklopa, zadiranje
u drvnu zalihu i ne sprovađanje šumsko-zaštitnih i sanitarnih mjera,
doveli su do poremećaja biocenotske ravnoteže. Prejako otvaranje sklopa
uzrokovalo je pojačanu transpiraciju što je pojačalo sušenje i onako
veoma suhog tla a naročito na južnim, jugo-zapadnim i zapadnim ekspozicijama.
Suha i vruća ljeta i obilje sušom oslabljenih brestovih stabala,
bila su povod masovnom razmnožavanju brijestovih podkornjaka, a i holandske
bolesti brijestova.


Kako smo već naveli masovno sušenje brestovih stabala prijeti potpunim
istrebljenjem brijesta u nekim šumskim predjelima, a nameće i
problem daljnjeg opstanka brijesta na teritoriju čitave gosp. jedinice.
Ono što također veoma zabrinjava je loše stanje brestovog podmladka,
koji je i inače veoma rijedak.


Radi sprečavanja daljnjeg sušenja brijestova obarat će se brestova
lovna stabla i pravovremeno odstranjivati iz šume oslabljena i bolesna
stabla.


Međutim pored toga pred nama još stoji zadatak umjetnog unašanja
brijesta u one šumske predjele iz kojih je skoro potpuno iskorijenjen.


POVODOM OSNIVANJA STRUČNOG UDRUŽENJA SUMARSKOPRIVREDNIH
ORGANIZACIJA HRVATSKE


Mladen Ing. Novaković


N
N
ovi uslovi društvenog upravljanja u našoj privredi neminovno su zahtijevali
oštru borbu za likvidaciju raznih preživjelih shvaćanja, koja
su nastala u prvim danima razvitka naše socijalističke izgradnje.


Administrativne metode i birokratske tendence, koje su se naročito
izražavale u sklonosti rješavanja pojedinih problema isključivo administrativnim
mjerama ili neposrednim direktivama rukovodećih ljudi, morale
su se u novim prilikama kao preživjele odbaciti.


Na njihovo mjesto dolazi metoda ubjeđivanja i mobilisanja radnih
ljudi, koji će sami i putem organa društvenog upravljanja osigurati ostvarenje
pojedinih konkretnih zadataka u okviru plana naše socijalističke
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 47     <-- 47 -->        PDF

izgradnje. Taj društveni mehanizam, danas širok i razgranat — zborovi
birača, narodni odbori i njihovi organi, vijeća proizvođača, radnički savjeti,
privredna udruženja, te razni organi društvenog upravljanja —
daje milionima građana mogućnost sve aktivnijeg odlučivanja o bitnim
pitanjima našeg društvenog života. To su danas već postala elementarna
prava našeg radnog čovjeka, kojima se on iz dana u dan sve više služi,
a koja u svojoj suštini isključuju sve tendence i mogućnosti opstanka
administrativno birokratskih metoda upravljanja. Ta demokratska prava
koja se naročito očituju u društvenom upravljanju su ona, koja nam osiguravaju
dosljedni socijalistički pravac kretanja čitavog našeg razvitka.


I kod nas u našoj struci osjetio se taj pravac razvitka u formi društvenog
upravljanja našim osnovnim jedinicama-šumarijama. Kolektivni
organi upravljanja osigurali su širokom krugu radnih ljudi, da u zajednici
sa predstavnicima kolektiva, odlučuju u upravljanju šumarijama.
Takvim upravljanjem, širokom inicijativom i samostalnošću u okviru
zakona i plana, razvijaju i unapređuju našu granu privrede u okviru
svojih mogućnosti a usklađuju je sa općim interesom našeg naroda i
razvitkoin cjelokupne privredne djelatnosti.


Provedeno društveno upravljanje u šumarijama nije imalo u svim
slučajevima jednaki uspjeh. Uzrok tome je u raznolikosti shvaćanja današnjeg
zbivanja pojedinaca i u raznolikosti uslova u kojima se to upravljanje
ostvaruje. Radi navedenih razloga, za rješavanje procesa društvenog
upravljanja u šumarstvu, nametnula se potreba vertikalnog povezivanja
kroz jednu centralnu društvenu organizaciju.


Potreba za kolektivnim, demokratskim, društvenim organom, koji će
imati zadatak da obuhvati sve one društvene funkcije, koje po svojoj
materiji moraju biti jedinstvene i centralizovane, koji će morati vršiti
koordinaciju na liniji unapređenja proizvodnje kao i osiguranje planskih
proporcija. Takav organ u isto vrijeme treba da bude garant za samostalnost
i inicijativu šumarije, posrednik za izmjenu stručnih iskustava
šumarija, savjetnik šumarijama pri unapređenju proizvodnje po raznim
aktuelnim stručnim problemima i kod primjene naučnih tekovina u
struci, da se brine za unapređenje kadrova, da prati stanje na tržištu
i t. d. Takva organizacija, kao važan faktor u mehanizmu socijalističke
demokracije, treba da bude u isto vrijeme jak i dosljedan instrument
naših težnji i svjesnog usmjeravanja socijalističkog razvitka.


Takve organizacije — privredna udruženja, su i te kako važna karika
u općem našem razvitku, one su — prema riječima druga Kardelja


— »pored neposrednih organa vlasti, najvažnija ključna pozicija društvenog
upravljanja«.
Bez te vrste organizacija — komora i stručnih privrednih udruženja


— u ovoj fazi našeg razvitka ne može se uopće vršiti pravilno i potpuno
funkcioniranje naše socijalističke privrede.
Uvidjevši te razloga i potrebu takvog društvenog ujedinjavanja Savez
šumarskih društava FNRJ nakon brojnih diskusija i konzultovanja
kod nadležnih saveznih organa, odlučio je, da se i šumarstvo uključi u
takovu društvenu organizaciju — u komoru i to pošto je drugačije bilo
nemoguće, zajedno sa poljoprivredom, jer je pokušaj osnivanja vlastite
komore za sada odgođen.


45
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Postojeći Savez poljoprivrednih komora FNRJ osnovan na principu
Uredbe o udruživanju privrednih organizacija još u 1954. god. nije imao
u svom sastavu nikakvu organizaciju šumarstva, radi čega je naša struka
u mnogo slučajeva, imala samo sete. Radi toga je Savez šumarskih društava
FNRJ osnovao Inicijativni odbor za organizaciju šumarstva unutar
Saveza poljoprivrednih komora, koji je odlučio da predloži plenumu Saveza
šumarskih društava: 1. da se pristupi u Poljoprivrednu komoru i to
pod uslovom, da se u samoj komori osigura potpuno ravnopravan položaj
šumarstva i poljoprivrede, t. j . osnovati u komori 2 potpuna ravno^
pravna odjeljenja sa svojim sekretarima i svojim plenumima na kojima
se bira upravni odbor sekcije. 2. da se privremeno promijeni statut Saveza
komora. Ravnopravnost bi se očitovala u sekciji za šumarstvo, koja
bi dobila svoj »Pravilnik« u kome se garantuje poseban povlašten položaj
sekcije za šumarstvo u odnosu na ostale poljoprivredne sekcije
(kao vinogradarstvo, maslinarstvo, ratarstvo itd.). Po tomi prijedlogu
Sekcija za šumarstvo i Sekcija za Poljoprivredu bile bi vezane u Komori
zajedničkom skupštinom, upravnim odborom i predsjednikom. Time bi
imala i komora garanciju za zajedničku i jedinstvenu politiku. U tom
smislu taj inicijativni odbor izradio je »Nacrt pravila sekcije za šumsku
privredu«, u kom se je navedeni princip u potpunosti ocrtao.


27. X. 1955. u Beogradu je održan osnivački sastanak sekcije za šumarstvo,
na kome je izabran upravni odbor i sekretar sekcije. Tu je
između ostalog data i sugestija da se šumsko privredne organizacije pojedinih
republika upišu u republičke poljoprivredne komore i to na istom
principu, koji je izboren kod Saveza poljoprivrednih komora FNRJ.
U vezi s time, naše republičko šumarsko društvo osnovalo je inicijativni
odbor za upis u organizaciju šumarstva u Poljoprivrednoj komori
NRH. Izrađen je »Nacrt pravila Seksije za šumarstvo« u republičkoj Poljoprivrednoj
komori NRH, gotovo po istim principima, koji su postavljeni
prilikom osnivanja šumarske sekcije Saveza Poljoprivrednih komora
u Beogradu, jer su bili po našem mišljenju potpuno dostatni za
garanciju pravilnog rada i omogućivanje svestranog stručnog poslovanja,
kao i za isključenje svake eventualne mogućnosti zapostavljanja bilo koje
struke u samoj struci.


Po tome je dne 22. XII. 1955. održan sastanak upravnog odbora Poljoprivredne
komore NRH, gdje se je pod prvom točkom dnevnog reda
pretresao problem ulaska šumarstva u Poljoprivrednu komoru. Nakon
dulje diskusije pokazalo se, da Upravni odbor ne može primiti osnovne
principe iznesene u nacrtu »Pravila« tražene šumarske sekcije, t. j . samostalnu
šumarsku sekciju sa svojim sekretarom, a sa zajedničkom skupštinom,
upravnim odborom i predsjednikom. Ostvarenje takve organizacione
forme bilo bi, prema mišljenju upravnog odbora u protivnosti sa
sadanjim principima rada Poljoprivredne komore NRH. Naime, princip,
kojim se rukovodi naša Poljoprivredna komora je u tome, da se komora
smatra »malim parlamentom« u kome se svi problemi rješavaju putem
demokratičnosti u samom upravnom odboru. Tu se pretresaju samo
osnovne principijelne stvari, a sav ostali stručni život i stručna problematika
rješava se jedino u stručnim udruženjima. Činovnički aparat je,
tim u vezi, minimalan i rješava samo najnužnija tekuća pitanja, pa
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 49     <-- 49 -->        PDF

prema tome nisu potrebne ni bilo kakve stalne organizacione jedinice,
kao što su na pr. sekcije u smislu našeg nacrta Pravila. Zbog ovih osnovnih
principa rada Poljoprivredne komore, stalo se je na stanovište, da
bi i šumarstvo trebalo prvenstveno, da se udruži u svom stručnom udruženju
Šumsko privrednih organizacija, a ovo da se učlani kolektivno u
Poljoprivrednu komoru NRH. Upravni odbor pristaje, da se u navedenom,
smislu preradi sadanji Statut Poljoprivredne komore, te da se sadanje
ime Poljoprivredna Komora NRH promjeni u Poljoprivredno-šumarsku
komoru NRH, a logično tome, da se u svim točkama Statuta dade obilježje
zajedničke komore dviju struka. U tom cilju bio bi za šumarstvo osiguran
i odgovarajući broj mjesta članova upravnog odbora, a vjerojatno
i mjesto Predsjednika komore, čime bi se osiguralo i stalno mjesto u
izvršnom odboru komore.


Nakon nekoliko daljnjih konzultovanja inicijativni odbor je prihvatio
dobivene sugestije i prsitupio izradi »Pravila stručnog udruženja
šumsko-privrednih organizacija NRH«. Poslije toga su sazvani svi predstavnici
šumsko privrednih organizacija NR Hrvatske na osnivačku skupštinu,
na kojoj je trebalo donijeti principijelne zaključke o potrebi osnivanja
takvog društvenog organa u šumarstvu Hrvatske.


Dne 27. XII. 1955. održana je ta osnivačka skupština na kojoj je
većina šumarija odobrila rad inicijativnog odbora i osnivanje Stručnog
udruženja šumsko privrednih organizacija, zatim prihvatila »Pravila«
i proračun prihoda i rashoda udruženja, izabrala upravni odbor i sekretara,
te na taj način formalno stavila u djelovanje svoje udruženje.


Osnivanjem tog udruženja ispunile su se praznine o kojima smo
uvodno govorili, a zadaci, koji se u interesu pravilnog poslovanja moraju
rješavati u tom forumu, već se, vjerujemo nakon tako kratkog
perioda rada, donekle i osjećaju. Donošenje tehničkog cjenika za šumske
proizvode je borba za sniženje proizvodnih troškova, prodaja ogreva
putem servisnih i zadružnih prodavaonica, a time izbjegavanje mreže
nakupaca, uska suradnja sa Upravom za šumarstvo i Zavodom za plan
kod donošenja svih značajnih odluka (društvenog plana, plana invensticija
i slično, osnivanje raznih komisija kao: Komisija za zaštitu šuma, za
organizaciju šumarske službe, za sniženje cijena proizvodnje itd. povremenih
komisija za instruktažu kadrova itd., te su za sada zacrtani zadaci
udruženja, kojemu je dužnost da te stvari riješi što je bolje i u što kraćem
roku, jer je osnivanje našeg Udruženja, iz objektivnih razloga prilično
zakasnilo, pa se posljedice toga moraju brzo otkloniti.


Saradnja sa šumarijama treba da je što bolja, ali sa što manje administriranja.
Svi upiti šumarija obilo kojem pitanju, a koji su nužni i
koje šumarija treba u interesu pravilnog poslovanja svom udruženju
postavljati, rješavati će se najvećim dijelom putem Biltena. Tu će se
objašnjavati svi propisi i uredbe, donašati uputstva, te objašnjavati aktualni
problemi šumarstva. Za takav rad potrebna je uska suradnja sviju
naših članica — šumarija, a naročito Uprave za šumarstvo, Zavoda za privredno
planiranje NRH, te svih instituta i fakulteta. Samo uskom suradnjom
i shvatanjem da smo svi članovi iste struke za čiji probitak se
moramo zajednički boriti, daje nam snage za pravilno i pravodobno izvršenje
svih naprijed nabrojanih teških i odgovornih zadataka.


47