DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 44     <-- 44 -->        PDF

vrstama koje su više sladoraste imade sladora u razmjeru od 50 do 60Vei.
Hranjivost zrelih, tamnosmeđih mahuna, sasvim je jednaka hranjivosti
zobi ili ječma, a veća je od hranjivosti sijena. Zrele i na suncu osušene
mahune upotrebljavaju se kao lijek. Mahune se nesmiju davati u svježem
stanju, osobito ako su ukisnute, jer bi mogle izazvati naglo oboljenje
trbušnih organa. Nezrele mahune sadrže veoma mnogo tanina, te su
bljutave.


Rogač je stablo, koje omogućava prijelaz od uzgoja šuma k uzgoju
voćnog drveća, značajno je za zemlje oko Sredozemnog mora. Ako se
k tome uzme u obzir da rogač uspijeva i na kršu i da se lako obnavlja iz
panja, onda se sa šumarskog gledišta mora rogač smatrati veoma korisnim
sredozemskim stablom, koje,, osim ploda, daje veoma dobro drvo i
ugljen. Radi ovih osobina trebalo bi kod pošumljavanja još više uzimati
u obzir i rogač.


Uslijed jako, a osobito pak uslijed naglog pada topline zimi 1941.
do 1942. god. uništeno je u južnoj Dalmaciji oko ..**/« rogača. Najviše su
stradali na izloženijim ili vlažnijim mjestima, a najmanje na prisojnim
primorskim i promajnim.


LITERATURA


1. Adamović : Die Pflanzenwelt Dalmatiens, Leipzig 1911.
2. Adamović : Die Pflanzenwelt der Adrialander, Jena 1929.
3. L. PuecherPassavalli: II Carrubo, l´Alpe 1932. No. 11—12.
MASOVNO UGIBANJE BRIJESTA U GOSP, JED. RAVNA GORA


Ing. Stanko Tomaševski


G
G
osp. jed. Ravna Gora pripada biljnoj zajednici jele-bukve, i spada u


oblast visokog krša sa nadmorskim visinama od 800—1200 m.


Temeljno kamenje tvore vapnenci i dolomiti sa svim karakteristič


nim osobinama i fenomenima krša: glavicama, grebenima i vrtačama.
Ono izbija redovito na površinu u vidu manjih ili većih blokova, a i čitavih
pećina. Između kamenja nakupilo se je plitko do srednje duboko,
ilovasto i dosta humozno tlo. Boniteti staništa su vrlo različiti, međusobno
izpremiješani i prelaze naglo jedan u drugi, tako da ih je dosta
teško lučiti.


Glavne vrste su jela i bukva kojima je primiješana smrča. Bukva
dolazi na svim staništima, a stvara i manje čiste sastojine, naročito na
višim i izloženijim položajima. Jela tvori s bukvom u stablimičnoj i grupimičnoj
smjesi mješovite sastojine u kojima većinom i prevladava, ali
izbjegava izložene položaje, grebene i glavice, koje prepušta bukvi i
smrči. Smrča je redovito primiješana jeli i bukvi, te naseljuje vrtače i
doline sa svježim i relativno dubokim tlom, ali dolazi vrlo često i na
kamenitim eksponiranim mjestima.


42
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Odnos između jele, bukve i smrče je 5:4:1 . Od ostalih vrsta zastupljeni
su u maloj količini gorski javor., brijest i jasen.


U gop. jed. Ravna Gora dolazi planinski brijest (U. montana), koji je
rasturen po čitavoj površini, na svim ekspozicijama, a naseljuje i loše
bonitete, te ga imade na suhim i plitkim tlima. Dolazi također i na svim
nadmorskim visinama, ali je iznad 1.000 m rijedak .


Sušenja pojedinačnih brestovih stabala zapažena su i ranije, ali nisu
poduzimane nikakve zaštitne mjere, jer se brijest, budući da je vrlo rijedak,
nije dirao.


Pojačano sušenje brijestova zapaženo je 1950. god. te se pojačalo i
dostiglo maksimum 1953. god. kada je posječeno 1260 suhih brestovih stabala.
Broj posječenih suhih brestovih stabala naglo se smanjio 1954. godine
kada je posječeno 311 stabala.


Najveći broj suhih brijestova zabilježen je u odjelima 64, 115, 108,
121 i 140 t. j . na južnim- jugo-zapadnim i zapadnim ekspozicijama, na
strmim do veoma strmim terenima, te plitkim do veoma plitkim ilovastim
tlima.


Sklop je u tim odjelima jako prekinut. Od 1950. godine na ovamo
svake godine su se u tim odjelima sušila brestova stabla, tako da je brijest
ovdje skoro potpuno istrijebljen.


Koji su faktori doveli do masovnog sušenja brijestova u gosp. jed.
Ravna Gora, a koje je zahvatilo tolike razmjere da prijeti potpunim uništenjem
brijesta?


Već smo naveli da je sušenje pojedinačnih brestovih stabala, a naročito
sušenje vrhova i pojedinih grana uzrokovano potkornjacima, odnosno
holandskom bolešću primijećeno ranije, međutim nisu poduzimane
nikakove mjere da se zaraza suzbije, a bolesna brestova stabla su postala
žarište zaraze.


Već je i ranije konstatovano da postoji uzročna povezanost između
ugibanja brestova i glavnih klimatskih faktora: temperature i vlage, t. j .
da nepovoljne klimatske prilike, a u prvom redu suša, utječu na fiziološko
slabljenje brijesta, jer vrlo štetno djeluju na osjetljivo brestovo korijenje,
a istodobno povoljno utječu na razvoj i razmnažanje brijestovih
podkornjaka.


Nepovoljne klimatske prilike naročito su došle do izražaja na području
gosp. jed. Ravna Gora, jer se ovdje radi o visokom kršu.


Vlagu u tlu nadoknađivao je brijest zračnom vlagom, što je razlog
da je dobro uspijevao i na ovim krševitim tlima. Međutim kad je tokom
sušnih godina 1950., a odmah zatim 1952. godine i relativna vlaga zraka
uslijed suše jako smanjena, potpuno je razumljivo da se to odrazilo na
otpornost brestovih stabala.


Pored toga jake suše uzrokovale su krajnje sušenje i onako, tokom
ljeta, veoma suhog tla, jer je kapacitet za vodu ovih tala minimalan.
Jako isušivanje tla dovelo je do pogoršanja ekoloških prilika, a naročito
na južnim, jugo-zapadnim i zapadnim expozicijama. Nije nikakvo čudo
što su nam se na tim expozicijama sušila jelova i smrečeva, nego i brestova
pa i bukova stabla.


Sušenje kod brijesta je zahvatilo sve debljinske razrede, ali je broj
sušaca najveći u srednjim debljinskim razredima.


43
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Međutim pored primarnih faktora koji su doveli do slabljenja, a
zatim do ugibanja brestova, postoji i neposredan uzrok radi kojeg su se
nepovoljne klimatske prilike još jače odrazile u fiziološkom slabljenju
brestova s jedne strane i masovnom razmnožavanju brijestovih podkornjaka
s druge, a to su propusti i nepravilnosti u gospodarenju, kao što
je prejako otvaranje sklopa i dosta jaki zahvat u drvnu zalihu. Međutim
budući da se ovdje radi o području visokog krša, svaka sječa bi morala
biti šumsko-uzgojnog i zaštitnog a zatim eksploatacionog karaktera.


Međutim radilo se upravo suprotno t. j . sprovađale su se t. zv. »kvalitetne
konsignacije« t. j . konsignirala su se za sječu kvalitetna tehnička
stabla, dok su bolesna, oslabljena i inače oštećena stabla ostajala u sastojim.


Propusti u gospodarenju, kao što su jako prekidanje sklopa, zadiranje
u drvnu zalihu i ne sprovađanje šumsko-zaštitnih i sanitarnih mjera,
doveli su do poremećaja biocenotske ravnoteže. Prejako otvaranje sklopa
uzrokovalo je pojačanu transpiraciju što je pojačalo sušenje i onako
veoma suhog tla a naročito na južnim, jugo-zapadnim i zapadnim ekspozicijama.
Suha i vruća ljeta i obilje sušom oslabljenih brestovih stabala,
bila su povod masovnom razmnožavanju brijestovih podkornjaka, a i holandske
bolesti brijestova.


Kako smo već naveli masovno sušenje brestovih stabala prijeti potpunim
istrebljenjem brijesta u nekim šumskim predjelima, a nameće i
problem daljnjeg opstanka brijesta na teritoriju čitave gosp. jedinice.
Ono što također veoma zabrinjava je loše stanje brestovog podmladka,
koji je i inače veoma rijedak.


Radi sprečavanja daljnjeg sušenja brijestova obarat će se brestova
lovna stabla i pravovremeno odstranjivati iz šume oslabljena i bolesna
stabla.


Međutim pored toga pred nama još stoji zadatak umjetnog unašanja
brijesta u one šumske predjele iz kojih je skoro potpuno iskorijenjen.


POVODOM OSNIVANJA STRUČNOG UDRUŽENJA SUMARSKOPRIVREDNIH
ORGANIZACIJA HRVATSKE


Mladen Ing. Novaković


N
N
ovi uslovi društvenog upravljanja u našoj privredi neminovno su zahtijevali
oštru borbu za likvidaciju raznih preživjelih shvaćanja, koja
su nastala u prvim danima razvitka naše socijalističke izgradnje.


Administrativne metode i birokratske tendence, koje su se naročito
izražavale u sklonosti rješavanja pojedinih problema isključivo administrativnim
mjerama ili neposrednim direktivama rukovodećih ljudi, morale
su se u novim prilikama kao preživjele odbaciti.


Na njihovo mjesto dolazi metoda ubjeđivanja i mobilisanja radnih
ljudi, koji će sami i putem organa društvenog upravljanja osigurati ostvarenje
pojedinih konkretnih zadataka u okviru plana naše socijalističke