DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ova područja učiniti pristupačnim. Još uvijek veoma rasprostranjenu
praksu »sijeci i nosi«, po kojoj se sječa na istu površinu vraća tek nakon
40—50 i više godina, treba zamjeniti kraćim vremenskim periodama
s češćim lakim zahvatima, jer svaka sječa treba istovremeno da služi
i brižljivoj njezi sastojina i postojećih drvnih zaliha. Rukovodeći se ovim
principom, može šuma trajno da daje najveći prinos.


Kada uzmemo u obzir da su potrebe na drvu u svim njegovim
sortimentima svakim danom sve veće, a. da u još neotvorenim šumskim
kompleksima leže ogromne količine drvnog materijala osuđenog na propadanje,
onda nam se ova potreba gradnje šumskih komunikacija još više
pojačava. Isto tako, korišćenje manje vrijednih drvnih sortimenata kao
i korišćenje nuzužitaka i sporednih užitaka u većini slučajeva nije rentabilno
iz razloga znatnih udaljenosti od danas postojećih komunikacija. Takovo
nam stanje također nalaže, da daljnjim otvaranjem učinimo pristupačnim
i takove dijelove šuma, čime ćemo ujedno omogućiti rentabilnost i u ovom
korišćenju.


Zahtjevi modernog vremena i odgovornost prema budućim generacijama
zahtijevaju danas od svake zemlje štedljivo ekonomisanje s njenim
ograničenim izvorima sirovina. Ovo naročito vrijedi za šumu, koja ne samo
da mora trajno proizvoditi što veće količine drvetä, već istovremeno ima
da daje i niz raznovrsnih indirektnih koristi u interesu cijele zajednice.


Neovisno od naprijed navedenog nije samo šuma´jedina korisnica ovih
trajnih komunikacija. One također služe i drugim ciljevima, civilnim
i vojnim. S tih se razloga pri obračunu ekonomičnosti ovakovih gradnji
mora uzimati u obzir i ovaj veoma važan doprinos, i ako se isti ne može
iskazati u novcu.


Ako se dakle za povećanje proizvodnje šuma u ovoj Narodnoj Republici
zahtijeva veliko proširenje mreže šumskih komunikacija, mora se istovremeno
bezuslovno tražiti, da se grade samo dobre ceste i putevi, da se predaju
saobraćaju tek nakon potpune izgradnje, i da se one trajno najbrižljivije
uzdržavaju. Isto tako ne bi se smjela dozvoliti ni dalja eksploatacija ovih
šuma u dosadašnjoj koncentriranoj formi bez ovako planirane izgradnje
šumskih komunikacija, jer će u skoroj budućnosti nastati vakuum u godišnjim
rrinosima ovih šuma. Samo planska izgradnja komunikacione mreže
omogućit će da se ovaj vakuum izbjegne i da se na cijeloj površini šuma
ove Narodne Republike napredno i trajno gospodari.


LITERATURA:


Šikić R. — Ivkov R. — Prokopljević N.: Šumska proizvodnja i njen
jterspektive (Referat br. 2 savjetovanja SŠD u Ohridu, oktobar 1954).