DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 72     <-- 72 -->        PDF

mnogim terenskim stručnjacima za razna opažanja, oglede, pa i za naučni
rad.


U kratkom posleratnom periodu ovih nastojanja rešeni su na osnovu
nauke o biljnim zajednicama neki problemi izbora vrsta i tehnike podizanja.
Tako je na pr. svedena na pravu meru i na odgovarajuće površine upotreba
lišćara na degradiranom kraškom području, razgraničena su područja primene
običnog, crnog, alepskog i primorskog bora i dane su instrukcije za
izbor tehnike prema vegetacijskom´području i stepenu degradacije. Nastojanja
instituta na uvođenju bioloških metoda nege sastojina prikazana su
u radu ing. Dragišića koji izlazi u istom broju šumarskog lista.


Završivši prvu fazu svog razvoja u kojoj je postignuto:
— opšte idejno rukovodstvo sa praksom podizanja, gajenja i zaštite
šuma u Republici;


— potpuna saradnja sa operativnim aparatom;
— osnivanje velikog broja praktičnih eksperimentalnih površina na
ćelom području Republike, koje je rukovođeno jedinstveno koncepcijom
uslovljenom ekonomikom područja i


— rešenje nekih problema prakse podizanja, gajenja i zaštite šuma koji
se mogu primeniti na šira područja Republike, Institut prelazi na dalji zadatak:
osnivanje i organizacija, egzaktnim naučnim metodama dokumentovanog,´
biološkog šumarskog eksperimenta na osnovu principa nauke o
biljnim zajednicama.
Resume


Apres ime introduction oil l´A. a dorme un apergu du developement dans le
monde et en Yougoslavie de la science sur les associations vegetales, il expose ä fond
une orientation nouvedle dans la pratique de la culture et du traitement des forets
effectuee en Yougoslavie ayant pour base les theses de cette science developpees
dans la periode de dix annees d´apres-guerre.


ŠUMSKE KOMUNIKACIJE U NR HRVATSKOJ


Ing. Josip Peternel, Zagreb


P
P
rema šumovitosti i površini šuma po jednom stanovniku Narodnu Repu


bliku Hrvatsku trebalo bi smatrati kao zemlju bogatu šumama.


Ukupna šumska površina, t. j . površina koja obuhvata sva šumska
zemljišta, iznosi 2.515 hiljada hektara, ili 44,7% od ukupne površine ove
Narodne Republike.


Tab. 1.


Ukupna površina
N.R. H.
Šumsk a površin a
Ukupna Obrasla Neobrasla
Na 1 *
stanovnika
Šumovito
st
000 ha 000 ha 000 ha 0/
/o
000 ha | % ha h
5.626 2.515 1.883 74,9 632 25,1 0,48 33,5
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Stavimo li u odnos ukupnu, obraslu i neobraslu šumsku površinu, proizlazi,
da je od ukupne šumske površine korišćeno za šumsku privredu samo


1.883 hiljade hektara ili 74,9´%, a ostatak od 632 hiljade hektara ili 25,1%
u tu svrhu pogodnih površina stoji danas potpuno neiskorišćen (Tabela 1).
Na površini od svega 1.034 hiljade hektara t. j . 54,9% obrasle šumske
površine mogu se danas, obzirom na stanje njihove opremljenosti, vršiti
sve uzgojne radnje (pošumljavanje, čišćenje, prorede i dr.) kao i realizacija
svih prinosa; na površini od 191 hiljade hektara t. j . na 10,2% obrasle


šumska cesta na Velebitu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 74     <-- 74 -->        PDF

šumske površine mogu se ovi radovi samo djelomično vršiti, a na površini
od 151 hiljade hektara t. j . na 8% obrasle šumske površine ovi se radovi
uopće ne mogu obavljati (Tabela 2).


Tab. 2.


Obrasla površina Inter zitet šumsko g gospodare nj a
N, R. H.


Intenzivno Poluintenzivno Neotvoreno Šikare


000 ba 000 ha °/„ 000 ha ! °/„ 000 ha /. 000 ha 10


1.883
1.034 54,9 191 10,2 ! 151 8 L07 26,9 i
!
Površina šikara od 507 hiljada hektara, t. j . 26,9% obrasle šumske
površine, posljedica je ekstenzivnog gospodarenja (stočarstvo), a dodamo
li tome i 632 hiljade hektara neobraslih šumskih površina, onda nam je
nekadašnji šumski fond ove Narodne Republike umanjen za 1.139 hiljada
hektara, t. j . za 45,3%.


Proizvodne mogućnosti šumske privrede zavisne su u velikoj mjeri
od obima tehnike koja se u privređivanju šumama primjenjuje i od tehničkog
sastava sredstava koja se ulažu u tu proizvodnju. Količina i nivo tih
sredstava funkcija su općeg stanja tehnike u jednoj zemlji, a uslovljene su
prirodnim karakteristikama šumskog fonda. Stupanj tehničke opremljenosti
utječe na stupanj racionalnosti iskorišćavanja drvne mase, a s druge
strane i na visinu reprodukcije same drvne materije. Od njega u krajnjoj
liniji zavisi intenzitet gospodarenja sa šumama.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 75     <-- 75 -->        PDF

U Tabeli 3 izneseni su postojeći podaci o dužinama šumskih komuni


kacija u ovoj Republici.
Tab. 3.
Komunikacijama otvorena
šumska površina
Dužina šumskih
komunikacija Stupanj otvorenosti
000 ha km km 000 ha
1.400 5 427 3 9


Od ukupno postojećih 5.427 km šumskih komunikacija otpada na šumske
ceste i puteve 3.560 km, te na šumske željeznice i koturaee 1.867 km.


Šumska cesta:
Cetin—Vrbovsko


Ako ovu ukupnu dužinu postojećih šumskih komunikacija stavimo u
odnos s površinom šuma koja je njome otvorena, dobij amo stupanj otvorenosti
od 3,9 km/000 ha. Za ukupnu pak obraslu šumsku površinu ovaj je
stupanj otvorenosti svega 2,9 km/000 ha, a za ukupnu šumsku površinu
ovaj stupanj iznosi svega 2,1 km/000 ha (Tabela 4).


Pri tako niskom stupnju otvorenosti šuma u Hrvatskoj nije uopće
moguće voditi intenzivno gospodarenje, koje ne traži samo veliku dužinu
komunikacija nego i njihovu što ravnomjerniju raspodjelu po ukupnoj
šumskoj površini. Savremeno, napredno i racionalno šumsko gospodarenje
ne može se danas ni zamisliti, ako nije svaka površina na kojoj se gospo
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 76     <-- 76 -->        PDF

dari lako pristupačna s odgovarajućom komunikacijom trajnog karaktera.
S toga se i stupanj napretka šumskog gospodarenja u »stručnom« svijetu
ocjenjuje danas po količini prometnih naprava na jedinicu površine šumskog
tla.


Neophodnost trajnog karaktera ovih komunikacija proizlazi iz razloga,
što je stručni rad neprekidno vezan za svaku površinu, tako reći od sjetve
do žetve. Taj je period u šumarstvu u većini slučajeva vrlo dug, traje često
i preko 100 godina, za koje je vrijeme i prometna naprava stalno potrebna.


Šumska cesta:
mmmM.. ";;:L*i«i^ai*8" Kalanjeva Ruja


Stručni radovi u šumarstvu počinju sa sjetvom odnosno, popunjavanjem,
njegom i uzgojem mladika, da preko čišćenja branjevina i proreda, korišćenja
međuužitaka i sporednih užitaka, završavaju sječom i eksploatacijom.


Po drugoj liniji šumske su komunikacije neophodne za nadzor, zaštitu,
čuvanje, uređivanje i konačno za lovno gospodarenje i uzgoj divljači.
Svi ti gospodarski momenti zajedno i u vezi s konfiguracijom terena,
diktiraju vrst komunikacije, njene karakteristike i kapacitet.


šumske željeznice i koturače samo su privremena rješenja i uslovljena
velikim i koncentriranim drvnim masama izvjesnog područja, a karakteristika
su primitivnog i kolonijalnog odnosa u eksploataciji šuma. Kod nas
su nam one ostavljene u nasljedstvo i služe kao dokaz politike podčinjavanja
šumske privrede krupnom inostranom kapitalu. Primjena ovih komunikacija
za kraću budućnost može još naći svoje opravdanje jedino u slučajevima,
kada treba osigurati trajan transport velikih drvnih masa na veća
odstojanja od izoliranih šumskih kompleksa do mjesta prerade ili potrošnje.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 77     <-- 77 -->        PDF

I ovo će jedino opravdanje otpasti pri brzom razvitku zemlje, a šumska
privreda takovih područja naći će se onda u nezavidnom položaju.


S tih se razloga i prioritet kod otvaranja šumskih kompleksa daje izgradnji
šumskih cest a i puteva . Gradnjom odgovarajuće mreže stalnih
šumskih cesta i puteva odnosno se područje trajno otvara i time osigurava
trajna mogućnost obavljanja svih gospodarskih poslova u njemu. Ovo
naročito vrijedi za preborne šume, gdje se sječa na istim površinama ponavlja
u kraćim vremenskim razmacima.


Ako uzmemo da za naše nizinske šume odgovara prosječna norma od
10,0 km komunikacija na 1.000 ha površine, za prigorske šume 20,0 km,
a za planinske šume 50,0 km, onda bi — obzirom na postojeće visinsko
rasprostiranje šuma u Hrvatskoj — bilo potrebno prosječno na 1.000 ha:


Tab. 4.
Norma na 1000 ha Sadašnj e stanj e Odnosprema
stanja
normi
km km/000 ha 0/
/o
Za otvorene šumske površine ... . 3,9 19
20,0 14
Za ukupnu šumsku površinu , . , . . 2,1 10


Ovaj odnos proizlazi iz odnosa dužine postojećih šumskih komunikacija
i površine šuma koje su tim komunikacijama otvorene. Za ukupnu
obraslu šumsku površinu taj je odnos svega 14%, dok za ukupnu šumsku
površinu taj odnos iznosi svega 10% (Tabela 4).


Naprijed iskazani odnosi najbolje nam svjedoče o tome, da je otvorenost
naših šuma zaista vrlo niska i da nam ostaje još vrlo mnogo rada,
dok šume Hrvatske budu zadovoljavajuće i trajno otvorene.


U periodu 1945.—1955. godine učinjeno je u tom pogledu relativno
mnogo. Izgrađeno je


novih šumskih cesta i puteva
898 km


rekonstrukcija postojećih .
526 „


šumskih željezničkih pruga
1.262 „


Ukupno 2.686 km


Ipak, i ovdje se često radilo o privremenim komunikacijama ograničenog
karaktera (posebno kod šumskih željeznica), građenim prema trenutačnim
potrebama eksploatacije šuma, ne vodeći često dovoljno računa


o sistemu potpunog i trajnog otvaranja
šuma.
Uvažujući naprijed navedeno činjenično stanje, a u cilju daljeg urednog
otvaranja kako još nedovoljno otvorenih tako napose još neotvorenih
šumskih kompleksa, Zavod za privredno planiranje NRH povjerio je — još
u 1954. godini — Institutu za drvno industrijska istraživanja u Zagrebu
zadatak za izradu jednog Generalnog plana otvaranja svih šuma
u Hrvatskoj. Kod toga je postavljena i svrha ovog elaborata i to:
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 78     <-- 78 -->        PDF

fp- "VSf^iBHP


;


Šumska cesta:
Sv. Juraj—Oltari


1. da posluži kao program izgradnje šumskih komunikacija u NRH.
2. da posluži Zavodu za privredno planiranje NRH kao osnov za perspektivne
planove Zavoda te godišnje planiranje investicija u šumarstvu
i ispitivanje društvenih planova narodnih odbora,
3. da posluži Upravi za šumarstvo državnog sekretarijata za poslove
narodne privrede NRH pri sastavu godišnjih planova gospodarenja sa
šumama, i
4. da posluži statistici.
Da bi se omogućilo da principi savremenog gospodarenja i njege šuma
prcđru u sva područja, treba, prije svega sistemom trajnih komunikacija


HFti


Šumska cesta:
St.n´ea- Alan 3ab an~äki


434
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ova područja učiniti pristupačnim. Još uvijek veoma rasprostranjenu
praksu »sijeci i nosi«, po kojoj se sječa na istu površinu vraća tek nakon
40—50 i više godina, treba zamjeniti kraćim vremenskim periodama
s češćim lakim zahvatima, jer svaka sječa treba istovremeno da služi
i brižljivoj njezi sastojina i postojećih drvnih zaliha. Rukovodeći se ovim
principom, može šuma trajno da daje najveći prinos.


Kada uzmemo u obzir da su potrebe na drvu u svim njegovim
sortimentima svakim danom sve veće, a. da u još neotvorenim šumskim
kompleksima leže ogromne količine drvnog materijala osuđenog na propadanje,
onda nam se ova potreba gradnje šumskih komunikacija još više
pojačava. Isto tako, korišćenje manje vrijednih drvnih sortimenata kao
i korišćenje nuzužitaka i sporednih užitaka u većini slučajeva nije rentabilno
iz razloga znatnih udaljenosti od danas postojećih komunikacija. Takovo
nam stanje također nalaže, da daljnjim otvaranjem učinimo pristupačnim
i takove dijelove šuma, čime ćemo ujedno omogućiti rentabilnost i u ovom
korišćenju.


Zahtjevi modernog vremena i odgovornost prema budućim generacijama
zahtijevaju danas od svake zemlje štedljivo ekonomisanje s njenim
ograničenim izvorima sirovina. Ovo naročito vrijedi za šumu, koja ne samo
da mora trajno proizvoditi što veće količine drvetä, već istovremeno ima
da daje i niz raznovrsnih indirektnih koristi u interesu cijele zajednice.


Neovisno od naprijed navedenog nije samo šuma´jedina korisnica ovih
trajnih komunikacija. One također služe i drugim ciljevima, civilnim
i vojnim. S tih se razloga pri obračunu ekonomičnosti ovakovih gradnji
mora uzimati u obzir i ovaj veoma važan doprinos, i ako se isti ne može
iskazati u novcu.


Ako se dakle za povećanje proizvodnje šuma u ovoj Narodnoj Republici
zahtijeva veliko proširenje mreže šumskih komunikacija, mora se istovremeno
bezuslovno tražiti, da se grade samo dobre ceste i putevi, da se predaju
saobraćaju tek nakon potpune izgradnje, i da se one trajno najbrižljivije
uzdržavaju. Isto tako ne bi se smjela dozvoliti ni dalja eksploatacija ovih
šuma u dosadašnjoj koncentriranoj formi bez ovako planirane izgradnje
šumskih komunikacija, jer će u skoroj budućnosti nastati vakuum u godišnjim
rrinosima ovih šuma. Samo planska izgradnja komunikacione mreže
omogućit će da se ovaj vakuum izbjegne i da se na cijeloj površini šuma
ove Narodne Republike napredno i trajno gospodari.


LITERATURA:


Šikić R. — Ivkov R. — Prokopljević N.: Šumska proizvodnja i njen
jterspektive (Referat br. 2 savjetovanja SŠD u Ohridu, oktobar 1954).