DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 68     <-- 68 -->        PDF

:stvu, da imaju takav značaj i važnost kao rezultati dobiveni biološkom metodom.
Sledeći primer će to pokazati:


Areal rasprostranjenja hrasta kitnjaka kartiran biljno-geografskom
metodom, pokazao bi površine obrasle ovom vrstom u kontinentalnom i primorskom
području. Međutim ta činjenica za šumarsku praksu ima samo
opšte informativni karakter, praktični operativni zaključci ne mogu se iz
toga izvući. Naprotiv određene i kartirane asocijacije Querceto-carpinetum,


Q. castanetum i Ostryeto-seslerietum quercetosum sessiliflorae, sa njihovim
degradacijskim derivatima dale bi šumaru odmah siguran osnov i putokaz
za svaku njegovu aktivnost u svim navedenim vegetacijskim tipovima, koji
se i pored podjednake prisutnosti hrasta kitnjaka znatno međusobno razlikuju.
Sasvim analogan slučaj bi se desio kad bi utvrdili i kartirali areale
mnogih drugih vrsta na pr. hrasta medunca, bukve i t. d. Isto tako geografski
metod snimanja i kartiranja biljnog pokrova i pojedinih vrsta pomoću
vegetacijskih profila također nije za šumarske svrhe podesan, radi vegetacijskih
obrata i pojedinačnog prelaženja karakterističnih vrsta u susedna
područja, naročito u razvedenim terenima.
Stara biljno-geografska metoda istraživanja vegetacije pridonela je u
svoje vreme mnogo poznavanju raširenja pojedinih vrsta i njihovih fizionomskih
i ekoloških formacija, i bila je mnogo upotrebljavana u šumarstvu.
Ali u slučaju gde je potrebno poznavanje unutarnjih odnosa vrsta u
biljnoj zajednici, a to je upravo slučaj u šumarstvu, ta metoda ne može
zadovoljiti. Staroj biljno-geografskoj školi pripadali su u našim krajevima
mnogi istraživači od kojih su najpoznatiji Beck-Managett a i Adamo
v i ć, a i danas ima izvestan broj istraživača koji se služe tom metodom.


Šuma je biljna zajednica sa veoma složenim unutarnjim konkurentnim
odnosima vrsta, Upravo ti odnosi su i značajni za šumske zajednice za razliku
od raznih drugih grupacija drveća (parkovsko drveće, voćnjaci i si.). Prema
tome se nauka o biljnim zajednicama javlja kao osnova nauka o podizanju
i gajenju šuma. Međutim, iako se nauka o biljnim zajednicama znatno
razvila u Evropi u prvih 30—40 godina ovoga stoleća, ona je imala jači
uticaj na šumarsku praksu samo u Finskoj i Rusiji gde su šumari C ajande
r i Morozo v izgradili tipologiju šumskih zajednica, polazeći
od njihovog flornog sastava ekološki uslovljenog, i u švicarskoj gde se
razvila poznata šumarska biološka škola čiji je danas prestavnik prof.
Leibundgut.


Danas se sve više prelazi na istraživanje i kartiranje biljnog pokrova
na savremenijoj osnovi nauke o biljnim zajednicama, ujedinjujući ove u
veće skupove na osnovu njihove florističke povezanosti ekološki uslovljene.
Ta metoda za razliku od biljno-geografske daje potpuni uvid u faktore koji
izgrađuju jednu biljnu zajednicu. Ova metoda također luči visoko organizovane
zajednice kao što su razni relativno trajni stadiji i klimaks-zajednice
od grupacija vrsta koje inicijalno naseljavaju nezauzete površine i drugih
privremenih zajednica koje u sukcesivnom nizu slede iza ovih.


II.
Nauka o biljnim zajednicama počela se kod nas razvijati tek u periodu
između dva rata. Prvi radovi koji su bili od važnosti za šumarstvo bili su
radovi prof. Horvata : »0 istraživanju vegetacije hrvatskih planina«