DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Gleichzeitig mit der botanischen Bearbeitung und mit der Vegetationskartierung
werden weitgehende klimatische, pedologische, forstliche und landwirtschaftliche
Untersuchungen organisiert. Als Ausgangspunkt für diese Untersuchungen dienten
die floristisch klar umschriebenen Vegetationseinheiten. Die Resultate dieser Untersuchungen
haben eindeutig gezeigt, dass die klar umschriebenen Assoziationen und
Subassoziationen nicht nur als der beste Ausdruck für klimatische und bodenkundliche,
sondern auch forstliche und landwirtschaftliche Verhältnisse aufzufassen sind. Die
natürlichen Vegetationseinheiten, welche grössere Flächen einnehmen, beeinflussen
nähmlich weitgehend den allgemeinen wirtschaftlichen Charakter des Landes und
haben eine grosse Bedeutung für das Forstwesen und für die Landwirtschaft. Die
genaue Kenntnis dieser Vegetationseinheiten ermöglicht ihre planmässige Bewirtschaftung.
Unsere gemeinsame Untersuchungen haben überzeugend gezeigt, dass die
klar gefassten Pflanzengesellschaften eine sichere Grundlage bilden auf welcher die
forstlichen und landwirtschaftlichen Untersuchungen weiter sich aufbauen können.


Endlich betont der Verf. dass die komplexen Untersuchungen Südwestikroatiens
zum Vorschein brachten, dass im Risnjak-Massiv neben einer prächtigen Entwicklung
des Karstphaen omens auch die Waldvegetation einen äusserst natürlichen Charakter
bewahrt hat. Aus diesem Grunde wurde von dem´ Parlament der V. R. Kroatien am
Risnjak ein Gebiet vom ca 3600 ha als Nationalpark Kroatiens gegründet.


NAUKA O BILJNIM ZAJEDNICAMA — OSNOVA SAVREMENOG
ŠUMARSTVA


Ing. Ziani Petar (Zagreb)


I.
U
U
kratkom posleratnom periodu od 10 godina desile su se u teoretskim
osnovama naše prakse podizanja i gajenja šuma znatne promene. Regres
prakse koji se ogledao naročito u šablonskoj primeni iste tehnike i šablonskom
izboru vrsta na površinama različitih uslova kao i nedostatku jedne
sistematske biološki osnovane nege sastojina, produžio se bio i u prvim
posleratnim godinama i prouzrokovao znatne štete kod izvršenja planova.
U takvoj situaciji ukazala se potreba da se praksa podizanja i gajenja šuma
postavi na solidne osnove nauke o biljnim zajednicama. Iako je taj rad u
početnoj fazi, ali dobro pripremljen i uporno provođen, obećava da će dati
rezultate od veće i trajnije vrednosti. Da bismo mogli da prikažemo te promene
potrebno je da ukratko izložimo razvoj nauke o biljnim zajednicama
i njenih metoda.


Nauka o biljnim zajednicama počela se razvijati već početkom prošlog
stoleća. čitav niz istraživača iz svih krajeva Evrope, obrađujući pojedine
probleme pojave i raširen ja biljnoga pokrova dali su prve osnove nauke o
biljnim zajednicama. Ta stara škola, razvijajući se u dva odvojena pravca
f izionomskom i ekološkom (Humboldt, Grisebach, Kern er, Drud
e i mnogi drugi) shvatala je biljni pokrov zemlje kao izraz dejstva faktora
fizičke sredine, pa je geografsko raširenje i pojava različitih oblika
vegetacije tumačena jedino kao posledica tog dejstva. Objekti istraživanja
ili bolje reći opisivanja ove škole, jesu: flora (vrste, rodovi i t. d.) i formacije
(šume, stepe i t. d.), a metoda istraživanja, kojom se služila ova škola
koncem prošlog stoljeća i koja se održala i do danas, nazvana je biljnogeografskom.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Ali već u prošlom stoleću pojavili su se istraživači koji su smatrali da
fizička sredina (klima i tlo) nije dovoljna da se objasni pojava i rasprostranjeni
e pojedinih vrsta i njihovih formacija. Već Grisebac h uvodi
geološku istoriju kao daljnji faktor u izgradnji biljnog- pokrova zemlje, Ali
najznačajniju promenu u shvatanju biljnog pokrova unosi A. P. De C an-
doll e (1778—1841), koji je proučavajući vegetaciju u vezi sa potrebama
poljoprivrede i šumarstva (1809, 1820, 1832) došao do neobično važnih
i za tadanje stanje nauke vrlo dalekovidnih shvatanja da je biljni pokrov
izraz međusobnih odnosa: konkurencije i prilagođenosti među biljkama,
i uzajamne ovisnosti biljaka i fizičke sredine. De Candoll e prvi podvlači
značaj konkurencije korenja i daje praktična uputstva kako treba da
se u poljoprivrednoj i šumarskoj praksi uzima u obzir međusobni odnos
među biljkama. Ovo su također ideje i savremene nauke o biljnim zajednicama,
pa se A. P. De Candoll e može s pravom smatrati njenim osnivačem.
Darwi n u svom epohalnom delu o postanku vrsta (1849) pominje
ideje De Candolle-a i u svojoj teoriji evolucije daje konkurentnim odnosima
značaj osnovnog faktora evolucije. Međutim ideje De Candolle-a bile su
ubrzo zaboravljene, a ni Darwinova teorija, koliko god je imala presudan
značaj i uticaj na razvoj biologije i filozofije, nije u prošlom stoleću mnogo
uticala na daljnji razvoj metoda istraživanja biljnog pokrova zemlje.


Savremena nauka o biljnim zajednicama počela se razvijati tek početkom
ovog stoljeća u nekoliko pravaca ili kako ih nazivaju škola: francuskošvajcarska
škola (Flahault, Braun-Blanquet i dr.), nordijska
škola (Senander, Du Rietz), ruska škola (Morozov, A1 e h i n,
S u k ač e v), i anglo-američka škola (Tan s 1 e y Clements, Weaver)
. Neke od ovih škola pridaju veću važnost ekološkim uslovima (američka),
neke međusobnim odnosima vrsta (ruska), a druge opet uzimaju
podjednako sve faktore u obzir (francusko-švajcarska).


Savremena nauka o biljnim zajednicama, kako se uglavnom razvijala
u Zapadnoj Evropi, smatra biljnu zajednicu posledicom konkurentnih
odnosa i međusobne povezanosti vrsta prilagođenih određenim životnim prilikama
staništa i izrazom prošlosti flore određenog kraja (Horvat , 1950),
ona uvodi pojam asocijacije kao osnovne jedinice vegetacije, pod kojom
treba podrazumevati biljnu zajednicu određenog florističkog sastava i određenih
životnih prilika koja je karakterisana posebnim skupom vrsta. Isto
tako je značajan za ovu školu i pojam klimaksa t. j . biljne zajednice prema
kojoj teži razvoj vegetacije jednog područja, a koja je u dužim periodama
relativno stalna ali ipak podložna promenama usled dejstva vanjskih
faktora i unutarnjih sila zajednice. Ishodište za istraživače vegetacije postaje
floristički sastav, na osnovu kojega se određuju jasno omeđene zajednice
— asocijacije — t. j . nauka o biljnim zajednicama polazeći od florističkog
sastava utvrđuje unutarnje međusobne odnose vrsta u zajednici
kao i zavisnost određenog sastava od postojećih ekoloških uslova i obrnuto,
i geološke prošlosti područja. Metodu istraživanja kojom se služi savremena
nauka o biljnim zajednicama nazvali su ruski fitocenolozi biološko m
metodom.


Kako se vidi postoje bitne razlike između stare biljno-geografske i savremene
biološke metode istraživanja vegetacije. Rezultati stare biljnogeografske
metode istraživanja ne mogu kod praktične primene u šumar


42a
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 68     <-- 68 -->        PDF

:stvu, da imaju takav značaj i važnost kao rezultati dobiveni biološkom metodom.
Sledeći primer će to pokazati:


Areal rasprostranjenja hrasta kitnjaka kartiran biljno-geografskom
metodom, pokazao bi površine obrasle ovom vrstom u kontinentalnom i primorskom
području. Međutim ta činjenica za šumarsku praksu ima samo
opšte informativni karakter, praktični operativni zaključci ne mogu se iz
toga izvući. Naprotiv određene i kartirane asocijacije Querceto-carpinetum,


Q. castanetum i Ostryeto-seslerietum quercetosum sessiliflorae, sa njihovim
degradacijskim derivatima dale bi šumaru odmah siguran osnov i putokaz
za svaku njegovu aktivnost u svim navedenim vegetacijskim tipovima, koji
se i pored podjednake prisutnosti hrasta kitnjaka znatno međusobno razlikuju.
Sasvim analogan slučaj bi se desio kad bi utvrdili i kartirali areale
mnogih drugih vrsta na pr. hrasta medunca, bukve i t. d. Isto tako geografski
metod snimanja i kartiranja biljnog pokrova i pojedinih vrsta pomoću
vegetacijskih profila također nije za šumarske svrhe podesan, radi vegetacijskih
obrata i pojedinačnog prelaženja karakterističnih vrsta u susedna
područja, naročito u razvedenim terenima.
Stara biljno-geografska metoda istraživanja vegetacije pridonela je u
svoje vreme mnogo poznavanju raširenja pojedinih vrsta i njihovih fizionomskih
i ekoloških formacija, i bila je mnogo upotrebljavana u šumarstvu.
Ali u slučaju gde je potrebno poznavanje unutarnjih odnosa vrsta u
biljnoj zajednici, a to je upravo slučaj u šumarstvu, ta metoda ne može
zadovoljiti. Staroj biljno-geografskoj školi pripadali su u našim krajevima
mnogi istraživači od kojih su najpoznatiji Beck-Managett a i Adamo
v i ć, a i danas ima izvestan broj istraživača koji se služe tom metodom.


Šuma je biljna zajednica sa veoma složenim unutarnjim konkurentnim
odnosima vrsta, Upravo ti odnosi su i značajni za šumske zajednice za razliku
od raznih drugih grupacija drveća (parkovsko drveće, voćnjaci i si.). Prema
tome se nauka o biljnim zajednicama javlja kao osnova nauka o podizanju
i gajenju šuma. Međutim, iako se nauka o biljnim zajednicama znatno
razvila u Evropi u prvih 30—40 godina ovoga stoleća, ona je imala jači
uticaj na šumarsku praksu samo u Finskoj i Rusiji gde su šumari C ajande
r i Morozo v izgradili tipologiju šumskih zajednica, polazeći
od njihovog flornog sastava ekološki uslovljenog, i u švicarskoj gde se
razvila poznata šumarska biološka škola čiji je danas prestavnik prof.
Leibundgut.


Danas se sve više prelazi na istraživanje i kartiranje biljnog pokrova
na savremenijoj osnovi nauke o biljnim zajednicama, ujedinjujući ove u
veće skupove na osnovu njihove florističke povezanosti ekološki uslovljene.
Ta metoda za razliku od biljno-geografske daje potpuni uvid u faktore koji
izgrađuju jednu biljnu zajednicu. Ova metoda također luči visoko organizovane
zajednice kao što su razni relativno trajni stadiji i klimaks-zajednice
od grupacija vrsta koje inicijalno naseljavaju nezauzete površine i drugih
privremenih zajednica koje u sukcesivnom nizu slede iza ovih.


II.
Nauka o biljnim zajednicama počela se kod nas razvijati tek u periodu
između dva rata. Prvi radovi koji su bili od važnosti za šumarstvo bili su
radovi prof. Horvata : »0 istraživanju vegetacije hrvatskih planina«
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 69     <-- 69 -->        PDF

(1930—1931), zatim »Biljno-sociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj«
(1939) i »Biljni svet Hrvatske« (1942), zatim radovi prof. Horvatić a


o vegetaciji otoka Paga i Raba (1934—1939). Godine 1940. izašao je prevod
značajnog dela Morozov a »Nauka o šumi«. U udžbeniku »Uzgajanje
šuma II« (1939) prof. Petračić a izašla je kratka napomena o
šumskim tipovima. U Šumarskom listu izašli su razni prikazi i članci sa
ciljem da se šumari upoznaju sa ovom naukom i mogućnostima njene primene
u praksi. Od tih prikaza spominjemo:
Milova n ović : »Tipologija u ruskom šumarstvu« (1927)


Horvatić : »Karakteristika flore i vegetacija Krša« (1928)


Ošmjanski : »Nauka o tipovima s obzirom na mogućnost primene
u Jugoslaviji« (1933)


Guth : »0 tipovima šuma u teoriji i praksi« (1933)


Horvat : »Pregled šumske vegetacije u Hrvatskoj« (1937)


Fukarek : »Jedan prilog praktičnoj primeni biljne socijologije u
šumarstvu« (1942)


Anić : »Socijologija bilja i njena važnost za hrvatsko šumarstvo«
(1943)
Soklić : »Biljni svijet podravskih pijesaka« (1943)
Međutim svi ti literarni prilozi nisu imali skoro nikakvog uticaja na


praksu. Na šumarskim fakultetima se nauka o biljnim zajednicama nije
predavala, a šumari istraživači su uglavnom sledili biljno-geografsku
školu. Prema udžbenicima uzgajanja šuma nemačke škole bilo je moguće
osnivanje svih mogućih sastojina: čistih, od vrsta koje se kao takove nigde
ne pojavljuju i mešovitih u proizvoljnim kombinacijama vrsta koje pripadaju
sasvim različitim vegetacijskim područjima. Rezultati osnivanja takvih
veštačkih tvorevina u Nemačkoj pokazali su pogrešnost takovih ideja. U
našoj pak praksi vladale su prilike kako smo ih u početku pomenuli. čak
i mnogi rezultati do kojih su došli stari šumari dugotrajnim opažanjem
i iskustvom kod pošumljavanja kraških goleti bili su potpuno zaboravljeni,
kao što su na pr.: gusta sadnja u gnezdima (Slovenski Kras) ; sadnja na
terasama (gradoni) izvršena pred 80 god. u Senjskoj Dragi; melioracija
degradiranih površina u sukcesijama (Senjska draga) ; postrana zaštita
sadnica od bure i insolacije (Senjska Draga) ; uloga kamenjarske vegetacije
kod pošumljavanja, i uloga prethodne setve leguminoza za poboljšanje
tla. Sličan je slučaj sa upotrebom crnog bora za pošumljavanje kraških
goleti. Prof. Horva t je upozorio (1938) na usku vezu crnog bora sa
vegetacijskim područjem hrasta medunca i crnog graba i na uspešan razvoj
crnog bora u tom području. No i to važno saznanje nije bilo korišteno osim
slučajno. Crni bor se upotrebljavao još i posle rata na staništima jele, hrasta
kitnjaka i običnog graba i čak u toplijem području hrasta medunca
i belog graba.


Koren takvom stanju u šumarskoj nauci i praksi treba tražiti u tadanjim
društvenim i ekonomskim uslovima. Nije bilo ni jedne ustanove kojoj
bi bio zadatak da se u uskoj vezi sa praksom bavi istraživanjem i prenošenjem
rezultata tih istraživanja na teren. U prvim posleratnim godinama
nasleđeno stanje se još i pogoršalo usled ratnih pustošenja i hitnih potreba
za obnovu zemlje. U tim godinama osnovan je i Institut za šumarska istraživanja
NRH sa gore navedenim zadatkom, koji se u toku svoje evolucije


fj Šumarski list 42 5

ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 70     <-- 70 -->        PDF

kroz 10 godina i pored svih teškoća razvio u ustanovu koja idejno rukovodi
sa praksom podizanja, gajenja i zaštite šuma u Republici.


III.
Već u prvoj godini posle rata uviđa se važnost uloge koju nauka o
biljnim zajednicama treba da odigra u našem šumarstvu. Institut za šumarska
istraživanja izdaje šumarski priručnik (1946) u kojem izlaze radovi
prof. Horvata : »Biologija drveća«, »Šumske zadruge Jugoslavije« i T r egubova
: »Primjena nauke o biljnim zajednicama kod pošumljavanja
Krša. Ubrzo se pojavljuje nauka o biljnim zajednicama kao zaseban predmet
na fakultetima. Značajan dogođaj za naše šumarstvo bila je pojava
knjige prof. Horvata : »Nauka o biljnim zajednicama« (1949) i »Šumske
zajednice Jugoslavije« (1950). Ta dela su odigrala važnu ulogu u stručnom
izdizanju našeg terenskog kadra i u njegovoj pripremi za primenu naučnih
rezultata u praksi. Međutim vrlo brzo se uvidelo da je potrebno organizovano
prići zadatku preorijentacije teoretskih osnova našeg šumarstva. U
tu svrhu je bivše Ministarstvo šumarstva FNRJ sazvalo 1948. jednu konferenciju
naših naučnih radnika botaničara, pedologa i šumarskih stručnjaka
sa zadatkom da se razmotri navedeni problem. Skup tih naučnika i
stručnjaka iz ćele zemlje sastajao se više puta i doneo nekoliko važnih zaključaka:


a) da se izradi i izda jedan priručnik za tipološko istraživanje i kartiranje
vegetacije za potrebe stručnjaka koji će raditi na tom poslu. Taj priručnik
je izašao 1950. godine;


b) da se izradi jedan priručnik za izbor vrsta drveća. Prvi fitocenološki
deo ovoga priručnika je izrađen ali nije izašao;


c) da se počme sa vegetacijskim kartiranjem jednog šumskog područja
važnog za ekonomiku zemlje, na kojemu dolaze najrazličitiji tipovi šuma,
livada i šikara. Po predlogu prof. Horvat a izabrano je područje Risnjaka
i Snežnika u Hrvatskoj koje potpuno odgovara postavljenim uslovima. Ovaj
zadatak je završen 1954. godine, u Institutu za šum. i lovna istraživanja;


d) da se počme sa kartiranjem jednog ekstremno degradiranog kraškog
područja radi istraživanja svih uslova i mera potrebnih za šumsku melioraciju
takvih područja. Na predlog prof. Horvatića , izabran je otok
Pag, koji također potpuno odgovara postavljenim uslovima. I ovaj zadatak
je potpuno završen 1954. godine, u Institutu za šum. i lovna istraživanja;


e) da se osnuje jedna Savezna komisija za tipološko kartiranje zemlje


1 : 200.000. Za osnivanje ove komisije bile su izvršene sve pripreme, ali su
reorganizacije državnog privrednog aparata odložile izvršenje ovog zadatka
za kasnija vremena.
Izboru objekata za vegetacijsko kartiranje bila je posvećena velika
pažnja. Naročito se pazilo da oni budu izabrani, osim prema zahtevima koji
su bili postavljeni sa strane nauke o biljnim zajednicama, još i prema zahtevima
ekonomike. Tako na pr. za objekat degradiranog krša nije bio izabran
jedan deo primorske strane Velebita ili Mosor kako je prethodno bilo predloženo,
nego otok Pag na kojemu je razvijeno kvalitetno ovčarstvo, zatim
vinogradarstvo i maslinarstvo i na kojemu su meliorativne mere, na najvećem
delu površine ekonomski aktuelne.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Vegetacijsko kartiranje planinskog skupa Risnjaka pod rukovodstvom
prof. H o r v a t a i otoka Paga pod rukovodstvom prof. Horvatića,
imalo je veliki značaj za razvoj nauke o biljnim zajednicama u Jugoslaviji.
Na ovom kartiranju učestvovao je veliki broj mlađih naučnih kadrova, proučen
je i određen veliki broj biljnih zajednica i steklo se ogromno iskustvo
u tehnici kartiranja. Kako je prof. H o r v a t o kartiranju Risnjaka napisao
iscrpan referat pod naslovom »Osam godina kartiranja planinskog skupa
Risnjak-Snežnik« koji izlazi u istom broju šumarskog lista, nema potrebe
da o tom značajnom delu ovde dalje govorimo.


Institut za šumarska lovna istraživanja NRH organizirao je i proveo
razne oblike stalne saradnje sa operativnim aparatom u cilju temeljite preorijentacije
teoretskih osnova prakse podizanja i gajenja šuma i prenošenje
rezultata naučnih istraživanja u praksu. Oblici te saradnje jesu:


a) izdavanje povremenih »Obavijesti«;


b) stručne instruktaže;


c) instruktivne naučne ekskurzije;


d) obrada praktičnih tema od stručnjaka vanjskih saradnika iz prakse
kao samostalnih tematora;
e) stalna služba determinacije flore, insekata i biljnih bolesti;
f) stalna služba pedoloških izveštaja.
Stručne instruktaže se drže izvesnom broju šumarskog i lugarskog


kadra o izvesnom konkretnom postupku ili zadatku kod pošumljavanja,
nege sastojina ili zaštite šuma.


Instruktivne naučne ekskurzije se drže sa svima šumarskim stručnjacima
jednog određenog područja na kojima se drže predavanja na unapred
izabranim lokalitetima o opštim i konkretnim naučnim dostignućima iz
oblasti šumarske nauke, nauke o biljnim zajednicama i ekonomike. Na kraškom
području održane su četiri takve ekskurzije:


za područje Dalmacije, predavači prof. H o r v a t i ć i saradnici instituta;
za područje goleti i šikara Like, predavači prof. Horva t i saradnici
instituta;
za područje prebornih šuma Like, predavači prof. Horva t i saradnici
instituta;
za područje Gornjeg Jadrana i Istre, predavači prof. Horvatić ,
prof. Horva t i saradnici instituta.


Daljnji oblik saradnje sa operativnim aparatom jeste obrada pojedinih
praktičnih tema od stručnjaka iz prakse kao vanjskih saradnika instituta i
samostalnih tematora. Ovaj najaktivniji način saradnje sa praksom ima trojaku
korist: stručno izdizanje kadra, vođenje praktičkog ogleda u širokim
razmerama i obezbeđenje primene novih rezultata i metoda rada u praksi.
Do sada je organizovana saradnja ili je organizacija u toku sa 12 šumarija
kraškog područja.


šumarima na terenu je vrlo često potrebno poznavanje izvesnih biljnih
vrsta, insekata i biljnih bolesti koji se javljaju na njihovom području, a
naročito onima koji rade kao vanjski saradnici instituta ili se inače bave
kakvim studijem ili opažanjem. Pomanjkanje potrebne literature i pomagala
za determinaciju kao i potrebnog znanja za tu svrhu vrlo često odvraćaju
stručnjake na terenu od tih vrlo korisnih opažanja. U tu svrhu je
Institut organizovao stalnu službu determinacije, koja će dati podstreka
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 72     <-- 72 -->        PDF

mnogim terenskim stručnjacima za razna opažanja, oglede, pa i za naučni
rad.


U kratkom posleratnom periodu ovih nastojanja rešeni su na osnovu
nauke o biljnim zajednicama neki problemi izbora vrsta i tehnike podizanja.
Tako je na pr. svedena na pravu meru i na odgovarajuće površine upotreba
lišćara na degradiranom kraškom području, razgraničena su područja primene
običnog, crnog, alepskog i primorskog bora i dane su instrukcije za
izbor tehnike prema vegetacijskom´području i stepenu degradacije. Nastojanja
instituta na uvođenju bioloških metoda nege sastojina prikazana su
u radu ing. Dragišića koji izlazi u istom broju šumarskog lista.


Završivši prvu fazu svog razvoja u kojoj je postignuto:
— opšte idejno rukovodstvo sa praksom podizanja, gajenja i zaštite
šuma u Republici;


— potpuna saradnja sa operativnim aparatom;
— osnivanje velikog broja praktičnih eksperimentalnih površina na
ćelom području Republike, koje je rukovođeno jedinstveno koncepcijom
uslovljenom ekonomikom područja i


— rešenje nekih problema prakse podizanja, gajenja i zaštite šuma koji
se mogu primeniti na šira područja Republike, Institut prelazi na dalji zadatak:
osnivanje i organizacija, egzaktnim naučnim metodama dokumentovanog,´
biološkog šumarskog eksperimenta na osnovu principa nauke o
biljnim zajednicama.
Resume


Apres ime introduction oil l´A. a dorme un apergu du developement dans le
monde et en Yougoslavie de la science sur les associations vegetales, il expose ä fond
une orientation nouvedle dans la pratique de la culture et du traitement des forets
effectuee en Yougoslavie ayant pour base les theses de cette science developpees
dans la periode de dix annees d´apres-guerre.


ŠUMSKE KOMUNIKACIJE U NR HRVATSKOJ


Ing. Josip Peternel, Zagreb


P
P
rema šumovitosti i površini šuma po jednom stanovniku Narodnu Repu


bliku Hrvatsku trebalo bi smatrati kao zemlju bogatu šumama.


Ukupna šumska površina, t. j . površina koja obuhvata sva šumska
zemljišta, iznosi 2.515 hiljada hektara, ili 44,7% od ukupne površine ove
Narodne Republike.


Tab. 1.


Ukupna površina
N.R. H.
Šumsk a površin a
Ukupna Obrasla Neobrasla
Na 1 *
stanovnika
Šumovito
st
000 ha 000 ha 000 ha 0/
/o
000 ha | % ha h
5.626 2.515 1.883 74,9 632 25,1 0,48 33,5