DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 62     <-- 62 -->        PDF

đena zavisnost o klimi, reljefu i sastavu tla. Napose iscrpljivo proučene su
šume, livade, kamenjare i planinske rudine, a posebno je obrađen fenonem
vegetacije ponikava;


b) u klimatološkom pogledu, utvrđena je zavisnost vegetacije
o regionalnoj klimi i o mikroklimi, istraživana je klima krških polja,
mrazišta i ponikava, koje se odlikuju naročitom vegetacijom. Unutar iste
ponikve utvrđene su znatne razlike u klimatskim prilikama u različitim
biljnim zajednicama;


c) u pedološkom pogledu istraženi su edafski odnosi najvećeg
broja biljnih zajednica, opisani su tipovi i vrste tala na kojima se
razvijaju, a istražena su njihova mehanička, fizikalna i kemijska svojstva.
Najzad utvrđena je zavisnost klimatskih, pedoloških i vegetacijskih odnosa.


2. Kartografskim radovima stvoreni su najpouzdanij
i temelj i s jedne strane za sva daljnja botanička, pedološka,
zoološka, klimatska, geografska i slična istraživanja, a s druge strane za
neposredno i perspektivno planiranje svih šumsko-uzgojnih
i meliorativnih zahvata.
3. Rezultati važni za šumarsku znanost i šumsku
privredu kontinentalnog dijela Krša:
a) utvrđene su razlike u visinskom i debljinskom prirašćivanju bukve
i jele u pojedinim šumskim zajednicama risnjačkog masiva;
b) utvrđene su bitne razlike u toku debljinskog prirasta jele u dvjema
zajednicama jelovih šuma u Gorskom Kotaru;
c) na temelju dobivenih rezultata ima se primijeniti novi način šumskog
gospodarenja u ovim različitim zajednicama jelove šume;
d) upoznavanjem sastava i strukture pojedinih šumskih zajednica pridonesen
je znatan prilog poznavanju prebornih šuma;
c) utvrđene su razlike u tehničkim svojstvima drva jele i smreke u
nekim šumskim zajednicama Gorskog Kotara.


4. Rezultati važni za melioraciju degradiranih
površina primorskog Krša:
a) na temelju vegetacijskih istraživanja i vegetacijske karte dobiven
je pregled degradiranih šikara i kamenjara, utvrđeni su njihovi međusobni
odnosi i prikazan prirodni razvitak vegetacije nakon eliminiranja utjecaja
paše i sječe;


b) na temelju karte biljnih zajednica izvršena je klasifikacija degradiranih
površina prema stepenu degradacije;


c) na temelju dobivenih podataka mogu se izabrati i rasporediti domaće
vrste drveća i grmlja podesne za šumsku melioraciju i odabrati sadnju ili
sjetvu kod pošumljivanja;


d) na temelju rasporeda vegetacijskih jedinica i stečenih iskustava
može se s uspjehom unositi strane vrste na staništima, koja im najviše
odgovaraju.


5. Rezultati važni neposredno za poljoprivredu:
a) na kartama prikazano je raširenje najznačajnijih livada, kamenjara
i vriština i time su utvrđene zakonitosti u njihovu raširenju, a dobivena je
mogućnost, da se izračunaju površine, koje zapremaju;


b) po prvi put istražen je kod nas, na jasno omeđenim livadnim zajednicama
prinos zelene krme i suhog sijena po ha, proučen je njegov sastav


418