DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 61     <-- 61 -->        PDF

God. 1949. započeo je dr. D. Batinic a uporedo s kartiranjem prva
orijentaciona istraživanja o količini i o sastavu sijena dolinskih livada Gorskog
Kotara. Ta su istraživanja pokazala, da se pojedin i tipov i livada
i pašnjaka neobično razlikuju u količini i u
gospodarskoj vrijednosti sijena i da je jasno omeđena
biljna zajednica najbolje ishodište za poljoprivredna
istraživanja livada i pašnjaka. Slična istraživanja
proveo je na planinskim pašnjacima vet. M. Findrik , a dr. T.
Brzac i ing. Ana Sabado-š proveli su takva istraživanja na nekim
primorskim livadama i pašnjacima. Na taj način dobili smo dosad prilično
zaokruženu sliku o gospodarskom značenju najznačajnijih livada i pašnjaka
Gorskog Kotara i Hrvatskog Primorja.


Dosad objavljeni ili pripremljeni radovi za štampu navedeni su u prilogu.


7. Na r o d n i park na R i s n j a k u. Kao neposredni rezultat naših
vegetacijskih istraživanja i kartiranja Gorskog Kotara ima se smatrati
najzad i proglašenje šumskog područja Risnjaka narodnim parkom Hrvatske,
Detaljna istraživanja ovog planinskog područja pokazala su, da se tamo
nalazi na razmjerno vrlo malenom prostoru toliki niz geomorfoloških, geoloških,
pedoloških, klimatskih, vegetacijskih, šumarskih i poljoprivrednih
fenomena, da je to područje zaista prvorazredni objekt, koji valja zaštititi.
Detaljno obrazloženje za proglašenje Risnjaka narodnim parkom u smislu
potpunog rezervata izradio je prof. dr. Ivo Ho rvat.
Na prijedlog istaknutih naučnih radnika predložilo je Hrvatsko Prirodoslovno
društvo u zajednici s Konzervatorskim zavodom u Zagrebu, Saboru
NR Hrvatske, da se Risnjak proglasi narodnim parkom. Na temelju
toga prijedloga proglasio je Sabor NR Hrvatske u svom
jesenskom zasjedanju 1953. god. Risnjak narodnim
parko m Hrvatske , pa je tako sačuvano budućim pokoljenjima jedno
od najljepših šumskih područja Hrvatske.


8. Planinarska karta Gorskog Kotara i Hrv. Primorja
. Uporedo s naučnim istraživanjem i kartiranjem vegetacije Gorskog
Kotara i Hrv. Primorja izradili su ing. Z. P e 1 c e r, ing. Z. Ma ta n
i ing. S. Bertovi ć novu planinarsku kartu područja. Uz kartu nalazi se
iscrpljivi vodič, koji prikazuje najznačajnije geomorfološke, geološke, vegetacijske
i zoološke odnose. Karta je izašla kao posebna edicija Planinarskog
saveza Hrvatske. *
ZAKLJUČAK


Kartiranjem i istraživanjem planinskog područja Risnjaka i Snježnika
i njihovih primorskih obronaka postignuti su vrlo značajni rezultati za našu
znanost i praksu. Ti se rezultati mogu primijeniti na velike površine našeg
Krša, gdjegod se nalaze iste ili slične biljne zajednice, pa tako značenje
ovih radova daleko prelazi područje jugozapadne Hrvatske, gdje su ova
istraživanja provedena.


Rezultate dosad izvršenih radova možemo ovako označiti:


1. Rezultati važni za poznavanje zemlje i razvitak
naših prirodnih znanosti:
a) u botaničkom pogledu opisane su i ekološki jasno okarakterizirane
brojne nove vegetacijske jedinice (sveze, asocijacije, subasocijacije),
prikazano je njihovo horizontalno i vertikalno raširenje i utvr


417