DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 56     <-- 56 -->        PDF

OSAM GODINA ISTRAŽIVANJA I KARTIRANJA VEGETACIJE


GORSKOG KOTARA I HRVATSKOG PRIMORJA


Prof. dr. Ivo Horvat (Zagreb)


M
M
oja istraživanja vegetacije Gorskog Kotara i Hrvatskog Primorja sežu
još u razdoblje između oba svjetska rata. U to doba proučavao sam
uglavnom planinsku vegetaciju na Risnjaku i Snježniku, gorske i primorske
livade i vrištine*, dok sam šumsku vegetaciju istraživao samo usput.
Tek uoči rata započeo sam sustavnim istraživanjem šumske vegetacije
obrativši glavnu pažnju njezinoj visinskoj raščlanjenosti. Ta je istraživanja
prekinuo rat, pa su nastavljena tek god. 1947. kad sam potporom Šumarskog
instituta u Zagrebu započeo ponovno proučavanjem šumske vegetacije
Gorskog Kotara. Na botanička istraživanja nadovezala su se istodobno i
pedološka (ing. Z. Gračanin ) i šumsko-uzgojna istraživanja (ing. J.
šafar) . Rezultati prvih orijentacijskih istraživanja pokazali su tolike
značajke područja, da sam već slijedeće godine predložio na konferenciji
botaničara i šumara, da se kao prvi objekt za tipološko istraživanje i kartiranje
vegetacije u Hrvatskoj odaberu planinski masivi Risnjak i Snježnik
s primorskim obroncima, što se nadovezuju na ove planinske skupove. N a
taj način bit će obuhvaćeno s jedne strane područje
naših najvrednijih crnogoričnih šuma, as druge strane
područje opustošenih šikara i kamenjara u Primorju
. Rezultati će imati stoga ne samo teoretsko, nego i praktično značenje
za šumarstvo i poljoprivredu. Moj prijedlog prihvaćen je jednodušno,
pa je Savezno ministarstvo šumarstva odmah odobrilo sredstva, da
se »izvrši tipološko istraživanje i kartiranje vegetacije planinskih skupova
Risnjaka i Snježnika od Gorskog Kotara do mora«, a meni je povjerilo
naučno rukovodstvo ovih radova. Nakon kratkih priprema okupio sam grupu
mladih stručnjaka, uglavnom sa sveučilišta i šumarskih instituta iz
različnih republika, te smo u srpnju god. 1948. započeli sa sistematskim
proučavanjem i kartiranjem vegetacije. Taj je rad nastavljen i slijedećih
godina potporom Instituta za istraživanje i melioraciju Krša u Splitu, a
kasnije, kad je taj institut pripao Jugoslavenskoj akademiji, potporom
Privrednog savjeta u Beogradu i Zagrebu, te je najzad završen prošle godine
subvencijom Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Definitivnu publikaciju
vegetacijskih karata i »Pregleda vegetacije« cijelog područja preuzeo
je Institut za šumarska i lovna istraživanja u Zagrebu. Cijelo vrijeme —
kroz osam godina — radili smo u ljetnim mjesecima na terenu, a u zimskim
u Zavodu za botaniku Veterinarskog fakulteta, gdje je obrađen sav
floristički i biljnosociološki materijal i izrađene su definitivne karte u
mjerilu 1:12.500 i 1:25.000.


Kao rukovodilac ovih istraživanja sudjelovao sam na svim terenskim radovima
i obradio sav biljnosociološki materijal, te sam uveo u kartografski i tipološki rad
veliki broj mladin stručnjaka iz cijele države, a s onim istraživačima, koji su svoja
samostalna istraživanja neposredno nadovezali na vegetacijske jedinice, raspravio


* Horva t L: Vegetacijske studije o hrvatskim planinama I. Zadruge na planinskim
goletima; II. Zadruge na planinskim stijenama i točilima. Rad Akad. Zagreb
knj. 238., 1930. i 241., 1931.; Brdske livade i vrištine u Hrvatskoj. Acta bot. Zagreb
VI. 1931.
412