DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Dosadanji način podizanja kultura topola U pregustom razmaku kod
kojeg su se većinom nedovoljno jake sadnice sadile u jame premale dubljine,
zamijenjen je zadnjih godina postepeno sadnjom topola od koje se upotrebljavaju
2-godišnje (y2) 3—4m visoke, jake sadnice u jame oko 50 cm
duboke. Uz topole sade se i buduće podstojne vrsti: joha, pajavac, američki
jasen, vez i t. d. Iznimka je jedino na terenima, gdje podmladak takvih
vrsti postoji već od prije. Na vinkovačkom području uvedena je zadnjih
godina kod sadnje topola i moderna mehanizacija, kopanjem jama za sadnju
specijalnim traktorom (Ferguson), koja je dala odlične rezultate. Kod kultura
topola zaveden je četverokutni u razmak 5 x 5 m time, da se predviđa
njegovo razmicanje između 15. do 20. godine na 7x7m .


Problem početnog razmaka, t. j . da li on treba da bude gušći ili rjeđi,
u savremenom uzgoju topola nije još riješen. Postoje razna mišljenja sa


SI. 7. Kultura eurameričkih topola, stara
1 godinu. Šumarija Podrav. Slatina.


svojim prilično jednako vrijednim obrazloženjima. Jedni su za guste razmake
u početku uz često prorjeđivanje, a drugi su za sadnju u velikom
razmaku bez predviđenih proreda. Mi zasada propagiramo i preporučujemo
srednji put, t. j . razmak 5 X 5 m, koji za naše prilike i prema načinu rada
u inozemstvu, izgleda za sada najpodesniji.


Pred par godina započeti su u NRH prvi pokusi plantažnog uzgoja
topola kod kojega se primjenjuje visoka agrotehnika, a u početku između
razmaknutih topola, plodno i stalno obrađivano tlo, iskorišćuje među kulturama
košaračke vrbe i drugih poljoprivrednih okopavina. Takve kulture,
koje daju vrlo visoke prihode, podignule su: tvornica žigica u Osijeku i
DIP u SI. Brodu, a pokazale su odlične rezultate.


Općenito se danas kod osnivanja topolovih sastojina postupa solidno.
Posvećuje se velika pažnja prethodnom proučavanju staništa, odvodnji,
prethodnom čišćenju terena, obradi tla kao i samom načinu sadnje, a zbog
većeg razmaka sadnica moguća je bolja kvaliteta rada i češća njega.


407