DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 287     <-- 287 -->        PDF

tek kod velikih povećanja elektronskim mikroskopom. B e r gol d (1947.)
je prvi izolirao viruse, nakon otapanja poliedara u razrijeđenim alkaličnim
sredstvima. Virusne partikule različite su veličine: u promjeru 25—30 i
dužine 260—360 \i. Isti je autor našao poliedre u jezgri svih stanica gusjenica.
Kako smo već rekli, virusi se kod insekata nalaze u inkluzijama
poliedričnog ili sferičnog oblika. Inkluzivni materijal nije infekciozan i
kemijski je diferentan od virusne partikule. Inkluzije su poslužile za klasifikaciju
virusa, patogenih za insekte. Virusi spadaju u red Virales ,
podred: Zoophaginae . Virusi, koji se razvijaju u insektima spadaju
u porodicu Borrelinaceae koja prema Steinhausu ima 4 razreda:


1. Borrelina, Paillot, inkluzivna tijela poliedrična;
2. Paillotella, gen. nov. sa polimorfnim inkluz. tijelima;
3. Bergoldia, gen. nov. sa granularnim inkluz. tijelima;
4. Morator, Holmes, ostali oblici inkluz. tijela. Danas je poznat veliki
broj insekata koji oboljevaju od viroza. Kovačevi ć (1945.) donosi listu
insekata, kod kojih je do sada utvrđena virusna bolest, a među njima se
nalaze i neki veoma važni domaći štetnici (gubar, borov i hrastov četnjak,
hrušt, jelov savijač i dr.).
Prema najnovijim istraživanjima izgleda, da i virusi imaju svoj ra&vojni
ciklus što im pored ostalog daje karakteristiku živog organizma
(Roegner-Aust).


Nas međutim ovdje zanima uloga virusnih oboljenja u gradacijama
štetnih insekata i mogućnost biološke borbe protiv njih korišćenjem virusa.
O značenju virusnih oboljenja za masovnu pojavu i njen postanak u prirodi
postoji do sada nekoliko radova (Kovačević, 1954.; Grison i Vago, 1952.;
Roegner-Aust, 1949.).


Svi autori ističu od kolike su važnosti virusne bolesti u reduciranju
i uništenju cijelih populacija štetnih insekata. Kovačevi ć (1954.) tvrdi
da gotovo redovito prestanak neke jake zaraze ima svoj uzrok u masovnom
oboljenju štetnika, koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi. Ovo potvrđuje
primjer gubara, čije masovne pojave redovno prestaju uslijed viroze kojoj
podliježu gusjenice. Značajnu iako ništa manju ulogu igra viroza kod gradacija
borova četnjaka. Mi smo ustanovili 1950. g. na otoku Cresu (odmah
poslije kulminacije u pojavi ovoga štetnika), da je 18% gusjenica oboljelo
od poliedrije (Androić 1954.). Od 1940. g. na ovamo pronađeno je više od
100 vrsta insekata, koji podliježu virusnim oboljenjima. Zato nije čudo da
se u svijetu a i kod nas ovoj pojavi obratila n§ročita pažnja, sa svrhom
da se pronađe način za izazivanje umjetnih zaraza (epizootija). No istraživanja
nailaze na mnogo poteškoća. Patologija insekata je usko specijalizirana
grana nauke koja zahtjeva kod stručnjaka veliko znanje, vještinu
i strpljivost u radu. Laboratoriji za ova istraživanja moraju biti snabdjeveni
sa skupocjenim i preciznim aparatima, koji omogućuju stručnjacima da
determiniraju osobine virusa, da utvrde odnos između patogenog organizma
i domaćina u kome se razvija. No pored svih teškoća ide se naprijed. Od
1945. god. kada je Steinhaus osnovao laboratorij za patologiju insekata
pri poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Berkeley-u (Kalifornija),
počeli su se osnivati slični laboratoriji u Njemačkoj i Francuskoj sa svrhom,
da se u biološkoj metodi borbe protiv štetnih insekata nađu novi putevi.


643