DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 286     <-- 286 -->        PDF

poznati do sada na štetnicima su vrste Perez i a od kojih je P ail lot
opisao 4 vrste na Pier is bras sic a e L., a zatim Pli stop hora
schubergi , parazit gubara i zlatokraja, koju Zwölfe r (1927.) smatra
značajnim za gradaciju ovih insekata.


Do Sida nema mnogo podataka o korišćenju Sporozoa u biol. borbi.
Iako neki autori (Zwölfer, Steinhaus) tvrde da neki mikrosporidiji mogu
biti veoma patogeni, izgleda da je njihov razvoj veoma polagan i da se njihovo
djelovanje očituje kad se u organizmu prenamnože do ogromnog broja.
Njihova prisutnost kod mnogih gusjenica ne daje nikakove bolesne simptome,
u što smo se mogli uvjeriti proučavajući krv gusjenica P. bras s i-
c a e. Mi smo ipak ustanovili jednu veoma interesantnu činjenicu: u krvi
onih gusjenica na koje su bile tretirane virusima ili čak insekticidima našli


SI. 2. Leukociti sa basofilnom citoplazmom u krvi gusjenica Pieris brassicae L. parazitirane
mikrosiporidijem Perezia pieris (original).
Leucocytes ä citoplasme basophyles dans le sang des chenilles de Pieris brassicae L.,
parasitees par le microsporidie Perezia pieris (Original).


smo veliki broj mikrosporidija Perezi a pieris . Mnoge od njih nisu
još pokazivale simpotme bolesti. Veliki broj spora nalazio se u krvnim
zrncima svih tipova: najmanje u leukoplastima, najviše u leukocitima sa
bazofilnom citoplazmom (si. 2) i enocitoidima. Kakav odnos postoji između
gusjenica oslabljenih iz bilo kojih razloga i mikrosporodija trebalo bi još
detaljnije proučiti, ali nas činjenica, da se u gusjenicama tretiranim insekticidima,
primjećuje i prisustsvo većeg broja patogenih mikroorganizama,
upućuje na mogućnost nadopunjavan ja kemijske i biološke metode.


3. Virusi . Virusne bolesti insekata bile su već davno poznate (viroze
svilene bube bile su poznate već u XVI. stoljeću). Razumljivo, da je
pojava viroze insekata i njeno pravilno tumačenje išlo uporedo sa naučnim
otkrićima o virusima uopće. Virusi koji izazivaju bolesti insekata karakterizirani
su u većini slučajeva naročitim tijelima u kojima se oni nalaze. Tako
je već 1856. god. C o r n a 1 i a (cit. R. Husson) prvi opazio poliedrična
zrnca kod bolesnih insekata. Trebalo je više od 90 godina napretka u nauci
i mikroskopskoj tehnici, da se u tim zrncima otkriju sitni organizmi vidljivi