DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 284     <-- 284 -->        PDF

1. Gljive . I oni malobrojni pokušaji, da se štetni nsekti suzbijaju
entomofitnim gljivama, koji su do sada izvršeni, nisu dali ohrabrujuće rezultate.
Točnije rečeno uspjesi u laboratoriju bili su čak veoma dobri, no
primjena u prirodi ostala je bez pozitivnih rezultata. Francuski istraživači,
koje zapravo možemo smatrati pionirima ideje suzbijanja štetnika biološkom
metodom, dali su i na ovom polju prvi rezultate. Metschniko f (1879.)
je među prvima koji je izolirao iz kornjaša Anisoplia austriaca
ivu Isari a destructo r (Metarrhisium anisopliae Metsch.), umnožio
je i pokušao njome suzbijati ovoga štetnika. Pokušaj je bio ponovljen
sa S o r o s p o r e 11 a uvella na ličinkama repine pipe (Cleonus punctiventris).
G i r a d-u je pokus u laboratoriju odlično uspio sa gljivom I s a r i a
(Beauveria) den sa koja se pokazala virulentnom za grčice hrušta. Među
ostalim istraživačima ističu se P ail lot, Piccard, Trabut i dr. u
Francuskoj, Schwangart u Njemačkoj iVukasović u Jugoslaviji.
No ni uspjesi, koji su navodno postignuti u USA sa gljivicom Entomo phtor
a aulica e protiv zlatokraj a nisu takovi, da bi mogli biti optimisti
u tome pogledu (Vavssiere 1940.).


Danas je poznat veliki broj gljivica koje parazitiraju insekte. Velika
većina pripada klasi Phycomycetes i Ascomycetes, mali dio Basidiomycetes
i Deuteromycetes. Neke od njih predstavljaju najveće prirodne destruktore
insekata kao što na pr. tvrde Packar d i Beu t on (1937., cit. Steinhaus)
za gljivu: Beauveria globulifera koja se razvija na jednom
Hemipteru (Blissus leucopterus Say.) Rod Cordycep s broji 200 vrsta
i gotovo sve napadaju insekte. Svakome je dobro poznata bolest svilene
bube koju izaziva gljiva Beauveria (Botrytis) bassiana Bals., koja
je pored -toga patogena za krompirovu zlaticu (Leptinotarsa decemlineata
Say) ; repinu pipu (Cleonus punctiventris Germ.) i metlicu (Phlyctaenodes
sliticalis L). Ta gljiva je 1931. i kod nas uništila veliki dio kornjača i spriječila
zarazu 1933. g. (Kovačević 1952.).


Kod današnjeg stanja nauke može se kazati da artificielno unašanje
spora u prirodu sa svrhom izazivanja nikoza insekata ima slabe izglede
na uspjeh u prvom redu zbog toga što je razvitak spora (koje se inače u
prirodi uvijek nalaze) ovisan o klimatskim uslovima, čije je reguliranje
izvan naše moći.


2. B a k t e r i j e. Od dva roda porodice Bacillaceae (Bacillus i Clostridium)
samo vrste roda Bacillus nađeni su kao patogeni na insektima u
prirodi. Pčele, svilene bube, ličinke japanskog pivca vrlo često su žrtve bakterija
roda Bacillus. Ovamo spada Bacillus thuringensis, koji je
patogen za ličinke: Porthetria dispar. L., Aporia crategi L., Vanessa
urticae L. i Bacillus cereus sa varijetetom ales ti naročito patogenim
za gusjenice mnogih leptira. Porodici Enterobacteriaceae
pripada Coccobacillus acridiorum izazivač epizootije nekih vrsta
skakavaca (Schistocerca, Locusta), B. liptinotarsa e na ličinkama
krumpirove zlatice i dr. U porodicu Lactobacteriaceae spadaju bakterije,
koje su patogene za mnoge poznate štetnike kao: dudo v svila c
(Bombyx movi), zlatokra j (Nygmia phaeorrhoea), gubar (Porthetria
dispar), trešnjin prelac (Eriogaster lanestris L), h r u š t (Melolontha
melolontha), boro v četinja k (Thaumetopoea pityocampa) itd.
Steinhaus (1949.) spominje još porodice Bacteriaceae, Micro