DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 276     <-- 276 -->        PDF

slučaju provesti obračun rentabilnosti. Takve trupce većih dimenzija, koji
se prerađuju u pragove trebalo bi u najmanju ruku klasirati kao trupce za
piljene II. klase.


Dimenzije bukovih trup aca, za pragove Tablica 8


Dužina praga u metrima
Način


Granice 160 1-80 230 | 2-50 2-60


izrade
Promjer u sredini trupca (bez kore) cm


Samac
Donja
Gornja
24
26
25
27
24
27
25
30
26
31.
Dupljak
Donja
Gornja
33
31
33
39
33
39
34
40
34
45


Napomena: Kod hrastovih trupaca za pragove treba ovdje iskazanim dimenzijama
dodati širinu bijeli, t. j . najmanje 3,00 cm (širina bijeli 1,50 cm).


U vezi sa time smatramo da bi propise standarda za trupce za pragove
trebalo čim prije revidirati i kod propisa o njihovoj debljini voditi računa


o dužini pragova i vrstama drveta.
V. Rentabilnost tesanja pragova
Kod odlučivanja da li je po poduzeće, koje vrši eksploataciju šume,
rentabilno tesanje pragova, odnosno prodaja trupaca u oblome, odlučna je
cijena trupaca, cijena pragova, trošak tesanja i trošak transporta iz šume
do otpremne željezničke stanice.


Ako označimo prodajnu cijenu 1 ms pragova sa Cp, prodajnu cijenu
1 m3 trupaca sposobnih za tesanje pragova sa Ct, trošak tesanja pragova
uključivši i otpadajući iznos pogonskih i upravnih troškova, koji terete
tesanje sa T, trošak transporta 1 m3 pragova, odnosno oblovine, uključivši
utovar i istovar sa slaganjem po 1 km puta sa P i udaljenost od sječine do
otpremne željezničke stanice sa d km, tada nam rentabilnost tesanja pragova
u šumi prikazuje izraz:


Ct H Oop Cp + P< d (1 —Oop) — T... Din


Ako je prodajna cijena trupaca manja od desne strane izraza, rentabilno
je tesati pragove na sječini. Ako je ona veća od desne strane izraza,
onda je sa gledišta proizvođača rentabilno prodati trupce. Iz gore navedenog
odnosa može se obračunati i postotak iskorišćenja oblovine tesanjem,
a prema tome uz upotrebu tablice 7 i promjer oblovine, koju se isplati
tesati u pragove.


Tesanje je pragova u šumi rentabilno uz određenu cijenu 1 m3 pragova,
odnosno lm 3 trupaca, u slučaju kada je procent iskorišćenja:


PŽIOOC--P-|+T. . »/o (2)