DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 243     <-- 243 -->        PDF

da je bijel osrženog jasena otpornija od neosrženog drveta, treba imati kod
prosuđivanja vrijednosti jasenova drveta u vidu.


Opći je rezultat naših pokusa, da jasenovo drvo sa srži ne zaostaje u.
otpornosti prema gljivama — razaračima drveta, nego da je dapače otpornija
od neosrženog. To, u najmanju ruku, vrijedi za poljski jasen (Fraxinus
angustifolia Vahl), s kojim smo vršili pokuse. Kako su istraživanja Be llic
a (2) dokazala, da ni u tehničkim svojstvima jasenovo drvo sa obojenom
srži ne zaostaje za onim bez obojene srži, to iz toga slijedi zaključak,
da takovo drvo općenito ne zaostaje u svojoj vrijednosti i uporabljivosti za


SI. 6. Djelovanje Daldiniae
concentricae na daščice
jasena.


neosrženim jasenom. Kao što je Beni ć (2) kod nas došao do zaključaka
u pogledu našeg poljskog i običnog jasena, došli su i drugi autori (Kollmann,
9, Bosshard 3) do istih zaključaka s običnim jasenom. Stoga smatramo da
se jasenovo drvo sa smeđom srži može u praksi posvuda upotrebljavati, u
koliko sama boja osrženog dijela ne predstavlja zapreku, a to nije uvijek
u praksi čest slučaj.


Jasno je, da treba još ispitati mogućnosti impregnacije osrženog
drveta, u koliko to uopće dolazi u pitanje, budući da je za bukvu za crvenom
srži poznato, da se trupci odn. pragovi sa srži teže impregniraju, jer prisut