DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 223     <-- 223 -->        PDF

STANJE BUKOVIH SASTOJINA NA UČKI
Dr. Zlatko Vajda, Zagreb


" itav gornji, najviši, visinski pojas Učke bio je još u početku ovog stoCljeća
pokriven gustim, starim bukovim šumama. Po velikim, već trulim
panjevima, na koje tu mjestimice nailazimo, možemo zaključiti da su to
ostaci starih, nekad golemih bukovih stabala, od kojih su neka u prsnoj
visini imala promjer sve do jednog metra. Sadašnje su bukove sastojine
tog područja mlađe, pretežno rjeđe, sa tanjim stablima i mjestimice jako
progaljene. Na području svoje prirodne rasprostranjenosti one rastu u hladnijem
Fagetumu, te čine biljne zajednice tipa Fagetum silvaticae
croaticum.


Posljednjeg decenija zapaženo je u tim bukovim sastojinama sušenje
velikog broja stabala. Ugibala su stabla svih dimenzija, a u nekim predjelima
posušiše čitave sastojine. Nemamo podataka o gospodarenju s tim
šumama na početku ovog stoljeća, u vrijeme prije početka sušenja. Sigurno
je, da sječe nisu tada bile jačeg intenziteta, jer još nije bilo dobrih izvoznih


SI. 1. Bukova sastojina na Učki.
Foto: Z. Vajda


puteva, a vrijednost je bukovog drveta bila malena. Zato su bukove sastojine
ostale sačuvane u tim visinskim područjima. Ali već koncem Prvog svjetskog
rata počela je tu sječa bukovih stabala za ogrev. Počev od god. 1923.,
pa sve do 1940., a i dalje, slijedile su u dotada gusto sklopljenim bukovim
sastojinama sječe jakog intenziteta. Od te je eksploatacije ostao sačuvan
tek uži pojas bukovih sastojina, koje leže neposredno ispod najviših grebena
Učke. Sječe su se vršile neznalački i neracionalno, ne uzimajući bilo kakav
obzir na biološki karakter i ekološke prilike tih sastojina. Mjestimice se
provodila čak i gola sječa. Štetne posljedice ovakvog postupka nisu izostale.
Počela su se sušiti stabla svih debljina. Posljednjih se godina posušilo tu
na hiljade stabala. Prema podacima šumarije Opatija, samo godine 1952.
izrađeno je u tom području iz bukovih suhara oko 5000 prm ogrevnog
drveta. I među najmlađim skupinama bukovih stabala pojavljivali su se
stalno novi šušci. Sušenje je zahvatilo i ona rijetka deblja stabla, koja su
još nakon sječe preostala.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 224     <-- 224 -->        PDF

Poznavajući biološke osebine bukve i njezine ekološke zahtjeve, iznosimo,
da se prilikom iskorišćavanja bukovih sastojina na Učki već u početku
postupilo potpuno protivno od osnovnog- šumsko-uzgojnog pravila, da se
bukove sastojine uzrasle u gustom sklopu, koje nisu
ranije nikad proređivane, ne smiju naglo i jako provaliti
, pogotovu na južnim i zapadnim ekspozicijama te na kamenitim
grebenima i glavicama. Ukoliko su pak takove sastojine uzrasle na plitkom
humusnom tlu, stvorenom tokom dugih vremenskih perioda na kamenoj
vapnenoj podlozi, potreban je prigodom njihovog iskorišćavanja i podmlađivanja
poseban oprez. Intenzivno i naglo progaljivanje takvih sastojina
uzrokuje mnoge štetne posljedice.


Na južnim i zapadnim stranama mnogih na rastu preostalih stabala
ugiba ispod., suncu izložene tanke kore, — kambijalno staničje — nastaje
upala kore. Cirkulacija sokova se poremećuje, kora se negdje neprimjetno
raspucava, a na nekim stablima nakon izvjesnog vremena i otpada.


Poznato je, da bukva ima u sloju blagog humusa intenzivno razvijeno
površinsko korijenje sa osobito brojnim korjenčićima, koji iskorišćavaju


SI. 2. Učka. Nakon ispiranja gornjeg humusnog
sloja tla, ostalo je golo bukovo
korijenje. Foto: Z. Vajda


vlagu površinskih slojeva tla. Jakim se progalama suncu izloženo plitko
humusno tlo isuši, što uzrokuje ugibanje tih brojnih sitnih korjenčića, tako,
da prilikom dolaska oborinske vode u takvo tlo, izostane djelatnost to?
dijela korjenovog sistema. Kada pak ponovno nastupe sušni dani, takav
smanjeni korjenov sistem nije kadar da nadoknadi vodu
izgubljenu transpiracijom, nastaje poremetnja između dovoda vode i transpiracije
sa svim štetnim posljedicama, koje se očituju negdje slabije,
a negdje jače. Jaki pljuskovi, kakvi su česti u visinskim regijama Učke,
ispiru na nagnutim položajima krošnjama nezaštićeno, već i onako plitko
humusno tlo, što u doba ljetne suše još jače potencira ugibanje onog sitnog,
na sušu vrlo osjetljivog bukovog korijenja. Ovakvo ispiranje,
odnošenje ili isušen je humusnog sloja prouzrokovalo
je i i degradaciju tla to veću, što je ono bilo
više izloženo suncu, što je nagnut ost bila veća, što
je humusni sloj bio tanji i što je teren bio kameniti j i.


Iz tih su razloga bukova stabla, koja su na takvim tlima nakon sječe
ostala živa morala tokom više godina sve jače fiziološki slabiti, tako da se
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 225     <-- 225 -->        PDF

kod mnogih poče se sušiti tanje grane, a u nekih i vrhovi. Takve se pojave
dakako nisu mogle primijetiti na dobrim tlima na sjeverozapadnim, sjevernim
i sjeveroistočnim ekspozicijama u zaklonjenim položajima i sjenovitim
uvalama. Ali i tu je učinjena griješka, što su se kvalitetno loša stabla
ostavljala, koja sada smetaju razvoju mlade bukove sastojine. Ukoliko se
gdegdje i na takvim mjestima nije razvio bukov pomladak i uzrasao mladik,
uzrok je trajno pašarenje. Nastup čitavog niza ekstremno sušnih proljeća
i ljeta, koja su se u tom području naročito očitovala od god. 1943. do
1952. morao je znatno potencirati štete nastale takvim nepravilnim gospodarenjem,
jer su štetne posljedice nepovoljnog utjecaja
klimatskih ekstrema bile to veće, što je intenzitet
sječa na istaknutim položajima bio jači.


Prema istraživanjima H. Zych e suša uzrokuju na bukvi, kao i na
drugimvrstama drveća sa tankom korom, naprijed već spomenuto lokalno
ugibanje kore. Ta pojava još do danas nije fiziološki objašnjena. Uslijed
povremenog manjka vode ugiba tkivo kore na lokalno ograničenim mjestima.
Na tim mjestima drvo dalje ne prirašćuje. Za vrijeme povišenog


SI. 3. Suhovrha bukva; stabla na rubu
»rogaljene sastojine. Foto-: Z. Vajda


pritiska sokova, prodre tekućina na tako oboljelim mjestima kroz pukotine
kore. Tu se brzo nasele tamno obojene gljive, pa tako nastane na tom mjestu
kore crna sluzava mrlja. U narednoj vegetacijskoj periodi
drvo nastoji da tu ranu zaraste. U koliko su te rane male, drvo uspijeva,
da ih bez ikakvih napadnih oznaka zacijeli, jer se kora na oboljelim mjestima
vrlo dugo drži. Uginule veće zone kore ne mogu tako brzo zarasti,
već se na oboljelim mjestima kora i drvo pod njima polagano osuši tako,
da mnogobrojne parazitarne gljive imaju priliku i dovoljno vremena da
prodru u drvo. Pod zaštitom kore, koja se u tom slučaju dugo drži debla,
prodire brzo bijela trulež u radijalnom smjeru u drvo, to brže, što je partija
uginule kore veća. Kora se odlupljuje od debla i počinje otpadati tek onda,
kada se zajedno sa drvetom kojeg pokriva — jako isuši. Površni promatrač
tek tada zapaža bolest, pa mu se čini da je napad bio iznenadan. Slične
pojave oboljenja uzrokuju i ekstremno hladne zime. Stabla, kojima su na
taj način uginule veće partije kore, napadnuta po gljivama bijele truleži


— brzo propadaju. Ovakvo ugibanje kore zapaženo je pretežno na starim
bukovim stablima, ali je ono zapaženo i na mlađim, pa i na granama. Zycha


ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 226     <-- 226 -->        PDF

nadalje konstatuje, da je bukva za vrijeme ekstremno
sušne godine 1947. svagdje tamo oboljela, gdje je horizont
korijenja drveća trpio od suše. To se događalo u
inače vlažnoj uvali, kao i na nagnutom terenu. Ova se konstatacija u potpunosti
slaže sa našim opažanjima na mnogim osušenim bukovim stablima
u sastojimama na Učki.


Nepovoljne ekološke prilike u području bukovih sastojina na Učki stvorene
nastupom ekstremno suhih i toplih ljeta i neracionalnim sječama nisu
uzrokovale samo fiziološko slabljenje stabala i omogućile ulazak štetnih
gljiva kroz pukotine kore u stabla, već su stvarale i vrlo povoljnu dispoziciju
za napadaj bukovog krasni ka (Agrilus viridis L.).


Vjerojatno se iz istih razloga taj krasnik pojavio u većoj mjeri u
mnogim bukovim sastojinama po čitavoj Evropi.


Od godine 1949. nanosi mnogo štete bukovim sastojinama južne Njemačke,
a godine 1952. proširio se i po sjevernoj Njemačkoj. Prema istraživanjima
Schimitscheka dispozicija za napadaj bukovog krasnika
stvara se fiziološkom promjenom kambijalne zone, koja nastaje visokim
zagrijavanjem kore. Ekološke prilike posljednjeg decenija osobito su pogodovale
njegovom masovnom razmnažanju. Pod takvim prilikama imago
bukovog krasnika počinje letjeti već u maju, te leti sve do septembra. Hrani
se pretežno listom bukovih izbojaka, a prema Barb e y-u i polenovim
prahom. Na kori sunčanih i osvijetljenih dijelova stabla odlaže ženka u
kupovima 9 do 11 jaja, koja su međusobno slijepljena i zaštićena bjelkastom
prevlakom. Nakon izlaza ličinaka visi ta prevlaka još nekoliko mjeseci
na kori. Prema prikazu u raspravi Vietingfhoff a ubušivanje ličinaka
u koru ovisi o stanju kore. Na potpuno zdravim stablima, sa debelom
korom, koja su tek nedavno došla na slobodan položaj, možemo opaziti da
su se ličinke zabušile u raznim prorezima samo u površinski sloj kore. Tu
i prohodi starijih ličinaka teku plitko ispod gornje površine kore. U tanjoj
kori grana, te na deblima sa starim napadajem krasnika, u blizini samih
oštećenja kore, t. j . svagdje tamo gdje je kambijalna zona kore tek nedavno
mehanički oštećena ili fiziološki oslabljena, prodiru ličinke izravno
ili nakon početnog žderanja kroz gornje slojeve kore u zonu lika i bijeli,
pa tu čine poznate cik-cak zavoje. Ustanovljeno je, da ličinke pri bušenju
tih prohoda izbjegavaju presuha mjesta u kojima bi nastao zastoj njihovom
razvoju, ali one također izbjegavaju i dublje prodiranje u kambijalnu
zonu svježeg drveta, gdje bi ih struja sokova ugušila.


Ličinke buše u više etaža kore. Buše li u istom području više ličinaka,
njihovi se prohodi tako isprekrižaju, da daju sliku nerazrješivog spleta.
Prohodi su ispunjeni bušotinom, koja je tako stješnjena, da se može u
komadima izvaditi, a da se ne raspadne. Takav sistem prohoda može do
jeseni slijedeće kalendarske godine doseći duljinu od 50 do 75 cm. Na
kraju tih prohoda, nakon 15-mjesečnog razvitka (jesen) ili čak u proljeće
iduće godine načini ličinka kukuljičnu zipku, koja već prema položaju sistema
prohoda leži u bjeliki ili kori. Kada ličinka dospije u posljednji stadij,
ona se paralelno toku vlakanaca ubuši 5 do 10 mm duboko u bjeliku. Uska,
eliptična ulazna rupa ličinke kasnije se bušotinom zatvori. U bjeliki se u
obliku šireg izdubljenja načini kukuljičina zipka, koja je prema i protivno
od ulazne rupe otvorena i trokutasto formirana. Ličinka prelazi u aprilu
u stadij kukuljice koja, već prema temperaturnim prilikama traje 3 do 4
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 227     <-- 227 -->        PDF

tjedna. Najranije sredinom maja probuši imago ostatak sloja kore. Te u
kori vidljive rupe, iz kojih je izletio imago, imaju polukružni oblik širine
oko 2,4 mm i visine od oko 1,8 mm.


Da se bukov krasnik masovno razmnoži i proširi, mora se smanjiti
otpor okoline. Najveći otpor tom razmnažanju pruža fiziološki zdravo, bukovo
stablo protiv prodiranja ličinki. 0 tom je otporu ovisna mogućnost
daljnjeg napadaja i širenja štetnika, V i e t in gho f f-R i e s c h i Vite
su promatranjem ustanovili, da gotovo bez iznimke napadaj krasnika prouzrokuje
ugibanje samo onih dijelova stabla, koji su bili izloženi suncu.
Grane sa promjerom manjim od 4 cm ugibaju, jer su potpuno zaokružene
prohodima ličinaka. Nije zapaženo, da bi bile napadnute i grame tanje od
1,5 cm. ženka Agrilusa odlaže jaja prvenstveno na mjestima, koja su
Suncem obasjana, te na dijelovima stabala sa tankom korom. Na tim mjestima
stvara se povoljna dispozicija za uspješan prodor ličinaka, jer je
ovdje utjecajem toplinskih zraka hidratura lokalno oslabljena (11). Ovakva
lokalna dispozicija neovisna je vrsti i bonitetu zemljišta. Izvjesno je, da
prodiranje ličinaka Agrilusa u kambijalnu zonu na rubovima opeklina od


SI. 4. Učka. Suhovrho stablo u jako proga-
Ijenoj bukovoj sastojim. Foto: Z. Vajda


sunca, na ozlijeđenim mjestima, na dijelovima stabla eksponiranim suncu,
svakako pospješuje već nastale štete i tim u velikoj mjeri pripravlja put
daljnjim štetama, osobito bijeloj truleži drveta. Opaženo je, da je napadaj
redovno ograničen na zone, koje stoje pod utjecajem sunca. Na granicama
napadaja nastaju zarasline, koje neoštećene dijelove, koji se nalaze u sjeni,
odjeljuju od usmrćenih, suncu okrenutih, strana. Kora se iznad oštećenih
dijelova osuši te poprima crvenkastu ljubičastu boju. Drvo se ispod takve
kore osuši. Obrazuje se tamno obojena zona zaštitnog drveta, koja se kasnije
uslijed napadaja bijele truleži raspada. Uginula i osušena kora počinje
postepeno otpadati tek nakon izlaska imaga.


Kada su isključivo sušne vremenske prilike uzrokom sušenja vrhova
i grana, onda one u cijelosti odumiru. Za sušenje grana, koje uzrokuju
gljive i napadaj Agrilusa, karakteristično je, što te grane u početku samo
u jedno polovici ugibaju, odumiru i suše se, dok su u jednoj polovici zdrave.
Odumiranje napreduje postepeno iz bolesnog u zdravi dio grane. Ako su
veliki dijelovi kore na stablu ili granama oboljeli i otpali, tada se na rubovima
ne mora stvoriti zaraslina, koja redovno u tim slučajevima nastaje.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 228     <-- 228 -->        PDF

Kada koru na napadnutim mjestima odignemo, tada zapažamo u bjelici
cik-cak hodnike, koje su izbušile ličinke Agrilusa, te njihovu u tim prohodima
karakteristično stiješnjenu pilotinu.


- Štete, koje nastaju napadajem bukovog krasnika uvelike se povećavaju
tim, što se na tim mjestima inficira drvo gljivom, koja uzrokuje bijelu
trulež. Pošto se drvo ispod kore tek postepeno isušuje, tu su prilike za
rast gljive osobito povoljne tako, da se ona vrlo brzo širi.
Promatrajući područje napadaja bukovog krasnika na Učki možemo
uglavnom doći do zaključka, koji se slažu sa zapažanjima Vietinghoff -
Riescha i Viete-a. I tu su bila napadnuta stabla na južnim i zapadnim
stranama, kao i na onim sjevernim ekspozicijama do kojih su dopirale
sunčane zrake, štete su primijećene na staništima svih boniteta, ali su na
siromašnim i suhim staništima južnih i zapadnih ekspozicija, te na glavicama
i grebenima bile daleko intenzivnije. Najveće štete su na kamenitim
yapnenastim pećinastim tlima, na kojima su stare sastojine naglo progaljene.
I tu je zapaženo, da su pojedina osamljena stabla i grupe izdvojenih
starih stabala, te rubovi sastojina bili redovno jače napadnuti.


V


SI. 5. Učka. Suhovrha stabla u jako proga-
Ijenoj bukovoj sastojim. Foto: Z. Vajda


Izvjesno je, da gradacija bukovog krasnika na Učki nije bila uvjetovana
isključivo nepovoljnim klimatskim faktorima. Mnogo je tomu pridonio
i način gospodarenja sa tim šumama, t. j . što su te sastojine unazad
30 godina naglo i jako progaljivane. Koliko odlučno djeluju vremenske prilike
na gradaciju bukovog krasnika i sušenje bukava govori činjenica, što
je uslijed vlažnog proljeća godine 1954. sušenje prestalo.


Pregledavajući te sastojine mjeseca srpnja te godine mogli smo ustanoviti
suhe vrhove i grane, koje su se još prošlih godina osušile. Novih
sušaca i novih suhih grana nismo mogli zapaziti. Preostali dijelovi krošanja
stabala, koja su se ranije počela sušiti, ponovo su obrasli gustim lišćem
zdrave zelene boje i potjerali nove snažne izbojke. Ličinke bukovog krasnika
rijetko smo gdje mogli pronaći.


Prema raspoloživim podacima i našim istraživanjima možemo zaključiti
da je kod sušenja bukovih sastojina na Učki posljednjeg decenija
odlučnu ulogu imala pojava ekstremno toplih i suhih proljeća i ljeta (osobito
u godinama 1945., 1946., 1947., 1949., 1950. i 1952.). Takvih suša
nije bilo u posljednjih 50 godina. Uslijed istovremenog neracionalnog po
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 229     <-- 229 -->        PDF

stupka s tim sastojinama — njihovog jakog progaljivanja, osobito na plitkim
kamenitim tlima, te na južnim i zapadnim ekspozicijama, na glavicama
i grebenima, te strminama, ispran je površinski humus, te usahlo u tom
sloju rasprostranjeno sitno bukovo korijenje. Stabla su na tim položajima
fiziološki oslabila. Ispod tanke kore takvih stabala, koja su za vrijeme
sušnih perioda trajno obasjavale vruće sunčane zrake, kambij je uginuo.
Kora se tu isprva neprimjetno raspucala, kroz raspukline su prodrle u drvo
spore gljive bijele truleži, a pod korom naselio i razmnožio bukov krasnik


(Agrilus viridis), što je sve izazvalo negdje postepeno, a negdje naglo sušenje
brojnih bukovih stabala, pa i čitavih sastojina.


Masovna pojava, odnosno gradacija bukovog krasnika bila je u tom
području sekundarnog karaktera, premda je i ona imala velik udio u sušenju
bukovih stabala.


Prema svemu rečenom, uzrok pojave sušenja velikog broja bukava na
Učki bio je kompleksnog karaktera. Ono je bilo posljedica istovremnog
negativnog djelovanja klimatskih, gospodarskih i biotskih faktora. Kao
što je pojava ekstremno* toplih i suhih godišnjih doba u tom području odraz
klimatskog stanja, koje je vladalo u čitavoj Evropi, tako i sušenje bukovih
sastojina nije bilo ograničeno na brdski masiv Učke i na ovu jedinu vrst
drveta. Više ili manje slične pojave zapažene su na sličnim staništima i
ekspozicijama i pod sličnim okolnostima u brdima duž jadranske obale, a
kako literatura svjedoči, one su zapažene u sličnim prilikama i po čitavoj
Evropi. Stoga ova naša studija, i ako ograničena na uski prostor Učke,
može da nam objasni takve pojave i u drugim područjima.


Bukove sastojine na Učki imaju gotovo na čitavom tom području izra


zito zaštitni karakter, pa se s njima treba u šumsko-uzgojnom pogledu


postupati, kao što se postupa, i inače sa zaštitnim šumama. Njihovo po


mlađivanje i obnova treba da teče isključivo pod zastorom krošanja starih


stabala. Pri tome treba paziti, osobito u zaštitnim partijama, da intenzitet


sječe na južnim i zapadnim ekspozicijama, na glavicama i grebenima, na


plitkim kamenitim tlima treba da bude minimalan (5 do najviše 10Ö/D),


tako da tlo bude uvijek dovoljno zaštićeno sastojinom. Osobito treba tu


paziti, da se u gustom sklopu uzrasla stabla naglo ne izlože vrućim sun


čanim zrakama. Ovo ćemo najbolje postići, da sa tim sastojinama gospo


darimo na prebomi način, tako, da one vremenom poprime preborni tip,


koji će prema stojbini, na nekim mjestima predstavljati stabliničan, a


negdje grupimičan ili prolazni tip bukove preborne sastojine. Na povoljnim


staništima moglo bi se formirati i uzgajati sastojine sa dvije etaže. Orće


nito treba svuda podržavati što gušće široke rubne pojase i u njima vršiti


isključivo u pravom smislu te riječi sanitarne sječe. Na tim staništima valja


posebnu pažnju obratiti trajnoj zaštiti plitkog tla, te u tu svrhu svuda


podržavati (a gdje nema uzgojiti) što gušću podstojnu sastojinu.


Nastaje pitanje, što treba učiniti sa preostalim polusuharima sa još


djelomice zelenim krošnjama, kojem će se ipak u dogledno vrijeme posve


osušiti. U jako pr.ogaljenim sastojinama i plitkom i kamenitom tlu. gdje je


podmladak slabo razvijen, ili ga uopće nema, treba takva stabla radi zaštite


tla i budućeg podmlatka — ostaviti što dulje na rastu. Svagdje tamo, gdje


je nikao dovoljno gust podmladak i uzrastao izvan zone opasnosti od mra


zeva, treba suhovrha stabla što prije ukloniti, kako se ne bi kasnijim ruše


15 Šumarski Ii^t


585
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 230     <-- 230 -->        PDF

njem oštetio podmladak. Mjesta na kojima se nije pojavio podmladak, niti
ga u skoroj budućnosti možemo očekivati, treba što prije umjetno pošumiti
sjetvom sjemena ili sadnjom biljaka, koje odgovaraju danim ekološkim
prilikama. Pri tome treba izbjegavati šablonski postupak, jer se okološki
faktori, obzirom na ekspoziciju, konfiguraciju terena i kvalitet tla, već na
male udaljenosti znatno razlikuju. Svakako treba težiti uzgoju mješovitih
i raznodobnih sastojina. Ukoliko se unose nove vrste neka se to učini na
temelju već stečenih iskustava u tom području ili ako ih nema, treba osnovati
pokusne plohe. Domaćim vrstama, koje tu rastu u području svoje prirodne
rasprostranjenosti, treba dati u svakom slučaju prednost. Unošenje
četinastih vrsta, kao što su jela i smrča, zahtijeva tu osobiti oprez. One se
tu mogu uspješno uzgajati samo na sjevernim, trajno svježim ekspozicijama,
a nikako ne na južnim i zapadnim ekspozicijama, na mjestima, na
kojima su se osušile mase bukovih stabala i čitave bukove sastojine, jer je
jasno, da na tim mjestima one četinaste vrste, koje traže više vlage od
bukve, ne mogu ovu zamijeniti. Obzirom da je temperatura najhladnijeg
mjeseca u godini manja od —1° C, dok prosječna visina oborina za vrijeme
vegetacije iznosi 753 mm, mogla bi se na istočnim i sjevernim ekspozicijama
na pogodnim staništima grupimičn o uzgajati smrča, jer su
temperaturne i oborinske prilike na tim ekspozicijama za tu vrst povoljne.


Posebno ističemo, da je isključeno uspješno prirodno> pomlađivanje
bukovih sastojina Učke i umjetna obnova njenih već degradiranih površina,
uz istovremenu pašu ovaca i koza. Budućnost podmlatka i kultura bit
će osigurana samo potpunom zabranom pašarenja na čitavom tom području.


Na koncu napominjemo, da je za pravilno uspješno gospodarenje sa
šumama Učke potrebno što prije sastaviti gospodarsku osnovu i izgraditi
mrežu dobrih puteva.


Završavajući ovu raspravu posebno ističemo veliku važnost, koju ima
pravilno gospodarenje i osobito oprezni postupak sa bukovim šumama visinskog
pojasa Učke po sve poljoprivredne i šumske kulture, koje se uzgajaju
u područjima, koja leže ispod tog visinskog pojasa.


Podržavanje i rigorozna zaštita bukovih šuma na Učki od prvenstvenog
je značenja za vodni režim tog područja, jer su upravo guste bukove
sastojine zapreka stvaranju bujica i odnošenju plodne zemlje u more.
Takve su sastojine u visinskom pojasu Učke stalna i trajna zaštita svih
gradova, ljetovališta, njihovih parkova i nasada na morskoj obali i njenih
padina. Možemo reći, da njihov opstanak i njihova bolja budućnost izravno
ovisi o što boljem uzgoju i zaštiti tih šuma.


LITERATURA:


1. Baade r G.: Untersuchungen über Randschäden, Frankfurt am Main, 1952.
2. Geige r R.: Die Waidegefährdung durch den Dürresommer 1947., Forstwissenschaftlichen
Centralblatt, Berlin 1951.
3. H o r v a t I.: Nauka o biljnim zajednicama, Zagreb, 1*949.
4. Kirwal d E.: Forstliche Wasserhaushaltstechnik, Neudamm, 1944.
5. Hidrometeorološka služba, Zagreb: Temperaturni i oborinski podaci za met.
stanicu Crikvenica, Rijeka, Učka. Za period 1892—1954.
6. V a j d a Z.: Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u sastojinama
Gorskog Kotara, Zagreb, Šumarski list 1933.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 231     <-- 231 -->        PDF

7. Vajd a Z.: Uloga pojave ekstremnih klimatskih stanja u sušenju bukovih
sastojina na Učki. Glasnik Zavoda za šumske pokuse polj.-šum. fakulteta u Zagrebu
Sv. 12 (u štampi).
8. V i e t in gh o f f-R i e se h i P. Vite: Zur Frage der Buchenprachtkäferechäden
in Nordwestdeutschland, Stuttgart, Holz-Centralblatt, 1952.
9. Zych a H.: Das Buchensterben, Ursache und Prognose.
ZUSAMMENFASSUNG


Über Kvarner, der nördlichen Bucht des Adriatischen Meeres, erhebt sich das
grösste Bergmassiv der Halbinsel Istra mit seinem Gipfel Učka (1396 m). Die höchste
Zone von diesem Massiv ist mit Buchenwald bewachsen. In diesen Waldgebieten wurde
im letzten Jahrzent das Verdorren vieler Buchenbäume und stellenweise sogar ganzer
Bestände bemerkt. Nach durchgeführten Untersuchungen über die Ursachen dieses
Vorkommens zog der Autor diese Schluss-Folgerungen:


Die Ursache des Verdorrens einer grossen Anzahl der Buchenstämme hatte
einen komplexen Charakter. Es war die Folge von gleichzeitigen negativen Einwirkungen
der klimatischen, wirtschaftlichen und biotischen Faktoren. Beim Verdorren
der Buchenbestände spielte eine entschiedene Rolle die Reihenfolge von extremen
warman und trockenen Frühlinge und Sommer (besonders in den Jahren 1945, 1946,
1947, 1949, 1950 und 1952). Die für die Buche ungünstigen klimatischen Verhältnisse
wurden durch die in den letzten 30 Jahre vorgenommene starke Hiebe verschlechtert.
Auf dem seichten Erdboden, besonders auf den südlichen und westlichen Seiten der
Gipfel, Abhänge und Kämme wurde der Humus abgesült; deswegen wurden die dünnen
Buchenwurzeln, die in diesem Boden verbreitet waren, vertrocknet. Die Stämme
wurden auf diesen Stellen allmählich physiologisch abgeschwächt. Das unter der dünnen
Baumrinde gelegene Kambium, welches in den Dürreperioden ständig unter sengenden
Sonnenstrahlen stand, musste absterben. Anfänglich riss die Baumrinde
unmerklich auf und durch die Hitzerisse drangen in den Baum die Sporen des Weissfäunispilzes;
dann nistete sich unter der Rinde der Buchenpracktkäfer (Agrilus viridis)
ein und vjermehrte allmählich. Das hatte zur Folge, stellenweise langsame und
stellenweise rasche Verdorrung, zuerst der Äste und dann der ganzen Buchenstämme.


OTPORNOST SMEĐE SRŽI POLJSKOG JASENA PREMA GLJIVAMA


Prof. Dr. J. Kišpatić, Polj.-šum. fakultet, Zagreb


Uvod


P
P
oljski jasen (Fraxinus angusiifolia Vahl.) raširen je kod nas u nizinskim
šumama, naročito u porječjima Save, Dunava i Drave, u zajednici sa
hrastom lužnjakom, brijestom, johom i još nekim manje važnim vrstama.
U tim je mješovitim sastojinama jasen u jačoj mjeri zastupan na vlažnijim
položajima, a na mjestima gdje poplavna voda duže stagnira, razvija se
čista sastojina jasena.
B eni ć (2) navodi za NR Hrvatsku 33.380 ha pod jasenom ili 1,76%>
sveukupne površine pod šumom, ističući, da su te površine vjerojatno veće.


* Kratki izvod iz ove radnje podnesen je kao referat na njemačkom kongresu za
zaštitu bilja (Kassel, 11.—15. X. 1955.). Prve kulture nekih gljiva dostavio nam je
g. W. P. K. Findlay (Forest Products Research Laboratory, Princes Risborough,
Engleska), te mu se i ovdje najljepše zahvaljujemo. U radu su me pomogli dr. A.
Sabadoš, ing. N. Furlan i Lj. Martinis, na čemu im zahvaljujem. Nadalje, rad je
izvršen materijalnom pomoći Šumskog gospodarstva Polj .-šumarskog fakulteta u Zagrebu,
na čemu se također zahvaljujem.