DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 20     <-- 20 -->        PDF

santna šumska područja Garjevice, Bilo Gore, Psunja, Dilj Gore, a dobrim
dijelom i Papuka.


Stanje u kojem se nalaze mlade sastojine iza provedenih dovršnih sječa,
obzirom na površine koje one zapremaju, na tipove sastojina, a naročito
na ugroženu bukvu i hrast, na nepovoljan omjer smjese i vrst drveća, te
hitnost neophodno potrebnih prvih uzgojnih radova: njege mladika i čišćenja,
dovode često stare i iskusne uzgajivače u priliku, da se ne mogu odmah
snaći i da ne mogu u konkretnom slučaju zauzeti jasan i određen stav u
pogledu stručnih uzgojnih zahvata. Ovo vrijedi naročito za dosad nenjegotvane
sastojine gdje su uzgojni radovi propušteni i zakašnjeli, gdje je prirodni
razvitak stabala i sastojina bio prepušten nesmiljenoj prirodnoj borbi a bez
pomoći uzgajivača — stručnjaka.


Općenito uzevši zajednička je osobina svih dosad nenjegovanih sastojina,
da ne samo unutar jedne te iste sastojine nailazimo na grupe stabala,
nego i na pojedina stabla raznolikog porijekla — iz sjemena i panja — i vrlo
nejednolikog uzrasta, na stabla dobrih i abnormalno razvijenih krošanja,
na stabla dobre, loše i posvema zakrivljene deblovine čiste od grana ili pak
granate, na prejaka stabla koja se ne mogu više svrstati u zajednicu s ostalim
stablima koja su momentano zauzela svoja određena mjesta u slojevima
— etažama — (vladajuća, suvladajuća, nadvladana i potištena
stabla).


Sve to govori za to, da se uzgajivač-praktičar prije svakog zahvata u
neku od sastojina koje su bile dosad njegovane, mora detaljno i temeljito
upoznati s jedinstvenom unutrašnjom izgradnjom — strukturom — i to:
ne samo s pojedinim tipovima sastojinskim, nego s grupama stabala i pojedinim
stablima, njihovim brojem i vrstom, oblikom i raširenosti krošanja,
svrstavanjem stabala u slojeve prema visinama, strukturom stabala po
debljinama te prema tome podjeli i svrstavanju stabala u: mladike, guštike,
letvenjake i ostalu oblovinu, izgradnjom samog debla, korijena i t. d.


Nije dovoljno da uzgajivač praktičar upozna njegovanje sastojine prije
uzgojnog zahvata samo prema jedinstvenoj unutrašnjoj izgradnji njenih
članova — strukturi — nego da se upozna s načinom života, s biologijom;
on se mora upoznati s načinom postanka svake pojedine sastojine prirodnim
ili umjetnim — bilo da ona potječe iz sjemena ili iz panja, s prirodnim izlučivanjem
i izumiranjem stabala, s čitavim biljnim i životinjskim svijetom,
koji je međusobno najuže povezan i kao satkan, koji djeluje, živi i pripada
šumi.


Uzgajivač-praktičar u času uzgojnog zahvata u dosad nenjegovane
sastojine mora poznavati prirodni tok razvitka svake zajednice stabala počam
od uroda sjemena, ponika, pa dalje sve do prvog zahvata, a to će reći,
mora poznavati život zajednice stabala onako, kako se dosad razvijao bez
utjecaja šumara. To je neka vrst analize na temelju koje uzgajivač praktičar
stvara i donosi siguran sud o uzgojnom zahvatu u neku sastojinu.


Istraživanja koja su dosad vršena u pogledu kvalitete i strukture nenjegovanih
mladih sastojina bukve i hrasta na području šuma između Save
i Drave, Kupe i Une, dala su interesantne podatke o stanju mladih sastojina,
koji mogu dobro poslužiti operativi.


Da bismo» imali kratki i cjeloviti pregled o stanju razvitka bukovih
i hrastovih mladih sastojina na spomenutom području šuma počet ćemo od
ponika — od prve razvojne stepenice.