DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 198     <-- 198 -->        PDF

krivična djela, predviđa i novi krivični zakon od 2. III. 1951 svojim članom


247, koji nosi ime »Nezakoniti lov«, stroge novčane kazne i dulji zatvor


za prestupnike.


Stupanjem na snagu novih zakona o lovu unificiran je sistem lovljenja


na području FNRJ. Nestalo je regalno´g sistema, uveden je jedinstven za


kupni sistem.


Pored novog zakona o lovu, donesen je ubrzo iza Oslobođenja i novi


Zakon o držanju i nošenju oružja, kao i čitav niz zakonskih propisa koji


u pojedinostima tumače nove zakone.


Odmah iza Oslobođenja osjeća se nagli priliv lovaca u lovačke organi


zacije na području cijele FNRJ. Tako je samo na području NR Hrvatske


od predratnih 5—6.000 lovaca učlanjenih u Savez lovačkih društava u Za


grebu (približno današnje opdručje NRH) porastao taj broj do 1947 na


cea 25.000.


Tako nagli porast broja lovaca povlačio je za sobom čitav niz novih
problema: kako što pravilnije organizirati toliki broj lovaca, kako spriječiti
prekomjeran odstrel plemenite divljači i sačuvati lovišta od devastacije, jer
je vrlo velikom broju novih lovaca manjkala lovna disciplina, osnovno stručno
znanje za učestvovanje i rad u lovnoj privredi, kao i svijest da divljač
treba štititi i uzgajati i da joj u kritičnim momentima treba pomagati.


Zato su odgovorni faktori i lica za lovnu privredu imala pune ruke
posla kako u državnom, tako i u sektoru društvenih organizacija. Rad u
državnom sektoru bio je u prvom početku nešto lakši, jer je na terenu postojao
stručni šumarski aparat, uhodan kroz više decenija, kao jaka stručna
organizacija u čiju nadležnost je pala i dužnost upravljanja i gospodarenja
sa državnim lovištima. Takav aparat mogao je u prvi kraj da zadovolji i
preuzme dužnost i brigu za lovnu privredu. Zato se je brzo mogao obrazovati
veći broj državnih uzgojnih lovišta na području gotovo svih narodnih
republika. Na području bivšeg regalnog sistema manje. Namjena tih
lovišta bila je, uzgojiti što više divljači, koja će se širiti u prazna lovišta.
Izlučena državna uzgojna lovišta obuhvaćaju uglavnom veće šumske komplekse,
koji pružaju povoljne uslove prvenstveno za uzgoj visoke divljači
(jelena, srna, divokoza i dr.). Takova lovišta zahtijevaju do njihovog punog
saniranja i uređenja velika financijska sredstva, što je lovačkim društvima
kao zakupnicima i jedinim mogućim ovlaštenicima lova bilo nemoguće
podnijeti, bar u prvo vrijeme iza Oslobođenja.


Takovih državnih uzgojnih lovišta izlučeno je samo na području NR
Hrvatske 34 sa cea 22% lovne površine u odnosu na ukupnu lovnu površinu
NRH. Od toga su dva lovišta prepuštena na upravljanje i gospodarenje
Savezu lovačkih društava NRH (Kunjevci i Radinje). U drugim narodnim
republikama taj % izlučenih državnih lovišta je nešto manji. Preostatak
od cea 80% lovnih površina na području NRH (a slično i u ostalim
narodnim republikama) dato je lovačkim organizacijama na upravljanje i
gospodarenje.


Kao što je svaki početak težak, tako je bilo teško i pokretanje konstruktivnog
rada i zalaganja na polju lovne privrede u novom duhu i na
novim principima. Na području bivšeg regala bilo je to kud i kamo* teže,
jer su lovci sa tog područja naučili da love ne samo na području svog sela,
općine, kotara (sreza), nego su bili naučili da u sezoni lova zalaze na područje
čitavog niza kotareva.


554