DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 196     <-- 196 -->        PDF

odane ljude, koji će znati cijeniti i u privredi primijeniti na fakultetu stečeno
iskustvo.


Ovakav razvoj studentske organizacije, koja je direktno ili indirektno
i u raznim vremenima različito sudjelovala u svim mogućim problemima
fakulteta, a s druge strane cjelokupni razvoj društvenonpolitičkog sistema
naše socijalističke zemlje, zahtijevao je neminovnu promjenu upravljanja
sveučilištem pa prema tome i našim fakultetom. Stepen razvoja socijalizma
i socijalističkih društvenih odnosa u našoj zemlji, neminovno je utjecao na
ovakav razvoj na Sveučilištu. Uloga studentske organizacije u tome procesu
bila je pozitivna i konstruktivna, tako da su studenti u njemu uvelike
sudjelovali i bili pokretači mnogih pozitivnih akcija.


Iz ovakvog razvoja društvenih snaga i odnosa na Fakultetu i Sveučilištu
kao i cjelokupnom društvu uopće, proizišao je i Fakultetski savjet kao
osnovni organ društvenog upravljanja, u kome pored nastavnog osoblja
i predstavnika iz privrede, društvenih i političkih organizacija — sudjeluju
i studenti preko svog izabranog predstavnika, kao ravnopravnog člana u
tome organu.


Ako povučemo paralelu između odnosa na Fakultetu neposredno pred
rat i tokom rata s jedne strane, u prijelaznom periodu poslije oslobođenja
zemlje i sadašnjeg stanja s druge strane i ako tome dodamo ulogu, djelatnost
i razvoj studentske organizacije u cijelom tom razdoblju, možemo sa
zadovoljstvom konstatirati, da je u ovom drugom razdoblju ona pronašla
pravilan sadržaj i oblik rada, kako na političkoj tako isto na društvenoj,
stručnoj, kulturnoj i sportskoj platformi.


OSVRT NA STANJE I RAD NA POLJU LOVNE PRIVREDE
OD OSLOBOĐENJA PA NADALJE


Ing. Dušan Srdić — Zagreb


an oslobođenja dočekalo je kod nas prilično haotično stanje na polju Dlovstva. Da bi se spriječilo nemilosrdno uništavanje divljači, što je
posljedica svakog rata, bilo je nužno i hitno potrebno u svim našim narodnim
republikama donijeti čitav niz pozitivnih zakonskih propisa, što je i
učinjeno. Za vrijeme rata stradala je najviše visoka divljač, koja je bila
znatno prorijeđena, jer se vrlo često morala odstreljivati za .prehranu boraca
narodno oslobodilačke borbe. Stradala je i niska divljač, jer nije bilo
vremena da se o njoj vodi računa.


Jedna od prvih zakonskih mjera koja je iza oslobođenja uslijedila, a
koja je išla za zaštitom i povećanjem brojnog stanja divljači, bila je »Naredba
o zabrani lovljenja divljači visokog lova (jelena, srna, divokoza, muflona,
kozoroga,).« Tu historijsku naredbu potpisao je u prvim počecima
formiranja naše socijalističke FNRJ predsjednik republike maršal Josi p
Bro z Tito . On je već tada kao ljubitelj prirode, divljači i lova udario
prve temelje za napredak i razvoj lovstva kod nas. Njemu kao aktivnom
lovcu imamo zahvaliti, da je lovstvo kod nas odmah iza Oslobođenja krenulo
pravim putem i da se na lov već od prvog početka iza Oslobođenja
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 197     <-- 197 -->        PDF

gledalo sa privrednog- gledišta, što je bilo i podcrtano u zakonu o prvom
petogodišnjem planu. Svi novi propisi i prije donošenja novog Zakona o
lovu regulirali su mnoga pitanja kao i pitanje racionalnog odstrela, načina
lovljenja proređenih vrsta divljači niskog lova (zečeva, fazana, poljskih
jarebica, jarebica kamenjarki). Ti propisi vodili su računa i o tamanjenju
grabežijivaca sa svrhom povećanja brojnog stanja plemenite divljači, o
suzbijanju krivolovstva i t. d. Sve su to ipak bili privremeni propisi. Odmah
poslije Oslobođenja nije bilo vremena, da se narodna vlast pozabavi detaljnije
problemima lovstva. Trebalo je najprije obnoviti po okupatoru porušena
sela i gradove, liječiti rane rata, pokrenuti druge važnije grane narodne
privrede, pokrenuti i razvijati trgovinu i industriju.


Ipak je već 3. XII. 1947 donesen novi Zakon o lovu FNRJ, a u smislu
člana 44 t. 24 Ustava FNRJ. On je zapravo kao okvirni savezni zakon precizirao
opća načela o uređenju lovišta, i gospodarenju u njima. Na osnovu
toga zakona donijele su sve naše republike kasnije republičke zakone, imajući
u vidu sve specifičnosti pojedinih republika. Lovne zakone su donijeli:
NR Srbija 12. XI. 1948; NR Bosna i Hercegovina 17. XI. 1948; NR Crna
Gora 25. I. 1949; NR Makedonija 19. IV. 1949 i NR Slovenija 11. V. 1949
i NR Hrvatska 19. X. 1949.


Donošenjemn ovih zakona o lovu kako općeg za FNRJ, tako i republičkih,
tačno je pricizirano šta i kako treba kod nas raditi na polju lovstva.
Ti zakoni o lovu riješili su na savremen, potpuno demokratski način
čitav niz pravnih pitanja. Svi ti zakoni baziraju se na pravnim, lovno tehničkim,
ekonomskim i naučnim principima.


Najznačajnija načela u našem novom lovnom zakonodavstvu su
slijedeća:


Divljač je opće narodna imovina


Lov je grana narodne privrede


Lovnom privredom upravlja država i stara se o njenom planskom
podizanju
Država daje pravo vršenja lova u pojedinim lovištima lovačkim društvima,
privrednim poduzećima i ustanovama
Svaki građanin može da se bavi lovom uz obavezno članstvo u nekoj
lovačkoj organizaciji (lov. društvo, savez)
Pojam prava lova uz ovlaštenje slijediti, ubijati i prisvajati si divljač,
sadrži istodobno i obaveznu dužnost zaštite i uzgoja divljači
Lov se može vršiti samo zakonom dozvoljenim načinima
Ovlaštenici lova su dužni naknaditi svaku štetu, koju počine lovci ili
divljač
Za sve lovne prekršaje i krivična djela u vezi tih prekršajna propisane
su oštre sankcije.
Već iz iznešenih glavnih načela vidi se, da je zakonom zagarantovana
velika demokratičnost i da je omogućeno svakom čestitom i poštenom građaninu
da se bavi lovom. Time što je lov proglašen granom narodne privrede,
zagarantovan je i njen pun razvoj i napredak. Iz samog zakona proističe
čitav niz mjera za zaštitu i racionalan uzgoj divljači, a koju sam zakon
proglašuje opće narodnom imovinom na svim lovnim površinama.
Novo lovno zakonodavstvo predviđa stroge sankcije za sve prestupe
lovnog zakona. Za veće lovne prekršaje koji se mogu okvalificirati kao


1Q Šumarski list 553
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 198     <-- 198 -->        PDF

krivična djela, predviđa i novi krivični zakon od 2. III. 1951 svojim članom


247, koji nosi ime »Nezakoniti lov«, stroge novčane kazne i dulji zatvor


za prestupnike.


Stupanjem na snagu novih zakona o lovu unificiran je sistem lovljenja


na području FNRJ. Nestalo je regalno´g sistema, uveden je jedinstven za


kupni sistem.


Pored novog zakona o lovu, donesen je ubrzo iza Oslobođenja i novi


Zakon o držanju i nošenju oružja, kao i čitav niz zakonskih propisa koji


u pojedinostima tumače nove zakone.


Odmah iza Oslobođenja osjeća se nagli priliv lovaca u lovačke organi


zacije na području cijele FNRJ. Tako je samo na području NR Hrvatske


od predratnih 5—6.000 lovaca učlanjenih u Savez lovačkih društava u Za


grebu (približno današnje opdručje NRH) porastao taj broj do 1947 na


cea 25.000.


Tako nagli porast broja lovaca povlačio je za sobom čitav niz novih
problema: kako što pravilnije organizirati toliki broj lovaca, kako spriječiti
prekomjeran odstrel plemenite divljači i sačuvati lovišta od devastacije, jer
je vrlo velikom broju novih lovaca manjkala lovna disciplina, osnovno stručno
znanje za učestvovanje i rad u lovnoj privredi, kao i svijest da divljač
treba štititi i uzgajati i da joj u kritičnim momentima treba pomagati.


Zato su odgovorni faktori i lica za lovnu privredu imala pune ruke
posla kako u državnom, tako i u sektoru društvenih organizacija. Rad u
državnom sektoru bio je u prvom početku nešto lakši, jer je na terenu postojao
stručni šumarski aparat, uhodan kroz više decenija, kao jaka stručna
organizacija u čiju nadležnost je pala i dužnost upravljanja i gospodarenja
sa državnim lovištima. Takav aparat mogao je u prvi kraj da zadovolji i
preuzme dužnost i brigu za lovnu privredu. Zato se je brzo mogao obrazovati
veći broj državnih uzgojnih lovišta na području gotovo svih narodnih
republika. Na području bivšeg regalnog sistema manje. Namjena tih
lovišta bila je, uzgojiti što više divljači, koja će se širiti u prazna lovišta.
Izlučena državna uzgojna lovišta obuhvaćaju uglavnom veće šumske komplekse,
koji pružaju povoljne uslove prvenstveno za uzgoj visoke divljači
(jelena, srna, divokoza i dr.). Takova lovišta zahtijevaju do njihovog punog
saniranja i uređenja velika financijska sredstva, što je lovačkim društvima
kao zakupnicima i jedinim mogućim ovlaštenicima lova bilo nemoguće
podnijeti, bar u prvo vrijeme iza Oslobođenja.


Takovih državnih uzgojnih lovišta izlučeno je samo na području NR
Hrvatske 34 sa cea 22% lovne površine u odnosu na ukupnu lovnu površinu
NRH. Od toga su dva lovišta prepuštena na upravljanje i gospodarenje
Savezu lovačkih društava NRH (Kunjevci i Radinje). U drugim narodnim
republikama taj % izlučenih državnih lovišta je nešto manji. Preostatak
od cea 80% lovnih površina na području NRH (a slično i u ostalim
narodnim republikama) dato je lovačkim organizacijama na upravljanje i
gospodarenje.


Kao što je svaki početak težak, tako je bilo teško i pokretanje konstruktivnog
rada i zalaganja na polju lovne privrede u novom duhu i na
novim principima. Na području bivšeg regala bilo je to kud i kamo* teže,
jer su lovci sa tog područja naučili da love ne samo na području svog sela,
općine, kotara (sreza), nego su bili naučili da u sezoni lova zalaze na područje
čitavog niza kotareva.


554
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 199     <-- 199 -->        PDF

Zato je bilo potrebno prvo izlučiti i pravilno arondirati lovišta kao
lovno gospodarske jedinice, jasnih međa i granica, kojima se može uspješno
lovno gospodariti. U područjima ranijeg zakupnog sistema, gdje je postojala
u tom pravcu izvjesna tradicija, išlo je to lako. Lovišta su se lako
formirala i povukle granice. U tim krajevima obrazovala su se lovišta na
principu: što je manja površina, intenzivnije je gospodarenje. Zato je na
području NRH uzet princip za nizinska lovišta minimalna površina 2.500
ha, a u brdskim i planinskim 4.500 ha. U predjelima bivšeg regalnog sistema
trebalo je u prvi mah izlučiti lovišta tako, da se ona podudaraju sa
granicom kotara (sreza). Kasnije kada su to lovci prihvatili, dijelila su se
tako velika kotarska (sreska) lovišta na više lovnih površina (lovišta)
unutar kotara (sreza).


Državnim uzgojnim lovištima upravljali su kroz protekli period od


10 godina stručnjaci šumarske struke, češće reorganizacije u šumarstvu


nisu ometale rad u uzgojnim lovištima.


Većina državnih uzgojnih lovišta koristila je veća financijska sred


stva, dodijeljena specijalno u tu svrhu ona su ispunila svoj zadatak i danas


predstavljaju jake lovno ekonomske centre.


Ostalim lovnim površinama lovištima van državnog sektora, uprav


ljaju i na njima gospodare lovačke organizacije (društva), koje su bile u


svom prvom početku rada učlanjene i usko povezane sa svojim republičkim


savezima lovačkih društava, a republički savezi učlanjeni su u Glavni lo


vački savez FNRJ u Beogradu. Tako je preko republičkih saveza učlanjeno


u Glavni lovački savez preko 100.000 lovaca. Savezi su u proteklom periodu


razvoja lovne privrede odigrali važnu ulogu.


Decentralizacijom narodne vlasti i uprave kroz protekli jubilarni period,
pristupilo se i decentralizaciji republičkh saveza na kotarske (sreske) lovačke
organizacije, na koje su prenesene i sve kompetencije republičkih
saveza za uređenje i unapređenje lovišta u njima, a koje vode k unapređenju
lovne privrede svakog kotara (sreza). Glavni lovački savez je danas
^stručno lovačko reprezentativno tijelo društvenih organizacija FNRJ prema
međunarodnoj lovačkoj organizaciji, te lovačkih organizacija pojedinih zemalja
van naših granica. Prema tuzemstvu prati razvoj lovne privrede na
području pojedinih republičkih saveza lovačkih društava, daje pomoć za što
brže unapređenje lovne privrede pojedinim savezima, naročito u tom pogledu
slabijim republikama, pomaže u realiziranju postavke opće lovne


politike FNRJ.


Republički savezi lovačkih društava u novoj decentralističkoj fazi na


šeg društvenog uređenja također se brinu i pomažu ostvarenje osnovne


lovne politike na svom području, a u onim granicama, mogućnostima te


kapacitetima koliko to prirodni uslovi jedne republike dozvoljavaju. Po


mažu u radu kotarskim lovačkim savezima na ostvarenju njihovih zadataka.


Iz dosadašnjeg izlaganja vidi se, da je iza Oslobođenja preuzeto pri


lično nesređeno i haotično stanje na polju lovstva. Zato je bilo nužno po


trebno pored čisto zakonskih propisa i mjera, donijeti još i čitav niz mjera


i propisa društvenog karaktera, koji su išli zatim da se izradi lik novog


narodnog lovca. Takovom lovcu potrebna je za rad na polju lovne privrede


solidna stručna sprema, kako bi se mogao intenzivno i sa razumijevanjem


posvetiti uzgoju, zaštiti i racionalnom odstrelu divljači. Napredan lovac


mora da ima razumijevanja za divljač, mora imati kulturan stav i odnos
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 200     <-- 200 -->        PDF

prema njoj i lovištu uoipće. Da bi se to postiglo bilo je potrebno mnogo
sistematskog i upornog rađa. U tom radu predstavnicima narodne vlasti
zaduženim za lovnu privredu vrlo mnogo su pipomogli Glavni lovački savez
FNRJ i republički savezi.


U tom pravcu su pojedini savezi lovačkih društava donijeli sa svoje
stiane čitav niz Pravilnika i propisa. Prvenstveno su donesena savremena
društvena i savezna pravila, koja su regulirala i precizirala pitanje discipline
u društvu i lovištu, te odnos lovaca prema društvu i savezu. Savez
lovačkih društava NRH donio je prvi još 1952 vrlo važan Pravilnik o obaveznom
polaganju lovačkog ispita. Po odredbama toga Pravilnika ne može
nitko postati član lovačkog društva, tko prethodno ne položi lovački ispit.
Svrha tih propisa bila je, da svatko prije nego postane lovac, mora steći
stručno znanje iz pojedinih lovnih disciplina (uzgoj, zaštita, prehrana divljači,
načini lova, uređenje lovišta, rukovanje oružjem i municijom, svlačenje
i čuvanje koža divljači, kinologija, zakonski propisi i dr.). Taj propis
odnosio se na sve lovce koji su se učlanili u lovačku organizaciju 1. I. 1947
pa nadalje. U mnogim lovačkim društvima bilo je dosta članova, koji su
se učlanili u lovačku organizaciju znatno prije navedenog termina, a manjkala
im je ta stručna sprema, bili su negativni u svom radu, pa su lovačka
društva dobila od Saveza lovačkih društava ovlaštenje na osnovu koga su
mogli obavezu polaganja lovačkog ispita protegnuti na svo članstvo, što
je u mnogim društvima i provedeno.


Da bi lovci imali odakle crpsti potrebno stručno znanje i spremiti se za
ispite, te da bi se stručno znanje svih lovaca uzdiglo, bilo je potrebno znatno
pojačati stručnu lovnu izdavačku djelatnost. U tu svrhu izdao je Savez
lovačkih društava NRH u ediciji »Male lovačke biblioteke« čitav niz stručnih
brošura i knjiga pisanih popularnim i lakim stilom, bazirano na naučnoj
osnovi. Ukupno je izdano u ediciji MLB zaključno sa 1955 godnom 31
primjerak. Između kojih su mnogi primjerci monografije pojedinih vrsta
plemenite divljači (zec, fazan, poljska jarebica, srna, divlja svinja i dr.).


Kasnije se ta stručna izdavačka lovačka djelatnost na području NRH
toliko razvila, diktirana potrebama terena, da je Savez lovačkih društava
NRH osnovao u svom sastavu samostalno izdavačko poduzeće »Lovačka
knjiga«, koje je nastavilo izdavanjem edicija Male lovačke biblioteke, a
pored toga izdalo je i nekoliko stručno naučnih (standardnih) djela i to:
ing. čeović: Lovstvo; ing. Čeović: Fazan; Lovački priručnik, koji je obradio
veći broj poznatih lovnih stručnjaka sa područja NRH. Pored tih djela u
popularnoj i stručno naučnoj obradi izdala je Lovačka knjiga i nekoliko
vrlo dobrih beletrističkih djela, koja obrađuju doživljaje iz lovova, susrete
sa divljači i divljim životinjama uopće i si.


Kao važno stručno odgojno i propagandno sredstvo za uzdizanje stručnog
nivoa naših lovaca, bilo je stručno glasilo Saveza lovačkih društava
NRH »Lovački vjesnik«. To je glasilo nosilo ranije naziv »Lovačko ribarski
vjesnik«, a izdavalo ga je od 1891 do 1947 I. hrvatsko društvo za gajenje
lova i ribolova u Zagrebu. To glasilo spada među najstarije lovačke listove
u Evropi. 1955 slavilo je 64-godišnjicu. Godine 1948 dobij a taj list svoj
današnji naziv i to uglavnom iz razloga, što se je paralelno lovstvu iza
Oslobođenja širilo i ribarstvo. To su postajala izrazito dva srodna privredna
sektora. Opseg raspoloživih stranica bio je dosta malen, pa tadašnji list
nije mogao obuhvatiti sve važno i interesantno iz oba područja. Zato je
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 201     <-- 201 -->        PDF

Lovački list ostao pod imenom Lovački vjesnik, a uskoro su iza toga i ribolovci
počeli izdavati svoj stručni ribarski časopis.


Lovački vjesnik pisan je također lakim i pristupačnim stilom. U vidu
kratkih članaka upoznaju se lovci sa svim onim što je potrebno da lovac
zna. Obuhvaćena je materija iz područja svih lovnih disciplina. Svaki lovac
mora da zna kako treba da radi, šta treba da radi da. bi divljač bila zdrava,
jaka i mnogobrojna u lovištu.


Savezi ostalih naših republika izdaju od Oslobođenja pa nadalje također
svoje stručne lovačke časopise sa istom svrhom i namjenom. Mnogi
od tih časopisa imaju isto svoju veliku tradiciju. Tako u NR Sloveniji izlazi
»Lovec«, u NR Bosni i Hercegovini »Lovački list«, u NR Srbiji »Lovac«,
u NR Makedoniji »Lovec« i u AP Vojvodini »Vojvođanski lovac«. Nadalje
pojedini savezi lovačkih društava u republikama izdavali su također kroz
protekli period više popularnih, stručnih i naučnih edicija iz područja
lovstva.


Da bi se među lovcima povećao elan za rad na unapređenju lovišta i
povećanju brojnog stanja divljaci raznim uzgojnim radnjama i mjerama,
uvedeno je na socijalističkim principima rada lovačko takmičenje. Prvenstveno
je to lovačko takmičenje išlo za aktiviziranjem što većeg broja lovaca
na uništavanju grabežijivaca, a sa svrhom povećanja bronjog stanja
plemenite divljači. Kasnije je to takmičenje obuhvatilo sve uzgojne i druge
radove, koji se odvijaju unutar jednog lovačkog društva i njegovog lovišta.
Prvenstveno je bilo to takmičenje pojedinaca, a kasnije se to proteglo i na
takmičenje lovačkih društava međusobno.


Takmičari pojedinci dobijaju za svoj rad u tom takmičenju prema zasluzi
i zalaganju priznanje u vidu lovačke značke (zlatna, srebrna i brončana),
svake godine sa drugim lovačkim emblemom. Najbolji pojedinac u
ukupnom takmičenju na području republike dobij a od Saveza lovačkih društava
kao nagradu još i novu skupocjenu lovačku pušku. To lovačko takmičenje
toliko se rasplamsalo, da su pojedinci u radu na unapređenju lovne
privrede daleko odskočili ispred mnogih drugih, pa su im od strane Saveza
lovačkih društava dodjeljivane pOiSebne pohvale i diplome, kasnije lovačke
medalje i lovačka odlikovanja I, II i III-ćeg reda. Za uništene grabežljivce
isplaćivao je Savez prema broju i štetnosti odgovarajuće novčane nagrade,
što godišnje iznosi više miliona dinara.


Jedna od važnih mjera koja ide za povećanjem brojnog stanja prvenstveno
visoke divljači u našim brdskim i planinskim lovištima bila je planska
akcija uništavanja vukova. Vukovi su se u tim predjelima iza rata,
kao redovna posljedica, pojavili u prevelikom broju. U tim akcijama bile
su prvenstveno ukopčane lovačke organizacije ugroženih područja, šumarije
te predstavnici narodnih vlasti u tim krajevima. Kreirane su i posebne kotarske
komisije za tu akciju, a iz početka dok kotarske komisije nisu samostalno
počele raditi bila je obrazovana i republička komisija za tamnjenje
vukova, radi koordiniranja rada i pružanja pomoći. U tu svrhu odobravani
su u proteklom periodu i potrebna financijska sredstva od više miliona dinara
godišnje. Licima kojima je pošlo za rukom da bilo kojim sredstvom
unište vuka (bez obzira na starost i spol) isplaćivane su novčane nagrade,
koje su u početku bile niske 800—1000 dinara, da ubrzo porastu na 6 do


8.000. Tendenca je da te nagrade još jače porastu u završnici te planske
akcije za uništavanje vukova. Tako da se danas u NR Sloveniji isplaćuje


ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 202     <-- 202 -->        PDF

za uništenu odraslu vučicu nagrada u visini od 25.000 dinara, za vuka i
mlado proporcionalno niže. Nagrade za uništene vukove u pojedinim republikama
su razne. Pored financijskih sredstava predviđenih za isplatu nagrada
isplaćivao je jedan dio, 2000 po uništenom vuku bez obzira na starost
i spol i Državni zavod za socijalno osiguranje, jer je i njemu bilo u interesu
da vukovi unište što manje osigurane sitne i krupne stoke.


Takovom planskom akcijom uništeno je od 1947 pa zaključno sa 1953
godinom vukova, kako slijedi:


1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 godina


1128 1265 1694 1570 3029 3902 2528 komada.


Rezultati tih akcija odražavaju se u znatnom porastu brojnog stanja
visoke plemenite divljači.
Upornim radom i zalaganjem odgovornih faktora državnog i društvenog
sektora postepeno je na terenu iza oslobođenja pa nadalje rasla svijest


o važnosti, razvoju i napretku lovne privrede. U nekim krajevima išlo je
to brže u nekim sporije, ali može se mirne duše reći, da danas nakon 10
godina iza Oslobođenja nema kraja koji nije zahvatio val koji ide za unapređenjem
lovne privrede. I pored toga u najvećem dijelu naše domovine
to što je dosada urađeno nije još ni izdaleka dosta; potrebno je još mnogo
truda i zalaganja dok se potpuno i u cijelosti unaprijedi naša lovna privreda.
Da bi se lovna privreda mogla razviti i unaprijediti do svog punog
kapaciteta i mogućnosti, potrebno je, pored stručnog znanja svijesti lovaca
za značaj i važnost lovne privrede, također razumijevanje, a još više kulturan
odnos cjelokupnog našeg življa, prvenstveno seoskog, prema našoj
divljači odnosno lovnoj privredi uopće.


Naš zemljoradnik prvenstveno, a također radnik i građanin mora biti
svijestan toga, da naša zajednica ima od lovne privrede vrlo velike koristi
i prihode (meso, krzna i kože, izvoz žive i odstreljene divljači, razne takse
i dr.), a indirektno time i svaki pojedinac. Zemljoradnik mora nadalje da
zna, da ako se lovci i lovne organizacije brinu za svoju divljač i ako je
preko zime hrane, da ona ne će biti i nije štetna za poljoprivredne i šumske
kulture. On mora da zna da su pojedine vrste divljači čak i vrlo korisne
kao na pr. fazan, a naročito poljska jarebica i jarebica kamenjarka, jer mu
čiste kulture od insekata i korova. Insekte i sjemenje korova upotrebljavaju
za hranu. Zato u budućem radu treba težište rada usmjeriti i u tom pravcu.


Da bi se stvorio kulturan odnos našeg življa prema lovnoj privredi
organizirana su u proteklom periodu mnoga predavanja i za građanstvo.
To treba i u buduće nastaviti i što više predavanja organizirati za školsku
omladinu (svih škola), vojsku i si. Pored navedenih predavanja, u istu
svrhu organiziran je i čitav niz lokalnih kotarskih lovačkih izložbi. Osim
tih kotarskih izložbi održana je i I republička lovačka izložba u Zagrebu
1953, a u 1954 i I-va jugoslavenska lovačka izložba. Ta izložba bila je zapravo
kod nas naša predizložba za veliku međunarodnu lovačku izložbu u
Düsseldorfu u Zapadnoj Njemačkoj koja je održana u jesen iste godine.
Na toj velikoj međunarodnoj izložbi u Düsseldorfu dostojno smo reprezentirali
našu zemlju izloženim trofej ama i materijalom. Od 537 izloženih jelenskih
trofeja iz raznih zemalja, trofeja našeg jelena (lovac Stefanović
Dragoslav) odnijela je svjetsko prvenstvo i bila izložena u počasnoj dvorani,
a ispred nje su sa velikim poštovanjem prolazili svi posjetioci izložbe,


558
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 203     <-- 203 -->        PDF

mnogi lovni stručnjaci i lovni naučenjaci. Od ukupno 92 naše izložene jelenske
trofeje postigli smo 30 I-vih ocjena, 37 drugih, i 23 treće.


Od malo izloženih trofeja kozoroga, trofeja našeg kozoroga sa Begun-
šćice (lovac maršal Josip Broz Tito) ocijenjena je I-vom ocjenom i počasnim
znakom, te je bila skupa sa našim rogovima jelena prvaka svijeta
izložena u počasnoj dvorani.


Kod trofeja divokoza, od ukupno izloženih 95 trofeja osvojili smo 15
I-vih, 24 II-ge i 19 III-ćih ocjena. Prvenstvo je odnijela Švicarska.
Kod trofeja srndaća, od ukupno izloženih 140 trofeja osvojili smo 14
I~vih, 38 II-gih i 45 III-ćih ocjena. Prvenstvo je odnijela švedska.
Kod trofeja lopatara, od ukupno 5 izloženih trofeja osvojili smo 1
Il-gu i 1 III-ću ocjenu. Prvenstvo osvojila Mađarska.


Kod trofeja veprova, od ukupno izloženih 25 trofeja osvojili smo 9
I-vih (jedna sa počasnim znakom, lovac ing. Obradović Ljubo), 7 II-gih
i 4 IH-će ocjene. Od ukupno 360 trofeja donijeli smo kući 303 medalje (76
zlatnih, 117 srebrnih i 110 brončanih.


Poseban interes i senzaciju pobudila su izložena krzna naših medvjeda.
Sa kvalitetom naše divljači, prvenstveno jelena, nalazimo se među
prvima u svijetu.


Ta izložba bila je najjača propaganda za naš lovni turizam. Nemamo
još toliko uzgojenih i za odstrel zrelih jelena, koliko bi bilo interesenata,
(Sa lakoćom postiže se za odstrel kapitalnog jelena 1000 dolara).


Po povratku sa izložbe u Düsseldorf u održana je izložba toga materijala
proširena sa specifičnostima pojedinih republika u svim našim republikama,
sa istom propagandnom i odgojnom svrhom za lovce i nelovce.


Tokom minulih 10 godina poduzeto je po savezima lvačkih društava
niz mjera, da bi se lovci osigurali protiv nesretnih slučajeva i ranjavanja
u lovu, a u slučaju smrtnog slučaja i njihove porodice. To je i realizirano
putem Državnog osiguravajućeg zavoda. U istu svrhu doneti su slični propisi
za zaštitu lovočuvara i njihovih porodica.


Primjenom novih naprijed iznesenih mjera osjeća se danas znatno
poboljšanje prilika u našim lovištima u odnosu na prilike odmah iza Oslobođenja,
Naročito se osjeća poboljšanje u pogledu izgradnje lovno tehničkih
objekata (hranilišta, solila) te zaštite divljači. Hrana se u mnogim
lovištima izlaže preko zime za visoku i nisku divljač, pazi se na kvantitetni
odstrel, češći su već slučajevi dopreme kvalitetne žive divljači iz udaljenih
krajeva radi osvježenja krvi i t. d. U predjelima gdje je taj rad na naročitoj
visini, osjeća se i znatan porast brojnog stanja divljači.


U našim najnaprednijim lovnim područjima (Međumurje, ist. Slavonija)
počelo se već u zimi 1950/51 sa lovom žive divljači, prvenstveno zečeva,
slijedećih godina i poljskih jarebica. Ta ulovljena živa divljač namijenjena
je uglavnom za izvoz, a manjim dijelom za osvježen je krvi u našim
lovištima i za naseljavanje nekih lovišta.


Da je lov privredna grana, kako ju je ©kvalificirao i sam Zakon o lovu,


o kojoj treba uopćoj privrednoj politici voditi mnogo računa Vidi se iz riječi
druga Svetislava Stefanovića, predsjednika Glavnog lovačkog saveza FNRJ
prilikom otvaranja I Jugoslavenske lovačke izložbe 17. VI. 1954 u Zagrebu,
a koji je rekao: »Prema najskromnijem proračunu u prošloj 1953 lovnoj
godini korist od lovne privrede izražena u novcu iznosi 1„257,777.700 dinara
i 146,817.200 deviznih dinara.« (Lovački vjesnik broj 7/1954) - .
559
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 204     <-- 204 -->        PDF

To također potvrđuju i ovih nekoliko
statističkih podataka:


»Godišnji izvoz koji se danas ostvaruje u cea količinama:


25.000
komada živih zečeva u vrijednosti cea 375.000 dolara
2.500 komada
živih poljskih jarebica u vrij. cea 15.000 dolara
200 komada živih srna u vrijednosti cea 10.000 dolara
700.000 koža od zečeva u vrijednosti cea 400.000 dolara
12.000 koža kuna u vrijednosti
cea 200.000 dolara
15.000 koža tvorova u vrijednosti cea 35.000 dolara
100.000 koža vjeverica u vrijednosti cea 45.000 dolara
1.000 koža vidri u vrijednosti
cea 10.000 dolara
15.000 koža jazavaca
u vrijednosti cea 45.000 dolara
ostalih krzna u vrijednosti cea 20.000 dolara
300.000 kilograma mesa razne divljači u vrijed.
cea 150.000 dolara
Ukupno: 1,305.000 dolara
(Podaci iz članka, Đukarić: Preko milion dolara godišnji izvoz lovne
privrede — Lovački list NR B i H broj 5/1955)


Da bi se osigurao priliv financijskih sredstava i sa strane lovaca i društvenih
organizacija za što brže unapređenje lovne privrede doneseni su kod
pojedinih republičkih saveza lovačkih društava i Pravilnici o fondovima za
unapređenje lovne privrede. Tako Pravilnik o fondovima saveza NRH u
svom članu 2 precizira, šta sve osigurava sredstva za taj fond: »Sredstva
fonda za unapređenje lovne privrede stvaraju se:


a) izdvajanjem dijela doprinosa koje poduzeća Saveza lovačkih društava
NR Hrvatske uplaćuju´Savezu na osnovu svog godišnjeg plana. Visinu
dijela utvrđuje skupština Saveza svojim godišnjim proračunom,


b) doprinosom narodne vlasti,
c) izdvajanjem dijela naplaćene savezne članarine, koji se utvrđuje godišnjim
proračunom Saveza,


d) izdvajanjem dijela prihoda lovačkih društava od izvoza produkata
lovne privrede. Odluku o visini dijela donosi upravni odbor Saveza, a odobrava
je skupština Saveza,


e) doprinosom lovačkih društava,


f) prihodima od vlastite imovine (kamati i si.).


Iz svega do sada iznesenog vidimo, da je naša lovna privreda iza Oslobođenja
krenula snažnim koracima naprijed. Da bi se ona pravilno razvijala,
potrebno je u radu primjenjivati što više dostignuća lovnih, bioloških i lovu
srodnih prirodnih nauka. Da bi se to zaista moglo primjenjivati osjećala se
već nekoliko godina iza Oslobođenja potreba za osnivanjem Instituta za
istraživanja u lovstvu, koji se bave primjenom svih naučnih dostignuća koja
ubrzavaju razvoj lovne privrede, koji otkrivaju, ispituju i otklanjaju sve
smetnje koje koče razvoj lovne privrede, koji prate rad i dostignuća srodnih
instituta u drugim lovno naprednim zemljama, te primjenjuju sve ono što
se kod nas uz naše prirodno-ekološke uslove može primijeniti. Tako je osnovana
već 1949 u sklopu Instituta za šumarska istraživanja u Zagrebu i lovna
referada, koja se danas toliko raširila, da o pitanju lovstva rade u Institutu
za šumarska i lovna istraživanja tri visoko kvalificirana stručnjaka (dva
šumarska inženjera i jedan doktor veterine). U Beogradu osnovan je 1954
samostalni Institut za naučna istraživanja u lovstvu s većim brojem visoko
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 205     <-- 205 -->        PDF

kvalificiranih stručnjaka. Iste godine osnovana je i lovna grupa pri Institutu
za šumarska i drvno industrijska istraživanja u Ljubljani, a pri Institutu
za naučna istraživanja u šumarstvu u Sarajevu osnovana je lovna referada.
Na zajedničkom interinstitutskom savjetovanju svih instituta za naučna
istraživanja u šumarstvu preporučeno je svim institutima, da se i kod onih
kod kojih ne postoji još ni referada za istraživanja u lovstvu ona čim prije
osnuje. Možemo očekivati da će se i to ubrzo ostvariti. U sklopu šumarskog
fpkulteta u Skoplju postoji također grupa za lovstvo, koju sačinjavaju profesor
lovstva na fakultetu i profesor ekonomskih nauka na tom fakultetu.


U današnjoj našoj već velikoj decentralizaciji narodne vlasti i opće
uprave, a koja .će se još jače proširivati i produbljivati, ostaje na vrhu državne
i republičke uprave premalo lica, koja se mogu baviti općom problematikom
lovne privrede u operativnom smislu. Dužnost je tih rukovodilaca
da postave osnovne smjernice i kostur lovno privredne politike i da prate
da se ta osnovna načela ostvaruju. Zato u budućem razvoju lovne privrede
imaju Instituti koji se bave naučnim istraživanjima u lovstvu, da odigraju
vrlo važnu ulogu. Prema tome primarni su zadaci takovih instituta, da pruže
pomoć lovnoj operativi u radu za napredak i razvoj lovne privrede. Lovna
operativa treba opet da tu pomoć traži od instituta. U drugom redu ti instituti
treba da se bave i strogo naučnim istraživanjima u lovstvu kako bi na
osnovu rezultata takovog rada naša lovna praksa imala koristi a i nauka
općenito. Moramo ići ukorak sa srodnim institutima u lovno naprednim
zemljama Evrope.


Instituti treba da daju smjernice za izradu perspektivnih planova, za
izradu dugoročnih elaborata (gospodarskih osnova) za pojedina lovišta
(državna i društvena) na osnovu kojih uređanih elaborata će se ubuduće
gospodariti u lovištu. Instituti treba da odrede areale za mogućnost rasprostianjenja
pojedinih vrsta divljači. Nema smisla gubiti vrijeme, trošiti novac
i gurati pojedinu vrst divljači u neko lovište, ako za to nema uslova, a na
oko se čini da ima. Instituti treba da izvrše redomestikaciju i unošenje u
pojedina lovišta onih vrsta divljači, koje se nekulturnim odnosom čovjeka
prema divljači ili ranijim velikim nemirom posve strijebljene ili tako proređerie
da im prijeti posvemašnje istrebljenje. Treba ispitati, da nije neka
vrsta nestala radi nepovoljnih prirodnih uslova. Ovo se naročito odnosi na
divokoze, tetrebe, planinske jelene i dr. Naročito mnogo posla imat će instituti
u područjima nekadašnjeg regalnog sistema određivanjem područja
koja za koju vrst divljači odgovaraju, radi njihovog unošenja. Instituti treba
da daju smjernice za selekciju kod visoke divljači, te za obnovu krvi kod
niske i visoke divljači, da daju smjernice za umjetni uzgoj pojedinih vrsta
divljači u ograđenim lovištima i uređajima, za higijensko-sanitarno uređenje
lovišta, za otkrivanje žarišta zaraznih bolesti i sprečavanje njihovog širenja
i t. d., i t. d. Vidi se da su pred institutima vrlo krupni, važni i opsežni zadaci.


U mnogim danas vrlo naprednim zemljama u pogledu lovne privrede
u Evropi djeluju intenzivno takovi instituti već više decenija. Glavna je
zasluga baš tih instituta da je u tim zemljama lovna privreda na zavidnoj
visini. Svake godine održava se u drugoj zemlji godišnje međunarodno savjetovanje
naučnih radnika na istraživanjima u lovstvu, gdje se iznose dostignuća
i rezultati rada pojedinih instituta iz pojedinih područja lovstva i
lovnih nauka. Takovo savjetovanje održano je prošle godine u Gracu gdje
su učestvovali predstavnici iz 10 evropskih zemalja. Na tom savjetovanju
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 206     <-- 206 -->        PDF

prvi puta su učestvovala i naša dva predstavnika. Naša zemlja vrlo je interesantna
u pogledu lovne privrede ne samo za nas, nego i za mnoge evropske
zemlje.


Kod nas je put za razvoj lovne privrede utrt, taj razvoj već ide svojim
tempom, treba ga samo ubrzati. Lovna privreda je kod nas već prilično sređena
organizaciono i administrativno. Već se mjestimice vide i krupni rezultati
i uspjesi. Sada treba težište rada baciti na ustanovljenje sadašnje i
perspektivne ekonomske mogućnosti svakog pojedinog lovišta, da bi se mogla
znati ta ekonomska mogućnost za svaki pojedini kotar (srez), republiku i
konačno´ za cijelu FNRJ. To je važno zato da bi se znalo dokle se uloženi
trud, energija i financijska sredstva moraju još ulagati, da bi kasnije odbacivali
puni mogući prihod. Važno je znati kako stojimo danas u odnosu na
naše perspektivne mogućnosti, da bi mogli odrediti potrebno vrijeme rada
do postignuća punog uspjeha.


Da bi se te mogućnosti mogle odrediti, potrebno je izvršiti bonitiranje
lovišta, odrediti bonitetne razrede po vrstama divljači, odrediti normalno
brojno stanje pojedine divljači i konačno kapacitet s obzirom na pojedinu
vrst divljači.


U tu svrhu izradio je Institut za šumarska i lovna istraživanja na traženje
Državnog sekretarijata za poslove narodne privrede, Zavoda za privredno
planiranje i Saveza lovačkih društava, Uputstva za bonitiranje lovišta
za nisku divljač, koja je momentan© ekonomski značajnija. U izradi
^u.Uputstva za visoku divljač.


Iz ovog cjelokupnog izlaganja vidi se da je iza Oslobođenja bilo vrlo
mnogo poteškoća za rad na polju lovne privrede, da je mnogo rađeno i urađeno,
ali se vidi i to da se u radu ne smije stati i da treba još mnogo raditi
dok se postigne pun razvoj lovne privrede.


Puni razvoj lovne privrede kod nas dat će našoj zajednici mnogostruko
veće koristi i prihode, nego se dobijaju danas, a i današnji su već vrlo značajni,
kako je naprijed citirano.


U dosadašnjem radu na unapređenju lovne privrede kod nas kroz protekli
decenij zalagali su se mnogo´ predstavnici šumarske struke u zadnjih
nekoliko godina i predstavnici veterinarske struke uz veliku armiju samih
lovaca. Na tom radu nije se osjetilo učestvovanje poljoprivredne struke kao
struke i ako je ta struka i te kako zainteresirana za razvoj lovne privrede,
jer je divljač usko povezana i interesantna za poljoprivredu s obzirom na
poljoprivredne kulture.


Zato u budućem radu na polju lovne privrede treba da se pored svih
lovaca založe i svi oni koji su po svojoj profesiji i struci, te prirodi posla
bliski i usko povezani sa prirodom i divljači. To su u prvom redu svi stručnjaci
šumarske, veterinarske i poljoprivredne struke. Svi se oni u svom
radu sreću sa divljači i divljim životinjama uopće. Da bi svi ti stručnjaci
mogli da učestvuju u radu na polju lovne privrede, potrebno je, da već u
svojim školama (nižim, srednjim i višim), već prema tome sa kojim stepenom
stručnog obrazovanja pojedinac u struci radi, steknu potrebno znanje


o ekonomskom značaju lovne privrede, o osnovnim principima njenog razvoja,
kao i o osnovnom iz biologije pojedinih vrsta divljači. U tom pravcu
trebalo bi u buduće revidirati nastavne planove na navedenim stručnim
školama.
562
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 207     <-- 207 -->        PDF

\


Naši prirodni uslovi, naše prirodne mogućnosti, naše prirodno bogatstvo
za razvoj lovne privrede vrlo je veliko. Moramo ga u što kraće vrijeme
maksimalno iskoristiti na dobrobit sviju nas.


Pored stalno naglašavanog ekonomskog značaja lovne privrede ona je
značajna i radi toga, što ta privredna grana ima i svoju sportsku stranu
pored privredne. U lovu dolazi do izražaja usavršavanje preciznosti u gađanju,
rukovanju oružjem i municijom. Lov čelici čovjeka, jer ga privikava
na tjelesne napore, čelici mu zdravlje kretanjem u prirodi, omogućuje mu
usavršavanje u snalažljivosti u prirodi i t. d. Najglavnije je još. i to što se
u lovu stvara iskreno drugarstvo i trajno prijateljstvo između radnika, seljaka,
građanina i intelektualca, što prije Oslobođenja nije bio slučaj. Lovom
se približuju lovci grada i sela, pa je i to jedan od vidova približavanja grada
selu i obratno.


Lov dakle ima ekonomski, sportski, fiskulturni i društveni značaj, pa
se po tome razlikuje od ostalih grana narodne privrede.


SRAŠĆIVANJE KORIJENJA*
Biološko i ekonomsko značenje nekih odnosa drveća u šumskoj pedosferi


Josip Šafar (Zagreb)Z
Z
a život i razvitak vegetacije vrlo su važni međusobni odnosi organa ne
samo u atmosferi nego i u pedosferi. Značenje korijenovog sistema u
odnosu na abiotske i biotske faktore staništa za razvitak i održavanje pojedinih
tipova vegetacije i vrsta drveća gdjekad je važnije nego njihovi odnosi
u nadzemnom dijelu. Praksa se za te odnose više interesirala, kad se promatranjem
razvitka nadzemnih dijelova biljaka nisu mogle protumačiti neke
negativne pojave.
U šumarstvu se korijenov sistem počeo više proučavati još pred dvjesta
godina (Duhamel du Monceau 1758, M o h 1 1862, Resa 1877),
intenzivnije tek u ovom stoljeću. Najprije se istraživao korijenov sistem
mladih biljaka u rasadnicima, jer to je najlakše i najjeftinije, zatim odnosi
mladih biljaka i korova te odnosi mladog naraštaja i matičnih stabala u
vezi s konkurencijom u borbi za vlagu (Engl er 1903, Fr i eke 1904,
Aal ton en 1926, Fabricius 1929, Korstian-Coile 1938, Reed
1939, Tourne y 1947). Ujedno se sve više pažnje poklanja korijenovom
sistemu odraslijeg drveća (B ü s g e n 1901, Vate r 1927, Hil f 1927, D avidov
1940, Rahteenko 1949, Kalela 1949, Šumakov 1949,
Zentgraf 1950, M i t s eh er 1 i c h-W e i h e 1952, šafar 1951 i 1954
i dr.). Prelazilo se i na istraživanja međusobnog odnosa odraslijeg drveća
u tlu. Takav razvitak istraživanja ovisio je prije svega o općem razvitku
šumskog gospodarenja i šumarskih nauka, zatim o usavršavanju metoda
istraživanja i vrlo mnogo o financijskim sredstvima.
Ideja za naša istraživanja o srašćivanju korijenja potekla je iz naših
prijašnjih radova: 1. kod proučavanja problema o nedovoljnom podmlađi


* Iz Instituta za šumarska i lovna istraživanja NRH, Zagreb.