DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 194     <-- 194 -->        PDF
u početku školske godine 1946—1947 ođ 304 upisana studenta i 38 apsolvenata
bilo učlanjeno u NSO 210 ili 65%. No kada bi brojčano ili procentualno
prikazali organizaciono stanje ove studentske organizacije u
periodu od deset poslijeratnih godina, pokazala bi nam se zadovoljavajuća
slika konstantnog procentualnog porasta članstva, tako da u školskoj godini
1954/55 od 274 upisana studenta i 47 apsolvenata imamo 301 člana
u organizaciji ili 93,8%, što u svakom slučaju znači da je sve veći broj
studenata prihvaćao program NSO-a i time se uvrstio u njene redove.
Svakako da je ovakav razvoj organizacionog stanja bio uslovljen aktivnošću
članova SK-a na fakultetu, a osim toga pravilnim odgojem u novom
socijalističkom duhu srednjoškolske omladine, koja je dolaskom na fakultet
odmah u upućivana u rad NSO-a gdje je primjenjivala već stečeno iskustvo
u srednjoj školi, a u isto vrijeme sticala nova iskustva i nove uspjehe u
širokom krugu svoje djelatnosti. Naroč:to je bila uspješna djelatnost u
periodu obnove i izgradnje ratom opustošene zemlje. NSO je uz ostale
rodoljube naše zemlje, dala svoj bogati 1 u svakom slučaju pohvalni udio.
No uz taj zadatak u programu NOS-a, pored ostalog, nalazimo i slijedeće:
razviti novi pokret za svladavanje nauke, postići bolji kvalitet znanja i
bolje ocjene na ispitima, razviti kulturno prosvjetni rad, riješiti čitav
niz socijalnih problema studenata, stvoriti nov odnos s profesorima, nov
odnos prema nauci i učenju i nov odnos među studentima. Iz toga se vidi
da je već 1946 god. NSO na našem fakultetu postavila pred svoje članstvo
širok i pozitivan program svoje djelatnosti koji se tokom vremena nesumnjivo
povoljno odrazio na razvoj organizacije i općih odnosa na fakultetu
kao i na razvoj samog fakulteta.


Kao što se iz već rečenog vidi djelatnost studenata nije bila ograničena
na područje samoga fakulteta, nego je ona imala svog udjela i u širokim
slojevima narodnih masa za.vrijeme školskih praznika kada su studenti
odlazili na praksu i omladinska radilišta. Tako je u periodu obnove
1946 god. svaki član NSO-a našeg fakulteta dao obavezu da će odraditi
60 radnih sati u svrhu obnove. Osim toga oformljena je brigada pod imenom
»Rade Janjanina«, studenta našeg fakulteta poginulog u ratu u svojstvu
komesara divizije, za odlazak na prugu samac—Sarajevo. U god. 1947
učestvovalo je na radnim akcijama cea 200 studenata sa našeg fakulteta.
Te godine je jedna grupa studenata trasirala 38 km šumske pruge, 21,5
km na Baniji, 16,5 km uskotračne pruge kod V. Grđevca. Druga grupa
studenata bila je raspoređena pc šumskim gospodarstvima i okružnim NO
u NRH. Ova je grupa radila razne šumske radove (konsignacije, inventarizacija
itd.). Rad ovim grupama pomagala je narodna vlast, a stručnim
radovima su direktno rukovodili asistenti sa fakulteta. Pet studenata je te
godine radilo pod rukovodstvom šefa taksaeije Ministarstva šumarstva na
području Oblasnog Narodnog odbora za Istru. Ova je grupa inventarizirala


160.000 ha
šuma i šumskog zeraIj išta u Istri.
Grupa od 52 studenta otišla je u NR B i H u šumska gazdinstva: Foča,
Drvar, Travnik, Tuzla, Sarajevo, Zavidovići i Banjaluka, gdje su u zajednici
sa tamošnjim stručnjacima radili na suzbijanju zaraze od potkornjaka.
Na tim radovima omladinci nisu bili ograničeni isključivo na stručni
rad nego su korisno djelovali među masama. Rad u masama ispoljavao se
u raznim vidovima i oblicima. Priređivane su kulturne večeri i priredbe,
održavana predavanja iz raznih tema i odigrane nogometne utakmice sa