DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 185     <-- 185 -->        PDF

Institut mogao nakon ugradnje i montaže primljenih postrojenja osnovati
važne pokusne stanice za konzerviranje drveta kao i za vještačko sušenje.
S tim je u vezi Institut u saradnji s državnim organima tehničke pomoći
organizirao boravak, rad i pregled industrija za stručne eksperte FAO
(OUN), koji su po liniji tehničke pomoći bili upućeni u našu zemlju. Njihove
je prijedloge Institut razradio te u suglasju s državnim organima
tehničke pomoći uputio na primjenu i korišćenje interesiranim poduzećima.
Od eksperata su za područje drvne industrije našu zemlju posjetili na duže
vrijeme: C. W. Scot t (Engleska) za organizaciju naučnog rada, F. Bende
r (Kanada) za kemijsko iskorišćavanje otpadaka, J. Bethe l (U.S.A.)
za proizvodnju šperovanog drveta, J. V e n e t (Francuska) za probleme
furnirske proizvodnje, V. Degraev e (Belgija) za unapređenje pilanarstva,
A. Hu b e r (švicarska) za šumske komunikacije, E. Sahlma n


(Finska) za konstrukcije sušioničkih uređaja i 0. Karlse n (Norveška)
za tehniku vještačkog sušenja.


Ovo nekoliko letimičnih pogleda na dosadanji rad Instituta može i bez
nekih dugačkih numeričkih podataka pružiti opću ilustraciju funkcije, koju
ova ustanova vrši u našoj industrijskoj preradi drveta. Ako pak tome dodamo
relativnu iscrpljenost naših šuma s jedne a tehnički progres s druge
strane, koji zajedno nameću potrebu preorijentacije čitave industrije na
sasvim nove razvojne pravce, onda nailazimo na niz raznolikih problema,
koji traže hitne i dalekosežne zahvate. Ti zahvati u koliko ne rezultiraju
iz uske suradnje nauke i prakse mogu izazvati teške poremećaje u općoj
narodnoj privredi. K tome veliki dio zadataka još nije izašaoi iz okvira
naučnih eksperimenata kao na pr. u mehaničkoj preradi problem sušenja
i ljepila a u kemijskoj korištenje otpadnih materijala. Stoga zadaci i uspjeh
rada Instituta imaju presudno značenje u općoj privredi koliko NR Hrvatske
toliko i čitave naše države.


APSOLVENTI ŠUMARSTVA U HRVATSKOJ 1860—1955


Prof. Dr. Nikola Neidhardt


1.
N
N
ajvažniji proizvod svake nastave su njeni apsolventi, živi ljudi, koji
stečeno znanje prenose u život. Oni školi daju plastiku života.


Šumarska nastava u Hrvatskoj datira od god. 1860. Te je godine u Križevcima
otvoreno t. zv. Gospodarsk o-š umarsko učilište. Dugo godina bila je to
na jugoistoku Evrope jedina škola za izobrazbu šumarskih stručnjaka. Na njoj su se
izobrazile generacije stručnjaka Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bugarske. Godine 1898
šumarski je dio nastave s te škole prenesen na Sveučilište u Zagreb i u obliku t. zv.
Šumarsk e Akademij e prislonjen uz Mudroslovni fakultet. Godine 1919 Akademija
je pretvorena u P o 1 j o p r i vr e d n o-š u m ar s ki fakultet, t. j. podignuta
na rang fakulteta, a i poljoprivredna je visokoškolska nastava iz Križevaca prenesena
u Zagreb na fakultet. Godine 1947 u šumarskoj nastavi fakulteta uvedena je
bifurkacij a na šumsko-uzgojni, biološki, ili »B« odsjek, te šumsko-industrijski,
tehnički ili »Ttako, da se danas nastava izvodi u dva samostalna odsjeka: š u m s k o-g o s p o d ar s
k i ili »š« i d r v n o-i ndustrijski ili »D«.


541
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 186     <-- 186 -->        PDF

U knjizi Ing. J. Borošić: »šematizam i status osoblja u resoru šumarstva
«, Zagreb 1933, poimenc e su navedeni apsolventi šumarstva biv.
Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima, bivše šumarske akademije
te Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu, sve u svemu od godine
1860 do 1933.


Apsolventi šumarstva Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu
od 1933 do 1939 god. navedeni su u daljnjoj publikaciji: »Poljoprivrednošumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu«, separat iz »Godišnjaka Sveučilišta
u Zagrebu za škol. god. 1933/4—1938/9«, Zagreb 1940.


U »Sveučilišnom Vjesniku — Aktu eine vijesti«, koji je počeo izlaziti
ove 1955. godine, objelodanjuju se od te godine imena onih, koji završe
(diplomiraju) studije na pojedinim fakultetima Sveučilišta.


Dakle, u svemu, imena apsolvenat a šumarstva publicirana su
za period 1860—1939, a za budućnost je predviđeno kontinuirano publiciranje
diplomenata . Jedino razdoblje 1940.—1955. ostalo je neobjavljeno.
Zbog kontinuiteta iznosim te podatke. Time je kompletirano publiciranje
95 godišta apsolvenata šumarstva.


1940. god.


Cividini Rudolf iz Trsta; Čeliković Ervin, Ilok; ćulumović Petar, Perušić; Degoricija
Zlatko, Zagreb; Išpanović Oton, Slav. Brod; Jelačić Nikola, Zagreb; Klanjšček
Viktor, Pulj; Masten Ivan, Bjelovar; Mavrek Stanko, Žarovnica-Ivanec; Mirth
Karlo, Otočac; Pavša Ivan, Banja Luka; Pejić Predrag, Karlovac; Petrak Anton, Ružomberak-
Slovačka; Petrović Leopold, Vinkovci; Pužar Miloš, Sv. Križ-Pazin; Somora
Teodor, Vapenik-Slovačka; Su´botić Martin, Nijemci-Vinkovci; Špoljar Branimir, Zagreb;
Štimac Branko, Brod na Kupi; Tkalčić Branko, Rijeka; Tončić Zdenko, Vele
Mune-Istra; Ujdenica Franjo, Tounj; Zlatarić Borislav, Karlovac; Jan Zvara, Klenovec-
Slovačka.


1941. god.


Atanasov Hristo, Bugarska; Bevelakva Srećko, Senj; Cvetko Rudolf, Ljubljana;
Desić Paternoster Amalija, D. Tuzla; Drenovac Slavoljub, Drežnik-Slunj; Gerzej Silvester,
Trst; Gorički Antun, čalma-Mitrovica; Hakl Aleksandar, Sarajevo; Hranilović
Slavko, Pećno-Jastrebarsko; Jeličić Vladimir, Bos. Dubica; Jelovac Vladimir, Sarajevo;
Jerman Janez, Kamnik; Kabalin David, Novi Vinodol; Kancilija Mihael, Kamnik;
Korač Bozo, čemernica-Vrgin Most; Matić Branko, Srpske Moravice; Mučalo Vitomir,
Pazin; Nakov Anton, Komoštica, Bugarska; Otoničar Dušan, Ljubljana; Panjkota
Živko, Šibenik; Peitel Nikola, Gospić; Pestotnik Janez, Ljubljana; Pintarić Konrad,
Varaždin; Pintarić Stanko, Vinica-Varaždin; Regent Boris, Divača; Rajdev Rajdo, Hostovo-
Bugarska; Salopek Vjekoslav, Bihać; Sekalec Željko, Prozor-Otočac; Sirotić
Nadan, Buzet; Škorjanec Vinko, Koprivnica; Tatalović Rade, Drežnica-Ogulin; Tomac
Zvonimir, Koprivnica; Valev Lazar, Prokadija-Bugarska; Vučetić Alojz, Brinje, Vučković
Mato, Slav. Brod.


1942. god.


Bambić Drago, Zagreb; Basha Nexhdet, Albanija; Becić Vlatko, Vukovar; Begedin
Mijo, Kutina, Čidić Aleksandar, Petrinja; Djurić Ivan, Rajić; Ferić Antun,
Brodski Stupnik; Fiolić Vjekoslav, Vel. Gorica; Gimbarševski Filip, Ukrajina; Gorup
Eduard, Našice; Hranilović Nikola, Žumberak; Janeš Dragutin, Vir je; Klauzer Djuro,
Otelac-Rumunjska; Kordiš Franjo, Majur-Kostajnica; Kovač Zvonimir, Visoko; Kubović
Emilijan, Kotor Varoš; Kujumdžijev Zlatko, Trgovište-Bugarska; Matezić Mihovil,
Kutjevo; Mihalik Albert, Simin Han, Tuzla; Nemčanin Josip, Bapska Vuka, Šid;
Ogulinac Stjepan, Kutjevo, Orešković Antun, Široka Kula, Gospić; Pilarić Zlatko,
Zagreb; Pleše Mihael, Kutina; Pötzl Oliver, Varaždin; Wehman Stjepan, Brod; Žugaj
Karlo, G. Bogičevci-Okučani; Žuljević Tomo, Banja Luka.


1943.


Čavdarov Ivan, Hadži Dimitrovo-Bugarska; Dekanić Ivan, Rokovci-Vinkovci; Dimitrović
Vladimir, Zagreb; Doric Ivan, Molve-Đurđevac; Eršeg Krešimir, Novi Marof;
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 187     <-- 187 -->        PDF

Grgurić Milivoj, Lokve; Hibler Vilim, Vrbovsko; Hil Stjepan, Vukovar; Hranilović Nikola,
Sošice-Jastrebarsko; Hristov Genčo, Bugarska; Huljev Mate, Šibenik; Igrčić Velimir,
Sisak; Jeličić Vladimir, Bos. Dubica; Jarić Dragutin, Brinje; Korošee Vladimir,
Laško; Kulaš Juraj, Perušić; Luckmann Ferdinand, Mursko Središče; Lukić Petar,
Paklarevo-Travnik; Makovac Ivan, Gospić; Matezić Mihovil, Kutjevo; Novak Zdravko,
Metlika; Pliverić Krešimir, Kutjevo; Radičev Josip, Vel. Bečkerek; Kastić Nikola,
Podlapac-Udbina; Reinberger Josip, Mitrovica; Tumbri Josip, Draganići; Turopoljac
Stjepan, Grubišno Polje; Živković Ivan, Županja.


1944.


Arpaš Josip, Kutina; Brković Ivo, Vareš-Visoko; Dujmović Milan, Korenica;
Foerstner Oto, Nova Gradiška; Fran Ivica, Velika Kladuša; Forstinger Henrik, ČapIjina-
Hum; Kotlo Esad, Mostar; Matrakov Kiril, Prilep; Pajk Marko, Novska; Pavelić
Juraj, Krivi Put; Popov Arsen, Izvor-Bugarska; Rukavina Ivan, Sv. Rok-Gračac;
Slovnik Miloš, Ljubljana; Srnić Stjepan, Vukovar; Štimac Drago, Mali Lug-Čahar;
Valentinčić Mirko, Zagreb.


1945.


Čop Ivo, Trsat-Sušak; Ilijić Ilija, Starigrad-Hvar; Ivančić Silvije, Zagreb; Kloštranec
Božidar, Bjelovar; Kura ja Tomislav, Ilijaš-Sarajevo; Radimir Neven, Dobrota-
Kotor.


1946.


Cirkveni Ivica, Cetingrad; Dobrosavljević Predrag, Jasenak, Ogulin; Dubravac
Ante, Imotski; Gjiković Markovina Velimir, Banja Luka; Guštin Marijan, PetrinjaKočevje;
Knežević Ilija, Jazavica-Okučani; Madjer Ignac, Novigrad; Matan Zoltan,
Zagreb; Matota Ivo, Novigrad-Koprivnica; Nežić Petar, Rijeka Don ja-Jastrebarsko;
Pribetić Julijie, Rijeka; Špan Ivan, Vinkovci; žeravica Davor, Vrlika.


1947.


Babogredac Gjuro, Bošnjaci-Županja; Bertović Stjepan, Vrbovec; Böhm Dragutin,
Ogulin; Butara Dušan, Ljubljana; Čokić Halid, Tuzla; Debenjak Dušan, Hagoš-Vojvodina;
Dujmović Milan, Titova Korenica; Haler Dragutin, Dubrovnik; Keresnik Gregor,
Brdo pri Lukovici, Slovenija; Koprek Zlatko, Varaždin; Kralj Zvonimir, Jelisavac-
Osijek; Nikšić Borislav, Kariobag; Pavelić Juraj, Krivi Put; Pelcer Zvonimir, Dubrovnik;
Penca Ivan, Novo Mesto; Sekeli Ernest, Vinkovci; Srnić Stjepan, Vukovar;
Štimac Drago, Mali Lug-Velika Pisanica; Tomše Josip, Rude-Samobor; Vernak Aleksandar,
Sisak; Vin Drago, Sisak; Žunko Oto, Zagreb.


1948.


Abramović Augustin, Lički Osik; Bezerić Vinko, Selca-Brać; Budimir Hrvoje,
Split; Egersdorfer Hugo, Zagreb; Golik Edo, Mrkopalj; Golob Robert, Brezice; Herpka
Ivan, Donja Pištana; Hren Vladimir, Zagreb; Jovanović Antun, Mrkopalj; Klunić
Mirko, Subotica; Krolo Ante, Split; Pećar Mirko, Slavonski Brod; Radovčić Ante,
Split; Rukavina Ivan, Perušić; Srabotnik Gvido, Sv. Štefan (Celje); Špalj Tomislav,
Krivi Put; Videc Dragutin, Nedelišće (Čakovec); Zaloker Nikola, Brezice.


1949.


Abramović Emanuel, Lokve; Boštjančić Aleksander, Ljubljana; Cvijetić Mahmud,
Trebinje; Čatović Izmet, Plana; Čičak Mato, Rovišće-Križevci; Deanković Tonči, Kaštel
Stabilić; Dečko Milan, Celje; Delajković Ivan, Nova Gradiška; Drljević Hasan, Tuzla;
Drnovšek Jože, Zagorje (Trbovlje); Faber Vlado, Zagreb; Fetih Viktor, Dravograd;
Gaberc Slavko, Maribor; Gradečki Eduard, Daruvar; Gropuzzo Ivo, Sušak; Gudek Zvonimir,
Zagreb; Hajek Ivan, Vinkovci; Harapin Jugoslav, Novi Vinodol; Horvat Božidar,
Ludbreg; Hrka Josip, Dugo Selo; Ivković Stjepan, Kloštar (Podr. Đurđevac);
Jeftić Miloš, Zagradje; Jovančević Milorad, Šupci (Ljig-Srbija); Jurdana Velislav,
Vel. Bogud (Opatija); Juvren Ivan, Ljubno (Slovenija); Kiš Dragutin, Našice; Knezović
Jure, Split; Koletić Berislav, Petrinja; Kranjčec Zvonimir, Zagreb; Kropej Albert,
Reihenburg (Slovenija); Logar Alfons, Boh. Bistrica; Magličić Antun, Zvečaj; Miletić
Ivan, Markuiševac (Zagreb); Miletić Josip, Nova Gradiška; Mlinšek Dušan, Velenje
(Slovenija); Molnar Ladislav, Križevci; Movčan Josip, Čakovec; Mudrovčić Ante,
Otočac; Oršanić Božidar, Udbina; Paslica Ante, Senj1; Perak Stjepan, Karlovac; Prgin
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 188     <-- 188 -->        PDF

Davorin, Šibenik; Radića Zdenko, Dubrovnik; Rajić Slobodan, Vojvodina; Riha Tomislav,
Brod Moravice; Rokoš Zdravko, Slav. Požega; Roseg Jiosip, SI. Brod; Sabo Ivan,
Renkovci (D. Lendava); Sarajlić Halid, Sarajevo; Sepčić Bogdan, Sušak; Smojver
Dragutin, Veliko-Požega; Šimšić Branislav, Sarajevo; Šipuš Mihovil, Vukovar; Španić
Miroslav, Var. Toplice; Šporčić Marija, Brod Moravice; Štromaher Rudi, Hrastnik
(Slovenija); Šturm Marjan, Bogenšperk (Slovenija); Šulc Marjan, Ljublana; Tonšek
Jože, Hrastnik-Slovenija; Tomas Eduard, Rešica-Rtimunija; Tomak Rudolf, Tomaševac
(Varaždin); Tomičić Vjekoslav, Vranovci (SI. Brod); Travaš Ivan, Smederevo;
Traha Milan, Babino Polje (Postojna); Udvardi Vilko, Plaški: Vernak Aleksandar,
Sisak; Vidaković Mirko, Sombor; Vrdoljak Žarko, Velika Gorica; Vrtačnik Oleg, Ljubljana;
Vučevac Zvonimir, Vinkovci; Vujasinović Slobodan, Foča; Zahirović Adam,
Sisak; Zajc Mladen, Rijeka; Zemčak Zvonko, Petrinja.


1950. (B-odsjek)


Bergant Milan, Maribor; Bevanda Vladimir, Bugojno; Bogunović Rajko, Prijedor;
Bojanin Stevan, Beli Manastir; Božić Janez, Bled; Crnković Dragutin, Našice;
Čarnić Natalija, Gad-Rumunija; Čatlak Vencel, Višegrad; Čelebić Juzuf, Bihać; Čolić
Marica, Sarajevo; Danko Samo, Bački Petrovac; Dešković Dušan, Murska Sobota;
Dresto Ivan, Osijek; Durn Krešimir, Prijedor; Ferenzffy Vladimir, Požega; Gorupec
Janez, Donja Lendava; Hadžidedić Muhamed, Rogatica; Hamza Omer, Bjelovar; Herzog
Dušan, Krško; Jalšovec Franc, Turnišće (Slovenija); Jankulovski Aleksandar; Krapa
(Makedonija); Jenko Vlado, Hrastnik (Slovenijja); Jureša Borislav, Srpske Moravice;
Kalinić Mirjana, Gospić, Kovačević Zorislav, Osijek; Kraljić Antun, Omišalj; Kramar
Andrija, Čakovec; Kulenović Zucuruta Mrkonjić Grad; Lesković Zdravko, Zagreb;
Lukačević Fadil, Titograd; Marcinjaš Julije, Donja Dubrava, Prelog; Marenzi Ferdinand,
Materija (Slovenija)-; Marković Petar, Vršac; Mikloš Ivan, Lipovljani; Mikuletić
Vitomir, Marenberg (Dravograd); Modrić Branko, Senj; Muftić Zuheijra, Foča;
Mujić Nerfid, Mostar; Nolbant Avdo, Vlasenica; Počivavšek Anton, Trbovlie; Polansky
Vojko, Čakovec; Posavec Karlo, Varaždin; Prpić Miroslav, Senj; Prpić Petar,
Krivi put; Puača Nedeljko, Nova Gradiška; Ravnik Toska, Sarajevo; Ridjanović
Muzafer, Mostar; Rihtar Ivan, Novska; Sabolić Juraj, Virovitica; Semenov Svetlana,
Sombor; SMvarić-Ilijić Gjorgje, Zagreb; Sobol Tomislav, Hreljin; Stojković Mladen,


V. Gorica; Sušin Božena, Zagreb; Šabarić Luka, GjurgjeVac; Šaubah Valentin, Čajna
(Koruška); Šrifel Ivo, Ljubljana; Takšić Josip, Vinkovci; Tomaševski Stanislav, Split;
Toš Franjo, Dinjevac-Đurđevac; Trebežnik Marjan, Hrastnik (Slovenija); Trošt Janez,
Ljubljana, Urleb Fran, Celje; Velimirović Miljenko, Slunj1; Vidas Ljudevit, Hreljin;
Vojt Pavao, Nikinci; Vučinić Marinko, Vrbovsko; Vukmanić Vladimir, Zagreb; Zabukovec
Ivan, Postojna; Zametica Muris, Banja Luka; Žerjavić Branko, Zlatar; Žufa
Ljudevit, Sombor.
1950 (T-odsjek)


Balažić Zdenko, Sarajevo; Barišić Tomislav, Mrkonji:ć Grad; Biljak Roman,
Prnjavor; Blažević Milan, Vel. Bršljanica-Garešnica; Brdjanović Ivan, Prijedor; Brežnjak
Marijan, Zagreb; Dobnik Dušan, Zlatoličje (Slovendj,a); Dusper Ivan, Čatići-
Visoko; Franolić ŽiVko, Krk; Hadžišabanović Sadulah, Sarajevo; Hojnik Živojin, Maribor;
Justin Drago, Brezice; Kaurić Ivan, Sisak; Kirasić Dragutin, Zagreb; Lenič
Jože, Ilirska Bistrica; Lučić Štefanija, Zavidovići; Milan Blagodar, Kaštel Novi;
Parsak Drago, Brinje; Sarajlija Kasim, V. Kladuša; Šimunović Ante, Grnele-Ljubuški;
Urbanek Alfonz, Podgorje; Vlatković Djordje, Trebinje; Vučko Vinko, Vrgorac, Metković;
Zemljič Marjan, Rečica ob Savinji.


1951. (B-odsjek)


Adzić Miladin, Lisina (Crna Gora); Batistutti Joško, Tolmin; Berković-Kulenović
Mučelefa, Ključ; Bernetić Žarko, Sv. Anton-Kopar; Borevković Ivan, G. Vrba (SI.
brod); Cafnik Franc, Maribor; Cvitić Marko, Donje Novo Selo (Vinkovci); Černe
Mitja, Ljubljana; Debevec Rozka, Begenje pri Cerknici; Devčić Josin. Krasno; Dianješić
Davorin, SI. Brod; Dulikrava Živko. Donje Selište (Glina); Galović Slobodan,


N. Gradiška; Hadžiahmetović Muris; Trebinje; Ibrišagić Haibiba, Banja Luka; Jira
Antun, SI. Brod; Rudović Vlajko, Titograd; Kamerer Antun, Vinkovci; Keča Milan,
Zagreb; Koren Jože, Renkovci (D. Lendava); Konjak Tomislav, Koprivnica; Ljevak
Stjepan, Trebinje; Markotić Stjepan, Grabovnik (Ljubuški); Marković Jovan, Šatrinci-
Ruma; Maurin Zlatko, Vršac; Merčun Dagmar, Ljubljana; Mihelčić Bogomir,


ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 189     <-- 189 -->        PDF

Delnice; Mlinar Janez, Žiri (Slovenija); Nikolić Stevan, Zvornik; Pauluša Dragutin,.
Zagreb, Pavčić Petar, Babska-Vukovar; Peterković Nadja, Rijeka; Pletikapić Dragutin,
Kalj-Vukovar; Pordan Josip, Virovitica; Prpić Branimir, Stankovac (Glina);
Pulko Elica, Maribor; Pupačić Vojislav, Trabatovište (Makedonija); Radulović Vidosava,
Titograd; Rapaić Živko, Novi Pazar (Srbija); Simončić Lađo, Crnomelj; Softić
Seid, Travnik; Spudić Nikola, Duga Resa; Sremac Danica, Pivnice-Vojvodina; Šarić
Božena, Gospić; Šatrić Midhac, Banja Luka; šekularac Mileta, Kurikuće (Crna Gora);
Šmit Ivan, Sv. Juraj (Celje); Špečić Branko, Poljice; Tomičić Božidar, Duga Resa;
Tomičić Josip, G. Bogičevci (N. Gradiška); Trbojević Uglješa, G. Miholjac; Vučetić
Nikola, Hvar; Vuk Stjepan, Zagreb; Zdelar Zvonimir, Gor. Predrijevo (Podr. Slatina);
Župan Josip, Virovitica; Klun Marjan, Ribnica (Slovenija).


1951. (T)


Bejdić Halid, Sarajevo; Berković Boris, Dubrovnik; Ettinger Zvonimir, Derventa;
Hodžić Hivzoi, Derventa; Jurašković Branislav, Osijek; Kramar Slava, Zagreb;
Kuten Vesna, Bjelovar; Madžar Milorad, Pridvorci (Trebinje); Milković Ivan, Studenci-
Perušić; Mlivić Rahman, Bos. Brod; Motal Zdravko, Bjelovar; Novosel Miroslav,
Maribor; Olip Pavel, Radovljica (Slovenija); Paljević Milorad, Orahovo (Crna
Gora); Perviz Mahmud, Foča; Popović Dragomir, Crna Gora; Popp Ivan; Redžić
Ešref, Bos. Otoka; Remec Franc, Kamnik; Robič Franc, Mojstrana; Sabadi Rudolf,,
Vinkovci; Slat Ante, Zagreb; Vincetić Josip, Županja; Vincetić Vera, Županja; \Sšnjić
Petar, Delnice; Zubčević Ramiz, Trebinje.


(1952. (B)


Bevanda Pero, Mostar; Blazecky Franjo, Vinkovci; Bojović Nedeljko, Crna Gora;
Bubanj Mirko, SI. Brod; Butorac Ljubomir, Crikvenica; Čuk Cveto, Ljubljana; Debenjak
Aleksandar, Subotica; Desantić Ljubomir, Kastav; Devčić Marinka, Senj; Djermanović
Anka, Danilovgrad; Djurović Nikola, Danilovgrad; Glavač Vjekoslav, Zagreb;
Horvat Martin, D. Lendava; Husnjak Vladimir, Sr. Mitrovica; Jovović Djuka, Nikšić;
Jularić Jozo, Bijelo Brdo; Karavla Josip, Zagreb; Klepac Vladimir, Gerovo; Knežević
Svetozar, Plevlje (Crna Gora); Korber Branko, Sv. Jurij (Celje); Kovač Izidor, D.
Kraljevec (Prelog); Kovačević Zorislav, Osijek; Kozelj Janez, Bled-Radovljica; Kraljić
Antun, Omišalji; Kristić Antun, Travnik; Krivec Armer, Veliki-Brela; Kulenović Mučelefa,
Ključ; Kulenović Muharem, Bos. Petrovac; Lemešević Nikola, Bos. Brod;
Lukačić Stjepan, Karlovac; Marcius Adela, Zagreb; Merenić Josip, Košutarica-Novska;
Maričević_ Ivan, Srednji Lipovac (Nova Gradiška); Mikes Jože, Ljubljana; Mrva
Franjo, Šemnik (Slovenija); Mrzljak Ivan, Karlovac; Munižaba Svetozar, Rmanj-
Manastir; Nadler Ferdinand, Kočevje; Nitsche Branka, Zagreb; Papič Ferdo, Murska
Sobota; Paradjiković Zvonimdr, Slav. Samac; Pašić Mustafa, Golubić-Bihać; Pavičić
Franjo, D. Stubica; Peić Ljerka, Okučani; Pernuš Leopold, Bled; Petrić Slavko,
Postojna; Petrović Gojo, Srpske Moravice; Pojbić Ladislav, G. Slaveći (Slovenija);
Prpić Branimir, Slankovac (Glina); Sabo Milivoj, G. Bistrica; Sendić Borivoj, Vareš;
Stamatović Danilo, Danilovgrad; Stiplovšek Marija, Maribor; Sušanj Rene, Rijeka;
Šaulić Milan, Žabi jak; Šavelj, Marjan, Kočevje; Šibenik Stanko, Lipa-Kar lovac; Šimić
M|irko, Vrbica-Djakovo; Špendl Hinko, Prevalje (Slovenija); Šubarić Ivan, Joževica
(Glina); Tekaić Miloš, Bjelovar; Trohar Josip, Fužine; Tumpej Stanko, Prelog; Ugrin
Marijan, Baška Voda; Urank Jože, Nazerje (Slovenija); Vasung Mirko, St. Petrovo
Selo (N. Gradiška); Vizjak Metod, Ljubljana; Zemljić Fabeta, Buzet; Žmukić Mirko,
Krivošije (Herceg Novi).


1952. (T)


Bilandžić Ante, Sinj; Peranić Ljubomir, Novalja-Rab; Ferbežar Josip, Koprivnica;
Hoelbl Gustav, Vuzenica (Slovengradec); Hus Dušan, Celje; Jelene Franc, Novo
Mesto; Kolar Milan, Maribor; Kolić Zvonimir, Ogulin; Kožul Karlo, Tuščinovići,
(Široki Breg); Kuskunović Esad, Busovača; Leko Stanko, Ljubuški; Materljan Ivan,
Zagreb; Mostarka Marko, Pazarić; Nikolić Ivan, Visoko; Papić Zvonimir, Vukovar;
Pavlin Zdenko, Sisak; Pečovnik Vladimir, Orljavac (SI. Požega); Petrović Milan,
Venčove (Srbija); Pleše Ivan, Delnice; Rabotić Rosa. Prijedor; Radaković Desa,
Krasn»-Seni; Rogić Josip, Zagreb; Skelin Jere, Drniš; Šurjak Luka, Dol-Hvar; Vreća
Marko, Trebinje; Vraneš Vojislav, Gospić.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 190     <-- 190 -->        PDF

1953. (B)


Antolić Josip, Krapina; Anzić Radovan; Karlovac; Arbutina Nikola, Glina;
Arhanić Branko, Ogulin; Bajić Viktor, Split; Basđć Gjuro, Gospić; Bedžula Drago,
Osijek; Briski Izabela, Lokve; Gestar Dražen, Novigrad; Cvitanović Smilja, Split;
Gazivoda Emil, Subotica; Grobelšek Lovro, Brezice; Ibrahimpašić Puad, Vlasenica;
Jurić Ivan, Bihać; Kajtaz Zlatko, Osijek; Kalafadžić Zvonimir, Kukujevci-Šid; Kapić
Predrag, Bihać; Kokotović Josip, Perušić; Kos Ivan, Varaždin; Kružić Branko, Nikšić;
Lampe Albert, Cetinje; Malek Ivan, Bjelovar; Marman Željko, Podr. Slatina; Miju.
šković Dragica, Nikšić; Mrazović Nada, Varaždin; Nastran Zvonko, Subotica; Nikolić
Djuro, Vinkovci; Oswald Dušan, Ljubljana; Pačić Petar, Sibinj; Pavlović Adam, SI.
Brod; Petković Živko, Drvar; Pletikapić Dragutin, Ilok; Popović Mirjana, Našice;
Popović Stevan, Kotor; Popović Veljko, Kopito (Danilovgrad); Pavić Anica, Djelekovec;
Samoščanec Zlatko, Djelekovce; Sarić Ivan, Rijeka; Sever Marjan, Ljubljana;
Stančić Marijana, Varaždin; Šubat Aleksandar, Zagreb; Štanfel Josip, Delnice; Tabaš
Milutin, Zekovice-Plevlje; Vajsman Mirko, Virovitica; Vasung Mirko, Nova Gradiška;
Vidović Krešo, Ludbreg; Visković Ante, Makarska; Vrgov Konstantin.Vinkovci; Vujović
Dragoljub, Ivangrad (Crna Gora; Zajec Anton, Kranj; Zelenko Milko, Trst;
Žinić Valentin, Glina; Žgela Ivan, Gor. Vrba; Žnidaršić Ivan, Priština.


1953. (T)


Ajbek Dragutin, Vukovar, Badjun Stanko, Voprovac (Kula — NRS); Birsa Jože,
Dol. Lendava; Bubnjević Milan, Šipovo (Jajce); Cvijetić Mahmud, Trebovje; Domaćin
Ante, Crkvice (Dubrovnik); Flis Anton, Maribor; Glesinger Vladimir, Beč; Gračanin
Ivan, Josipdol; Hoelbl Gustav, Vuzenica (Slovengradec); Hus Dušan, Vitanje (Celje);
Knežević Ivan, Osijek; Kopjar Branko, Sisak; Kras Josip, Zagreb; Krković Ivan,
Rijeka; Kuskunović Esad, Busovača; Meštrović Pavle, Tomislavgrad; Mostarica Marko,
Pazarić; Novosel Miroslav, Maribor; Orešković Mile, Sr. Mitrovica; Papić Zvonimir,
Vukovar; Pavlin Zdenko, Sisak; Petrić Borislav, Breza (Visoko); Pleše Ivan, Delnice;
Pohajda Božidar, Bjelovar; Preleg Dragomir, Plaški, Rauter Milan, Maribor;
Rebernak Vilko, Maribor; Rogić Josip, Zagreb; Stipetić Branka, Zagreb; Šarler Bozo,
Baošić, (Boka Kotorska); Šlehta Drago, Varaždin; Tomašević Josip, Koska (Našice);


Uidenica Ivan, Zdenac-Ogulin; Veingerl Franc, Maribor; Vratarić Zvonimir, Kolibić
(Karlovac); žagi Mladen, Bjelovar.


1954. (B)


Babić Anica, SI. Brod; Bušljeta Ante, Gospić; Cigrovski Božidar, Zagreb; Čupić
Gojko, Drniš; Dimitrijević Vlado, D. Miholjac; Dobrovoj Laura, Zagreb; Hamzić
Emis, Mostar; Horvat Tomislav, Zagreb; Horvatinović Slavko, Orahovica; Jurković
Matilda, Lokve; Kalogjera Ivo, Dubrovnik; Karabeg Husein, Mostar; Komorčec Miljenko,
Zagreb; Korbar Ivica, Zagreb; Križanec Zvonimir, Višnjica-Ivanec; Kuzmanić
Ivan, Okrug (Split); Mamula Dragomir, Kostajnica; Martinović Jakov, Dubrovnik;
Matešić Marija, Kamenica (Ogulin); Matica Vladimir, Koprivnica; Mikuc Stjepan,
Karlovac; Miletić Vladimir, Sarajevo; Milković Šimo, Slunj; Perajić Ljiljana, Split;
Perica Jetko, Knin; Petković Živko, Drvar; Pulko Eduard, Maribor; Rajnović Milan,
Srpske Moravice; Sabolić Stanko, Koprivnica; Savnodžić Stevo, Osijek; Seletković
Marica, Andrijevci; Štimac Ivo, Delnice; Velimirović Miljenko, Slunj; Vištica Mladen,
Metković; Vukašinović Marija; Andrijevci; Gračanin Zlatko, Prag (ČSR); Reš Čedomil,
Rijeka.


1954. (T)


Herljević Nikola, Sarajevo; Hoffman Zvonimir, Sisak; Hren Zvonko, Zagreb;
Jelene Milivoj, Krapina; Jovanović Slobodan, Teslić; Kovačević Eduard, Zagreb; Mikulić
Eugen, Zagreb; Milinović Ivica, Gospić; Nekić Jerko, Benkovac; Petrić Božidar,
Zagreb; Tot Zdravko, Suho Polje (Virovitica); Zaccaria Marijan, Gorica; Zeljak Božidar,
Koprivnica; Mihovljević Mihajlo, Podr. Slatina; Prekratić Milan, Zagreb.


1955. (Šumsko-gospodarski ili »Š« odsjek)


Bačak Božidar, Bjelovar; Bartovčak Drago, Koprivnica; Benaković Marija, Županja;
Brdarić Boris, Bjelovar; Crvenković Josip, Sarajevo; Dietinger Berta, Maribor;
Frčo Mirko, Grubišno Polje; Geršak Gjuro, Garešnica; Harapin Mihajlo, Klanjec;
Horvatić Zvonimir, Zagreb; Jakšić Ilija, Delnice; Kalajdžić Edo, N. Gradiška;
Kondres Drago, Zlatar; Kozarić-Riedl Elvira, Zagreb; Krivošić Nikola, Vareš; Kri


546
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 191     <-- 191 -->        PDF

žanec Radovan, Varaždin; Mesarov Inoslav, Bačka Topola; Müller Cecilija, Gornja
Radgona, Slovenija; Pauer Aleksandar, Zagreb; Plančić Vinko, Hvar; Podlesak Zvonko,
Bjelovar; Roksandić Petar, Koprivnica; Rundek Stanislav, Zagreb; Ščetinec Mirko,
Koprivnica; Šponar Ivica, Makarska; Vasung Vjekoslav, SI. Brod.


1955. (Drvno-industrijski ili »D« odsjek)


Djogić Trpimir, Livno; Fabijanović Antun, Hercegnovi; Gregić Marko, Djakovo;
Hesky Tomislav, Delnice; Juričić Zdravko, Rijeka; Jusić Atif, Otoka, Bos Krupa;
Klobučar Vjekoslav, Gračac; Križanić Berislav, Karlovac; Miletić Franc, Mostar;
Pavlić Slavica, Bizovac-Valpovo; -Petr Pavao, Zagreb; Radoš Dragomir, Supetarska
Draga-Rab; Ružić Josip, Pazin; Tometić Ivica, Rijeka; Uidl Dražen, SI. Brod; Unukić
Marko, Vinkovci; Višnjevec Željko, Zagreb.


2.
U tablici 1. iskazani su po godištima brojevi apsolvenata šumarstva
Križevaca, Akademije i Fakulteta, od 1860 do 1955 god. Podaci te tablice
prikazani su i grafički na priloženoj slici.


Broj apsolvenata čas raste čas pada. Vibrira. Ordinate u grafikonu
rezultat su premnogih upliva, o kojima ovisi upis slušača na školu i njihovo
apsolviranje. U cjelini, od 1860 do 1955, možemo u veličini ordinata
naše slike jasno razlikovati 4 glavna vremenska perioda, t. j. : 1. period
Križevaca, 2. Akademije, 3. Fakulteta do i 4. Fakulteta poslije Oslobođenja.


Vremenski period Križevaca pokazuje u cjelini prilično strm uspon do
cea 1892. godine. Vjerojatno se je od te godine do osnivanja Akademije g.
1898 javno raspravljalo o Križevačkoj školi, njenim slabostima, neprizna-


Tablica 1. BROJ APSOLVENATA


J2 ri J3 Broj


o


God. Broj "3 God. Broj God. Broj God. Broj God.


-M .a >V2 Ukup. B T


1


X>0


1860 — 1880 14 1900 — 1920 18 1940 24
1 — 1 17 1 12 1 42 1 36
2 — 2 17 rt 2 9 2 22 2 29
3 3 3 24 3 6 3 25 3 28
4 5 4 25 4 11 4 19 4 16
5 7 5 14 5 7 5 31 5 6


6


6 6 6 6 6 12 6 18 6 13


u u o V


7 5 7 18 7 10 7 13 7 22


w


> 8 — > 8 12 -d 8 7 8 18 *" 8 18
u 9 8 OJ 9 13 rt 9 — 9 34 9 74
>N 1870 4 >N 1890 12 1910 12 3 1930 30 3 1950 96 72 24


«


.« 1 6 .-1 22 1 4 JA 1 25 M 1 82 56 26
t-4 2 6 U 2 32 < 2 13 Ti 2 31 rt 2 97 70 27
3 11 3 20 3 11 3 25 3 92 54 38


M « U, fc


4 10 4 25 s 4 12 4 30 4 53 38 15
5 7 5 14 5 10 5 23 Š D
6 6 6 20 L3 6 4 6 28 1955 43 26 17
7 6 7 4 7 2 7 18


xr>


8 1 8 5 8 4 8 33
1879 23 1899 14 1919 19 1939 25


Sun 1.


Ukupno: Križevci: 443 Ak idemija : 165 Poljop šum. fakultet: 1237 |316Jl47


547
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 192     <-- 192 -->        PDF

vanju njenog´ ranga i potrebi premještaja šumarske nastave iz Križevaca
u Zagreb. Za to vrijeme broj apsolvenata vidno pada, t. j . od 1892 do 1898
godine.


Cijeli Križevački period ima unutar sebe još dva lokalna pada. Prvi je
od 1873 do 1878. Vjerojatno je to razdoblje, u kome je sazrijevala potreba
reorganizacije, jer je baš 1878 izdan zakon o reorganizaciji križevačkog
zavoda i donesen novi nastavni plan.


Iza baisse dolazi hausse i obratno. Iza pada broja križevačkih apsolvenata
pred 1878 dolazi porast (do potrebe slijedeće reorganizacije).


Drugi osnovni period je doba šumarske Akademije. Usprkos lokalnog
osciliranja broj apsolvenata prosječno je prilično stalan. Do prvog svjetskog
rata 1914. godine. Te godine počinje padati. Za vrijeme rata 1914 do
1918 broj je apsolvenata sasvim neznatan. Slušači su u ratu. Iza ratne
baisse prirodno 1919 dolazi hausse, a nakon ove opet baisse oko 1927.
Zatim do drugog svjetskog rata broj je´apsolvenata fakulteta opet prilično
ustaljen. Interesantno je, da je taj broj preko dva puta veći nego li prosječan
broj apsolvenata bivše šumarske Akademije.


Drugi svjetski rat predstavlja opet naravno baisse u broju apsolvenata.
Po svršetku rata slijedi golem uspon, a 1947 reorganizacija nastave
u 2 odsjeka, kako je navedeno.


U svemu je od 1860 do, 1955 apsolviralo 1237 slušača (u Križevcima,
Akademiji i Fakultetu zajedno).


Gornju statistiku trebalo bi upotpuniti još i s apsolventima sred nji
h stručni h škol a šumarskog odnosno drvno-industrijskog smjera,
koje su škole osnovane poslije Drugog svjetskog rata.