DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 183     <-- 183 -->        PDF

INSTITUT ZA DRVNO-INDUSTRIJSKA ISTRAŽIVANJA


Ing. Stjepan Frančišković — Zagreb


U
U
Zagrebu već preko 5 godina djeluje Institut za drvno-inđustrijska istraživanja,
jedina ustanova u FNRJ, koja se isključivo bavi problemima
drvne industrije. Prvu je uredbu o djelokrugu rada donijelo bivše Predsjedništvo
Vlade NR Hrvatske dne 12. oktobra 1949. godine, ali je Institut
stvarno već započeo s radom 1. jula 1949. godine. Glavni se zadaci Instituta
mogu sažeti u nekoliko riječi: vršenje tehničkih ispitivanja, proučavanje
primjene i upotrebe novih strojeva, usavršavanje mehaničke prerade
đrveta, kontrola kvalitete proizvoda sa standartizacijom, istraživanja na
sektoru praktične primjene kemijske tehnologije, sastav ekspertiza u svim
problemima industrijske operative i suradnja s domaćim i inostranim znanstvenim
zavodima. U ovo su nekoliko redaka obilježene konture golemog
programa unapređenja drvne privrede u našoj zemlji, gdje gotovo polovina
teritorija pripada šumi i šumarstvu i gdje je drvna industrija najjača ne
samo u ovom dijelu Evrope nego i u čitavom Mediteranu. U samoj NR
Hrvatskoj prema stanju u prošloj godini radi ništa manje nego 17°/o industrijskog
radništva na preradi drveta, pa je u pogledu broja radne snage
drvna industrija relativno najveća i stoji ispred tekstilne (15%), metalne
(11%) i prehrambene industrije (9%).
Danas je ovaj Institut ustanova sa samostalnim finansiranjem te ne
koristi nikakve dotacije iz državnog budžeta. Na čelu je Instituta uprava
od 5 lica kao kolektivni organ upravljanja. Egzekutivu vrši direktor zajedno
sa šefovima odjela, kojih ima u svemu sedam: sekretarijat, šumska eksploatacija,
mehanička prerada, kemijska tehnologija, strojarstvo, ekonomika
i dokumentacija. Službenički kadar broji 11 inženjera, 8 tehničara i
7 lica pomoćnog kadra. Terenske organe, izravno podređene Institutu čine
pokusne stanice u Zagrebu (eksperimentalna i demonstraciona sušara) i
Slavonskom Brodu (poluindustrijsko postrojenje s laboratorijem za impregnaciju).
Ako se na ovom mjestu ispusti iz promatranja rad onih odjela,
koji imaju pretežno pomoćni karakter, vidimo, da je težište svih poslova
postavljeno na pet odjela i to:


a) Eksploatacija šuma, koja obuhvaća sve studije u vezi
sa sječom, izradom, privlačenjem i transportom od sječine do glavnog stovarišta.
Najvažnije probleme u ovoj skupini čine zadaci mehanizacije pojedinih
radnih faza, obrazovanje gravitacionih područja i planovi izgradnje
komunikacione mreže.


b) Mehanička prerada, u čiji sastav ulaze sve faze primarne
mehaničke prerade (pilanarstvo) i finalne proizvodnje (tvornice sanduka,
namještaja, parketa, bačava, šibica, šperovanog drveta, umjetnih ploča,
galanterije i t. d.) ukoliko imaju industrijski karakter.


c) Kemijska tehnologija kao poseban odjel zahvaća u sve
industrijske djelatnosti, koje su vezane s kemijskom promjenom ili razgradnjom
drvne supstancije i to koliko u cilju dobivanja važnih ekonomskih
artikala (tanin, destilati, celuloza) toliko i u cilju povećavanja prirodne
trajnosti sortimenata masovne potrošnje (impregnacija).


d) Strojarstv o ma da je samostalni odjel Instituta, po naravi se
svojih zadataka vezuje bilo na eksploataciju šuma (strojne instalacije mo