DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 170     <-- 170 -->        PDF

94. H o r v a t I.: — Istraživanja o tehničkim svojstvima hrastovine, u rukopisu
pripremljeno za štampu.
95. H or vat I.: — Istraživanja o tehničkim svojstvima brestovine, u rukopisu
pripremljeno za štampu.
96. Horva t I. — Istraživanja o tehničkim svojstvima jasenovine, u rukopisu
pripremljeno za štampu.
97. špoljari ć Z. — Anatomska građa drva tilovine. Glasnik za šumske
pokuse, Zagreb- 1953.
98. B e n i ć R. — Istraživanja u odnosu između širine goda i učešća kasnog
drveta kod poljskog i običnog jasena. (Fraxinus angustifolia Vahl i Fraxinus excelsior
L.). Glasnik za šumske pokuse XI, Zagreb, 1953.
99. B e n i ć K. -— Istraživanja o učešću i nekim fizičkim svojstvima bijeli i
sriž poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl). Glasnik za šumske pokuse XI
(u štampi).
100. B e n i ć R. — Istraživanja o rasporedu nekih fizičkih svojstava drveta u
deblu poljskog i običnog jasena (Fr. angustifolia Vahl. i Fr. excelsior L.). Glasnik
za šumske pokuse XIII (u štampi).
101. Krpa n J. — Iskorišćenje bukovih trupaca za ljuštenje. šumarski list,
Zagreb, 1951.
102. Krpa n J. — Istraživanja higroskopske ravnoteže vlage uzduha i drveta.
Glasnik za šumske pokuse XI, Zagreb, 1953.
103. Krpa n J. — Istraživanja zasićenosti vlakanaca važnijih domaćih vrsta
drveta. Glasnik za šumske pokuse XII (u štampi).
104. Krpa n J.: — Untersuchungen über den Fasersätigungspunkt des Buchen-
Eichen-, Tannen- und Fichtenholzes, Holz als Roh- und Werkstoff, 13. Jhrg. H. 3,
Berlin 1954.
105. Krpa n J. — Odnos između utezanja i sadržaja vode u drvetu. Glasnik
za šumske pokuse XII (u štampi).
106. Krpa n J. — Odnos između širine goda, zone kasnog drveta i točke zasićenosti
(u rukopisu).
107. Krpa n J.: — Odnos između volumena pora i točke zasićenosti, u rukopisu.
108. Kišpati ć J. — Pokusi zaštite trupaca od prešlosti (crvenila, zagušenosti,
piravosti). Šumarski list, Zagreb, 1955.
109. Ugrenovi ć A. — Osnovi šumarske politike u SSSR. Šumarski list, Zagreb,
1946.
110. Vajd a Z. — Prilog poznavanju historije postanka našeg golog krša. Šumarski
list, Zagreb, 1954.
111. Neidhard t N. — Prilozi pitanju šumarskog studija, šumarski list, Zagreb,
1945.
112. Neidhar t N. — Studij šumarstva na Sveučilištu u Zagrebu, šumarski
list, Zagreb, 1952.
INSTITUT ZA EKSPERIMENTALNO ŠUMARSTVO


Ing. Horvat August (Zagreb)


P
P
odručje našeg krša — prema nepotpunim statističkim podacima — zauzima
površinu od 3,622.514 ha; to predstavlja 14,1% od ukupnog teritorija
FNRJ. Na cea 1,800.000 ha je djelomice ili potpuno uništen biljni
pokrov. Posljedica je takovog stanja, da su čitavi krajevi slabo ili posve
besplodni. Sa poljoprivredno-šumarskog gledišta oni su negativne stavke
u bilanci opće narodne privrede.


U socijalističkoj izgradnji naše zemlje nije se moglo pristupiti ravnomjernom
planiranju u podizanju životnog standarda a da se jednovremeno
ne pristupi i rješavanju pitanja melioracije tih krajeva, koje je tijesno


526
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 171     <-- 171 -->        PDF

vezano o obnovu biljnog pokrova. Zbog toga je obnova biljnog pokrova na
degradiranim krškim tlima uzeta u prioritetne zadatke našeg plana.


Obnoviti biljni pokrov — prvenstveno pošumljavanjem — složen je
problem, ovisan o nizu faktora. Bivše vlasti pokušale su da ga riješe administrativnim
i tehničkim mjerama. Neprirodno je složeni socijalno-ekonomski
problem rješavati samo administrativnim mjerama. Jednako je neprirodno
pri radu oko pošumljavanja krša, čija degradacija traje milenije,
primjenjivati tehniku, koja je prenesena iz gotovo neporemećenih srednjeevropskih
prilika. Na kraju neprirodno bi bilo ulaziti u tehniku oko restauracije
krša bez prethodnog naučno istraživačkog rada. U tim neprirodnostima
treba tražiti razloga da se dosadašnjim načinom rada oko vraćanja
krša kulturi nisu mogli polučiti rezultati koji bi zadovoljavali.


Veličina i složenost zadataka, soeijälno-ekonomski momenti, ekologijski
uslovi, utjecaj biotskih i abiotskih faktora, specifična tehnika rada
i dosadanji relativno mali uspjesi ukazivali su na to, da problem nije moguće
riješiti dosadanjim putem gole empirije. Te činjenice potakle su godine
1946. Narodnu Vlast, da pristupi osnivanju Instituta, koji će se baviti planskim
naučno-istraživačkim radom za pitanja melioracije krša.


Pri zamisli da se osnuje takav Institut postavilo se pitanje: da li će,
obzirom na tijesnu povezanost poljoprivrede i šumske privrede na kršu
bolje odgovarati jedinstven poljoprivredno-šumarski Institut ili treba da se
istraživački rad po svakoj od rečenih komponenata vrši zasebno.


Analizom problema utvrđeno je doduše, da je — promatran sa ekonomskog
gledišta — cijeli kompleks pitanja jedinstven za poljoprivredu i šumarstvo.
Naprotiv, za šumarsku komponentu krškoga pitanja problematika je
toliko specifična, a putevi tehničkog rješavanja toliko su raznoliki da je
potrebno i opravdano osnivanje zasebnog šumarskog Instituta.


Donesena je UREDBA, (Službeni list FNRJ broj: 107, strana 1516 od


17. prosinca 1947.) kojom se osniva Institut za pošumljavanje i melioraciju
krša kao ustanova Ministarstva poljoprivrede i šumarstva FNRJ, sa
sjedištem u Splitu. Institutu je stavljeno u zadatak: a) da naučno istražuje
i proučava sve uvjete pod kojima se ogoljele i devastirane površine krša
neupotrebljive za racionalnu poljoprivredu mogu da pokriju šumskom
vegetacijom;
b) da naučno istražuje i proučava sve načine šumskih melioracija na
području Krša, u svrhu da bi se poljoprivredne kulture, objekti i naselja
zaštitili od štetnog djelovanja suše, vjetrova i vode.


Ta Uredba je naknadno nadopunjena. (Službeni list FNRJ broj: 31,
strana 443 od 9. travnja 1949. god.)


Iza objavljivanja rečenih Uredaba pristupilo se organizovanju Instituta.
Obzirom na raznolikost ekologijskih faktora i vegetacije određeno je,
da se osnuju direkcija u Splitu te stanice u Rijeci, Trstenu, Mostaru i Titogradu.


Rad oko organizacije obuhvatio je: pronalaženje i pribavljanje podesnih
objekata i njihovo osposobljavanje za rad. Godine 1948. dobivena su dva
kompleksa zemljišta u površini od cea 3.0 ha u Bjelopolju kraj Mostara.
Slijedeće godine podignuta je na tom zemljištu jednospratna zgrada za
smještaj eksperimentalne stanice i osnovan šumski rasadnik u površini od


4.500 m2. Godine 1948. dobiven je u Trstenom kod Dubrovnika bivši posjed
Gučetič-Gozze u površini od 28,466 ha sa zgradom. Godine 1949. izvršena
je opravka dvorca i sjenice te adaptacija stana čuvara.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 172     <-- 172 -->        PDF

U godini 1949. uzeto je u zakup zemljište u špinutu (u Splitu) u površini
od 5500 m2, na njemu podignute drvene barake u površini od 250 m2
za uredske prostorije Direkcije te osnovan šumski rasadnik u površini od
1000 m2. Iste godine dobivena je kuća i zemljište u sent. Petru ob Krasu
za opitni punkt, te osnovana eksperimentalna stanica na Rijeci kao i šumski
rasadnik na Sv. Katarini kraj Rijeke u površini od 1000 m2.


Godine 1949. je tadanji savezni ministar za šumarstvo Dr. V. čubrilović
odredio, da se u sklopu Instituta osnuje Zavod za planinske šume u
Ljubljani. Osnovna je misao bila, da Institut naučno obuhvati cjelokupno
područje krša. Prema zamisli inicijatora Institut je trebao da bude ne samo
naučna ustanova, već i ustanova gdje će apsolventi šumarstva prije stupanja
u praksu nadopuniti svoje znanje. Dio vremena trebali su apsolventi
provesti u Zavodu da se upoznaju sa gospodarenjem i naučnim dostignućima
u prebornim šumama.


N. R. Slovenija ustupila je u Ljubljani baraku ispod Rožnika za smještaj
Zavoda, te stavila na raspoloženje kompleks šuma masiva Snežnik-
Javornik u površini od 22.000 ha sa prostorijama za smještaj ekipa u 10
zgrada tog područja.
Godine 1950. dobiven je u blizini Splita u upravu kompleks makije
»Kaočina Gaj« iznad Kaštel Sućurca u površini od 119.47 ha, zbog proučavanja
vremena sječe, načina uzgoja te veličine prirasta pseudomakije.


Institut, međutim, nije uspio uspostaviti stanicu u Titogradu, jer N. R.
Crna Gora nije pružila potrebnu pomoć pri dobivanju zemljišta.
Prikupljanje objekata nije zadavalo naročitih teškoća, no nabava
opreme bila je veoma teška.


Institut je uspio da se opskrbi samo najnužnijim pokućstvom, alatom
i prevoznim sredstvima. Knjižnica je imala svega 1000 djela, prvenstveno
domaće literature te starijih djela stranih autora. Savremene strane literature
i časopisa gotovo i nije bilo. Nije uspjelo osnovati laboratorije, nabaviti
računske i ostale strojeve, instrumente i t. d. t. j . materijal, koji je
trebalo nabaviti iz inostranstva. Nije uspjelo uspostaviti meteorološke postaje
osim u Splitu.


U razdoblju 1949.—1955. Institut je raspolagao ovim novčanim sredstvima:


Budžet Investicije Ukupno


1949. 4,491.000— Din 8,920.000.— Din 13,411.000.— Din
1950. 7,391.000.— „ 109.000.— „ 7,500.000.— „
1951. 2,883.214.— „ 300.000.— „ 3,183.214.— „
1952. 5,483.000.— „ 622.989.— „ 6,103.989.— „
1953. 6,133.000.— „ 3,200.000.— „ 9,333.000.— „
1954. 7,773.000.— „
1955. 8,217.000.— „


Najveće teškoće imao je Institut u pogledu popunjavanja kadra stručnim
osobljem. U vrijeme kad je Institut osnovan bila je u naponu borba
za obnovu zemlje i izvršenje petogodišnjeg plana. Zadaci postavljeni pred
šumarstvo potpuno su apsorbirali stručni kadar. Uslijed toga je bilo teško
stručno osoblje odvojiti iz operative za rad u Institutu, pogotovo ono sa
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 173     <-- 173 -->        PDF

izvjesnom praksom. Institut se morao zadovoljiti početnicima ili stručnjacima
sa praksom van krškog područja.


U jesen 1950. godine, t. j . prije prelaza Instituta u sklop Jugoslavenskeakamedije
znanosti i umjetnosti, bilo je u Institutu: 11 inženjera, 1 pedolog,
4 šumarska tehničara, 7 lugara, 3 rasadničara, 2 računska službenika, 5 pomoćnih
službenika i 35 radnika. Ukupno 79 ljudi, koji su većinom došli u
drugoj polovini 1949. god.


Prema odobrenoj sistematizaciji mjesta bilo je predviđeno 107 radnih
mjesta, no taj se broj nije nikada dosegao. Kako se potrebni stručnjaci
nisu mogli dobiti to su ostala nepopunjena njihova mjesta kao i mjesta
pomoćnog osoblja. Po okupljanju najnužnijeg osoblja moglo se pristupiti
unutarnjoj organizaciji Instituta.


Privremenim pravilnikom o radu i organizaciji Instituta bilo je predviđeno
šest eksperimentalnih grupa i četiri istraživačke grupe. Uspjelo je
stvarno formirati samo eksperimentalne grupe za proizvodnju sjemena
i sadnica, za šumske kulture te za regeneraciju devastiranih šuma, šikara
i makija. Od istraživačkih grupa osnovana je pedološka grupa koja je, pošto
nije imala vlastitog laboratorija, vršila radove u Pedološkom zavodu
poljoprivredno-šumarskog fakulteta u.Zagrebu.


Istraživački rad započeo je u jesen 1948. godine preuzimanjem eksperimentalnih
polja u rasadniku Špinut u Splitu (sadnice eukalipta i tunga)
od tadanje Uprave za pošumljavanje i melioraciju krša u Splitu. Prvi plan
rada sastavljen je za godinu 1949. Plan je obuhvatio fitocenološka istraživanja,
pedološka istraživanja, istraživanje proizvodnje sjemena i sadnica,
istraživanja šumske melioracije pošumljavanjem, regeneracijom šikara
i makija, istraživanja vezivanja i učvršćivanja tla, zaštite biljnog pokrivača
te šumsko-taksacij ska istraživanja.


Izrađene su metodike rada, izvršeni pripremni radovi, kao i izbor pokusnih
ploha te osnovani rasadnici na kojima je vršena sjetva sjemena (u
Trstenu i Splitu*).


Planom predviđena fitocenološka istraživanja trebali su vršiti vanjski
suradnici, a o trošku Instituta. Ona su samo djelomice izvršena (Prof. I.
Horva t na Risnjaku). Većina tih istraživanja nisu bila u izravnoj vezi
sa ostalim temama Instituta pa se Institut njima nije mogao koristiti. Dio
rezultata nije do danas objavljen (— radovi na otoku Pagu) ; ono što je
objavljeno nije izašlo kao edicija Instituta.


Plan za godinu 1950. nastavlja istraživanja uglavnom prema planu za
god. 1949. Plan je izvršen, jer je predviđao rad u etapama.


Planovi su sastavljeni po direktivi Ministarstva šumarstva FNRJ koje
ih je odobravalo. Karakteristika je tih planova preveliki broj zadataka. Nije
se dovoljno uzimalo u obzir, da Institut nema potrebnog osoblja i pomoćnih
sredstava za pravilnu realizaciju. Ispušteno je iz vida da se osoblje ne može
dovoljno posvetiti pojedinom problemu, ako istovremeno mora obrađivati
veliki broj raznorodnih problema.


Početkom 1950. godine pristupilo se reorganizaciji državne uprave. Tom
prilikom rasformirano je Ministarstvo šumarstva FNRJ. šumarstvo je
uklopljeno u Savjet za poljoprivredu i šumarstvo FNRJ. Kako prema organizacijskoj
formi, Savjet nije mogao imati svojih ustanova, odlučeno je da
se Institut za pošumljavanje i melioraciju krša rasformira po Republikama.
Zavod za planinske šume predan je NR Sloveniji i pripojen Gozdarskom
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 174     <-- 174 -->        PDF

institutu Slovenije u Ljubljani. Eksprimentalna stanica u Mostaru predana
je NR Bosni i Hercegovini i ušla je u sklop Instituta za naučna šumarska
istraživanja u Sarajevu.


Direkcija Instituta u Splitu sa Stanicom Rijeka i Arboretumom Trsteno
predana je Predsjedništvu Vlade Hrvatske, koja ih je predala Jugoslavenskoj
Akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Jugoslavenska Akademija
je rukovodstvo tog dijela Instituta predala Odjelu za prirodne nauke.


Odjel za prirodne nauke preuzeo je 10. septembra 1950. ustanove
Instituta na području NR Hrvatske.


Prelaženjem Instituta za melioraciju Krša pod kompetenciju Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti, nastaje novo razdoblje u njegovom
djelovanju. Jugoslavenska akademija stala je na gledište, da ona kao
najviša naučna ustanova u Republici treba da ima šumarski institut, koji
će obuhvaćati cjelokupnu problematiku šumarstva, naročito njegov ekspementalni
dio. Zamišljeno je da se osnuje jedinstveni Institut sa Centrom
u Zagrebu.


Na toj zamisli izrađen je Pravilnik koji utvrđuje slijedeće:


Institut za eksperimentalno šumarstvo naučna je ustanova Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti u sastavu Odjela za prirodne nauke
(čl. 38—1 Statuta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti).


Zadatak je Instituta:


1. da istražuje i proučava biološka, tehnološka i ekonomska pitanja,
koja su neposredno i posredno vezana za šumu i šumsko tlo uključujući
ovamo i krš;
2. da organima državne vlasti i uprave, kao i svim zanimanim ustanovama
pruža mogućnost korištenja, u naučne i praktične svrhe, rezultatima
istraživačkog rađa Instituta pri rješavanju šumsko-uzgojnih, tehnoloških
i privrednih problema u oblasti šumarstva;
3. da trajno surađuje i pomaže rad srodnih instituta na poljoprivrednošumarskim
fakultetima, kao i instituta najviših organa republičke državne
uprave na području šumarstva i drvne industrije;
4. da pomaže više stručno obrazovanje i usavršavanje stručnih i naučnih
radnika na području šumarskih nauka. Za postizavanje svrhe iz čl. 2
ovog Pravilnika Institut se služi terenskim radnim jedinicima (eksperimentalnim
stanicama, eksperimentalnim poljima, opažačkim stanicama, arboretumima,
rasadnicima, vrtovima i staklenicima), laboratorijima, radionicama
i knjižicama, kao i ostalim potrebnim sredstvima.
Institut za eksperimentalno šumarstvo nalazi se pod općim rukovodstvom
Odjela za prirodne nauke Jugoslavenske akademije, koji se stara o
prosperitetu Instituta preko svoje sekcije za šumarske nauke (čl. 5. Pravilnika
za rad i poslovanje Odjelnih sekcija Jugoslavenske akademije)
i preko stručnog savjeta (čl. 38 st. 5 Statuta o Jugoslavenskoj akademiji
znanosti i umjetnosti).


U stručni savjet ulaze najmanje dvojica pravih članova Akademije,
Odjela za prirodne nauke, dok ostali mogu biti ili članovi dopisnici ili drugi
članovi sekcije za šumarske nauke.


U stručni savjet ulaze kao savjetodavni članovi jedan predstavnik
najviših organa republičke državne uprave na području šumarstva i drvne
industrije.


Na osnovu Pravilnika a prema zamisli perspektivnog razvoja Instituta
Centar je Instituta osnovan u Zagrebu. U njegovom sklopu predviđen je
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 175     <-- 175 -->        PDF

pedološki laboratorij. Pod Centar spadaju stanice u Splitu, Rijeci te Arboretum
Trsteno. /


Dolaženjem Instituta pod Jugoslavensku akademiju regulirano je pitanje
zemljišta Direkcije u Splitu. Za to zemljište, koje je po Direkciji uzeto
u zakup i na njemu podignute uredske barake, garaža i spremište, poveden
je svojevremeno ekspropriacijski postupak zajedno sa postupkom za zemljište
koje je trebalo Srednjoj šumarskoj školi za krš u Splitu. Kako ranije
nije provedena razdioba, ona je izvršena prilikom primopredaje. Institut je
dobio površinu od 28.898 m2.


Godine 1951. je Jugoslavenska akademija ustupila za potrebe stanice
Rijeka zgradu u Brgudima. U proljeće 1951. godine dobila je stanica Rijeka
posjed u Frlaniji kod Matulja sa ostacima izgorjelih objekata u površini
od 1,9983 ha.


Prema tome Institut sada posjeduje:


1. U Splitu drvenu baraku u kojoj su uredske prostorije, spremište,
garažu i 28.898 m2 obradive površine.
2. U Trstenu lj etnikovac sa gospodarskim zgradama te 28.466 ha
zemljišta što ga čini arboretum i eksperimentalna polja. (Detalj o tome
vidi u publikaciji o Trstenu).
3. U Rijeci zgrada stanice u Brgudima i posjed u Frlaniji u površini od
1.998 ha.
Osim toga ima stanica u Splitu u svojoj upravi sa pravom vršenja
istraživačkih radova Kaočina gaj kod Kaštel Sućurca od 119.47 ha. Pedološki
laboratorij u Zagrebu nije još do danas uređen. U razmatranju je
osnivanje fitopatološkog laboratorija pri Centru te genetičkog, botaničkoekologijskog
i sjemenarskog laboratorija na Rijeci.


U vezi sa zamišljenom organizacijom Instituta stalo se na gledište, da
se stanicama da što širi i samostalniji djelokrug. Perspektivno treba da
svaka stanica postane centar istraživačkog rada za svoje područje. Tim u
vezi vrše se studije.


Prelaženjem Instituta pod Jug. Akademiju, nastupili su novi momenti
u pogledu naučno istraživačkog rada. Stručni savjet daje glavne smjernice
za naučno-istraživački rad Instituta. Djelovanje Savjeta došlo je do punog
izražaja već pri sastavu plana istraživačkog rada.


Plan za godinu 1951.—1955. obuhvatio je za područje degradiranog
Krša: istraživanja šumske vegetacije; načine tretiranja raznih vrsta sjemena
drveća i grmlja, uzgoja sadnica podesnih za presadnju na teren, istraživanja
raznih metoda vještačkih pošumljavanja degradiranih terena, istraživanja
o utjecaju vremena sječe na razvoj makije i šikare te istraživanja
bioloških i ekoloških elemenata za introdukciju stranih vrsta.


Institut ima za svoja istraživanja tri rasadnika, bez klijališta i bez
staklenika.


U rasadniku »špinut« površine 3120 m2 pri stanici u Splitu istražuje
se uzgoj sadnica elementa makije i stranih vrsta drveća i grmlja, kao i za
produkciju sadnica potrebnih pri terenskim istraživanjima.


Rasadnik Arboretum Trsteno površine 5.200 m2 služi za ispitivanje
mogućnosti naturalizacije suptropskih i mediteranskih vrsta grmlja i drveća
potrebnog industriji i pri pošumljavanju.


Mjeseca novembra 1955. g. objelodanjeni su prvi rezultati istraživanja
pod naslovom: »Anali instituta za eksperimentalno šumarstvo« — Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.


531