DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 169     <-- 169 -->        PDF

67. P1 a v š i ć M. i Klepa c D. — Strukturni odnosi posavskih šuma s obzirom
na broj stabala, temeljnicu i drvnu masu, 1955. Glasnik za šumske pokuse XIII
(u štampi).
68. P 1 a v š i ć M. i Klepa c D. — Prethodni rezultati istraživanja volumnog
prirasta hrasta lužnjaka u posavskim šumama, 1955. Glasnik za šumske pokuse XIII
(u štampi).
69. Klepa c D. — Baza za određivanje etata. Šumarski list 1949.
70. Klepa c D. — Sastojinsko ili stablinično; gospodarenje, šumarski list,
Zagreb, 1950.
71. Klepa c D. — Uređivanje šuma s oplodnom sječom. Glasnik za šumske
pokuse X, Zagreb, 1952.
72. Klepa c D. — O šumskoj proizvodnji u fakultetskoj šumi Zalesini. Glasnik
za šumske pokuse XI, Zagreb, 1952.
73. Klepa c D. — Istraživanja debljinskog prirasta jele u najraširenijim fitocenozama
Gorskog Kotara. Glasnik za šumske pokuse XII (u štampi).
74. K1 e p a c D. — Nekoliko formula za intenzitet sječe. Šum. list, Zagreb, 1953.
75. Klepa c D. — Komparativna istraživanja debljinskog, visinskog volumnog
prirasta u fitocenoze jele i rebrače. Šumarski list, Zagreb, 1954.
76. Klepa c D. — Frekvencija vremena prijelaza. Šumarski list, Zagreb, 1955.
77. Klepa c D. — Prirasne tablice za jelu na području fak. šumarije Zalesina,
1955. Glasnik za šumarske pokuse XIII (u štampi).
78. K1 e p a c D. — Utjecaj imele na prirast jelovih šuma, 1955. Glasnik za
šumske pokuse XIII (u štampi).
79. B e n i ć R. — Ekonomična veličina odjela u nizinskim šumama promatrana
sa gledišta eksploatacije šuma. Šumarski list, Zagreb, 1954.
79a. Neidhard t N.: — Optičko mjerenje visina kod tahimetrije. Geod. list,
Zagreb, 1948.
79b. Neidhard t N.: — Prilog poznavanja girusnih metoda. Geod. list, 1948.
79c. Neidhard t N.: — Teodoliti s dvostrukim krugovima. Geod. list, 1948.
79d. Neidhard t N.: — Geodetski priručnik I — Terenski instrumenti (za


jedno
sa prof. dr. Čubranićem, ing. Jankovićem i ing. Macarolom).
79e. Neidhard t N.: — Ispitivanje optičkog centriranja. Geodetski glasnik,
Beograd, 1946.


80. Tomašegovi ć Z.: Prilog poznavanja točnosti nitnog planimetra. Glasnik
za šumske pokuse IX, Zagreb, 1948.
81. Tomašegovi ć Z.: — Postoji li mogućnost direktnog određivanja koordinatnih
razlika u poligonskim vlakovima? Glasnik za šumske pokuse IX, Zagreb, 1948.
82. Tomašegović Z. i Lovrić N.: — Komparativna ispitivanja nekih padomjera.
Šumarski list, Zagreb, 1948.
83. T o m a š e g o v i ć Z. — Wildov busolni teodolit kao daljinomjer, Geod.
list, 1950.
84. Tomašegovi ć Z. —Novi prilog rješavanju direktnog određivanja koordinatnih
razlika u poligonskim vlakovima. Glasnik za šum. pokuse X, Zagreb, 1952.
85. Tomašegovi ć Z.: — O pouzdanosti aerofototaksacije za neke dendrometrijske
potrebe šum. gospodarstva. Glasnik za šumske pokuse XII (u štampi).
86. U g r e n o v i ć A. — Drvo za rezonanciju od Stradivarija do danas Izd.
JAZU,
Zagreb, 1951.
´87. Ugrenovi ć A. — Arhitektonika živog stabla, JAZU, Zagreb, 1952.


88. Ugrenovi ć A. — Starotalijansko umijeće građenja gudačkih instrumenata,
JAZU, Zagreb, 1951.
89. Ugrenovi ć A. — Istraživanja o granatosti običnog i crnog bora. Anali
Instituta za eksp. šumarstvo JAZU, I, Zagreb 1955.
90. Ugrenovi ć A.—Horvat I. — Istraživanja o tehničkim svojstvima
smrekovine i jelovine u vezi sa ekološkim uslovima rasta. Anali Instituta za eksp.
šumarstvo JAZU I, Zagreb, 1955.
91. Horva t I. — Prilog poznavanju tehničkih svojstava munikovine (Pinus
HeJdreichii Christ, var. leucedermis (Ant.) Markgraf). Glasnik za šumske pokuse IX,
Zagreb, 1948.
92. Horva t I. — Istraživanja tehničkih svojstava crne borovine. Glasnik za
šumske pokuse IX, Zagreb,1948.
93. H o r v a t I. — Prilog poznavanju tehničkih svojstava duglazijevine. Šumarski
list, Zagreb, 1953.