DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 168     <-- 168 -->        PDF

36. Horva t A. — Istraživanja o uzgoju sadnica lovora (Laurus nobilis) pod
zasjenom, Anali Instituta za eksp. šumarstvo I, Zagreb, 1955.
37. Horva t A. — Prilog poznavanju uzgoja japanskog tunga (Aleurites cor-
data Rob. B.) u južnoj Dalmaciji Anali Instituta za eksp. šumarstvo 1, Zagreb, 1955.
38. B e n i ć R. — Ljetna i zimska sječa jelovine u Gorskom kotaru. Drvna
industrija, Zagreb, 1954.
39. B e n i ć A. — Kalkulacija ekonomičnosti u eksploataciji šuma. Drvna industrija,
Zagreb, 1955.
40. B e n i ć R. — Istraživanja o potrošku vremena za čišćenje debla od grana
i guljenje kore kod ljetne sječe jelovine u Gorskom kotaru. Glasnik za šumske pokuse
XIII, (u štampi).
41. B e n i ć R. Motorne lančane pile. Prilog poznavanju rada i efekta pila »TELES
« i »MERCURY«. Šumarski list, Zagreb, 1948.
42 F 1 ö g 1 S. — Kočna gradijanta šumskih klizina. Glasnik za šumske pokuse
XI, Zagreb, 1953.


43. F1 ö g 1 S. — Brzina klizanja u zavojicama šumskih klizina. Glasnik za
šumske pokuse,, (u štampi).
44. Lov r 1 ć N. — Vrijeme u radnom procesu. Šumarski list, Zagreb, 1950.
45. L o v r i ć N. — Srednja daljina i obračun troškova transporta. Šumarski
list, Zagreb, 1954.
46. V a j d a Z. — Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih posavskih
i donjopodravskih nizinskih šuma. Zagreb, 1948.
47. V a j d a Z. — Klimatske okolnosti i gradacija gubara u razdoblju od god.
1942—1948. Zagreb, 1949.
48. V a j d a Z. — Uzroci epidemijskog ugibanja brijestova. Glasnik za šumske
pokuse X, Zagreb, 1952.
49. Vajd a Z.—Uloga ekstremnih klimatskih stanja u sušenju bukovih sastojina
na Učki, Glasnik za šumske pokuse XII, Zagreb, 1954.
50. J u r i 1 j A. — Šiške — Cecidia — Makedonije. Glasnik za šumske pokuse
IX, Zagreb, 1948.
51. M i 1 a t o v i ć I. — Neke bolesti naših četinjača u šumskim rasadnicima
(Fusarium). Šumarski list, Zagreb, 1951.
52. Z s u f f a L. — Rakavost bagremovih stabala. Šumarski list Zagreb, 1954.
53. Levakovi ć A.: — O analitičkom izražavanju sastojinske strukture. Glasnik
za šumske pokuse IX, Zagreb, 1948.
54. Levakovi ć A. — O analitičkom izražavanju sastojinske strukture. Glasnikza
šumske pokuse X Zagreb, 1952.
55. E m r o v i ć B. — Grafička primjena Levakovićevih formula, šumarski list,
Zagreb, 1951.
56. E m r o v i ć B. — O upotrebi standardnih visinskih krivulja, šumarski list,
Zagreb, 1953.
57. E m r o v i ć B. — Dvoulazne drvnogromadne tablice za poljski jasen. Šumarski
list, Zagreb, 1953.
58. E m r o v i ć B. — O izjednačenju pomoću funkcija koje se logaritmiranjem
dadu svesti na linearni oblik s naročitim obzirom na upotrebu kod izrade drvnogromadnih
tablica. Glasnik za šumske pokuse XI, Zagreb, 1953.
59. Emrovi ć B.— O konstrukciji jednoulaznih tablica — tarifa — pomoću
logaritamskog papira. Šumarski list, Zagreb, 1954.
60. Emrovi ć B. — O najpodesnijem obliku izjednadžbene funkcije potrebne
za računsko izjednačavanje pri sastavu dvoulaznih drvnogromadnih tablica. Glasnik
za šumske pokuse XIII, (u štampi).
61. Emrovi ć B. — Problematika konstrukcije jednoulaznih tablica drvnih
masa, u štampi. Glasnik za šumske pokuse XIII, (u štampi).
62. Plavši ć M. — O određivanju šumske takse (cijene drveta na panju).
Glasnik za šumske pokuse IX, Zagreb, 1948.
63. Plavši ć M. — Rentabilitet u šumskom gospodarstvu. Šumarski list,
Zagreb, 1950.
64. P 1 a v š i ć M. — O cilju šumskog gospodarstva u socijalizmu i o njegovoj
realizaciji. Šumarski list, Zagreb, 1952.
65. P1 a v š i ć M.: — Tabele drvnih masa za poljski jasen (Fr. angustifolia
Vahl). Šumarski list, Zagreb, 1954.
66. P 1 a v š i ć M. — Prilog istraživanjima u čistim i mješovitim sastojinama
poljskog jasena, 1954. Glasnik za šumske pokuse XIII (u štampi).
524