DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 167     <-- 167 -->        PDF

11. Androi ć M. — Otpornost gubarevih gusjenica (stadij I—V) prema Parathionu
i Pantakanu. Šumarski list, Zagreb, 1951.
12. Androi ć M. — Novi štetnik na borovima u Hrv. Primorju i Istri (Pityogenes
trepanatus Noerdl.). Šumarski list, Zagreb, 1951.
13. Androi ć M.: — Borov četnjak (Biol. ekol. stud, u rukopisu).
13a. Androi ć M.: — Utvrđivanje uspjeha suzbijanja gubara aviometodom.
Šumarski list, Zagreb, 1950.
13b. Androi ć M.: — Borov prelac gnjezdar (Cnethocampa pityocampa Schiff.)
i njegovo suzbijanje. Godišnjak biološkog instituta, Sarajevo, 1950.
13c. Androi ć M.: — O nekim uzrocima gradacija štetnih insekata i važnost
njihova poznavanja za zaštitu šuma. Šumarski list, Zagreb, 1955.
13d. Androi ć M.: — Smrdljikin četnjak (Thaumetopoea solitaria var. iranica
Bang-Hass.) dosad nepoznati štetnik u našoj zemlji. Zaštita bilja, Beograd, 1955.
13e. Androi ć M.: — Novi aspekti biološke borbe protiv štetnih insekata. Šumarski
list, Zagreb, 1955.
13f. Androi ć M.: — Leukocitarna reakcija nekih gusjenica na djelovanje
insekticida Systox i HCH (u rukopisu).
Schiff.) Biološko-ekološka studija. Rukopis pripremljen za štampu.


14. Schmid t L. — Utjecaj hrane na razvoj gubara, Glasnik za šumske pokuse
XII (u štampi).
15. M i k 1 o š I. — Jasenova pipa. šumarski list, Zagreb, 1954.
16. V i d ak o v i ć M. — Prilog poznavanju anatomije iglica nekih srodnih
borova. Glasnik za šumske pokuse XI, Zagreb, 1953.
17. V i d a k o v i ć M. — Prilog poznavanja oblika vrste »Pinus halepensis Mili«.
Šumarski list, Zagreb, 1953.
18. Vidakovi ć M. — Oblici crnog bora u Jugoslaviji na temelju anatomije
iglica. Glasnik za šumske pokuse, XII, (u štampi).
19. Z 1 a t a r i ć B. — Neki taksacioni elementi jele i bukve u odnosu na ekologiju
i razdiobu šuma na Bisnjaku. Glasnik za šumske pokuse XI, Zagreb, 1953.
20. Zlatari ć B. — Efekti promjene fotoperiodizma kod bijelog duda, bagrema
i provenijencije crnog bora. Šumarski list, Zagreb, 1952.
21. Z 1 a t a r i ć B. — Problem klasifikacije stabala u sastojini. Šumarski list,
Zagreb, 1949.
22. Zlatari ć B. — Forme nizinskog brijesta, njegovo rasprostranjenje i šumsko-
uzgojno značenje kod nas. Glasnik za šumske pokuse XIII (u štampi).
23. A n i ć M. — Pogledi na šumsku vegetaciju Istre i susjednih zemalja. Šumarski
list, Zagreb, 1945.
24. A n i ć M. — Pitomi kesten na Cresu. Glasnik za šumske pokuse XI, Zagreb,
1953.
25. A n i ć M. — Crni bor u sjevernom Velebitu. Glasnik za šumske pokuse XII,
(u štampi).
26. Petrači ć A. — Bagremovi kolosjeci. Šumarski list, Zagreb, 1945.
27. Petrači ć A. — Biološki odnošaji mješovitih sastojina crne johe i hrasta
lužnjaka. Glasnik za šumske pokuse IX, Zagreb, 1948.
28. Petrači ć A.: — Obični jasen (Fraxinus excelsior L.) u Zagrebačkoj Gori.
Glasnik za šumske pokuse X, Zagreb, 1952.
29. Pet r ači ć A. — Vitalitet sadnica sofore. Glasnik za šumske pokuse XII,
(u štampi).
30. P e t r a č i ć A. — Prilog za poznavanje visinskog prirasta smrekovih
(Picea excelsa Lk.) stabalaca nastalih iz različito razvijenih sadnica iste sjetve. Glasnik
za šumske pokuse XII, (u štampi).
31. A n i ć M. — O izbojnoj snazi prikraćenih jasenovih biljaka. Glasnik za
šumske pokuse IX, Zagreb 1948.
32. A n i ć M.: — 0 uzgoju sadnica kanadske topole iz reznica. Glasnik za šumske
pokuse IX, Zagreb, 1948.
33 Horva t A. — Prilog poznavanju uzgoja plutnjaka (Quercus suber L.)
Šumarski list, Zagreb, 1954.


34. H o r v a t A. — O gustoći sadnje na degradiranom kršu, napose za alepski
bor. šumarski list, Zagreb, 1951.
35. Horvajt A., Plesa V., Gračanin Z., Jedlovsky D., Vrdolja
k i JovančevićM. : — Istraživanja o regresiji i progresiji šumske vegetacije
i tala na kršu, Anali Instituta, za eksp. šumarstvo 1, Zagreb, 1955.
523