DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 166     <-- 166 -->        PDF

Neidhardt N. pisao je o optičkom mjerenju visina kod tahimetrije793,


o poznavanju girusnih metoda79b, o teodolitima sa dvostrukim krugovima790,
o ispitivanju optičkog centriranja79d. U zajednici sa dr. čubranićem, ing.
Janekovićem i ing. Maracolom napisao je Geodetski priručnik I — Terenski
instrumenti79*1.
23.8 šumski proizvodi. Prerada. Upotreba
Ugrenović A. pisao je o drvetu za rezonanciju**0, arhitektonici živog
stabla87, starotalijanskom umijeću građenja muzičkih instrumenata88, granatosti
običnog i crnog bora89 i tehničkim svojstvima smrekovine Gorskog
Kotara90 (u zajednici sa Horvat I.)


Horvat I. pisao je o tehničkim svojstvima munikovine91, crne borovine92,
duglazij evine93, smrekovine90 (u zajednici sa Ugrenović A.), hrastovine94,
jasenovine95 i brestovine90.


špoljarić Z. pisao je o anatomskoj građi drva tilovine97.
Benić R. pisao je o odnosu između širine goda i zone kasnog drveta98,


o učešću i nekim fizičkim svojstvima bijeli i srži poljskog jasena99, 10°.
Krpan J. pisao je o iskorišćenju bukovih trupaca ljuštenjem101, higro-
skopskoj ravnoteži vlage uzduha i drveta102, zasićenosti vlakanaca vla103
104


gom, odnosu između utezanja i sadržaja vode u drvetu105, odnosu između
širine goda, zone kasnog drveta i volumena pora i točke zasiće


nosti106, 107.


Kišpatić J. pisao je o zaštiti bukovih trupaca od prešlosti108.


23.9 šumar, politika. Historija. Nastava
Ugrenović A. pisao je o osnovama šumarske politike u SSSR109.
Vajda Z. pisao je o historiji postanka našeg golog krša110.
Neidhardt N. pisao je o pitanju šumarskog studija i o studiju šumar


stva na Sveučilištu u Zagrebu111, 112.


POPIS NAUčNO-ISTPvAŽIVAčKIH RADOVA:


1. Ugrenovi ć A. — Šuma u svjetlu nauke, JAZU, Zagreb 1951.
2. Ugrenovi ć A. — Problemi šumarske terminologije, Šum. list 1954., Zagreb.
3. Gračani n M. — Tipovi šumskih tala Hrvatske, Glasnik za šumske pokuse
9, Zagreb 1948.
4. A n i ć J. — Prilog proučavanju svojstava tla a napose njegove hranidbene
sposobnosti u degrađiranoj cenozi kitnjaka i graba, Glasnik za šumske pokuse XIII,
u štampi.
5. Kovačevi ć Ž.: — Značaj jajnog parazita — Anastasus disparis Ruschka
— za prirodno suzbijanje gubara, Šumarski list, Zagreb, 1949.
6. Kovačevi ć Ž. — Zašto dolazi periodički do masovnih pojava štetnika?
Šumarski list, Zagreb, 1952.
7. Kovačevi ć Ž. — Uš jelova izboj.a — Dreyfusia Nüsslini C. B., Šumarski
list, Zagreb 1952.
8. Kovačevi ć Ž. — Proučavanje ekologije smrekovog pisara (Ips typographus
L.) i pokusi njegovog suzbijanja kemijskim sredstvima, Glasnik za šumske
pokuse, Zagreb, 1952.
Kovačevi ć Ž. — Čempresov krasnik — Buprestis cupressi Germar — štetnik
čempresa i cedra na Jadranskom primorju. Šumarski list, Zagreb, 1954.


10. Androi ć M. — Topolin gubar (Stilpnotia salicis 1.). Šumarski list,
Zagreb, 1950.