DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 165     <-- 165 -->        PDF

Flögl S. pisao je o kočnoj gradi j an ti šumskih klizina42 i brzini klizanja
u zavojicama šumskih klizina43. Lovrić N. pisao je o vremenu u radnom
procesu44 i o srednjoj daljini i obračunu troškova transporta45.


23.4 Zaštita šuma
Vajda Z. pisao je o utjecaju klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih
šuma46, klimatskim okolnostima i gradaciji gubara47, uzrocima epidemijskog
ugibanja brijestova48 i o ulozi klimatskih stanja u sušenju bukovih sastojina
na Učki49.


Jurilj A. pisao je o šiškama Makedonije50.
Milatović I. pisala je o nekim bolestima naših četinjača u šumskim
rasadnicima51 a Zsuffa L. o rakavosti bagremovih stabala52.


23.5 Dendrometrija
Levaković A. pisao je o analitičkom izražavanju sastojinske strukture53,
54, Emrović B. pisao je o grafičkoj primjeni Levakovićevih formula55,
upotrebi visinskih krivulja56, dvoulaznim drvno-gromadnim tablicama
za poljski jasen57, izjednačenju pomoću funkcija, koje se logaritmiranjem
daju svesti na linearan oblik58, konstrukciji jednoulaznih tablica59,
najpodesnijem obliku izjednadžbene funkcije potrebne za računsko izjednačavanje
pri sastavu dvoulaznih drvno-gromadnih tablica60 i problematici
konstrukcije jednoulaznih tablica drvnih masa61.


23.6 Uređivanje
šuma, Ekonomika šumarstva.
Organizacija.
Plavšić M. pisao je o određivanju šumske takse62, rentabilitetu u šumskom
gospodarstvu03, cilju šum. gospodarstva u socijalizmu i o njegovoj
realizaciji64, tabelama drvnih masa za poljski jasen65, strukturi i prirastu
čistih i mješovitih sastojina poljskog jasena66, strukturi posavskih šuma
i prirastu hrasta lužnjaka u posavskim šumama67, 88.


Klepac D. pisao je o određivanju etata69, sastojinskom ili stablimičnom
gospodarenju70, uređivanju šuma uz oplodnu sječu71, produkiciji u fak. šumi
Zalesini72, debljinskom prirastu jele u najraširenijem fitocenozama Gorskog
Kotara73, o intenzitetu sječe74, prirastu u fitocenozi jele i rebrače75,
frekvenciji vremena prijelaza76, tablicama prirasta za jelu na području šumarije
Zalesina77, utjecaju imele na prirast jele78, strukturi posavskih šuma
i prirastu hrasta lužnjaka u posavskim šumama67, 68.


Benić R. pisao je o ekonomičnoj veličini odjela u nizinskim šumama
promatrana sa gledišta eksploatacije šuma79.


23.7 Geodezija. F o t o g r a m e t r i j a
Tomašegović Z. pisao je o točnosti nitnog planimetra80, mogućnosti
direktnog određivanja koordinatnih razlika u poligonskim vlakovima81, komparativnim
ispitivanjima nekih padomjera82 (zajedno s ing. N. Lovrićem),


o Wildovom busolnom teodolitu TO kao daljinomjeru83, o direktnom određivanju
koordinatnih razlika u poligonskim vlakovima84 i o pouzdanosti
aerofototaksacije za neke dendrometrijske potrebe šumskog gospodarstva85.
Šumarski list