DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 160     <-- 160 -->        PDF

sekretarijatu za poslove narodne privrede Uprava za šumarstvo i lovstvo,
koja i danas postoji. Ustavnim zakonom uvodi se daljnja decentralizacija
i demokratizacija narodne vlasti i utvrđuju principi samoupravljanja proizvođača
u privredi i samoupravljanja radnog naroda u oblasti prosvjete,
nauke i kulture i socijalnih službi kao i u organima vlasti — narodnim odborima
i republičkim organima vlasti. U vezi sa ovakvim stanjem dolazi u
1954. godini do reorganizacije šumarske službe u NRH. Donesena je Uredba
o organizaciji šumarske službe38 i Uredba o osnivanju šumarskih inspektorata38.
Prvom uredbom ukinuta su šumska gospodarstva kao republičke
ustanove sa samostalnim financiranjem. Umjesto njih za neposredno upravljanje
šumama i šumskim zemljištem općenarodne imovine osnivaju narodni
odbori kotara (grada) šumarije kao ustanove sa samostalnim financiranjem.
Prema tome, šumarije su samostalni organi u koncepciji šumskih
gospodarstava manjeg područja sa određenom samoupravom, koju imadu
i druge ustanove sa samostalnim financiranjem™, na određenim šumskim
kompleksima. Područje šumarija obuhvaća površinu šuma, na kojoj se može
voditi racionalno šumsko gospodarenje. Narodni odbor kotara može na šumariju
prenijeti nadzor nad privatnim i zadružnim šumama. Zadatak šumarija
je u uzgoju i zaštiti šuma, a tek u maloj mjeri u eksploataciji (t. zv.
sanitarne sječe, čišćenja, prorede, smoiarenje).


Drugom uredbom osnivaju se šumarski inspektorati kao organi Državnog
sekretarijata za poslove narodne privrede na terenu za nadzor nad
izvršenjem zakonskih i drugih propisa i mjera, koje se odnose na upravljanje
šumama, kao i za poslove uređivanja šuma. Na temelju ove uredbe
osnovani su Šumarski inspektorati u dotadašnjim sjedištima šumskih gospodarstava,
i to u Bjelovaru, Gospiću, N. Gradiški, Ogulinu, Osijeku, Rijeci,
Splitu, Vinkovcima i Zagrebu.


U vezi sa osnivanjem komuna i komunalnih zajednica (kotara), novom
teritorijalnom podjelom Republike i prijenosom nekih nadležnosti sa narodnog
odbora kotara na narodni odbor općine1" otpočinje pod konac 1955. likvidacija
šumarskih inspektorata i osnivanje šumarskih inspekcija kod narodnih
odbora kotara. Dotadanje odsjeke za uređivanje šuma šumarskih inspektorata
kani se osamostaliti kao terenske sekcije za uređivanje šuma u
sastavu Uprave za šumarstvo i lovstvo Državnog sekretarijata za poslove
narodne privrede.


Šumarije su se tokom 1955 godine ustalile kao samostalne ustanove
i uvele kolektivni organ upravljanja, upravni odbor, sastavljen od biranih
predstavnika kolektiva radnika i službenika šumarije (2) i imenovanih
predstavnika narodnih odbora (4). Upravitelj šumarije po svom položaju
ulazi kao sedmi član u upravni odbor. Tako je i kod šumarija ostvareno
društveno upravljanje, što dobro odgovara zadacima šumarije kao upravljača
šumama, koje pored privredno-proizvodnog značaja imadu i općijavni
značaj i funkciju. Valja napomenuti, da su šumarije, u vezi sa propagiranjem
štednje drveta — naročito tehničkog i industrijskog — zavele
u velikoj mjeri sječu i izradu sječina, namijenjenih za lokalne potrebe, u


;if* Narodne novine broj 15 od 3.1. III. 1964.


39 Osnovna uredba o ustanovama sa samostalnim financiranjem — Službeni list
FNRJ broj 18 od 5. IV. 1952.


40 Zakon o nadležnosti narodnih odbora općina i kotara — Narodne novine broj
38 od 15. VIII. 1955.