DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 159     <-- 159 -->        PDF

/


Kada su u godini 1951., na temelju zaključka Privrednog savjeta NRH
objedinjene sve šume i šumska zemljišta na području Hrvatske, bez obzira
na značaj i vlasništvo´ i stavljene pod jedinstvenu republičku upravu31, počela
je likvidacija kotarskih šumskih poduzeća i gospodarstava. Ovo objedinjavanje
uprave šuma obrazloženo je tim, da je iskustvo pokazalo, da je
podjela šuma po značaju bila neprirodna i da se ne može nikako opravdati
sa stanovišta pravilnog gospodarenja šumama. Dalje, da je dvostruki kolosjek
upravljanja i gospodarenja stvarao velike organizacione poteškoće,
otežavao pravilno rukovođenje planiranjem, izvršavanjem zadataka i njihovom
kontrolom, evidencijom i t. d. Osim toga, da se nepotrebno povećavao
broj stručnog i administrativnog osoblja. Tvrdilo se, da za gospodarenje
svim šumama i šumskim zemljištem, pa i privatnim, treba postaviti jedinstveni
sistem upravljanja. Na osnovi ovog, dano je republičkim šumskim
gospodarstvima da vrše jedinstvenu privrednu upravu putem njihovih šumarija.
Određeno je, da i nadzor nad privatnim i zadružnim šumama vrše
ista šumska gospodarstva.


Iste je godine ukinuta šumska milicija, koja je od 1948. godine vršila
čuvanje šuma općenarodne imovine32.


U drugoj polovini 1951. godine dolazi do daljnjeg koraka u izgradnji
novih društvenih odnosa u Jugoslaviji. Objavljuju se nacrti propisa o novom
ekonomskom i financijskom sistemu, koji treba da pomažu borbu protiv
birokratskih tendencija i njihovih nosilaca i jačaju ulogu neposrednih proizvođača
i njihovih predstavnika u organima narodne vlasti, sve u cilju
istinskog socijalističkog demokratskog razvitka. U vezi s tim uveden je u
1952. godini novi privredni sistem i doneseni propisi za jačanje samouprave
narodnih odbora33 i za usklađivanje organizacije narodne vlasti sa tim sistemom.
Stoga dolazi u toj godini do ukidanja Glavne uprave za šumarstvo3´1
U sastavu Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo, kao i tog Savjeta35, a poslovi
njihovog djelokruga preneseni su u djelokrug upravnog ararata Privrednog
savjeta NRH. Na taj način i poslovi šumarstva i lovstva republičke
nadležnosti dolaze u Privredni savjet NRH, gdje se osniva odjel za
šumarstvo^ šumska gospodarstva posluju sada. samostalno, kao republičke
ustanove sa samostalnim financiranjem bez ikakvog administrativno-operativnog
rukovodstva.


U godini 1953. donesen je Ustavni zakon NRH36 kojim je osnovan
Državni sekretarijat za poslove narodne privrede za poslove iz nadležnosti
republičkih organa vlasti. Na ovaj sekretarijat preneseni su37 poslovi ukinutog
Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo i Privrednog savjeta, pa prema
tome i poslovi šumarstva. Za vršenje ovih poslova osnovana je u Državnom


31 Rješenje Savieta za poljoprivredu i šumarstvo broj 2040 od 12. IX. 1951. 32 Zakon o uk;danj.u Zakona o šumskoj narodnoj, miliciji — Službeni list FN RJ
broj 44 od 3. X. 1951. 33 Zakon o narodnim odborima kotara, gradova i općina — Narodne novine br.
34 od 24. VII. 1952., 35 od 26. VII. 1952. i 36 od 1. VIII. 1952. 34 Ukaz o ukidanju glavnih uprava u sastavu savjeta Vlade NRH — Narodne
novine broj^ 33 od 22.´ VII. 1952.35 Rješenje o reorganizaciji upravnog aparata privrednih organa Vlade NRHNarodne novine broj 34 od 24. VII. 1952. 36 Ustavni zakon NRH o osnovama društvenog i političkog uređenja i republičkim
organima vlasti — Narodne novine broj 9 od 21. II. 1953. 37 Zakon o provođenju Ustavnog zakona NRH — Narodne novine broi 9 od


21. II. 1953.
515