DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 155     <-- 155 -->        PDF

Senj, Novi, Crikvenica, Sušak, Krk, Rab, Ogulin, Karlovac, Slunj, Vojnić,
Vrginmost i Jastrebarsko (žumberak) u ukupnoj površini od 85.000 hektara.
Ta se površina izlučuje iz šumskih zemljišta biv. državnog erara, biv.
imovnih općina ogulinske, otočke i slunjske, zemljišnih zajednica, općinskih
i seoskih šumskih površina te ekspropriiranih šuma;


III. za šume i šumska zemljišta lokalnog značaja sve ostale državne
šume i šumska zemljišta ukoliko nisu određene za šume i šumska zemljišta
općedržavnog značaja.
Dok su šumska gospodarstva republikanskog značaja dobila na upravljanje
šume pod I. iz prednjeg Ukaza, dotle su za izvršenje zadataka zbog
kojih su izlučene i proglašene republikanskim značajem površine pod II.
osnovane u rujnu 1947. Uprave za pošumljavanje i melioraciju krša23 u
Splitu i Rijeci.


Odlukom Ministarstva šumarstva NRH broj 25108 od 31. XII. 1947.
osnovana je unutar ministarstva Glavna uprava za pošumljavanje, koja je
rukovodila radom naprijed spomenutih uprava u Rijeci i Splitu.


U nadležnost Uprava za pošumljavanje i melioraciju u Splitu i Rijeci
spadalo je:
a) izdvajanje zemljišta za pošumljavanje i šum. melioracije, te izrada
potrebnih osnova i elaborata;
b) rukovodstvo pošumljavanja krša, te melioracije devastiranih šuma,
šikara, bujadnica i kamenjara na šum. površinama republičkog značaja;


c) upravljanje šumskim rasadnicima;


cl) čuvanje, zaštita i iskorištavanje šuma, koje se nalaze unutar površina
izlučenih za pošumljavanje i melioraciju;
e) rukovođenje radova na uređivanju bujica;
f) suradnja sa institutima, poljoprivrednim ustanovama, narodnim


odborima.


Djelokrug Uprave u Splitu protezao se na područje svih kotarskih narodnih
odbora u Dalmaciji, a djelokrug Uprave u Rijeci na područje kotarskog
narodnog odbora Sušak, Crikvenica, Senj, Krk, Rab, Gračac, Donji
Lapac, T. Korenica, Gospić, Perušić, Otočac, Ogulin, Slunj, Vojnić, Karlovac
i Jastrebarsko (žumberak).


Radi provedbe terenskih radova na pošumljavanju i melioraciji krša
osnovane su terenske sekcije za pošumljavanje i to za Upravu u Splitu:
u Kninu, Splitu, Muću i Imotskom, a za Upravu u Rijeci: Senj, Karlovac,
Gospić.


Još prilikom prvih predradnja za osnivanje Glavne direkcije šumskih gospodarstava
donesena je Uredba,24 kojom je u Ministarstvu industrije i rudarstva NRH
osnovana Glavna direkcija drvne industrije.


25. IX. 1947. osnovano je Ministarstvo drvne industrije NRH izdvajanjem poslova
drvne industrije iz Ministarstva industrije i rudarstva a poslova industrijske
prerade drva iz Ministarstva šumarstva.
Prije nego će se prikazati organizacija šumskih gospodarstava republikanskog
značaja treba na´ omenuti, da je pod konac 1947. godine donesen
Opći ::^kon o šumama FNRJ.23 Ovaj je zakon, u pogledu propisa o upravi


23 Narodne novina broj 84 od 20. IX. 1947.


-* Naredne novine broi 18 od 28. II. 1947.


23 Službeni list FNRJ broj 106 od 13. XII. 1947.