DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 148     <-- 148 -->        PDF

određeno je, da Nacionalni komitet oslobođenja ima predsjednika, tri potpredsjednika
i odgovarajući broj povjerenika.


Na temelju ove Odluke Nacionalni komitet oslobođenja imao je sve do 7. XII.
1944. povjerenika za šume i rude, a tog dana osnovano je posebno povjereništvo za
šume. Tim je bio osnovan za Jugoslaviju vrhovni savezni državni organ za šumarstvo.


U Hrvatskoj je Rezolucijom od 14. VI. 1943. u Plitvičkim Jezerima konstituirano
Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH)2. Odlukom
ZAVNOH-a od 9. V. 1944. proglašeno je ovo Vijeće za vrhovno zakonodavno i izvršno
narodno predstavničko tijelo i najviši organ državne vlasti demokratske Hrvatske-5
s tim, da vrši sva prava koja pripadaju Federalnoj Državi Hrvatskoj. Istom Odlukom
određeno je, da ZAVNOH vrši izvršnu vlast putem svog Predsjedništva i putem Narodne
vlade Hrvatske; da na području Hrvatske važe zakoni Demokratske Federativne
Jugoslavije te da se do obrazovanja Narodne vlade Hrvatske obrazuje pri Predsjedništvu
ZAVNOH-a potreban broj odjela za razne grane državne uprave. Za poslove iz
oblasti šumarstva obrazovano je Povjereništvo šumarstva i šumske industrije. Tim je
u Hrvatskoj osnovan najviši državni organ za šumarstvo. Odlukom ZAVNOH-a o
Narodnoj vladi Hrvatske1 od 14. IV. 1945. određeno je, da je Narodna vlada Hrvatske
najviši izvršni i naredbodavni organ državne vlasti u Hrvatskoj i da Narodnu
vladu Hrvatske sačinjava, pored drugih ministara, ministar poljoprivrede i šumarstva.


Tako je bilo rješeno pitanje vođenja poslova iz oblasti šumarstva u federativnom
(saveznom) i federalnom (republičkom) organu.


Pitanje vođenja poslova šumarstva u nižim državnim organima rješeno je bilo
Odlukom5 ZAVNOH-a o ustrojstvu i poslovanju narodno-oslobodilačkih odbora i skupština
u Federalnoj Državi Hrvatskoj od 9. IV. 1944. kojom je utvrđeno, da u Hrvatskoj
kao federalnoj državi u sastavu Demokratske Federativne Jugoslavije sva vlast
pripada narodu preko njegovih izabranih zastupnika u narodno-oslobodilačkim odborima,
i to seoskog, općinskog i gradskog narodno-oslobodilačkog odbora pa preko
kotarskih, okružnih, oblasnih i pokrajinskih skupština do ZAVNOH-a kao vrhovnog
organa državne vlasti, te da skupštine kotara, većih gradova, okruga, oblasti i pokrajina
biraju iz svoje sredine narodno-oslobodilačke odbore kao svoje izvršne organe.
Kotarski, okružni, oblasni i pokrajinski narodno-osloibodilački odbori imali su kao svoje
organizacione jedinice odjele i odsjeke za razne grane privrede i druge poslove.
Tako su postojali u tim odborima odjeli šumarstva."


I daljnje promjene u organizaciji narodne vlasti izvršene su još prije konačnog
oslobođenja. Poslije Odluke7 Kralja Jugoslavije Petra, kojom je prenio kraljevsku
vlast na Kraljevsko Namjesništvo, a koja je odluka donesena na temelju sporazuma
između Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i Kraljevske vlade u Londonu
radi održanja državnog kontinuiteta Jugoslavije, uslijedile su 5. III. 1945. ostavke
Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije Antifašističkoim vijeću narodnog oslobođenja
Jugoslavije i Kraljevske vlade u Londonu Kraljevskom namjesništvu. Kraljevski
namjesnici imenuju 7. III. 1945. novu privremenu vladu Demokratske Federativne
Jugoslavije. U toj vladi bio je i položaj ministra šumarstva.


AVNOJ se Rezolucijom8 od 10. VIII. 1945. proglašava za Privremenu narodnu
skupštinu Demokratske Federativne Jugoslavije i tu svoju funkciju vrši sve do njenog
raspuštanja 26. X. 1945. u vezi izbora Ustavotvorne skupštine.


U Hrvatskoj ZAVNOH mijenja naziv u Narodni sabor Hrvatske zakonom9 od


25. VII. 1945. Istog je dana zakonom10 izmijejenjen naziv narodno-oslobodilačkih
odbora u narodne odbore.
Takvo je stanje u organizaciji državne vlasti i uprave bilo sve do donošenja
Ustava.


2 Narodne novine br. 1 od 3. VIII. 1945.


3 Narodne novine br. 2 od 7. VIII. 1945.


4 Narodne novine br. 2 od 7. VIII. 1945.


5 Narodne novine br. 2 od 7. VIII. 1945.


6 Okružnica Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (šumarstvo) FDH broj 996


od 25. VI. 1945.


7 Službeni list FDJ br. 11 od 9. III. 1945.


8 Službeni list FDJ br. 59 od 11. VIII. 1945


9 Narodne novine broj 3 od 10. VIII. 1945.


10 Narodne novine broj 3 od 10. VIII. 1945.