DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 147     <-- 147 -->        PDF

RESUME


L´A. presente um apercu historique du developpement de l´industrie du bois en-


Croatie sa structure d´aujourd´hui et son organisation, qui s´etait stabilised apres la


liberation du pays. Si l´on fait comparaisc-n entre l´etat trouve et les besoins d´apres


guerre, l´industrie du bois d´ajourd hui a montre um tres faible progres contre celui


d´avant guerre. Cette industrie est restee toujours trop hypertrophiee des scieries..


Si Ton compare l´index de la production on peut observer un certain progres en secteur


de la transformation mecanique du bois qui se manifeste en developpement de l´indu


strie de produits finaux. Quant aux usines principales de transformation chimique


eliles passent om stade de stagnation et tout particulierement Celles de distillation et de


pätes cellulosiques un stade de declin.


Les postulats de prosperite economique et tout specialement les analyses de la


possibilite des forets demandent imperieusement ume evolution acceleree et fondemen


tale vers l´industrie de transformation chimique — jusqu´ici bien negligee — avec


le but final de l´utilisation integrale de la matiere ligneuse.


La diminution des coupes exige une plus grande intensification dans le travail


du bois (fabrication du contre-plaque et des panneaux du bois reeostitue). Vu des


forets epuisees et la diminution de la possibilite le volume predominant des dimensions


plus faibles exige une orientation vers l´industrie de transformation chimique (fabri


cation des pätes ä papier, distillation seche et l´hydrolise).


Dans le proche avenir l´industrie du sciage et en quelque part celle de trans


formation mecanique du bois cesseront d´etre le levier principal de l´industrie du bois,


et recevront un caractere des activites secondaires.


ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA ŠUMAMA U HRVATSKOJ


Ing. Vjekoslav Cvitovac ^~


U
U
vezi sa desetgodišnjicom Oslobođenja naroda Jugoslavije dat će se u ovom članku
prikaz organizacije upravljanja šumama u Hrvatskoj od Oslobođenja do kraja
1955. godine, uglavnom na temelju propisa objavljenih u službenim listovima, sa
kratkim osvrtom na stanje prije rata.
Ne može se pretendirati, da je ovaj prikaz iscrpan. Niti je bilo dovoljno vremena
za takav rad, niti je bio na raspoloženju sav potreban arhivski materijal. Osim
toga, i raspoloživi prostor u listu ograničava prikaz materijala u pojedinostima.


Oslobođenje naroda Hrvatske na dan 9. V. 1945. god. zateklo je već
jednu organizaciju upravljanja šumama, koja je izgrađena na oslobođenim
dijelovima zemlje za vrijeme okupacije. Ova se organizacija temeljila na
propisima, koje je Savezna vlada, Vlada Demokratske Federativne Jugoslavije
i još ranije Nacionalni komitet Antifašističkog vijeća Narodnog
oslobođenja Jugoslavije, donijele za cijeli teritorij Jugoslavije. Da bi taj
odnos i razvoj bio jasniji, prikazat će se ukratko historijat stvaranja narodne
vlasti u Hrvatskoj i Jugoslaviji za vrijeme neprijateljske okupacije
i Narodno-oslobodilačke borbe.


Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), koje je osnovano
27. XI. 1942. u Bihaću, objavilo je 29. XI. 1943. na svom II. zasjedanju Deklaraciju,
kojom se odlučuje, da se Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije,
kao najviše i jedino pravo predstavništvo volje svih naroda Jugoslavije, konstituira
u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo Jugoslavije, kao vrhovni
predstavnik suvereniteta naroda i države Jugoslavije kao cjeline i da se uspostavi
Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao organ sa svim obilježjima narodne
vlade, preko kojega će AVNOJ ostvarivati svoju izvršnu funkciju.1 Istom Odlukom


Službeni list FNRJ br. 1 od 1. II. 1945.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 148     <-- 148 -->        PDF

određeno je, da Nacionalni komitet oslobođenja ima predsjednika, tri potpredsjednika
i odgovarajući broj povjerenika.


Na temelju ove Odluke Nacionalni komitet oslobođenja imao je sve do 7. XII.
1944. povjerenika za šume i rude, a tog dana osnovano je posebno povjereništvo za
šume. Tim je bio osnovan za Jugoslaviju vrhovni savezni državni organ za šumarstvo.


U Hrvatskoj je Rezolucijom od 14. VI. 1943. u Plitvičkim Jezerima konstituirano
Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH)2. Odlukom
ZAVNOH-a od 9. V. 1944. proglašeno je ovo Vijeće za vrhovno zakonodavno i izvršno
narodno predstavničko tijelo i najviši organ državne vlasti demokratske Hrvatske-5
s tim, da vrši sva prava koja pripadaju Federalnoj Državi Hrvatskoj. Istom Odlukom
određeno je, da ZAVNOH vrši izvršnu vlast putem svog Predsjedništva i putem Narodne
vlade Hrvatske; da na području Hrvatske važe zakoni Demokratske Federativne
Jugoslavije te da se do obrazovanja Narodne vlade Hrvatske obrazuje pri Predsjedništvu
ZAVNOH-a potreban broj odjela za razne grane državne uprave. Za poslove iz
oblasti šumarstva obrazovano je Povjereništvo šumarstva i šumske industrije. Tim je
u Hrvatskoj osnovan najviši državni organ za šumarstvo. Odlukom ZAVNOH-a o
Narodnoj vladi Hrvatske1 od 14. IV. 1945. određeno je, da je Narodna vlada Hrvatske
najviši izvršni i naredbodavni organ državne vlasti u Hrvatskoj i da Narodnu
vladu Hrvatske sačinjava, pored drugih ministara, ministar poljoprivrede i šumarstva.


Tako je bilo rješeno pitanje vođenja poslova iz oblasti šumarstva u federativnom
(saveznom) i federalnom (republičkom) organu.


Pitanje vođenja poslova šumarstva u nižim državnim organima rješeno je bilo
Odlukom5 ZAVNOH-a o ustrojstvu i poslovanju narodno-oslobodilačkih odbora i skupština
u Federalnoj Državi Hrvatskoj od 9. IV. 1944. kojom je utvrđeno, da u Hrvatskoj
kao federalnoj državi u sastavu Demokratske Federativne Jugoslavije sva vlast
pripada narodu preko njegovih izabranih zastupnika u narodno-oslobodilačkim odborima,
i to seoskog, općinskog i gradskog narodno-oslobodilačkog odbora pa preko
kotarskih, okružnih, oblasnih i pokrajinskih skupština do ZAVNOH-a kao vrhovnog
organa državne vlasti, te da skupštine kotara, većih gradova, okruga, oblasti i pokrajina
biraju iz svoje sredine narodno-oslobodilačke odbore kao svoje izvršne organe.
Kotarski, okružni, oblasni i pokrajinski narodno-osloibodilački odbori imali su kao svoje
organizacione jedinice odjele i odsjeke za razne grane privrede i druge poslove.
Tako su postojali u tim odborima odjeli šumarstva."


I daljnje promjene u organizaciji narodne vlasti izvršene su još prije konačnog
oslobođenja. Poslije Odluke7 Kralja Jugoslavije Petra, kojom je prenio kraljevsku
vlast na Kraljevsko Namjesništvo, a koja je odluka donesena na temelju sporazuma
između Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i Kraljevske vlade u Londonu
radi održanja državnog kontinuiteta Jugoslavije, uslijedile su 5. III. 1945. ostavke
Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije Antifašističkoim vijeću narodnog oslobođenja
Jugoslavije i Kraljevske vlade u Londonu Kraljevskom namjesništvu. Kraljevski
namjesnici imenuju 7. III. 1945. novu privremenu vladu Demokratske Federativne
Jugoslavije. U toj vladi bio je i položaj ministra šumarstva.


AVNOJ se Rezolucijom8 od 10. VIII. 1945. proglašava za Privremenu narodnu
skupštinu Demokratske Federativne Jugoslavije i tu svoju funkciju vrši sve do njenog
raspuštanja 26. X. 1945. u vezi izbora Ustavotvorne skupštine.


U Hrvatskoj ZAVNOH mijenja naziv u Narodni sabor Hrvatske zakonom9 od


25. VII. 1945. Istog je dana zakonom10 izmijejenjen naziv narodno-oslobodilačkih
odbora u narodne odbore.
Takvo je stanje u organizaciji državne vlasti i uprave bilo sve do donošenja
Ustava.


2 Narodne novine br. 1 od 3. VIII. 1945.


3 Narodne novine br. 2 od 7. VIII. 1945.


4 Narodne novine br. 2 od 7. VIII. 1945.


5 Narodne novine br. 2 od 7. VIII. 1945.


6 Okružnica Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (šumarstvo) FDH broj 996


od 25. VI. 1945.


7 Službeni list FDJ br. 11 od 9. III. 1945.


8 Službeni list FDJ br. 59 od 11. VIII. 1945


9 Narodne novine broj 3 od 10. VIII. 1945.


10 Narodne novine broj 3 od 10. VIII. 1945.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 149     <-- 149 -->        PDF

Prije rata je bilo šumarstvo u Hrvatskoj organizirano jednako kao u
cijeloj staroj Jugoslaviji. Organizacija se bazirala na Zakonu o šumama iz
1929. godine. Poslovi iz oblasti šumarstva spadali su u nadležnost Ministarstva
šuma i rudnika kao centralnog državnog organa. Za poslove šumarstva
bila je osnovana u ovom zajedničkom ministarstvu posebna Generalna
direkcija šuma. Zakon o šumama je odvojio nadzor nad šumama od upravljanja
državnih šuma pa je u Generalnoj direkciji šuma postojalo posebno
odjeljenje za vrhovni šumarski nadzor i posebno odjeljenje za upravljanje
šumama državnog erara. Odjeljenje za vrhovni nadzor vršilo je nadzor
putem nižih državnih organa vlasti (banskih uprava i sreskih načelstava).


U staroj Jugoslaviji bilo je mnogo vrsta šumskog posjeda; isto tako
i u Hrvatskoj. Prema podacima Glavne uprave za šumarstvo NRH iz 1951.
godine, od ukupne obrasle šumske površine (neobrasle površine nisu uzete
u račun) bilo je u Hrvatskoj prije rata:


a) državnog erara 284.048 ha ili 14,4«´o


b) imovnih općina 418.405 ha ili 21,3°/o


c) zemljišnih zaiednica i ekspropriiranih 328.969 ha ili 16.7°/o


d) veleposjedničkh 235.383 ha ili 12,0%>


e) dioničkih društava, vjerskih ustanova i dr. 285.417 ha ili 14,5%


f) malih privatnih (seljačkih) 414.162 ha ili 27.1»/o


SVEGA: 1,966.384 ha ili 100 »/o


Neobrasle šumske površine 623.390 ha


Cjelokupna šumska površina 2,589.774 ha


Za upravljanje šumama državnog erara osnovane su Direkcije šuma.
U Hrvatskoj su bile Direkcije šuma u Zagrebu, Vinkovcima i Sušaku. Direkcije
su imale na terenu za neposredno upravljanje šumama šumske
uprave.


Imovne općine, zemljišne zajednice, veleposjedi i drugi imali su svoje
vlastite organe upravljanja.


Imovne općine su nastale otkupom servitutnih prava, koja su imali
krajišnici u Vojnoj krajini po zakonu o segregaciji iz 1871. godine. Imovne
općine su osnovane prema područjima prijašnjih graničarskih pukovnija,
članovi imovnih općina tako zvani pravoužitnici bili su članovi krajiških
obitelji, koje su do 8. lipnja 1871. godine živjele u Vojnoj Krajini i ispunjavale
krajiške dužnosti u pogledu davanja vojnika. Iz polovine državnih
šuma (računajući po vrijednosti) osnovano je na području današnje
NRH 10 imovnih općina sa sjedištima u mjestima dotadašnjih krajiških
pukovnija (Vinkovci, Nova Gradiška, Bjelovar za križevačku i đurđevačku,
Karlovac, Glina, Petrinja, Ogulin, Otočac, Gospić za ličku — koja nikad
nije osnovana). Upravljanje tim šumama bilo je uređeno posebnim pravnim
propisima.11 Svaka je imovna općina bila autonomna. Njezinim posjedom
upravljanla je skupština — zastupstvo, koje su sačinjavali zastupnici izabrani
od ovlaštenika — pravoužitnika. Ova je skupština birala iz svoje sredine
odbor, koji se sastojao od predsjednika, potpredsjednika, četiri odbornika.
Odbor je bio izvršni organ skupštine i u njegov je djelokrug spadalo
izvršenje skupštinskih zaključaka. Skupština se sastajala dva puta godišnje;
za donošenje godišnjeg proračuna i za ispitivanje završnog računa.


11 Zakon od 8. VI. 1871. o .otkupu šumskih služnosti u državnim šumama; Zakon
od 15. VI. 1873. o imovnih općina u hrv.-slav. vojnoj krajini i dr. Vidi Dr. A. Goglia:
Uredovna zbirka šumarskih propisa str. 535 i dalje.


^O Šumarski list 505
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 150     <-- 150 -->        PDF

Odbor se sastajao redovno četiri puta godišnje, a po potrebi i više puta.
Zaključci skupštine i odbora postali su punovažni, kada ih je potvrdila
vrhovna zemaljska vlast.


Uprava i gospodarenje šumama imovnih općina vodili su stručni šumarski
službenici. Za vođenje uprave bio je za svaku imovnu općinu osnovan
centralni ured t. zv. gospodarski ured sa potrebnim brojem šumarija
na terenu. Službenike je birao odbor imovne općine a imenovala vrhovna
zemaljska vlast, čuvare šuma (lugare) postavljao je gospodarski ured na
prijedlog odbora, a plaće im je određivala skupština zastupstva imovne
općine.


Kasnijim propisima u staroj Jugoslaviji, ovo uređenje je djelomično
izmijenjeno. Država je — ne dirajući u pravo svojine — preuzela upravljanje
svim imovnim općinama. Službenici imovnih općina su postali državnim
službenicima, a naziv gospodarski ured izmijenjen je u direkciju šuma
odnosno naziv šumarije u šumsku upravu.


Slično je bila uređena i uprava šumama zemljišnih zajednica. Zemljišne
zajednice su osnovane 1894. godine otkupom servitutnih prava bivših
kmetova, nakon raskinuća feudalnih odnosa na području t. zv. civilne Hrvatske.
Prihodima i rashodima upravljao je izabrani odbor iz redova ovlaštenika
na čelu sa glavarom zemljišne zajednice.


Ministar šuma i rudnika, odnosno Odjeljenje za vrhovni nadzor vršilo
je šumsko-policijski nadzor nad šumama svih vrsta vlasništva putem bana
i sreskog načelnika. Za ove poslove nadzora postojao je u svakoj banskoj
upravi odsjek za šumarstvo u okviru poljoprivrednog odjela, a kod sreskog
načelstva šumarski referent. Ban je odobravao godišnje prijedloge sječe
šuma i pošumljiavanja za sve šume, koje su bile obvezane na potrajno gospodarenje
i stoga stajale pod naročitim javnim nadzorom. To su bile: 1.
nedržavne, koje su u državnoj upravi; 2. samoupravnih tijela; 3. zaštitne
šume; 4. zakladne (fondovske) ; 5. crkvenih veledostojnika, manastirske,
vakufske, nadarbinske (župne i parohijske) ; 6. plemenske, seoske, imovnih
općina, zemljišnih zajednica i sličnih korporacija; 7. koje su opterećene
služnostima paše i drvarenja, a ne stoje u državnoj upravi.


Oslobođenje 9. svibnja 1945. zatiče u Hrvatskoj uglavnom takvo stanje
u pogledu posjeda i organizacije šumarske službe, osim nekih izmjena izvršenih
1939. godine stvaranjem banovine Hrvatske. Tada je na bana Hrvatske
preneseno više ovlasti nego što ih je imao ban savske i drugih banovina.


Promjene, koje su nastale u posjedovnom stanju (likvidacija imovnih
općina) i organizaciji uprave za vrijeme okupacije, nisu značajne i o njima
se ne će govoriti, jer su još prije konačnog oslobođenja zemlje Odlukom12
Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 3. II. 1945.
ukinuti i proglašeni nevažećim svi pravni propisi (zakoni, uredbe, naredbe,
pravilnici i t. d.) donijeti po okupatorima i njihovim pomagačima za vrijeme
neprijateljske okupacije.


Od pravnih propisa, koji su bili na snazi u Jugoslaviji u času neprijateljske
okupacije, t. j . do dana 6. IV. 1941., ukinuti su istom Odlukom
AVNOJ-a od 3. II. 1945. godine samo oni, koji su bili u suprotnosti s tekovinama
narodno-oslobodilačke borbe, s deklaracijama i odlukama AVNOJ-a
i Zemaljskih antifašističkih vijeća kao i pravnim propisima donijetim od


~~™ Službeni list DPJ broi 11 od 9. III. 1945.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 151     <-- 151 -->        PDF

Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i njegovih povjereništava,
vlade i pojedinih povjereništava federalnih jedinica.


Promjene u vrsti i strukturi vlasništva šuma u Jugoslaviji i Hrvatskoj
poslije Oslobođenja morale su se dogoditi u vezi sa ciljevima Narodno-oslobodilačke
borbe. Ti ciljevi nisu bili samo u oslobođenju zemlje od okupatora,
već također u izgradnji novih društvenih odnosa u državi, sa krajnjim ciljem
izgradnje socijalističkog društva u Jugoslaviji.


Prva krupnija promjena izvršena je Zakonom13 Predsjedništva Privremene
narodne skupštine DFJ. Ovim zakonom ekspropriiran je veliki posjed,
poljoprivredna dobra veća od 45 ha, zemljišni posjedi banaka, poduzeća,
dioničkih društava, crkava, manastira, vjerskih ustanova i zadužbina, višak
zemljišta iznad 3—5 ha, čiji vlasnici nisu zemljoradnici kao i zemljište, koje
nema vlasnika ili pravnog nasljednika, zatim zemljišta narodnih neprijatelja,
osoba njemačke narodnosti i njemačkih državljana.


Rješenjem14 Agrarnog savjeta stavljene su pod privremenu upravu
zemaljskih ministarstava šumarstva sve šume i šumska zemljišta obuhvaćena
Zakonom o agrarnoj reformi i kolonizaciji osim šuma, šumskih zemljišta,
pašnjaka i ribnjaka, koji su kolektivna svojina zemljišnih zajednica,
imovnih općina, sela, općina, bratstva i plemena. Ovim rješenjem
određeni su propisi o gospodarenju ovim šumama te o podređenosti i dužnostima
privremenih upravitelja.


Daljnja krupna promjena izvršena je Zakonom15 o proglašenju imovine
zemljišnih i njima sličnih zajednica te krajiških imovnih općina općenarodnom
imovinom. Ovim zakonom je određeno, da šume i šumska, zemljišta
zemljišnih i njima sličnih zajednica te krajiških imovnih općina prelaze
pod upravu narodnih odbora, odnosno Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
prema propisima Uredbe Vlade FNRJ o organizaciji šumarstva
od 27. XII. 1946.


Ovim promjenama došlo je konačno do temeljite izmjene u strukturi
šumskog posjeda. Tako je poslije svih ovih izmjena u Hrvatskoj, prema
podacima Glavne uprave za šumarstvo NRH iz 1951. godine bilo slijedeće
stanj e:


državnih obraslih i neobraslih šumskih površina 76%


privatnih i zadružnih 24%


Iz naprijed navedenog kratkog historijata izgradnje narodne vlasti u
Hrvatskoj vidi se, da su za poslove iz oblasti šumarstva postojali još prije
Oslobođenja i centralni (federalni) organi i organi u narodno-oslobodilačkim
odborima.


Prvi podaci o radu centralnog organa za šumarstvo na organizaciji
šumarske službe u nižim organima i na terenu nalaze se u okružnici Povjereništva
šumarstva i šumske industrije ZAVNOH-a od 20. IV. 1945. broj


409. U toj su okružnici dane smjernice, koje su išle za tim, da se stara
organizacija preuzme po narođno-oslobođilačkim odborima i tako »donekle
poveze bivša organizaciona forma sa novonastalim stanjem«. Tom prilikom
su stare šumarije dobile naziv: ispostava KNOO-a.
13 Službeni list DFJ broj, 64 od 28. VIII. 1945. 14 Službeni list DFJ broj, 88 od 7. IX. 1945. 15 Narodne novine broj 36 od 19. IV. 1947
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 152     <-- 152 -->        PDF

Poslije Oslobođenja izdaje Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (šumarstvo)
FDH okružnicu broj 996 od 25. VI. 1945., kojom se udaraju prvi
temelji u organizaciji neposrednog upravljanja šumama. Tom okružnicom
se određuje, da se kod kotarskih narodno-oslobodilačkih odbora, na čijem
se području nalaze terenske ispostave (bivše šumarije) osnuju odjeli za
šumarstvo, a kod odbora bez ispostava samo odsjeci u sklopu gospodarskih
odjela. Kod Okružnih narodno-oslobodilačkih odbora osnovani su Odjeli
šumarstva, na čelu sa pročelnikom — članom Izvršnog odbora ONOO-a.
Odjeli za šumarstvo imali su rukovodstvenu, upravnu i nadzornu funkciju.
Kod Odjela šumarstva onih okružnih odbora, na čijem području su šumarski
poslovi mnogovrsniji i jače razvijeni (Banija, Kordun, Gorski Kotar,
Lika, Bjelovar, Nova Gradiška, SI. Brod, Virovitica i Osijek) određeno je,
da se organiziraju u tri odsjeka: opće-upravni, nadzorno-gospodarski i taksaeioni.
Uz ovu okružnicu dostavljena su narodnim odborima i detaljna privremena
uputstva o djelokrugu odjela šumarstva ONOO-a, šumarskih
odjela, odnosno odsjeka KNOO-a i ispostava, Mjesnih NOO-a po sektoru
šumarstva te uputstva o djelokrugu i dužnostima šumarskog tehničkog
pomoćnog osoblja.


Istom okružnicom se obrazlaže potreba odvajanja poslova oko iskorišćavanja
šuma u šumsko-industrijske svrhe od rukovodstvene i nadzorne
funkcije državne vlasti. Najavljuje se osnivanje zemaljskog šumskog poduzeća
za eksploataciju šuma i drugih poduzeća za preradu drva na velikim
šumsko-industrijskim postrojenjima i prodaju šumskih proizvoda. Narodni
odbori vodit će, kaže se, brigu oko snabdijevanja lokalnih potreba na drvu
i sastavljati planove ´za iskorištavanje šuma za industrijsku preradu po
poduzeću i za lokalne potrebe.


Zemaljsko šumsko poduzeće osnovano je 10. XI. 1945.16


Zadatak poduzeća je bio, da na komercijalnoj bazi iskorišćiva šumske
proizvode u šumama na području NRH, iste prerađuje i prodaje u zemlji
i inozemstvu. Poduzeće nije isključivalo privatnu inicijativu u šumskoj privredi.
U temeljnu glavnicu poduzeća ušao je sav pokretni i nepokretni
inventar, koji je bio svojina države, a koji je služio za režijsko iskorišćivanje
šuma i kojim su rukovodili narodni odbori. Poduzeće je preuzelo u
privremenu upravu i sav pokretni i nepokretni inventar imovnih općina,
koji je služio za režijsko iskorišćivanje šuma, do konačnog rješenja pravnih
odnosa imovnih općina. Poduzeće je vršilo samo izradu šum. proizvoda
u šumi i njihov izvoz do javnih saobraćajnih sredstava, dok sva daljnja
mehanička i hemijska prerada pripadala je u nadležnost Ministarstva industrije,
koji ju je vršio putem poduzeća Sind (Slavonska industrija drva),
Goprid (Goransko-primorska industrija drva), Lička industrija drva, Našička
d. d., Drach d. d., Gutman Belišće d. d.


Privremenu organizaciju šumarske službe u svom Odjelu šumarstva i
šumske industrije propisao je Oblasni Narodno-oslobodilaeki odbor za Istru
Pravilnikom od 31. X. 1945. br. 1260. Osnovana su tri odsjeka: 1. opći,


2. za čuvanje i unapređenje šuma i lova i 3. za iskorišćavanje šuma i za
šumsku industriju. Detaljno je određen djelokrug svakog odsjeka kao i
Oblasne šumske ispostave u Livadama te odjela poljoprivrede i šumarstva
kotarskih, gradskih i mjesnih narodno-oslobodilačkih odbora.
16 Uredba o osnivanju Zemaljskog šumskog poduzeća — Narodne novine broj
68 od 14. XI. 1945.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 153     <-- 153 -->        PDF

Pored oblasnog odbora za Istru u Labinu, postojao je u Hrvatskoj još
jedan oblasni odbor, i to za Dalmaciju u Splitu, ali o organizaciji šumarstva
u toj oblasti nije bilo raspoloživih podataka.


U god. 1946. vrši se promjena u organizaciji šumarstva. Izdvaja se
uprava državnih i imovnih šuma iz kompetencije kotarskih narodnih odbora
te se ponovno organiziraju šumarije.17 Za šume veleposjeda postavljaju se
privremeni upravitelji. Stručna uprava šuma zemljišnih zajednica ostaje
kod kotarskih narodnih odbora.


Prema elaboratu o reorganizaciji šumske privrede na području Okružnog
narodnog odbora Daruvar od 26. IX. 1946. vidi se, da su u jeseni
1946. posebni izaslanici Ministarstva poljoprivrede.i šumarstva (šumarstvo
NRH obilazili narodne odbore radi ponovne reorganizacije šumarstva,
a u vezi sa tada donesenim saveznim zakonom o narodnim odborima. Tom
prilikom su ponovno ukinute šumarije, a osnovani reviri sa nadlugarom ili
podšumarom na čelu. Reviri su neposredno podređeni kotarskom narodnom
odboru. Razlozi za ovu reorganizaciju bili su u tom, što se tada smatralo
u ministarstvu, da se stručna uprava putem šumarije udaljila od narodnih
odbora i nije imala dovoljno povezanosti sa narodnim vlastima. Razvila se
suvišna administracija, koja je opterećivala šumarske stručnjake i sprječavala
njihov odlazak i rad na terenu, šumarski stručnjaci imali su ući u
šumarski odsjek kotarskog narodnog odbora, a na terenu su ostali revirnici
i lugari. Revirnik se nije imao baviti administracijom, već kontrolirat
rad lugara i održavati kontakt sa mjesnim narodnim odborima.


16. VIII. 1946. godine donijela je Vlada NRH Uredbu o razgraničenju
nadležnosti između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva NRH i Ministarstva
industrije i rudarstva NRH.18 Ovom je uredbom bilo određeno, da
iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva prelazi u nadležnost
Ministarstva industrije i rudarstva čitava eksploatacija šuma od sječe do
prerade glavnih šumskih prihoda, proreda, sušaca i kalamiteta te mehanička
i kemijska prerada drva, a u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva ostaje upravljanje, uzgajanje, podizanje i uređivanje šuma te
stručna šumarska kontrola nad eksploatacijom šuma.
Ranijih propisa o nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
nije objavljeno, ali se iz prednjeg vidi, što je sve bilo u nadležnosti tog
ministarstva.


Nove promjene u organizaciji šumarstva nastaju u 1947. godini. Te je
godine Vlada NRH donijela Uredbu o organizaciji šumarske službe.19 Ova
je uredba donesena na temelju istovljetne savezne uredbe20 iz 1946. godine.
Savezna je uredba propisala nadležnost saveznog i republičkih ministarstava
poljoprivrede i šumarstva kao i nadležnost narodnih odbora u oblasti
šumarstva, pa je to prvi pravni propis poslije Oslobođenja, koji je regulirao
pitanja iz organizacije šumarstva. Najznačajnije su dvije novosti u
ovoj uredbi: prvo, što šume općenarodne imovine dijeli po značaju na savezne,
republikanske i lokalne; drugo, što za neposredno upravljanje šumama
općenarodne imovine osniva privredne organe pod nazivom šumskih


17 Ing. K. Benić: Pola godine rada šumarstva brodskog okruga. Šumarski- list
oktobar-novembar 1946., str. 169.


18 Narodne novine broj 109 od 22. VIII. 1946.


19 Narodne novine broj 56 od 19. VI. 1947.


20 Službeni list PNRJ broj 106 od 31. XII. 1946.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 154     <-- 154 -->        PDF

gospodarstava saveznog-, republikanskog i mjesnog značaja, i to kao privredna
poduzeća. Ova je uredba propisala još i to, koje se šume i šumska
zemljišta smatraju općenarodnom imovinom. Prema tom propisu imalo se
smatrati općenarodnom imovinom šume i šumska zemljišta biv. »Državnog
šumskog erara«; biv. banovinske, kotarske, općinske, gradske, seoske
šume i šumska zemljišta; ekspropriirane i konfiscirane šume i šumska zemljišta,
koje ne će biti upotrebi jene u dodjeljivanje i zamjenu; državna
zamljišta za koja se utvrdi, da imaju značaj šumskog zemljišta.


Na temelju propisa ove savezne uredbe počelo se u republikama organizirati
šumarstvo u njenom smislu, pa je već prije donošenja naprijed
spomenute Uredbe o organizaciji šumarske službe u NRH došlo do promjena
u Hrvatskoj. Rješenjem Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
(šumarstvo) od 28. III. 1947. broj 4349. osnovana je Glavna direkcija
šumskih gospodarstava kao organ Ministarstvaa poljoprivrede i šumarstva
NRH i kao administrativno-operativni rukovodilac šumskih gospodarstava
republikanskog značaja. Istodobno su formirana i republička šumska
gospodarstva.


Glavna direkcija šumskih gospodarstava legalizovana je Uredbom o
osnivanju Glavne direkcije šumskih gospodarstava.21


Šumska gospodarstva kao privredna poduzeća republikanskog značaja
osnovana su formalno tek Rješenjem Predsjedništva Vlade NRH br.. 12959
od 6. VIII. 1947. i to:


Šumsko gospodarstvo »Papuk« u Osijeku


„ „ »Spačva« u Vinkovcima


„ „ »Garjevica« u Bjelovaru


„ „ »Psunj« u Novoj Gradiški


„ „ »šamarica« u Sisku


„ „ »Gorski Kotar« u Delnicama


„ „ »Kapela« u Go-spiću


„ „ »Viševica« u Sušaku


Republička uredba o organizaciji šumarske službe u NRH regulirala je
ista pitanja kao i savezna.


Ni savezna ni republička uredba o organizaciji šumarske službe nisu
odredile, koje su šume i šumska zemljišta općenarodne imovine saveznog,
koje republikanskog, a koje mjesno-lokalnog značaja. To je pitanje riješeno
Ukazom22 Predsjedništva Prezidijuma Sabora NRH. Ovim su Ukazom
proglašene


I. kao šume republikanskog značaja:
šume biv. drž. erara, biv. imov. općina, biv. posjed biskupija, vlastelinstva,
Prve hrvatske štedionice, biv. zemlj. zajednica, biv. gradske općine,
poduzeća, biv. patronatske šume rimokatol. biskupa, manastira;


II. kao šumske površine republičkog značaja radi provedbe pošumljavanja
i melioracije kraških površina te u svrhu zaštite javnih interesa i
unapređivanja kraške privrede:
sve opustošene šume, šikare, bujadnice, vrištine, kamenjari i goli krš
te u njima uklopljene šume i kulture na području oblasti Dalmacije te kotareva
Gospić, Perušić, Donji Lapac, Tit. Korenica, Gračac, Otočac, Brinje,


21 Narodne novine broj 73 od 15. VIII. 1947.
22 Narodne novine broj 82 od 13.´ IX. 1947.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 155     <-- 155 -->        PDF

Senj, Novi, Crikvenica, Sušak, Krk, Rab, Ogulin, Karlovac, Slunj, Vojnić,
Vrginmost i Jastrebarsko (žumberak) u ukupnoj površini od 85.000 hektara.
Ta se površina izlučuje iz šumskih zemljišta biv. državnog erara, biv.
imovnih općina ogulinske, otočke i slunjske, zemljišnih zajednica, općinskih
i seoskih šumskih površina te ekspropriiranih šuma;


III. za šume i šumska zemljišta lokalnog značaja sve ostale državne
šume i šumska zemljišta ukoliko nisu određene za šume i šumska zemljišta
općedržavnog značaja.
Dok su šumska gospodarstva republikanskog značaja dobila na upravljanje
šume pod I. iz prednjeg Ukaza, dotle su za izvršenje zadataka zbog
kojih su izlučene i proglašene republikanskim značajem površine pod II.
osnovane u rujnu 1947. Uprave za pošumljavanje i melioraciju krša23 u
Splitu i Rijeci.


Odlukom Ministarstva šumarstva NRH broj 25108 od 31. XII. 1947.
osnovana je unutar ministarstva Glavna uprava za pošumljavanje, koja je
rukovodila radom naprijed spomenutih uprava u Rijeci i Splitu.


U nadležnost Uprava za pošumljavanje i melioraciju u Splitu i Rijeci
spadalo je:
a) izdvajanje zemljišta za pošumljavanje i šum. melioracije, te izrada
potrebnih osnova i elaborata;
b) rukovodstvo pošumljavanja krša, te melioracije devastiranih šuma,
šikara, bujadnica i kamenjara na šum. površinama republičkog značaja;


c) upravljanje šumskim rasadnicima;


cl) čuvanje, zaštita i iskorištavanje šuma, koje se nalaze unutar površina
izlučenih za pošumljavanje i melioraciju;
e) rukovođenje radova na uređivanju bujica;
f) suradnja sa institutima, poljoprivrednim ustanovama, narodnim


odborima.


Djelokrug Uprave u Splitu protezao se na područje svih kotarskih narodnih
odbora u Dalmaciji, a djelokrug Uprave u Rijeci na područje kotarskog
narodnog odbora Sušak, Crikvenica, Senj, Krk, Rab, Gračac, Donji
Lapac, T. Korenica, Gospić, Perušić, Otočac, Ogulin, Slunj, Vojnić, Karlovac
i Jastrebarsko (žumberak).


Radi provedbe terenskih radova na pošumljavanju i melioraciji krša
osnovane su terenske sekcije za pošumljavanje i to za Upravu u Splitu:
u Kninu, Splitu, Muću i Imotskom, a za Upravu u Rijeci: Senj, Karlovac,
Gospić.


Još prilikom prvih predradnja za osnivanje Glavne direkcije šumskih gospodarstava
donesena je Uredba,24 kojom je u Ministarstvu industrije i rudarstva NRH
osnovana Glavna direkcija drvne industrije.


25. IX. 1947. osnovano je Ministarstvo drvne industrije NRH izdvajanjem poslova
drvne industrije iz Ministarstva industrije i rudarstva a poslova industrijske
prerade drva iz Ministarstva šumarstva.
Prije nego će se prikazati organizacija šumskih gospodarstava republikanskog
značaja treba na´ omenuti, da je pod konac 1947. godine donesen
Opći ::^kon o šumama FNRJ.23 Ovaj je zakon, u pogledu propisa o upravi


23 Narodne novina broj 84 od 20. IX. 1947.


-* Naredne novine broi 18 od 28. II. 1947.


23 Službeni list FNRJ broj 106 od 13. XII. 1947.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 156     <-- 156 -->        PDF

i nadzoru nad šumama ostao na istim principima kao i ranija savezna
Uredba o organizaciji šumarstva iz 1946. godine.


Šumska gospodarstva republ. značaja bila su organizirana Privremenim
uputstvom za poslovanje šumskih gospodarstava republ. značaja na
području NRH Ministra šumarstva od 24. VIII. 1948. broj 33883-1948.,
i to ovako:


Šumsko gospodarstvo dijeli se na 3 grupe:


1. Planska grupa sa referadama za plan proizvodnje, za financijski
plan, kalkulacije i cijene i za evidenciju i statistiku;
2. Grupa za šumsku proizvodnju i iskorišćavanje šuma sa referadama
za šumsku proizvodnju i iskorišćavanje šuma, za pošumljavanje i melioracije,
za zaštitu šuma, za građevinske poslove, za lovstvo;
3. Grupa za uređivanje šuma.
Osim toga šumsko gospodarstvo imalo je: nabavni odsjek, odsjek za
kadrove, sekretarijat sa administrativno-pravnom referadom i ekonomatom,
računovodstvo.


Kao izvršni organ šum. gospodarstva na terenu bile su šumarije. Šumarije
su se dijelile na rajone. U rajonima su službu vršili šumsko-tehnički
organi.


Čuvanje šume vršila je šumska narodna milicija, organizirana po propisima
Zakona o narodnoj miliciji26 i Zakona o šumskoj narodnoj miliciji.´-7
Ta je milicija bila praktički izvan nadležnosti šumarskih organa, a u nadležnosti
Ministarstva unutrašnjih poslova. Organi šumarstva mogli su tražiti
pomoć šumarske milicije samo preko odsjeka unutrašnjih poslova NOK-a,
što je otežavalo korišćenje i nadzor nad radom pripadnika milicije.


Šumska gospodarstva mogla su imati u svom sklopu uređaje na terenu
kao manipulacije, pilane i tome slične pogone, ako je to odredio administrativno-
operativni rukovodilac. Prema tome, republikanska šumska gospodarstva
su se bavila poslovima iz grane 311, 313 i 122 (pilane). Ovakvo je
poslovanje ostalo kratko vrijeme i već se Privremenom odlukom Ministarstva
šumarstva NRH broj 25107 od 30. XII. 1947. izdvajaju poslovi grane
313 i osnivaju posebna poduzeća za iskorišćavanje šuma t. zv. Podiš-i sa
manipulacijama kao pogonima na terenu.


Područja šumskih gospodarstava republ. značaja određena su uglavnom
prema t. zv. šumska-privrednim oblastima i šumsko-privrednim područjima
kao ekonomsko-geografske cjeline. Točne podatke o površinama šuma ovih
gospodarstava i o šumsko-privrednim područjima koja su obuhvatala pojedina
šumska gospodarstva može se naći u članku ing. Smilaja: Uređivanje
šuma u NRH, koji je odštampan u istom ovom šumarskom listu. Stoga
ih se ovdje ponovo ne navodi. Navodi se samo, da je najmanju površinu
šuma imalo na upravljanju Šumsko gospodarstvo »Papuk« (85.279 ha), a
najveću šumsko gospodarstvo »Viševica« (391.916 ha) ne računajući šumsko
gospodarstvo »Dalmaciju«, koje je imalo na upravljanju sva — uglavnom
— gola — šumska zemljišta općenarodne imovine na kršu Dalmacije
u površini od 595.820 ha.


Republički zakon o šumama objavljen je u Narodnim novinama br. 84
od 22. X. 1949. sa istim načelnim odredbama kao i opši zakon o šumama.


2« Službeni list broi 101 od 17. XII. 1946. 27 Službeni list broj 36 od 1. V. 1948.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 157     <-- 157 -->        PDF

Početkom proljeća 1949. god. došlo je do reorganizacije narodne vlasti
radi decentralizacije te su osnovani oblasni narodni odbori, na koje je prenesen
veliki dio nadležnosti sa ministarstva. U vezi s ovom decentralizacijom
izvršena je reorganizacija republikanskih šumskih gospodarstava pa
su od nekih ovih gospodarstava stvorena 2 ili 3 nova. Tako su rješenjem
Predsjedništva vlade NRH od 27. VI. 1949. br. 14157 na području šumskog
gospodarstva »šamarica«Sisak stvorena nova šumska gospodarstva
i to: »Orlova« u Glini, »šamarica« u Kostajnici i »Plješivica« u Jastrebarskom;
na području Šumskog gospodarstva »Kapela« Gospić i »Viševica«
Sušak nova šumska gospodarstva »Javornica« u Ogulinu, »Kapela« u Gospiću,
»Bitoraj« u Delnicama i »Viševica« u Novom Vinodolu; na području
Šumskog gospodarstva »Garjevica« Bjelovar nova šumska gospodarstva
»Kalnik« u Koprivnici, »Bilo Gora« u Virovitici i »Garjevica« u Bjelovaru;
na području šumskog gospodarstva »Psunj« u Novoj Gradiški nova šumska
gospodarstva »Lugovi« u Novskoj, »Psunj« u N. Gradiški, »Požeška
Gora« u SI. Požegi, »Zvečevo« u Pakracu. Ostalo je nepromijenjeno Šumsko
gospodarstvo »Papuk« u Osijeku i šijmsko gospodarstvo »Spačva« u Vinkovcima.


Novo je bilo u organizaciji ovih gospodarstava, da su umjesto šumarija
imali na terenu samo šumske rajone, koji su obuhvatali nekoliko lugari
ja — čuvarskih srezova. Rajonima su rukovodili revirnici. Revirnici su
bili stariji lugari ili šumarski tehničari. Stručnim poslovima u šumama rukovodili
su stručnjaci —šumarski inženjeri — neposredno iz šumskih gospodarstava.
Ovakvom organizacijom mislilo se šumarske stručnjake približiti
terenu i omogućiti im jači uticaj na gospodarenje u šumama približujući
centar šumskog gospodarstva šumama. Zatim se mislilo osloboditi šumarske
inženjere kancelarijskih poslova u vezi sa personalom i blagajnom u
šumarijama i omogućiti im nesmetan, čisto stručni rad u šumama uz pomoć
osoblja iz revira.


Ovakvo stanje traje do početka druge polovice 1950, godine kada je
izvršena daljnja reorganizacija narodne vlasti sa većom samostalnošću
narodnih odbora kotara, a slabljenjem i demokratizacijom centralnih republičkih
organa vlasti. Tada se pristupa likvidaciji oblasnih narodnih odbora28
i ministarstva, a osnivaju se savjeti29 i Glavne uprave.30 Dokinuto je Ministarstvo
šumarstva, a osnovan Savjet z"a poljoprivredu i šumarstvo i Glavna
uprava za šumarstvo, čiji je direktor član Savjeta. Iste godine dolazi do
velike promjene i u upravljanju privredom: privredna poduzeća predaju se
na upravljanje radnicima. U toj godini se mala šumska gospodarstva ponovno
sjedinjuju u velika i prenose u nadležnost republičkog organa —
Glavne uprave za šumrastvo kao administrativno operativnog rukovodioca.
Tada je rješenjima Vlade NRH osnovano svega 9 šumskih gospodarstava,
i to:


Šumsko gospodarstvo »Papuk« u Osijeku rješenjem br. 914/50.
,, „ »Spačva« u Vinkovcima „ ,, 919/50.
„ „ »Garjevica« u Bjelovaru „ „ 920/50.
„ „ »Psunj« u Novoj Gradiški „ „ 921/50.


28 Zakon o ukidanju narodnih odbora oblasti u NRH — Narodne novine broj 71
od 13. XII. 1951.


29 Odluka o reorganizaciji Vlade NRH — Narodne novine br. 27 od 9. V. 1951.


30 Ukaz o izvršenju Odluke Sabora o reorganizaciji Vlade NRH — Narodne
novine broj 30 od 19. V. 1951.


5ia
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 158     <-- 158 -->        PDF

Šumsko gospodarstvo »Dalmacija.« u´ Splitu rješenjem br. 922/50.
» » »Šamarica« u Zagrebu „ „ 923/50.


i „ »Javornica« u Ogulinu „ „ 924/50.
» » »Kapela« u Gospiću „ „ 925/50.
„ „ »Viševiea« u Rijeci „ „ 926/50.
Ova su gospodarstva osnovana kao privredna poduzeća i kao takva registrirana
kod Ministarstva financija NRH. Osnovni im je zadatak uzgajanje
i zaštita šuma, ali se ubrzo počela sve više razvijati i eksploatacija šuma
u vlastitoj režiji, jer državne potrebe zahtijevaju veću proizvodnju željezničkih
pragova, rudnog i ogrjevnog drva, negoli to mogu izvršiti drvnoindustrijska
poduzeća, Zbog toga se tada uvodi i posebno stimuliranje radnika
i službenika putem učestvovanja u dobiti gospodarstva.


Ova šumska gospodarstva dokidaju šumske rajone i osnivaju ponovno
šumarije kao terenske pogone za neposredno upravljanje šumama. U ovim
šumskim gospodarstvima, iako su osnovana kao privredna poduzeća, ne
upravlja sam kolektiv već i dalje direktor. Ovo s razloga: prvo, što se nije
moglo naći siguran indeks za utvrđivanje godišnjeg proizvoda radnika i službenika
gospodarstva; drugo, što šume imaju pored čisto privrednog i opći
značaj za društvenu zajednicu utjecajem na režim voda, zaštitu tla, klimu
i t. d., i treće, što u ovom poduzeću ima neznatni postotak radnika a pretežan
službenika.


Iz prednjih razloga su kasnije — u 1951. god. Šumska gospodarstva
brisana kao privredna poduzeća i rješenjem Ministarstva financija NRH
proglašena za ustanove sa samostalnim financiranjem.


Takvo je bilo stanje sa upravljanjem šumama republikanskog značaja.


Što se tiče šuma općenarodne imovine lokalnog značaja, narodni odbori
kotara su mogli da s njima upravljaju neposredno putem svojih odsjeka
za šumarstvo, kako su i dotad činili, ili su mogli osnovati šumska gospodarstva
lokalnog značaja za upravljanje šumama istog značaja, na temelju
naprijed spomenute Uredbe o organizaciji šumarske službe iz 1947 godine,
općeg zakona o šumama iz 1947 godine i republičkog zakona o šumama iz
1949 godine. Malen je broj narodnih odbora tokom 1947., 1948., 1949.,
1950. i 1951. godine osnovao takva šumska gospodarstva, kao na pr. Narodni
odbor kotara Sisak i Jastrebarsko. Naprotiv, mnogo je narodnih odbora
osnovalo kotarska šumska poduzeća za iskorišćavanje šuma općenarodne
imovine lokalnog značaja sa zadatkom, da proizvode ogrjevno drvo,
seljačku građu i druge Sortimente za lokalne potrebe, a neke druge Sortimente,
kao taninsko, celulozno i rudno drvo, željezničke pragove te sitne
Sortimente za pomaganje izvršenja republičkog plana sječa, izrade i izvoza
drvnih sortimenata. Osnovano je bilo svega 44 takvih poduzeća, i to u
Bednji, Crikvenici, Daruvaru, Delnicama, D. Lapcu, D. Miholjcu, D. Stubici,
Dugom Selu, Đakovu, Glini, Grubišnom Polju* Ivanić-gradu, Jastrebarskom,
Karlovcu,´ Križevcima, Kutini, Kostajnici, Krapini, Ludbregu, Našicama,


N. Gradiški, Novskoj, Ogulinu, Orahovici, Osijeku, Otočcu, Pakracu, Perušiću,
Petrinji, Podr. Slatini, Rijeci, SI. Brodu, SI. Požegi, T. Korenici, Sisku,
Valpovu, Varaždinu, Vel. Gorici, Vinkovcima, Virovitici, Vrbovcu, Vukovaru,
Vrginmostu i Zagrebu. Neki su narodni odbori prenjeli na kotarska
šumska poduzeća poslove upravljanja šumama i tako sjedinili poslove odsjeka
za šumarstvo narodnog odbora sa poslovima poduzeća, ne mijenjajući
naziv poduzeća u gospodarstvo.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 159     <-- 159 -->        PDF

/


Kada su u godini 1951., na temelju zaključka Privrednog savjeta NRH
objedinjene sve šume i šumska zemljišta na području Hrvatske, bez obzira
na značaj i vlasništvo´ i stavljene pod jedinstvenu republičku upravu31, počela
je likvidacija kotarskih šumskih poduzeća i gospodarstava. Ovo objedinjavanje
uprave šuma obrazloženo je tim, da je iskustvo pokazalo, da je
podjela šuma po značaju bila neprirodna i da se ne može nikako opravdati
sa stanovišta pravilnog gospodarenja šumama. Dalje, da je dvostruki kolosjek
upravljanja i gospodarenja stvarao velike organizacione poteškoće,
otežavao pravilno rukovođenje planiranjem, izvršavanjem zadataka i njihovom
kontrolom, evidencijom i t. d. Osim toga, da se nepotrebno povećavao
broj stručnog i administrativnog osoblja. Tvrdilo se, da za gospodarenje
svim šumama i šumskim zemljištem, pa i privatnim, treba postaviti jedinstveni
sistem upravljanja. Na osnovi ovog, dano je republičkim šumskim
gospodarstvima da vrše jedinstvenu privrednu upravu putem njihovih šumarija.
Određeno je, da i nadzor nad privatnim i zadružnim šumama vrše
ista šumska gospodarstva.


Iste je godine ukinuta šumska milicija, koja je od 1948. godine vršila
čuvanje šuma općenarodne imovine32.


U drugoj polovini 1951. godine dolazi do daljnjeg koraka u izgradnji
novih društvenih odnosa u Jugoslaviji. Objavljuju se nacrti propisa o novom
ekonomskom i financijskom sistemu, koji treba da pomažu borbu protiv
birokratskih tendencija i njihovih nosilaca i jačaju ulogu neposrednih proizvođača
i njihovih predstavnika u organima narodne vlasti, sve u cilju
istinskog socijalističkog demokratskog razvitka. U vezi s tim uveden je u
1952. godini novi privredni sistem i doneseni propisi za jačanje samouprave
narodnih odbora33 i za usklađivanje organizacije narodne vlasti sa tim sistemom.
Stoga dolazi u toj godini do ukidanja Glavne uprave za šumarstvo3´1
U sastavu Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo, kao i tog Savjeta35, a poslovi
njihovog djelokruga preneseni su u djelokrug upravnog ararata Privrednog
savjeta NRH. Na taj način i poslovi šumarstva i lovstva republičke
nadležnosti dolaze u Privredni savjet NRH, gdje se osniva odjel za
šumarstvo^ šumska gospodarstva posluju sada. samostalno, kao republičke
ustanove sa samostalnim financiranjem bez ikakvog administrativno-operativnog
rukovodstva.


U godini 1953. donesen je Ustavni zakon NRH36 kojim je osnovan
Državni sekretarijat za poslove narodne privrede za poslove iz nadležnosti
republičkih organa vlasti. Na ovaj sekretarijat preneseni su37 poslovi ukinutog
Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo i Privrednog savjeta, pa prema
tome i poslovi šumarstva. Za vršenje ovih poslova osnovana je u Državnom


31 Rješenje Savieta za poljoprivredu i šumarstvo broj 2040 od 12. IX. 1951. 32 Zakon o uk;danj.u Zakona o šumskoj narodnoj, miliciji — Službeni list FN RJ
broj 44 od 3. X. 1951. 33 Zakon o narodnim odborima kotara, gradova i općina — Narodne novine br.
34 od 24. VII. 1952., 35 od 26. VII. 1952. i 36 od 1. VIII. 1952. 34 Ukaz o ukidanju glavnih uprava u sastavu savjeta Vlade NRH — Narodne
novine broj^ 33 od 22.´ VII. 1952.35 Rješenje o reorganizaciji upravnog aparata privrednih organa Vlade NRHNarodne novine broj 34 od 24. VII. 1952. 36 Ustavni zakon NRH o osnovama društvenog i političkog uređenja i republičkim
organima vlasti — Narodne novine broj 9 od 21. II. 1953. 37 Zakon o provođenju Ustavnog zakona NRH — Narodne novine broi 9 od


21. II. 1953.
515
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 160     <-- 160 -->        PDF

sekretarijatu za poslove narodne privrede Uprava za šumarstvo i lovstvo,
koja i danas postoji. Ustavnim zakonom uvodi se daljnja decentralizacija
i demokratizacija narodne vlasti i utvrđuju principi samoupravljanja proizvođača
u privredi i samoupravljanja radnog naroda u oblasti prosvjete,
nauke i kulture i socijalnih službi kao i u organima vlasti — narodnim odborima
i republičkim organima vlasti. U vezi sa ovakvim stanjem dolazi u
1954. godini do reorganizacije šumarske službe u NRH. Donesena je Uredba
o organizaciji šumarske službe38 i Uredba o osnivanju šumarskih inspektorata38.
Prvom uredbom ukinuta su šumska gospodarstva kao republičke
ustanove sa samostalnim financiranjem. Umjesto njih za neposredno upravljanje
šumama i šumskim zemljištem općenarodne imovine osnivaju narodni
odbori kotara (grada) šumarije kao ustanove sa samostalnim financiranjem.
Prema tome, šumarije su samostalni organi u koncepciji šumskih
gospodarstava manjeg područja sa određenom samoupravom, koju imadu
i druge ustanove sa samostalnim financiranjem™, na određenim šumskim
kompleksima. Područje šumarija obuhvaća površinu šuma, na kojoj se može
voditi racionalno šumsko gospodarenje. Narodni odbor kotara može na šumariju
prenijeti nadzor nad privatnim i zadružnim šumama. Zadatak šumarija
je u uzgoju i zaštiti šuma, a tek u maloj mjeri u eksploataciji (t. zv.
sanitarne sječe, čišćenja, prorede, smoiarenje).


Drugom uredbom osnivaju se šumarski inspektorati kao organi Državnog
sekretarijata za poslove narodne privrede na terenu za nadzor nad
izvršenjem zakonskih i drugih propisa i mjera, koje se odnose na upravljanje
šumama, kao i za poslove uređivanja šuma. Na temelju ove uredbe
osnovani su Šumarski inspektorati u dotadašnjim sjedištima šumskih gospodarstava,
i to u Bjelovaru, Gospiću, N. Gradiški, Ogulinu, Osijeku, Rijeci,
Splitu, Vinkovcima i Zagrebu.


U vezi sa osnivanjem komuna i komunalnih zajednica (kotara), novom
teritorijalnom podjelom Republike i prijenosom nekih nadležnosti sa narodnog
odbora kotara na narodni odbor općine1" otpočinje pod konac 1955. likvidacija
šumarskih inspektorata i osnivanje šumarskih inspekcija kod narodnih
odbora kotara. Dotadanje odsjeke za uređivanje šuma šumarskih inspektorata
kani se osamostaliti kao terenske sekcije za uređivanje šuma u
sastavu Uprave za šumarstvo i lovstvo Državnog sekretarijata za poslove
narodne privrede.


Šumarije su se tokom 1955 godine ustalile kao samostalne ustanove
i uvele kolektivni organ upravljanja, upravni odbor, sastavljen od biranih
predstavnika kolektiva radnika i službenika šumarije (2) i imenovanih
predstavnika narodnih odbora (4). Upravitelj šumarije po svom položaju
ulazi kao sedmi član u upravni odbor. Tako je i kod šumarija ostvareno
društveno upravljanje, što dobro odgovara zadacima šumarije kao upravljača
šumama, koje pored privredno-proizvodnog značaja imadu i općijavni
značaj i funkciju. Valja napomenuti, da su šumarije, u vezi sa propagiranjem
štednje drveta — naročito tehničkog i industrijskog — zavele
u velikoj mjeri sječu i izradu sječina, namijenjenih za lokalne potrebe, u


;if* Narodne novine broj 15 od 3.1. III. 1964.


39 Osnovna uredba o ustanovama sa samostalnim financiranjem — Službeni list
FNRJ broj 18 od 5. IV. 1952.


40 Zakon o nadležnosti narodnih odbora općina i kotara — Narodne novine broj
38 od 15. VIII. 1955.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 161     <-- 161 -->        PDF

vlastitoj režiji kao i prodaju izrađenog drva lokalnom stanovništvu po ekonomskim
cijenama. Može se predviđati, da će u daljnjem razvitku šumarije
sve više eksploatirati drvne mase u vlastitoj režiji. Kao posljedica toga
javlja se potreba za zajedničkim poslovanjem šumarija sa područja jednog
ili više kotara radi stvaranja nekih zajedničkih predstavništava, biroa ili
agencija, za zajedničke nabavke, prodaje, zastupanja, stručna savjetovanja
i si. Očekuje se stoga, da će uskoro doći i do izmjene propisa o organizaciji
šumarske službe u ovom smislu.


RADOVI ŠUMARSKOG ODJELA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOG
FAKULTETA U ZAGREBU 1945—1955


Dr. Ivo Horvat — Zagreb


1. UVOD
^umarski odjel na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu je najSviši
šumarski nastavni zavod za NR Hrvatsku. On je ujedno i najstarije
šumarsko učilište na slavenskom jugu. Nastao je osnivanjem Gospodarskošumarskog
učilišta u Križevcima 1860. godine, šumarska nastava organizirana
je na Sveučilištu u Zagrebu 1897. godine, kada je osnovana šumarska
akademija pri Mudrovslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon
Prvog svjetskog rata 1919. god. šumarska akademija pretvorena je u šumarski
odjel Gospodarsko-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Za vrijeme okupacije u toku Drugog svjetskog rata pedagoški i naučnoistraživački
rad Poljoprivredno-šumarskog fakulteta odvijao se u vrlo skučenim
granicama.


Nakon Oslobođenja nastava na šumarskom odjelu reorganizirana je u
dva navrata. Ove reorganizacije imale su za cilj nastavu i rad na fakultetu
organizirati tako da najbolje odgovaraju potrebama šumarstva i drvne
industrije. U 1947. god. nastava na šumarskom odjelu razdijeljena je na
dva odsjeka: a) šumsko-uzgoini (biološki) i b) šumsko-industrijski (tehnički)
odsjek. Nakon mnogih diskusija unutar fakulteta i između fakulteta
i predstavnika šumarstva i drvne industrije, te na osnovu zaključaka prve
interfakultetske konferencije šumarskih fakulteta održane u Sarajevu 1951.
godine nastava je na šumarskom odjelu reorganizirana u dva odsjeka: a)
šumsko-gospodarski odsjek i b) drvno-industrijski odsjek. Reorganizacija
nastave zajedno sa nastavnim planovima za oba odsjeka odobrena je odlukom
Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu NR Hrvatske 1952. godine.
Drvno-industrijski odsjek ujedno je i jedini organizirani odsjek za izobrazbu
visoko-kvalificiranih stručnjaka za drvnu industriju u FNRJ Jugoslaviji.


Šumarski odjel Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
ima zadatak da (čl. 3. Statuta Poljoprivredno-šumarskog fakulteta):


— sprema visokokvalificirane šumarske i drvno-industrijske stručnjake
uvođenjem studenata u teoretska i praktična znanja;
— uvodi studente u metode naučnog rada;