DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 143     <-- 143 -->        PDF

postoji jaka disproporcija. Ona će biti iz dana u dan sve jača ne samo radi
toga, što predstoji neminovno smanjenje opsega sječa već i stoga, što. na
sječu dolaze drvne mase tanjeg promjera. Odatle je uspostavljanje ravnoteže
između šumskog-proizvodnog potencijala i kapaciteta mehaničke prerade
postalo centralni problem daljnjeg razvitka.


SI. 4. Tip planinske
pilane za četinjavu
građu sa skladištem
trupaca u Gorskom
Kotaru (Ravna Gora)


Ma da za ovakovo stanje današnje pokoljenje ne snosi čitavu krivicu,
ono mora tražiti put i način, kako da ovaj nerazmjer ako ne posve ukloni
a ono što moguće više ublaži bez težih potresa u općoj privredi. U prvom
redu ovdje predstoji potreba koncentracije pilanske prerade radi uštede na
troškovima transporta, nadalje intenzivnijeg korišćenja oblovine, sniženja
upravnih troškova, sniženja osiguranja i pogonskog materijala. S ovim
uporedo ide i potreba dokidanja sitnih i nepravilno lociranih pogona. Pritom
kod rješavanja koncentracije pilana treba držati u vidu, da smanjenje
sječa i napad masa tanjeg promjera nameće temeljito skretanje čitave
industrijske prerade. Sniženje etata diktira povećanje intenziteta obrade
naročito na liniji produkcije šperovanog drveta, umjetnih ploča a specijalno
industrije finalnih produkata. Napad masa tanjeg promjera nalaže
postepeni prelaz današnje mehaničke na kemijsku preradu, napose na destilaciju,
fabrikaciju celuloze i hidrolizu drveta. Dosljedno tome, primarna
prerada t. j . pilanarstvo prestaje biti glavna poluga, korištenja sirovine
i preuzima sve više ulogu pomoćne grane za produkciju gotovih fabrikata.


Ovaj zadatak nije ni lagan ni jednostavan. Zatvaranje jednog dijela
pilana i osnivanje većih koncentriranih pogona povlači sa sobom čitav niz
problema, koji se moraju solidno riješiti, kako reforme ne bi izazvale krupne
poremećaje u općem narodnom gospodarstvu. Ovamo u prvom redu ulazi
pitanje zarade žiteljstva, kome su pilane u nekim krajevima bile uslov
egzistencije. Osim toga kod novih većih pogona predstoji pitanje izgradnje
nastambi za radnike i službenike. Nadalje kod osnivanja novih kapaciteta