DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 134     <-- 134 -->        PDF

u terenu konsignacije, obračunavalo konsignacione knjižice i dr.; dosta ne


pravilno vođena personalna politika sa osobljem taksacija, kod koje je šef


taksacije bio premalo konzultiran.


Obzirom na navedeno stanje potpuno je ispravan zahtjev, postavljen


na savjetovanju taksatora od 15.—19. II. 1955., za: 1. osamostalje


n i e službe uređivanje šuma i 2. njeno organiziranje na kombinaciji cen


tralizacije i decentralizacije t. j . osnivanje Zavoda za uređivanje šuma sa


stalnim ispostavama u Rijeci i Splitu te povremenim ispostavama po potrebi.


Prigodom reorganizacije šumarske službe u 1954. osnivanjem šumar


skih inspektorata nisu još postojali uslovi za potpuno osamostalenje službe


uređivanja, i ona je, radi učvršćenja inspektorata, ostala u sklopu inspek


torata ali samostalna. Ona ima samo zadatak da: 1. vrši izradu i reviziju


šumskogospodarskih osnova; 2. vodi očevidnost o stanju i korišćenju šum


skog fonda; 3. daje mišljenja i prijedloge za odstupanje od š. gospodar,


osnova, o komasaciji i odvodnjavanju šuma i šumskih zemljišta.


Ne shvaćajući organizacionu strukturu šumarskih inspektorata šefovi
nekih inspektorata prilično su ometali samostalan razvoj taksacija. Usprkos
tih smetnji ove ovako osamostaljene taksacije, koje su u stvari samostalne
ispostave Uprave za šumarstvo i lovstvo, dale su vidne rezultate. Dok su
taksacije bile nesamostalne u sklopu šumskih gospodarstava, dale su za
2 godine (1950., 1951.) dugoročnu osnovu sječa i obnove šuma a u roku
od 4 godine (1948., 1949., 1952., 1953.) dostavile su na odobrenje Drž.
sekretarijatu za poslove narodne privrede samo 7 novih š. g. osnova sa


35.168 ha uređene površine. Otkada su taksacije osamostaljene, ali još u
sklopu šumarskih inspektorata, dostavile su u roku od 2 godine (1954.,
1955.) na odobrenje 41 novu š. g. osnovu sa 170.895 ha uređene površine,
i, uz obilnu pomoć šumarija, dovršile polovicu posla na reviziji dugoročne
osnove sječa. To je rezultat, kojim taksacije opravdavaju svoje osamostalenje.
Taj uspjeh bio bi još bolji, da su te taksacije imale jače organizirani
centar. Danas je taj centar u Upravi za šumarstvo i lovstvo samo sa jednim
stručnjakom.


Iz prednjeg izlaganja nameće se samo jedan zaključak, da službi uređivanja
šuma, da može u što kraćem roku, svakoko do konca 1956, urediti
sve šume u NRH, treba dati potpuno samostalan položaj sa jednim centrom,
koji treba imati ulogu usklađivanja i upućivanja, i sa terenskim sekcijama,
koje će samostalno, uz pomoć šumarija, vršiti izradu i reviziju šum. gospodarskih
osnovav-Broj terenskih sekcija trebao bi ostati isti kao i danas i to
dotle, dok ne budu uređene sve šume u NRH. Ovakovom organizacijom su
osigurani: 1. planski rad, 2. jedinstveno izvođenje šum. gosp. osnova, 3. nabava
i korištenje suvremenog ali skupog instrumentarija, osobito fotogrametrijskog,
4. osposobljavanje stručnog osoblja, 5. na širokoj fronti vrlo
potreban neposredan dodir sa organima upravljanja šumama, 6. vršenje, uz
pomoć taksacija, uređivanja šuma po šumarijama.


Treba dobro razmisliti, da li će ta organizacija biti na budžetskom ili
samostalnom financiranju, jer jedna i druga alternativa imade dobrih i loših
strana.