DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 113     <-- 113 -->        PDF

UREĐIVANJE ŠUMA U NR HRVATSKOJ
Ing. Ivan Smilaj — Zagreb


I. USLOVI RADA I REZULTATI
S
S
lužba uređivanja šuma našla se po svršetku Drugog svjetskog rata
pred velikim zadatkom. Narodna revolucija uvodi socijalistički društveni
i ekonomski poredak, koji i ü šumskom gospodarstvu znači pravi.preokret.
Taj se preokret naročito osjetio u NR Hrvatskoj, u kojoj je bilo šuma
raznih vrsta vlasništva. Raznim zakonima iz prvih godina revolucije proglašene
su općenarodnom, društvenom, imovinom sve šume države, imovnih
općina, zemljišnih zajednica, velikih privatnih posjednika, crkava, banaka,
poduzeća, gradova, općina te dio šuma iznad maksimuma malih privatnih
posjednika. Ostao je zadružni posjed, koji je u NR vrlo neznatan,
te mali privatni šumski posjed do najviše 10—15 ha, koji je u NRH zastupan
sa 21 % svega šumskog posjeda.


Ova promjena u vlasničkoj strukturi šuma poništila je sve postojeće
gospodarske osnove, koje su bile sastavljene na osnovi zaštite interesa
pojedinih vlasnika. U šumsfcouređajnom pogledu nastala je tabula rasa.
Poslu uređivanja šuma trebalo je pristupiti iznova, i to na osnovi zaštite
interesa društvene zajednice, a u okviru prihodnih mogućnosti šuma.


U prvoj organizaciji šumarske službe postojale su u terenu šumarije,
a kod okružnih narodnih odbora odjeli za šumarstvo. U tim odjelima nije
bilo radnih jedinica za uređivanje šuma, već za planiranje i šumsko gospodarenje.
Radi vrlo malog broja stručnjaka, iskusnih u poslovima uređivanja
šuma, osnovana je u 1945. god. u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva
radna jedinica za uređivanje šuma sa 1—3 šum. inženjera. Ali i to je
bila više jedinica za planiranje sječa nego sa izradu šumskogospodarskih
osnova. Od važnijih uređajnih radova ta je taksacija izvršila podjelu NRH
na 11 šumskoprivrednih oblasti i 44 šumskoprivredna područja, koja je
podjela, uz male izmjene i danas na snazi. Ta podjela vidljiva je iz tabele 3.


Tek u 1947. god., kada su prestali djelovati okružni narodni odbori,
uređena je u istom Ministarstvu taksacija u pravom smislu, sa kojih 10—15
šumar, inženjera, vještih radovima uređivanja.


Ta je taksacija, uz priličnu suradnju terenskog stručnog osoblja, izvršila
u 1947. i 1948. god. inventarizaciju šuma u NR Hrvatskoj, propisanu
petogodišnjim planom 1947—1951. Ovim je planom bilo predviđeno jako
sudjelovanje šumske privrede i drvne industrije u industrijalizaciji i elektrifikaciji
zemlje. Stoga je bilo potrebno imati što prije približan pregled:


a) svih šuma društvene imovine kao i malog privatnog posjeda;


b) šumskog fonda po površini, drvnoj masi i prirastu;


c) sječivih masa za prvih 20 godina.


Ta inventarizacija obuhvaća 2,410.599 ha šuma i šumskog zemljišta,
a razrađena je po šumskoprivrednim oblastima i za šume općenarodne imovine
(savezne, republičke,lokalne) i privatne.
Rezultat te inventarizacije nije još nigdje objavljen, pa se u tabeli 1.
priopćuju najvažniji podaci u šumaru za republiku.
Kao sastavni dio inventarizacije izrađene su iz vojnih karata i pregledne
karte svih šumskoprivrednih područja u mjerilu 1 : 50.000 osim za
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 114     <-- 114 -->        PDF

područja ličke oblasti, kod koje je za cijelu oblast izrađena pregledna karta
u mjerilu 1 : 100.000. Te su karte ispunile veliku prazninu u šumarskoj
operativi i mnogo rabe u razne svrhe.


Ova se inventarizacija dosta kritizira. No ona ipak predstavlja koristan
posao. Ponajprije semora znati, da je to bio vrlo opsežan rad, koji je svršen
u kratkom roku od 2 godine. Zatim se mora naglasiti, da taj posao, radi
nepotrebnog i hitnog ukidanja centralne taksacije u 1948. nije potpuno
dovršen, jer nisu sređeni terenski podaci za istarsku šumskoprivrednu
oblast (Istra i istarski otoci), da. nisu prepisani sređeni podaci ostalih šumskoprivrednih
oblasti, već su u konceptu razdijeljeni šumskim gospodarstvima
i kotarskim šumarskim referentima, gdje se veći dio i izgubio. Ali
ostaje činjenica, da je ta inventarizacija izvršila pozitivnu ulogu u planiranju
sječa onih godina. Ona je ozbiljno upozorila odgovorne organe, da
poslijeratne sječe previše troše postojeći šumski fond, odnosno da prejako
zadiru u samu drvnu glavnicu, koja je prema podacima te inventarizacije
znatno ispod normalne, i da racionalno gospodarenje sa šumama traži smanjenje
opsega sječa. A to se smanjenje opsega sječa počelo postepeno i
provoditi, što se ´idi iz niže navedenog pregleda.


Opseg sječa u godinama 1947.—1954.


1947 1948 1949 1950 1951 1952 1933 1954


Godina


u 000 m3


Društvene šume 4,806 6,528 6,428 5,966 3,958 4,376 3,535 3,329


Privatne šume 797 706 770 753 547 545 603 562


Ukupno: 5,603 7,234 7,198 6,719 4,505 4,921 4,138 3,891


Petogodišnjim planom 1947—1951. bilo je predviđeno i u roku od 5
godina urediti 800.000 ha šuma i šumskog zemljišta. Ta centralna taksačija
počela je, po svršetku terenskih radova inventarizacije, raditi i na
terenskim radovima za redovito uređivanje šuma. No taj je rad ubrzo
prekinut. U početku realizacije petogodišnjeg plana uređivanja šuma prevladalo
je mišljenje, da centralizirana taksacija sa svojim poprečno malim
brojem stručnjaka ne će moći izvršiti taj zadatak u određenom roku, već
da će za to biti pogodnija decentralizirana služba uređivanja šuma. Ona
će moći na tom poslu prikupiti veći broj stručnjaka, koji će biti bliže terenu,
bolje poznati prilike područja i uspješnije nadzirati izvršenje gospodarskih
osnova. Stoga je u polovici 1948. godine centralna taksacija kao operativna
jedinica razvrgnuta i kod ministarstva šumarstva osnovan odjel za uređivanje
šuma sa djelatnošću upućivanja i nadzora, a kod šumskih gospodarstava
osnovani su odsjeci za uređivanje šuma sa glavnim zadatkom izrade
novih i revizije postojećih šumskogospodarskih osnova.


Ova decentralizirana taksacija počela je sa radovima uređivanja šuma
i vršila ih u 1948. i 1949. godini, ali bez rezultata. Za vrijeme obnove
zemlje usmjerila se djelatnost šumarske službe na planiranje, iskorišća
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 115     <-- 115 -->        PDF

\


vanje i pošumljavanje. Uređivanje šuma bilo je zapostavljeno. Stariji I
iskusniji stručnjaci u poslovima uređivanja upućivani su većinom na tada
aktuelne poslove, a na posao uređivanja, upućivano je mlađe osoblje bez
iskustva. I ovo se osoblje stalno mijenjalo i nije dovršavalo započeti posao.
Nije bilo potrebnih instrumenata ni crtaćeg i taksacionog´ pribora, a mjestimice
nije bilo ni prostorija. U ovom razdoblju vršeni su skoro isključivo
terenski radovi, pa nije sastavljena nijedna gospodarska osnova.


Taj ionako slabo vrijedan rad redovitog uređivanja prekinut je u
1950. godini vanredhim poslom. Savjet za poljoprivredu i šumarstvo FNRJ
odredio je u 1950. godini, da se u roku od godine dana sastavi Dugoročna
osnova sječa i obnove šuma. Taj je posao imala izvršiti služba uređivanja
uz pomoć svega terenskog operativnog osoblja.


Ova dugoročna osnova sječa i obnove šuma dovršena je koncem 1951.
godine. Dugoročna osnova sječa sastavljena je na temelju podataka
inventarizacionog elaborata iz 1948., kao i sječa, izvršenih od 1948. do
uključivo 1951. godine. Podaci inventarizacije na mjestima, gdje su bili
sumnjivi, provjereni su terenskim izvidima. Ta dugoročna osnova sječa je
ustvari 20-godišnji plan iskorišćavanja za. razdoblje 1952—1971. Stoga je
najvažniji dio te osnove sječivi prihod za .ta dva decenija. Taj sječivi prihod,
izračunat po taksacijama 9 šumskih gospodarstava zajedno sa ostalom operativom,
iznosi poprečno godišnje 3,520.000 m3 i to 2,649.100 m3 glavnog
(1,545.000 m3 kod jednodobnih, a 1,103.600 m3 kod prebornih šuma) i


871.000 m3 prethodnog prihoda. Ovaj je obračun revidirao planski sektor
datašnjeg Privrednog savjeta na poprečno godišnje 4,368.200 m3 i to
3,506.200 m3 glavnog (2.285.600 m3 kod jednodobnih, a 1,220.800 ms kod
prebornih šuma) i 862.000 m3 prethodnog prihoda. Ukazuje se razlika sa
848.100 m3 i to na glavnom sječivom prihodu.
Radi orijentacije pri ocjeni te dugoročne osnove sječa treba istaći,
kako je došlo do ove razlike´u glavnom sječivom prihodu. Oba kalkulanta
polaze od činjenice, da je drvna masa šuma NR Hrvatske prejakim iskorišćavanjem
glavnog prihoda tako snižena, da ona danas iznosi oko 66%
normalne. To se stanje najbolje vidi iz nepovoljnog današnjeg razmjera
dobnih razreda, koji po podacima ove dugoročne osnove sječa izgleda ovako:
a) kod jednodobnih visokih šuma dob. raz. od 1—40 god. 46% od
ukupne površine tih šuma; od 41—80 god. 38%; od 81—120 god. 10%;
od 121 god. naviše 6%;
b) kod jednodobnih niskih šuma dob. raz. od 1—10 god. 52%; od
11—20 god. 28%; od 21 god. naviše 20%.
I jedan i drugi kalkulant smatraju, da je potrebno to stanje drvnog
fonda popraviti na razne načine: smanjenjem opsega sječa, povećanjem
prirasta postojećih sastojina, proširenjem šum. proizvodnje na gole površine
i dr. Ovom se dugoročnom osnovom sječa nastoji postići normalizacija
drvnog fonda smanjenjem opsega sječa. Šumska gospodarstva (organi


upravljanja) polaze sa stanovišta, da se smanjenju opsega sječa odnosno
normalizaciji proizvodnje pristupi odmah t. j . već u prvom razdoblju god.
1952/71. U tu svrhu obračunavaju glavni sječivi prihod kod jednodobnih
šuma individualno za svaku gospodarsku jedinicu na temelju današnjeg
stanja svake sastojine i razmjera dobnih razreda, uz ophodnju određenu
prema cilju gospodarenja, a kod prebornih šuma prema današnjem stanju
sastojina svakog odjela u okviru odnosa zbiljne i aproksimativne minimalne


471
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 116     <-- 116 -->        PDF

mase iz uputstava 1937. Planski sektor bivšeg Privrednog savjeta polazi
sa stanovišta, da se smanjenju opsega sječa odnosno normalizaciji proizvodnje
pristupi tek u narednim razdobljima, a u razdoblju 1952/71. da
drvna masa stagnira, t. j . da se i dalje vrše prethvati, da naglo smanjenje
opsega sječa ne izazove poremetnje u privredi. On obračunava glavni sječivi
prihod globalno za područje cijele NRH pomoću subjektivno odabranih
elemenata i to kod jednodobnih šuma na temelju jedne, prosječne, ophodnje
za svaku od glavnih vrsta drveća (bukva 100, hrast 120, ostale tvrde listače
80, meke listače 50 godina), a kod prebornih šuma na temelju jednog, ocijenjenog,
prirasta za sve preborne šume. Kod ovog su obračuna vrlo slabo
prošle hrastove sastojine. Oba etata su niža od mase, posječene godišnje
u razdoblju 1947—1950. Kod oba je kalkulanta prijelaz na niži etat postepen:
najviši je u 1952., a najniži u 1971.


Dugoročnu osnovu sječa izdao je 1953. u ograničenom broju primjeraka
Zavod za privredno planiranje NRH. U tabeli 2. nalazi se šumar najvažnijih
podataka, koji se mogu usporediti sa istovrsnim podacima inventarizacije
u tabeli 1. Ti se podaci ne podudaraju, što je razumljivo. Oba
elaborata rađena su velikom hitnjom, sa dosta neiskusnim osobljem, sa
slabom točnosti. Metode rada, primijenjene kod sastava ovakvih elaborata,
mogu dati samo približne podatke. Kod upotrebe tih podataka u praksi
potreban je veliki oprez. Sve to ukazuje, da samo redovito uređivanje šuma,
odnosno šumskogospodarska osnova, može dati točne i upotrebljive podatke
za vođenje racionalnog šumskog gospodarstva.


Po dovršenju dugoročne osnove sječa nastavlja se sa radovima uređivanja,
ali opet bez vidnog uspjeha. Reorganizacija državne uprave, i to
ukidanje u 1951. Ministarstva šumarstva i osnivanje Glavne uprave za
šumarstvo u okviru Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo, te ukidanje u
1952. ovog Savjeta i osnivanje Uprave za šumarstvo u okviru Državnog
sekretarijata za poslove narodne privrede, usporuje rad na uređivanju
šuma. Dok u Glavnoj upravi za šumarstvo još postoji posebni odjel za
uređivanje šuma, ali samo sa dva iskusna stručnjaka, koji opet rade više
druge poslove nego uređivanje, u Upravi za šumarstvo uopće nema posebne
radne jedinice za tu službu, već je vrši jedna stručnjak kao sporednu dužnost.
Smatralo se, da je to operativna služba šumske proizvodnje. Trebalo
je mnogo upornosti u dokazivanju, da je to operativna služba planiranja
na dulji rok, koja u vrhu mora imati jedan centar sa jakom ulogom upućivanja
i usklađivanja. Uspjelo je utoliko, da sada u toj Upravi jedan
stručnjak ima samo taj zadatak.


Za vrijeme ovog reorganizacionog previranja devet taksacija kod šumskih
gospodarstava ostaju bez pravca i laviraju ovamo onamo, rade ovako
i onako, kako je koja mogla i znala.


U 1953. izvršena je analiza radova kod navedenih taksacija. Utvrđeni
su razni nedostaci i otkriveni uzroci slabog uspjeha. Da se ta služba učini
produktivnijom održano je u Zagrebu od 15.—19. II. 1954. savjetovanje
taksatora NRH uz sudjelovanje profesora šumarskog fakulteta. Rad ovog
savjetovanja prikazan je u šumarskom listu (5).


Odmah iza toga savjetovanja u 1954. izvršena je nova reogranizacija
šumarske službe. Likvidirana su šumska gospodarstva a osnovani šumarski
inspektorati. Služba uređivanja ostala je u okviru tih inspektorata kao
samostalan odsjek. Tom su organizacijom terenske taksacije mnogo dobile,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 117     <-- 117 -->        PDF

jer im je ostao samo posao uređivanja. No s druge strane, ta je organizaciona
dobit odmah prilično umanjena jednim nezgodnim gestom. Iz razloga,
koji se ničim ne mogu opravdati, osoblje taksacija dobilo je niske dopunske
plaće, dosta niže od ostalih stručnjaka u inspektoratu, a mnogo niže od
osoblja na šumarijama. Loše posljedice nisu izostale. Ionako malobrojno
osoblje taksacija, i to uglavnom mlađe, počelo je odlaziti radi boljih plaća
na šumarije, a novo osoblje slabo pridolazi.


Ali iza toga savjetovanja i nove organizacije rad taksacija se u svakom
pravcu usavršuje, postaje jedinstveniji i počinje davati izvjesne rezultate.
U prvom redu sređuju se terenski podaci, prikupljeni ranijih godina, kada
se držalo, da je šuma uređena, kad se je primjernim prugama utvrdila
drvna masa, pa se je jurilo samo za ovakvom površinom. U 1954. godini
predložen je na odobrenje priličan broj novih šumskogospodarskih osnova.


Prilično sređeno i stabilizirano odvijanje radova na redovitom uređivanju
opet je u 1955. usporeno novim vanrednim poslom. Zavod za privredno
planiranje trebao je predložiti Izvršnom vijeću NRH na odobrenje
dugoročnu osnovu sječa. No njena dva sječiva prihoda predmet su stalnih
rasprava između organa upravljanja šumama, ranije šumskih gospodarstava,
a sada šumarija, i organa planiranja, t, j , saveznog i republičkog
Zavoda za privredno planiranje. Kod godišnjeg planiranja opsega sječa
stalno se od 1952. balansira između sječivog prihoda obračunatog po šumskim
gospodarstvima, i sječivog prihoda obračunatog po planskom sektoru
biv. Privrednog savjeta. Zavod za privredno planiranje nije se mogao odlučiti
za jedan od tih dvaju sječivih prihoda, već je mjerodavnima predložio,
da se izvrši revizija ove dugoročne osnove. Taj je prijedlog prihvaćen pa je
društveni plan NRH za 1955. predvidio tu reviziju.


Da se utvrdi opseg ove revizije i postupak za njeno izvršenje i da se
pravovremeno izvrše pripremni radovi, održana je u Zagrebu na 13. XI.
1954. konferencija taksatora i šefova inspektorata te profesora šumarskog
fakulteta. Kako u dugoročnoj osnovi sječa postoji razlika samo između
glavnih sječivih prihoda, odlučeno je da se izvrši samo revizija obračuna
glavnog sječivog prihoda društvenih šuma za dvadesetgodište 1952/71. Da
ne bude opet prigovora revidiranom glavnom sječivom prihodu, odlučeno
je da se drvna masa utvrdi najtočnijom metodom, t. j . klupiranjem svih
stabala i to kod prebornih šuma u svim sastojinama, a kod šuma oplodne
sječe u sastojinama iznad 80 godina starosti. U gospodarskim jedinicama,
za koje su sastavljene šumskogospodarske osnove poslije 1951. godine, ne
vrši se ponovno utvrđivanje drvne mase. Kod niskih šuma ustanovljuje se
drvna masa sastojina od zadnjeg dobnog razreda utvrđene ophodnje i to
primjernim prugama. Revizija dugoročne osnove ne vrši se u Istri i Dalmaciji
iz razloga: a) što glavni i prethodni sječivi prihod tamošnjih šuma,
koji se uglavnom troši za lokalnu potrošnju, ne igra neku osjetljivu ulogu
u sječivom prihodu NRH i b) što tamošnje šume još nisu omeđašene, pa
se ni ovom revizijom ne bi dobili točniji podaci. U Dalmaciji se vrši samo
klupiranje borovih sastojina starijih od 30 godina.


Sječivi prihod prebornih šuma utvrđivat će se prema uputstvu iz god.
1937., uzevši u obzir zdravstveno stanje sastojina kao i uzgojne potrebe.
Glavni sječivi prihod kod šuma oplodne sječe utvrđivat će se prema uputstvima
iz 1931., uzevši u obzir ophodnju svake gosp. jedinice. Ovakva metoda
rada uzeta je zato, da na terenu prikupljeni podaci mogu poslužiti i


Q Šumarski list
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 118     <-- 118 -->        PDF

za sastav šumskogospodarskih osnova. Na taj način će se ubrzati redovito
uređivanje šuma.


Da se taj opsežni posao revizije, koji će biti od velike koristi i redovitom
uređivanju, uzmogne izvršiti u postavljenom roku, mobilizirane su
ne samo sve taksacije, već i sve šumarije, šumarije imadu uz pomoć taksacije
i područnih inspektora odrediti područja novih gospodarskih jedinica,
izvršiti unutarnje razdijeljenje tamo gdje ono ne postoji, ili ga ispraviti
tamo gdje postoji, a ne odgovara. Uz instruktorsku pomoć taksacije
imadu šumarije izvršiti klupiranje sastojina i obračun njihovih masa,
izmjeru visina u klupiranim sastojinamakao i njihov opis. Podaci ove dugoročne
osnove nastojat će se upotrebljavati i u takve svrhe, na koje se
ni ne pomišlja sada, kada se hitno vrši njena revizija sa svrhom, da ti podaci
budu točniji od sadašnje osnove. Stoga se u prvom redu ima paziti na
kvalitetu izvršenog posla, a onda na kvantitetu i na rok.


Uz ove radove na reviziji dugoročne osnove sječa imadu taksacije u
1955. god. vršiti, ukoliko im ostaje slobodnog vremena, i poslove redovitog
uređivanja. Na spomenutoj konferenciji od 13. XI. 1954. razmotrene su
i neke mjere, koje treba poduzeti, da se ubrza izrada šumskogospodarskih
osnova. Odlučeno je:


1. drvnu masu u sastojinama visokih jednodobnih šuma, koje dolaze
na sječu u prvom dvadesetgođištu, ustanovljivati klupiranjem svih stabala,
a kod svih ostalih jednodobnih sastojina procjenjivati masu pomoću prihodnih
tablica; isto tako klupirati sve sastojine u prebornim šumama;
2. bonitet stojbine utvrđivati pomoću visine centralnog stabla;
3. tabelu debljinskih razreda kod jednodobnih šuma sastavljati samo
za sastojine, koje dolaze na sječu u prvom dvadesetgođištu;
4. napustiti sastav posebne osnove sječa kod jednodobnih šuma, jer se
ona već nalazi u općoj osnovi sjeća;
5. uređajni zapisnik skratiti na potreban opseg;
6. iskoristiti što više fotogrametriju;
7. povećati broj osoblja u taksacijama i stimulirati ga besplatnom
terenskom odjećom i obućom, većim dopunskim plaćama i nagradama za
izvršeni rad;
8. opskrbiti taksacije suvremenim tehničkim priborom i instrumentarijem.
Zaključci pod 1—6 već se provode, a za materijalno osiguranje osoblja
stalno se vodi borba.
Rezultat rada na redovitom uređivanju šuma sa stanjem koncem 1955.
godine vidi se iz tabele 3. Ovaj rezultat potrebno je raščlaniti po godinama.
Na odobrenje je predloženo svega 48 šumskogospodarskih osnova sa


206.053 ha uređene površine društvene imovine i to: u 1952. god. 3 osnove
sa 16.959 ha, u 1953. god. 4 osnove sa 18.199 ha, u 1954. god. 16 osnova
sa 57.641 ha, u 1955. god. 25 osnova sa 113.254 ha. Na terenu je ispitano
svega 26 osnova sa 114.480 ha i to: u 1953. god. 3 osnove sa 15.876 ha,
u 1954. god. 6 osnova sa 24.959 ha, u 1955. god. 17 osnova sa 73.645 ha.
Državni sekretar za poslove narodne privrede odobrio je dosada 26 osnova
sa 114.480 ha i to sve u 1955. god. Sa odobrenjem osnova počelo se tek
u 1955. iz razloga, što je prve osnove, ispitane u 1953. i 1954., trebalo
prerađivati i nadopunjavati. Kod daljnjih osnova ne će biti nedostataka,
pa će i njihovo odobravanje ići brže.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Kako su društvene šume od odlučnog značaja za šumsko gospodarstvo
u NRH, to se vrši u prvom redu uređivanje tih šuma. Kada budu te šume
uređene, počet će uređivanje privatnih šuma.


U Dalmaciji je zaveden posebni redoslijed radova na redovitom uređivanju
šuma. Tu nema nekog naročitog drvnog fonda, koji bi tražio´ hitan
sastav šumskogospodarskih osnova. Ali ovdje granice šuma i šum. zemljišta
društvene imovine nisu još nikako utvrđene. Kako su to sve šume niskog
uzgoja i rasta (degradirane šume, šikare, makije), odnosno pašnjaci te
kamenjari krša, gdje i granice pojedinih kultura nisu uočljive, to nije čudo,
da uzurpacije ovdje iznose kojih 20—30% od ukupne površine. Stoga se
u Dalmaciji najprije provodi izmjera i omeđašenje ovog društvenog šumskog
posjeda, da se jednom utvrdi površina šume i šum. zemljišta, koja je
pod upravom šumarskih organa. Prije početka izmjere vrši se po zainteresiranim
organima razgraničenje između šumskih i pašnjačkih površina,
koje se potonje predaju na upravu općinama. Kako se istodobno sa reambulacijom
vodi po nadležnim organima kotara i postupak za likvidaciju
uzurpacija, to je rad na reambulaciji usmjeren tako, da se sastavljaju i
odgovarajući diobni nacrti, sa kojima se u zemljišnim knjigama provode
priznate uzurpacije. Na ovom poslu radi taksacija u Splitu već dvije godine
sa 15—18 inženjera i tehničara. Osim njih kod svake je šumarije sa
tim poslom zadužen po jedan inženjer ili tehničar, namještenik šumarije,
koga u posao uvodi osblje taksacije. Do konca 1955. izvršena je reambulacija
granica društvene imovine na dužini od 496 km, snimljeno je, kartirano
i prijavljeno kotar, komisijama za likvidaciju uzurpacija 7.454 uzurpacije
sa površinom od 1.655 ha. Komisije za likvidaciju raspravile su 410
uzurpacija i donijele rješenje za 304 slučaja.


Da se olakša provođenje ovih izmjera i reambulacijä kao i likvidacija
uzurpacija po postojećim propisima, organi šumarstva su se povezali sa
organima Geodetske uprave NRH, koja šumarstvu u tim poslovima daje
veliku pomoć u raznim vidovima. Među ostalim ova Uprava daje inženjerima
šumarstva i ovlaštenje za potpisivanje diobnih nacrta za zemljišnoknjižne
provedbe, pa je tako šumarijama omogućena, da po svom soblju
vrše potrebne izmjere i reambulacije posjeda s kojim upravljaju.


Rezultat ove vrlo korisne i plodne suradnje jesu »Tehničke upute za
reambulaciju međa i likvidaciju uzurpacija na zemljištu općenarodne imovine
«, koje su 1955. sastavili stručnjaci Geodetske uprave i Uprave za šumarstvo
i lovstvo. Te je upute štampalo u svojoj režiji Hrvatsko šumarsko
društvo, pa se mogu kod tog društva nabaviti.


U Istri se dosada radilo vrlo malo na uređivanju šuma. Taksacija iz
Rijeke radila je nešto u Motovunskoj šumi, dok su u 1955. šumarije počele
raditi na sređivanju površina društvenih i privatnih šuma na osnovi podataka
iz katastra.


II. ISKUSTVA I PROBLEMI
Iz prednjeg se izlaganja vidi, kako se služba uređivanja šuma veći dio
desetgodišta 1946/55. nije smatrala važnom granom šumarske djelatnosti.
To se je moglo razumjeti prvih godina iza rata u doba obnove, ali se nije
moglo pravdati u godinama iza dovršene obnove.


Važnost ove službe naročito odskače od 1954. god., kada su šumarije
po novoj organizaciji šumarske službe u NRH osamostaljene i otkada su


475
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 120     <-- 120 -->        PDF

one odgovorne za vođenje šumskog gospodarstva na svom području. Sada
one stalno traže nove šumskogospodarske osnove i karte, t. j . traže što brže
uređenje svoga područja. Uređivanje šuma dobiva dakle značaj prioritetne
djelatnosti. Kako se zahtjevima šumarija radi današnjeg slabog brojnog
stanja u taksacijama ne može tako brzo udovoljiti, to eto naša današnja
stvarnost nameće potrebu, da se i šumarije, uz pomoć taksacija, počnu
baviti tom djelatnošću. One tom poslu mogu prići, jer pretežni dio šumarija
ima materijalnih mogućnosti da namjeste za taj posao jednog ili dva
stručnjaka, ili da ga vrše pomoću vanjskih suradnika. Već ima nekoliko
šumarija, koje uz pomoć taksacija intenzivno^ rade na tom poslu. Spominjem
samo šumarije Vrhovine i Krapinu, koje će u 1956. biti gotove sa
uređenjem svojih šuma. U Dalmaciji osoblje šumarija vrši izmjeru šum.
površina uz osoblje taksacije. Po završetku ovih poslova prijeći će šumarije
na uređivanje privatnih šuma. Time eto uređivanje šuma prelazi na široki
front. U takvoj situaciji vrši se uređivanje pojedinih gospodarskih jedinica.
Tek kod prve revizije ovih šum. gospodarskih osnova moći će se prijeći na
uređenje šum. gspodarskih područja.


Da se posao uređivanja ubrza, potrebno je iskoristiti dosadašnja iskustva
i riješiti otvorena pitanja. Na savjetovanju taksatora od 15. II. 1954.
i na konferenciji od 13. XI. 1954. riješeno je dosta tih pitanja.


Ovdje se ističu samo važniji problemi, koje svakidašnja praksa nameće.
Oni se moraju riješiti, da služba uređivanja bude produktivnija.


A) TEHNIČKI POSLOVI


1. Utvrđivanje šumskog fonda po površini
Šumsko gospodarski pojasi, oblasti i područja.
Navedeno je, da je NRH razdijeljena na 11 šumskoprivrednih oblasti i 44
šumskoprivredna područja. Izlučivanje tih oblasti i područja izvršeno je po
propisima Općih uputstava za uređivanje šuma iz 1948. godine. Po tim propisima
š. p. područja utvrđuju se tako, da se stvore najpovoljniji uslovi za
trajno podmirenje lokalnih potreba na drvetu i ostalim šum. proizvodima.
Unutar područja vrši se u pravilu stvarno izravnavanje sječivog prihoda.
Više područja, koja predstavljaju jednu geografsku gospodarsku cjelinu,
čine šum. privred. oblast.


Kriterij´ za izlučivanje područja bio je neprovediv već u 1948. godini,
a danas je i suvišan. U NRH ima dosta š. p. područja, koja su sa šumom
deficitarna, pa se iz šuma tih područja ne mogu — bez gospodarskih žrtava


— trajno podmirivati lokalne potrebe na drvu. Tu se daje u granicama prihodnih
mogućnosti šuma, a manjak se podmiruje dobavom iz suficitarnih
područja. Ni u okviru nekih od š. pr. oblasti ne mogu prihodi podmiriti
potrebe. Tek sječivi prihod, izravnan u okviru republike, mjerodavan je za
pokriće svih potreba republike. Dakle ni područja ni oblasti ne mogu biti
neke samostalne gospodarske cjeline, unutar kojih se vrši izravnan je potreba
i sječivih prihoda. A danas to nije ni potrebno. U novije vrijeme se
i društvo polagano rasterećuje naslijeđene brige oko podmirenja sela sa
ogrevnim i građevnim drvom. Dakle stvarna situacija drvnog fonda kao
i razvoj društvenih prilika stvarno su ukinuli navedeni kriterij za osnivanje
područja i oblasti.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 121     <-- 121 -->        PDF
Za prostorno razdjeljenje šuma NRH u većim razmjerima treba naći
čvršću i stalnu osnovu. Smatram, da šume NRH treba najprije razdijeliti
na 3 pojasa i to na osnovu načina gospodarenja. To su: 1. pojas jednodobnih
šuma, 2. pojas prebornih šuma, 3. pojas primorskih šuma. Zatim treba
šume svakog- šumskogospodarskog pojasa razdijeliti na oblasti i to na
osnovu biljnosoeioloških razlika, ali tako da to bude i geografski zaokružena
gospodarska cjelina. To znači da prostor jedne suviše velike šumske
zajednice može biti razdijeljen na dvije ili više oblasti. Na pr. prostor nizinskih
šuma na podravsku, podunavsku i posavsku šumskogospodarsku oblast,
zatim pojas prebornih šuma bukve i jele na šumskogospodarsku oblast gorskokotarsku,
kapelsku, velebitsku i t. d. Napokon treba šume svake oblasti
razdijeliti na područja i to na osnovu konfiguracije terena odnosno gravitacija
tako, da takvo područje predstavlja šumskouređajnu jedinicu višega
reda. Detaljna obrada ovog interesantnog problema predmet je posebnog
razmatranja. Zasada je važno, da se područja novih šumskogospodarskih jedinica
utvrđuju tako, da se mogu uklopiti u novo šumskogospodarsko područje.


šumskogospodarske jedinice. Osnivanje š. g. jedinica
kao i izvođenje unutarnjeg razdjel jenja vrši se po propisima Uputstva za
uređivanje šuma iz 1931. godine. Kako danas za šume postoje samo dva
vlasništva, to> š. g. jedinice mogu danas biti vrlo dobro arondirane šumskogospodarske
cjeline. Tamo, gdje se jedan šum. kmpleks prostire po području
dvaju ili više kotareva, odnosno dviju ili više općina ili šumarija,
mogu se š. g. jedinice osnivati i po kotarskim, odnosno općinskim ili šumarijskim
granicama samo onda, ako takve granice odgovaraju šumskouređajhim
zahtjevima. Dakle, za osnivanje jedne š. g. jedinice nisu mjerodavne
promjenjive granice kotara ili općina ili šumarija, već staln
a šumskogospodarska načela. Da kod pretresa gotove šumskogospodarske
osnove ne bude prigovora granicama š. g. jedinice, nadležna taksacija
treba da prije početka terenskih radova, a na osnovi spomenutih šumskogospodarskih
načela, raspravi pitanje granica jedinice sa interesiranim
šumarijama i nadležnim šumarskim insplektorima.


Izmjer a šuma . U NRH su šume u pretežnom dijelu omeđašene.
Nije omeđašen pretežni dio šuma biv. zemljišnih zajednica, manji dio šuma
biv. imovnih općina i biv. državnih šuma. Potrebno je stabilizirati granice
i tih neomeđašenih šuma.


U nekim šumama biv. z. z. i k. i. o. ima površina, koje su se nesmetano
iskorišćavale, a i danas rabe kao pašnjaci. Prije nego se kod ovakvih
šuma pristupi izmjeri vanjskih granica, ima se komisijski na terenu sa
predstavnicima kotara i općina provesti razgraničenje između ovakvih pašnjačkih
i šumskih površina i tu diobnu liniju na lomnim točkama učvrstiti
stabilnim međašnicima. Tu diobnu liniju ima taksacija ih šumarija snimiti,
sastaviti diobni nacrt sposoban za zemljišnoknjižnu provedbu, i putem kotara
to cijepanje provesti u zemljišnim knjigama sa eventualnom promjenom
kulture i organa upravljanja.


Radi stabilizacije vanjskih granica i ustanovljenja površina ima se
izvršiti ili izmjera granica po posjedovnom stanju ili provesti reambulacija.
Ako nema dovoljno novčanih sredstava, vrši se izmjera granice po posjedovnom
stanju i izmjerena granica unosi u kat. karte radi ustanovljenja
nepreporne površine pod upravom šumarije i globalne površine uzurpacija.


* *
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Lomne točke odmah učvrstiti stalnim međašnicima. Ako ima dovoljno novaca,
može se vršiti reambulacija sa snimanjem svake uzurpacije, sastaviti
diobne nacrte za utvrđene uzurpacije i provesti postupak za likvidaciju
uzurpacija. Lomne točke na neprepornim dijelovima granice učvrstiti odmah
stalnim međašnicima. Ove izmjere odnosno reambulacije vrše na trošak
organa upravljanja ili taksacije ili organ upravljanja (šumarija) po svome
osoblju ili putem privatnih geometara, a vrše ih i taksacije na svoj trošak.
Ove izmjere vršiti po navedenim »Tehničkim uputama«.


Rad na reambulaciji šuma i šum. zemljišta u Dalmaciji spomenut je
u prvom dijelu.
Izmjeru šuma odnosno utvrđivanje površine šuma treba forsirati, da
se što prije prestane operirati sa približnim brojkama o šumskoj površini.


A er of ot otaksac i j a počinje se postepeno primjenjivati i u
našoj praksi. Dosada je samo taksacija u Zagrebu počela koristiti aerofor
tosnimke za neke geodetske i taksacione radove. Vidi o tome prikaz ing.
Gjukića (2), u kom su iznesene današnje mogućnosti korištenja fotosnimaka
u poslovima uređivanja šuma.


Ima više smetnji intenzivnoj primjeni fotogrametrije kod uređivanja
šuma.


Šumarstvo ne zna, kada se vrše snimanja iz zraka, da bi i ono moglo
sudjelovati kod t. zv. organizacije terena za aerofotogrametrijska snimanja,
t. j . da bi moglo u terenu obilježiti potreban broj oslonih točaka. U
novije vrijeme otežano je dobivanje fotosnimaka. Ako se provedu zaključci
sa savjetovanja geodeta FNRJ, održanog u Splitu 26.—29. X. 1955., o raznovrsnoj
primjeni fotogrametrije, bit će odstranjene navedene dvije smetnje,
šumarstvo, će imati mogućnosti da pravovremeno najavi terene koji su
za njega interesantni, bit će pozvano da sa šumarskog stanovišta organizira
teren koji će se snimati, a moći će putem republičke Geodetske uprave nabavljati
fotosnimke.


Pomanjkanje izvježbanih stručnjaka za radove aerofototaksacije odstranjuje
se postepeno tečajevima, koji će se i nadalje održavati na našem
šumarskom fakultetu o toj djelatnosti. Već izvježbani stručnjaci imadu se
vratiti na taj posao.


Pomanjkanje je potrebnog instrumentarija teže naravi, jer se zasada
teško dolazi do deviza. Ali nam moraju i mogu služiti instrumenti, koje je
nabavila taksacija Zagreb, za ostale taksacije i u današnjoj organizaciji
službe uređivanja šuma. šumarstvo može iskoristiti i autograf Wild A-7,
koga je u 1955. nabavio Tehnički fakultet u Zagrebu.


2. Utvrđivanje šumskog fonda po drvnoj masi
Opi s sastojin a vrši se dosta šablonski i suviše kratko. Iznimke
su vrlo rijetke. Kako stanje sastojine određuje gospodarske mjere, koje se
u njoj imaju provesti, to je neophodno potreban iscrpan opis toga stanja.
Iscrpan opis je potreban i organima upravljanja — upraviteljima šumarija,
koji su pretežno mlađi stručnjaci sa malom ili nikakvom praksom ili su
kratko vrijeme na šumariji, pa im prilike u sastojinama nisu poznate.
Važno je znanje o stanju pomlatka: vrst drveća, starost, količina izražena
obrastom, smjesa grupimična ili stablimična i dr. Kod sastojina II. dob.
razreda, a kod opisa postanka sastojina, neophodno je potrebno navesti pri


478
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 123     <-- 123 -->        PDF

bližan odnos (u postocima) stabala iz sjemena i stabala iz panja. To zato,
da se uređivač, kod propisivanja smjernica budućeg- gospodarenja, može
odlučiti, da li se odnosna sastojina ima držati do konca uzete ophodnje ili
se ima likvidirati u nižoj ophodnji sa svrhom, da se što prije podigne nova
dobra sastojina iz sjemena.


Visin a stabal a se ne promatra sa potrebnom pažnjom. 0 visini
stabala ovisi bonitet stojbine i sastojine te količina drvne mase, a o ovim
faktorima ovisi opet visina sječivog prihoda, odnosno intenzitet iskorišćavanja.
Ako su visine slabo izmjerene, svi ovi faktori mogu ispasti odviše
netočni, a uslijed toga može doći do neracionalnog gospodarenja i kod
oplodnih i kod prebornih sječa. Postavlja se najozbiljniji zahtjev, da visine
stabala budu točno izmjerene. Stoji, da je u sklopljenim sastojinama teško
točno izmjeriti te visine, makar se upotrebljavao i najtočniji visinomjer.
Zato taj rad imaju vršiti iskusni stručnjaci. To je osobito potrebno u prebornim
šumama, gdje se ima paziti na ispravan odnos raznih boniteta
unutar jednog odjela. Bezuvjetno treba nastojati, da se visine mjere na
porušenim srednjesastojinskim (centralnim) stablima prigodom uređajnih
radova, ako se za vrijeme tih radova u odnosnim sastojinama vrše kakve
sječe. Potrebno je, da u prebornim šumama šumarije mjere visine na ovakvim
stablima u svakoj sječini na svim bonitetima i dobivene podatke pohrane
do revizionih radova.


Bonitet stojbine utvrđuje se danas visinom stabala, koja se
smatra funkcijom dobrote tla. No to je slučaj samo u pravilno uzgojenoj
šumi. To se često gubi iz vida, pa kod bonitiranja pomoću visina često dobivamo
paradokse. Ravni tereni sa vrlo dobrim dubokim tlom dolaze u III.
ili čak u IV. bonitet, t. j . u isti bonitet kao i više ili manje strmi tereni sa
plitkim tlom. Jedan od uzroka je i taj, što su za vrijeme obnove vršene tzv.
kvalitetne doznake, kod kojih su vađena najvrednija stabla velikih visina
i punodrvne deblovine, pa je jasno, da se po visinama preostalih stabala
zaista prvorazredne stojbine ne mogu uvrstiti u I. bonitet. Na mnoge takve
slučajeve, osobito u prebornim šumama, naišao sam prigodom ispitivanja
novih šum. gosp. osnova. Ovakva neispravna bonitiranja su općenito štetna,
a osobito u prebornim šumama, u kojima se sječivi prihod prema uputstvima
iz 1937. obračunava uzimajući u obzir minimalne mase prema bonitetima
stojbina. Niži bonitet iskazuje nižu minimalnu masu, a na temelju
toga veći sječivi prihod, odnosno prejaki intenzitet sječe. Stoga se u degradiranim
sastojinama ima bonitiranje vušiti prema susjednim sličnim bonitetima,
u kojima sastojine nisu degradirane kvalitetnim doznakama, ili na
temelju pedoloških osebina konkretne stojbine. Dosta pouzdani pokazivač
boniteta je i fitocenološki sastav sastojina, na što upućuje i Anić (1). Pojedine
šumske zajednice dolaze na određenim tlima, ali bolje ili lošije sastojine
jedne iste zajednice ovise svakako o boljem ili lošijem određenom tlu,
a njegov bonitet se možda može odrediti prizemnim rašćem koje se tu
nalazi. Pipan (4) ukazuje i na prirast kao na ev. pokazivač boniteta, ali
traži potrebne analize u tom pravcu. Na temelju iskustva mislim, da bi i
prirast, kao i visina, mogao biti pokazivač boniteta samo u pravilno uzgojenoj
sastojini.


Drvna masa sastojina utvrđivala se po propisima uputstava
iz 1931. Da sječiva masa bude točno određena i da šum. gosp. osnove budu
"brže gotove, utvrđivat će se drvna masa sastojina, kako je zaključeno pod
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 124     <-- 124 -->        PDF

toč. 1. konferencije taksatora od 13. XI. 1954. Na utvrđivanje mase pomoću
prihodnih tablica kod jednodobnih šuma prešlo se iz razloga, što mase
ovakvih sastojina ne vrše skoro nikakvu ulogu kod obračuna sječivog prihoda,
što je ovaj način utvrđivanja brži, a vrši ga samo osoblje sa visokom
stručnom spremom. Utvrđivanje mase pomoću primjernih površina traje
dulje, a daj,e i dosta nesigurne rezultate radi malog postotka uzete površine
i jer ga uglavnom vrši osoblje bez dovoljne prakse.


Prigodom ispitivanja novih š. g. osnova ustanovio sam, da´ u prebornim
šumama primjerne površine, uglavnom pruge, u mnogo slučajeva daju
nesigurne podatke i to, osim navedenih razloga, još i zbog jednog osobitog
razloga. Mnogi odjeli prebornih šuma zahvaćaju veliku visinsku razliku, a
prema tome i više boniteta, od dubokih tala do kamenih blokova, pa je u
njima primjernim prugama ili krugovima teško naći pravi međusobni odnos
tih boniteta, a prema tome i pravu masu.


Dok su naše preborne šume bile neke vrsti prašuma sa velikom drvnom
masom po ha, nije bilo od presudnog značaja poznavanje točne drvne mase.
U prvoj fazi prelaznog razdoblja iz prašume u uređeni preborni tip vađena
su uglavnom neproduktivna stabla: prezrela, suha, polusuha, bolesna i zaražena,
Ta se faza u NRH provodi još samo u nekim sastojinama Ličke Plješivice.
Utvrđivanje drvne mase primjernim površinama u toj fazi je zadoivoljavalo.
Sada se neke naše preborne šume nalaze u drugoj fazi prelaznog
razdoblja, a neke u fazi urednog prebornog gospodarenja. U sastojinama
druge faze vade se stabla redoslijedom, koji propisuju uputstva iz 1937.
Cilj zahvata u sastojine ove faze je u prvom redu uspostava zdravih i kvalitetnih
sastojina a zatim uspostava pravilnog razmjera debljinskih razreda,
ukoliko,to u ovoj fazi dozvoljava racionalni intenzitet iskorišćavanja. Uspostava
pravilnog razmjera debljinskih razreda je glavni cilj zahvata u sastojine
urednog nrebornog tipa.


U današnjoj razvojnoj fazi naših prebornih šuma drvna masa pojedinih
sastojina se općenito snizila, negdje i do a negdje i ispod minimalne
mase iz uputstava iz 1937, koju zasada smatramo i uravnoteženom masom.
U tim će sastojinama sječivi prihod biti znatno niži od onog iz prelaznog
razdoblja i doznaka mora imati potpuno uzgojni značaj, jer se ima voditi
računa o uzgojnoj ulozi svakog pojedinog stabla. Stoga nam je, radi određivanja
sječivog prihoda, potrebno znati što točniju masu tih sastojina.


S druge strane naše se ´preborne šume po svršetku rata rapjdno otvaraju
izgradnjom cesta. Kako se novčani prihodi iz šuma obilno vraćaju
šumarstvu za njegovo unapređenje, to se svuda godišnje izgrađuju deseci
kilometara cesta: u Gorskom Kotaru, u Velikoj i Maloj Kapeli, po cijelom
Velebitu, u Ličkoj Plješivici. Za naše prostrane areale prebornih šuma
stvorena je mogućnost vrlo intenzivnog gospodarenja odnosno prijelaza na
gospodarenje kontrolnom metodom. I u 1955 pristupilo se prvoj fazi tog
prijelaza t. j . utvrđivanju drvnog fonda klupiranjem svih stabala u sastojim.
I smanjivanje područja šumarija osnivanjem novih šumarija omogućuje
taj prijelaz.


Kod ovog klupiranja svih stabala uzeti su debljinski stepeni od 5 cm,
debljinski razredi od 10 cm, a taksaciona granica od 10 cm.


Debljinski razredi od 10 cm uzeti su kod svih tipova sastojina radi
jednakog obračuna masa kao i radi jednakog vođenja potrebnih statističkih
podataka. Kod prebornih sastojina uzeti su ti debljinski razredi i s razloga,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 125     <-- 125 -->        PDF

što se time dobiva markantnije izražena struktura sastojine, koju je potrebno
poznavati radi lakše orijentacije kod određivanja potrebnih uzgojnih
zahvata u cilju uspostavljanja i trajnog održavanja pravilne preborne
strukture. Dosada imamo vrlo malo prebornih sastojina sa povoljnim odnosom
debljinskih razreda.


Taksaciona granica od 10 cm uzeta je kod prebornih šuma zato, što
naša operativa nema još jasnu predodžbu o pravilnoj prebornoj strukturi.
Njoj je stoga potrebna točna numerička i grafička slika i o tankim debljinskim
razredima, da znade gdje, kada i kako treba intervenirati, da se uspostavi
željeni odnos zastupanih vrsta drveća i pravilan odnos tankih prema
ostalim debljinskim razredima. Snimanje stabala od 10 cm pr. pr. naviše
svakako traje dulje i skuplje je nego od 20 ili 30 cm pr. pr. Ali jer narodna
vlast gleda na šumarstvo i šumsku proizvodnju pozitivno i za njihovo unapređenje
odobrava skoro sve prihode šumarstva, to je danas omogućeno
izvođenje i toga nešto skupljeg ali za operativu i za šum. proizvodnju vrlo
važnog posla.


Priras t nam pokazuje intenzitet šum. proizvodnje i ukazuje gdje
i kako moramo intervenirati da se ta proizvodnja poveća. Dosada se prirast
najslabije obrađivao. Kako je prirast promjenjiva veličina i njegovo dizanje
odnosno padanje ovisi o mnogim faktorima, ne može se reći da podaci prihodnih
tablica nisu uporabivi za našu praksu, ali već jednom moramo znati
priraste naših šuma. Tom se poslu pristupilo. Na zamolbu sa savjetovanja
taksatora od 15.—19. II. 1954. dr; Klepac (3) izradio je metodu utvrđivanja
prirasta. Samo sa nabavom Presslerovih svrdala nemamo naročitog
uspieha. A i revizija dugoročne osnove sječa u 1955. g. je zakočila taj posao
u 1955. U 1956 g. će se zasigurno moći intenzivnije pristupiti tome poslu.
Dr. Klepac će na fakultetu održati jedan seminar prije početka radova. Sa
tim će se seminarima nastaviti, dok interesiram stručnjaci ne budu u tom
poslu ažurni.


Sada, kad nam ja zadaća da što brže uredimo sve šume, potrebno nam
je poznavanje što točnij,eg prirasta; kod utvrđivanja sječivog prihoda u prebornim
šumama. Kod jednodobnih šuma nije nam to poznavanje za tu
svrhu tako hitno potrebno. Kako se je drvna masa. naših prebornih šuma
snizila općenito, negdje i ispod minimalne mase iz uputstava iz 1937. god.,
to će u takovim slučajevima sječivi prihod biti jednak prirastu. Da, se kod
kalkulacije takovog sječivog prihoda ne koristimo prirastom iz navedenih
uputstava. moramo znati stvarni prirast. Kod prebornih šuma moramo
dakle istodobno sa ostalim pripremnim radovima nrigodom uređivanja jedne
š. g. jedinice bezuvjetno utvrđivati i stvarni prirast. Utvrđivanje prirasta
za područje republike moramo nažalost odgoditi za kasnije, dok se svrše
ovi hitniji poslovi uređivanja.


3. Utvrđivanje smjernica gospodarenja
Taksaciia treba, po svršetku pripremnih radova, zajedno sa organom
upravljanja i organom nadzora (republičkim i kotarskim) pretresti glavne
smjernice budućeg gospodarenja: cilj gospodarenja, tip uzgoja, vrst drveća
i smjesa, ophodnju, izgradnju šumskih prometnih sredstava i zgrada. Dosadašnja
praksa pretresa gotove š. g. osnove po stručnom kolegiju nije se
pokazala pogodnom, jer su se kojiput dijelovi gotove osnove morali prerađivati.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Cilj gospodarenja u svim šumama, bez obzira na vlasnika,


jednak je: one imadu služiti općim interesima naše društvene zajednice.


U njima se ima tako gospodariti, da trajno daju velike i vrijedne prihode.


Razvoj naše drvne industrije ide doduše u pravcu što intenzivnijeg
kemijskog iskorišćavanja drveta, no od otpadaka i manje vrijednih sortimenata,
pa godišnji privredni planovi i dalje stalno traže i dimenzije a ne
samo količinu. Usmjeravanjem na izradu tkz. seljačkih sječina (čišćenja,
prorede) u vlastitoj režiji šumarija, rješava se uspješno problem tankih
kritičnih sortimenata: rudnog i celuloznog drva. Lokalna potrošnja ogrevnog
drveta sve se više usmjeruje na ugljen i električnu energiju. Ovakovo
stanje i ovakove perspektive upućuju, da se odgovarajući kompleksi šuma
imadu određivati za proizvodnju pilanske robe jačih dimenzija. Izvjesne
površine dobro uzgojenih sastojina nizinskog hrasta imadu se određivati
za proizvodnju visoko vrijedne robe — furnira. Kod degradiranih šuma
imat će prvenstvo meliorativni zahvati a ne visina prihoda.


Glavne smjernice cilja gospodarenja obrađuju se u uređajnom zapisniku.
U tom zapisniku se ne mogu obuhvatiti mjere, koje se imadu izvoditi
u svakoj pojedinoj sastojini da se postigne postavljeni cilj. Da se on što
potpunije postigne, treba u tabeli opisa sastojina kod svakog odsjeka -—
odjela detaljno propisati sve gospodarske mjere, koje se u tom odsjeku —
odjelu imadu provesti i kako se imadu provesti: pomlađenje, melioracija,
čišćenje, proreda, razne faze oplodne sječe, zahvati u pojedine debljinske
razrede kod prebornih šuma i t. d. Dosadašnja loša iskustva kod ostvarivanja
š. g. osnove zahtijevaju ovakav postupak. Neki upravitelj šumarije
je tek došao na taj položaj, neki još nije stigao da upozna sve šume šumarije,
neki još nema prakse ili je za pojedine poslove ima vrlo malo, negdje
je opet potreban specifični postupak, nepoznat i iskusnijem stručnjaku.
Loše izvođenje propisa š. g. osnove može učiniti bezvrijednim i najuspjeliji
i skupi elaborat.


Ophodnj a se utvrđuje prema cilju gospodarenja a za pojedinu vrst
drveća u visini, kako je izneseno u prikazu o savjetovanju taksatora (5).


Radi uzgoja vrlo vrijedne hrastove robe — furnira uz ophodnju od
140 godina izlučeno je oko 68.400 ha nizinskih mješovitih šuma lužnjaka,
jasena, brijesta, graba, i to na području šumarskog inspektorata Vinkovci
oko 30.100 ha, šum. inspektorata Bjelovar oko 20.200 ha, šum. inspektorata
N. Gradiška oko 17.600 ha, šum. inspektorata Zagreb oko 500 ha. U
ovoj površini sam lužnjak zaprema oko 36.400 ha. U odnosu na ukupnu
površinu visokih jednodobnih šuma društvene imovine u republici


(675.287 ha) izlučena površina iznosi oko 10%, a u odnosu na površinu,
koju u ovoj površini zauzima sam hrast (210.933 ha), izlučena površina
iznosi 17%.
Ophodnjic a se uzima kod svih prebornih gospodar, jedinica sa
10 godina. Ove g. jedinice su istina prostrane i velike ali sa dobrim, dosta
gustim prometilima, pa se sječa, iz uzgojnih potreba, može vratiti na isto
mjesto u kraćem vremenskom razmaku i sa blažim intenzitetom, čime se
potrajnost uspješnije osigurava. Ova ophodnjica je pogodna za uspješno
prirodno pomlađenje a prihvatljiva je i radi unapređenja prirasta, jer stahla,
koja se stalno nalaze na slobodnijem položaju, prirašćuju intenzivnije
i jednoličnije. Ta će ophodnjica ostati i stalna, jer se sve preborne sastojine
mogu stalno iskorišćavati u tom vremenskom razdoblju od 10 godina, a
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 127     <-- 127 -->        PDF

ono se poklapa sa polurazdobljima kod oplodnih sječa i razdobljima kod
niskih sječa, pa je to vrlo povoljno radi usklađivanja raznih radova na planiranju
i prikupljanju raznih statističkih podataka kod šuma svih tipova
uzgoja.


Glavni sječivi prihod kod visokih šuma oplodne sječe utvrđuje
se po propisu uputstava iz 1931 god. Ističe se samo, da je obzirom na
nenormalan odnos dobnih razreda u okviru republike, koji je odnos u postocima
već iznesen, potrebno produžiti potrošno razdoblje još preostalih,
uglavnom bukovih, starih sastojina, iako bi radi unapređenja prirasta takove
sastojine trebalo likvidirati u kraćem vremenu. No produženjem potrošnog
razdoblja glavni sječini prihod se postepeno snizuje, a skraćuje se
razdoblje etatnog vakuuma odnosno sniženog glavnog sječivog prihoda.
Da se još bolje osigura kakva takva potrajnost prihoda za trajanja dvaju
zadnjih nepovoljnih razreda (80—120 god.), treba u prva dva razdoblja
od po 20 god. sjeći i one mlađe sastojine, koje su slabe kvalitete pa se imadu
u skraćenoj ophodnji pretvoriti u kvalitetne sastojine. To načelo osiguranja
što povoljnije potrajnosti prihoda za trajanja dvaju zadnjih nepovoljnih
dobnih razreda valja naglasiti, jer se svake godine sa strane privrednog
planiranja nastoji održati glavni sječivi prihod na istoj visini, što bi dovelo,
ako se nastavi, do prenagle sječe starih sastojina a to opet, u skoro vrijeme,
do prenaglog sniženja glavnog sječivog prihoda sa svim nezgodnim reperkusijama
kod drvne industrije.


Sječivi prihod kod prebornih šuma kalkulira se po propisu uputstva
iz 1937. zahvatom´sječa u sve debljinske razrede. U nekim š. g. jedinicama
Gorskog Kotara i V. Kapele, koje su se po svršetku ovog rata prve uređivale,
utvrđena je drvna masa primjernim prugama na 3—5% ukupne površine.
Radi ovog malog postotka primj. pruga ustanovljena drvna masa
pokazala se dosta netočna i nesigurna. Da se radi toga ne bi pogriješilo kod
kalkulacije sječivog prihoda u tim g. jedinicama, ta je kalkulacija kod svakog
odjela vršena ne samo na temelju odnosa konkretne i minimalne mase
po uputstvima iz 1937, nego su uzeti u obzir i broj stabala i temeljnica,
jer su se naše preborne šume dosadašnjim intenzivnim gospodarenjem dosta
približile tipu uređene preborne šume.


Na broju stabala su neki uređivači gradili normalno stanje prebornih
šuma. Važno je kretanje broja stabala po deblj. razredima. Po tom se broju
u pojedinim deblj. razredima, prikazanom na grafikonu frekvencionom krivuljom,
može vrlo dobro ocjenjivati, da li je stanje sastojine u pravcu normale
povoljno ili nepovoljno. Stoga i broj stabala može poslužiti kod ocjenjivanja
veličine sječivog prihoda odnosno kod zahvata u pojedine debljinske
razrede.


I na temeljnici grade neki uređivači normalno stanje preborne šume.
Stoga je korisno promatrati veličinu temeljnice po ha i po deblj. razredima,
numerički i grafički, na raznim bonitetima i kod raznih struktura. Među
ovim raznim sastojinama ima i takovih, koje se približavaju normalnom
stanju po masi i po broju stabala. Promatranjem temeljnice kod ovakovih
sastojina dolazi se do zaključaka, koja temeljnica za koji bonitet odgovara
normalnoj ili približno normalnoj sastojim. I neki naši uređivači prebornih
šuma postavljali su razne temeljnice kao najpovoljnije (normalne), pa je
potrebno, da se i za naše preborne šume u današnjem stanju utvrde najpovoljnije
temeljnice uz najpovoljniju drvnu masu i najpovoljniji broj sta


483
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 128     <-- 128 -->        PDF

bala. Zato. mogu i konkretne temeljnice poslužiti kod ocjenjivanja veličine


sječivog prihoda.


U 1955 god. pristupilo se utvrđivanju drvne mase prebornih sastojina
klupiranjem svih stabala. Time se utvrđuje točna struktura po deblj. razredima
ne samo drvne mase nego i broja stabala i temeljnice. Stoga ćemo
kod kalkulacije sječivog prihoda zahvatom sječe u sve deblj. razrede lakše
moći usmjeravati u pravcu pravilnog razvoja po deblj. razredima ne samo
drvnu masu već i broj stabala i temeljnicu. Time ćemo prijeći na točniji
obračun sječivog prihoda kod prebornih šuma. U idućoj ophodnjici taj će
se sječivi prihod već moći obračunavati na bazi stvarnog prirasta.


B) OSOBLJE


Pitanje stručnog osoblja bilo je i danas je jedan od glavnih problema
službe uređivanja.


Stara je praksa, da najmlađe stručno osoblje prođe po mogućnosti kroz
sve grane šumarske djelatnosti. Tako je veći dio tog osoblja prolazio kroz
službu uređivanja, a poslije staža u ostalim granama vraćao se stalno u
tu službu onaj, koji je za nju imao sklonosti. Zbog ovakove prakse bio je
kadar te službe uvijek potpun. Danas to nije slučaj.


Uređivanje je šuma važna grana šumarske djelatnosti, svakako ravna
sa ostalim granama. Pa ipak, osoblje te službe nije bilo nikada stimulirano,
ni novčano ni materijalno, za rad u svojoj grani, kao što je bilo stimulirano
osoblje ostalih grana. Osoblju službe uređivanja određene su najniže dopunske
plaće. Sve je to djelovalo destimulativno i ovakovi su postupci protumačeni
kao omalovažavanje i službe i osoblja.


To osoblje, na stalnom terenskom radu od 6—8 mjeseci u godini, troši
vanredno svoju obuću i odjeću. Za to vanredno trošenje ne dobiva nikakovu
odštetu, jer je dnevnica odšteta za prehranu i smještaj.


Iako je saveznom uredbom omogućeno dobivanje odštete za vanredno
trošenje obuće u vidu novčanog dodatka za prevaljene kilometre, u NRH
ta uredba nije provedena ni kod jedne vrsti terenskih radova, iako je odgovornim
faktorima stavljen obrazloženi prijedlog za priznanje te odštete kod
terenskih radova na uređivanju šuma.


Osoblju taksacija treba olakšati naporan terenski rad uređenjem smještaja
i prehrane, jer je to važno pitanje radi održavanja zdravlja i fizičke
kondicije. Kako je rješenje tog pitanja u nadležnosti same taksacije, to su
neke taksacije to pitanje riješile, pa ga trebaju riješiti i ostale.


Pomanjkanje je stanova u sjedištima taksacija također velika smetnja
popuni taksacija sa osobljem.


Zbog navedenih prilika ne može se u neke taksacije dobiti starije
iskusno osoblje, dok u svima postoji preintenzivna fluktuacija najmlađeg
stručnog osoblja. To osoblje dolazi u taksaciju iz gole nužde, ako nema nigdje
drugdje mjesta, te prelazi na šumarije odmah, čim mu se pruži
mogućnost.


Da se taksacije stabiliziraju sa stručnim osobljem, mora se tom osoblju
dati najosnovnije, a što je i u okviru postojećih propisa odmah moguće, a
to je: veće dopunske plaće i odšteta za prekomjerno trošenje obuće i odjeće,
bar u vidu kilometrine.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Ol „ oo o o o
c


oo
o o o


to 3 C CN 00 *


"* q


to
* Ot


"s o 00 r^ Ö


3 *


to od
3


to "J< to r^ Ol


.5 M


r—
CO


"t
^^ »o
o


3


*"


P «* oo


JS on


"fl


a, c o Ol
P o o o


CM OO
rt "O


-a o
a o o o


CO
t^ 3


o »o "PH o o p p\> J3 * Ö CO J2 CM oi Ö
h "O r^ t o i—t IO


T3 c "3


^
00 r~
o>
-*


5.
~* O &. 5. "
:3, A C
0 Ol o Ol rt o O o


>to to
O


to
o o o


c oo 00 >T)
ti T3 G CM OO9 o Ö *o CL > tö uS d^<
> V
> to


m o
o


LH


O CM
"3J O^ *


3) °i o
U
J2 «o -*


,w


of
CM" oo" oo"


>


-H o iO


«i
o o o


OO
00 O rt
oo OO (U ´3 "? Ol CM


00


ü "EP «
>u o o o


o

*o
r~ OO H > CM u"! to


CM
to


>o
tn 3 00


W1


CO
CO


«o*
CÄ rt


Ol


>1M -a


f""»
rt C< 00 "*t
o C o o o


WS CL
rt rt CO 00 o o CM oo


>o
-a o o o


M c
0Cg« 00 *o oo « J3 oi
CM 00 < .--a r^ CM & a p
IM


-O V 00 t^


© OO BOl 0 0 CM" >o" u O a,


3 3


00 t~ ´JZ
i-H


sr


w


Ü to o o o


-o


o
o o


e


3 r^.


a


Ol Ol
o
to


rt
oi "*


Ol
OO > Ol O*´ * ^


C
0


«I
«i,


o
ho to * CL


3 GM 00*


o
CM" CM
U ^3 o \
O
>o


> o O o


*
o


Prirast
godišnj


3


u m


<


o o o


IN
o


Tf
V


»o


rt


W1
CM 00


Ol to 00


Ol OO IO


CM to to


t^
OO Ol


C
OO
z


T3


r~


o


O Ö »o


CM


N "3. oo *


"* "


»


rt


u


o


o o o


.iš
c


rt to o o o
<
h
z
tu
>
Z
3
Z
>cn

>
s° " ..—) 3«
o u
o, ;g>
ci
be
OJ
>to
t *
CO
— CO <
OO
o
^WJ
co
M t
0 0
" f
OO
o
CM
0O
«O
t ^
7—t
-f
*
0 0
o
o -H
*
r~
t o
o
oi
O l
T
<<
z
u
o
o
Ü
C rt n
9? S 6
^ > rt
rt
Eudmj n
Eupojda u
Bi[s[a{po{ioti
o
Ö
0 0
to
OO
t o
*""
o
*»^« 1
p
"* «) ^
u ´C L
rt CM . g
"O -5 O 3 O.
a. .8 9
o
t o
CM
t o
-f
O
PL,
rt
-*
to
E
3
_3
t/l
rt
U
^ D
o
0>
C
CM
Ö
CO
CN
O
uo
—"
t o
00
oO l
0 0
O l
t o
OO
Ö^M
r—´
_a
3
rt
Ö a
tri
faß
OJ
>to
o
CM
0O
r-^
0 0
BO
OJ
*
t ^
r~-
to
t o
00
—"
t o
T h
o
fj^
CM
« 5
rt
^rt
o
o
CO
t x
t e
00
CM
co
co
o
**i
0 0
O l

oo"
oo
OO
>(C
(M
>
O
JA
to
B
3
rt
to
rt
tM
o
C
CM
0 0
O
O l
CO
»o
CO
0 0
t o
0 0
o^
O l
O l
CO
ö
CO
" ´ "-* CL« > N
0 0 r ^
tu
s3
OJ
d
u
B
3
rt
cn
J3
o
CO
!>. cö
^
0 0
^
O l
o

M0
^ **
-*ö
O l
CO
o3
0-,
3
,-M
5
OJ
>> W
3
S-.
Q
V
c

^>
o
C
O-,
3
5
11
Q ™
S V
ft §
L ""
485
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 130     <-- 130 -->        PDF

486
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 131     <-- 131 -->        PDF

487
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 132     <-- 132 -->        PDF

488
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 133     <-- 133 -->        PDF

489
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 134     <-- 134 -->        PDF

u terenu konsignacije, obračunavalo konsignacione knjižice i dr.; dosta ne


pravilno vođena personalna politika sa osobljem taksacija, kod koje je šef


taksacije bio premalo konzultiran.


Obzirom na navedeno stanje potpuno je ispravan zahtjev, postavljen


na savjetovanju taksatora od 15.—19. II. 1955., za: 1. osamostalje


n i e službe uređivanje šuma i 2. njeno organiziranje na kombinaciji cen


tralizacije i decentralizacije t. j . osnivanje Zavoda za uređivanje šuma sa


stalnim ispostavama u Rijeci i Splitu te povremenim ispostavama po potrebi.


Prigodom reorganizacije šumarske službe u 1954. osnivanjem šumar


skih inspektorata nisu još postojali uslovi za potpuno osamostalenje službe


uređivanja, i ona je, radi učvršćenja inspektorata, ostala u sklopu inspek


torata ali samostalna. Ona ima samo zadatak da: 1. vrši izradu i reviziju


šumskogospodarskih osnova; 2. vodi očevidnost o stanju i korišćenju šum


skog fonda; 3. daje mišljenja i prijedloge za odstupanje od š. gospodar,


osnova, o komasaciji i odvodnjavanju šuma i šumskih zemljišta.


Ne shvaćajući organizacionu strukturu šumarskih inspektorata šefovi
nekih inspektorata prilično su ometali samostalan razvoj taksacija. Usprkos
tih smetnji ove ovako osamostaljene taksacije, koje su u stvari samostalne
ispostave Uprave za šumarstvo i lovstvo, dale su vidne rezultate. Dok su
taksacije bile nesamostalne u sklopu šumskih gospodarstava, dale su za
2 godine (1950., 1951.) dugoročnu osnovu sječa i obnove šuma a u roku
od 4 godine (1948., 1949., 1952., 1953.) dostavile su na odobrenje Drž.
sekretarijatu za poslove narodne privrede samo 7 novih š. g. osnova sa


35.168 ha uređene površine. Otkada su taksacije osamostaljene, ali još u
sklopu šumarskih inspektorata, dostavile su u roku od 2 godine (1954.,
1955.) na odobrenje 41 novu š. g. osnovu sa 170.895 ha uređene površine,
i, uz obilnu pomoć šumarija, dovršile polovicu posla na reviziji dugoročne
osnove sječa. To je rezultat, kojim taksacije opravdavaju svoje osamostalenje.
Taj uspjeh bio bi još bolji, da su te taksacije imale jače organizirani
centar. Danas je taj centar u Upravi za šumarstvo i lovstvo samo sa jednim
stručnjakom.


Iz prednjeg izlaganja nameće se samo jedan zaključak, da službi uređivanja
šuma, da može u što kraćem roku, svakoko do konca 1956, urediti
sve šume u NRH, treba dati potpuno samostalan položaj sa jednim centrom,
koji treba imati ulogu usklađivanja i upućivanja, i sa terenskim sekcijama,
koje će samostalno, uz pomoć šumarija, vršiti izradu i reviziju šum. gospodarskih
osnovav-Broj terenskih sekcija trebao bi ostati isti kao i danas i to
dotle, dok ne budu uređene sve šume u NRH. Ovakovom organizacijom su
osigurani: 1. planski rad, 2. jedinstveno izvođenje šum. gosp. osnova, 3. nabava
i korištenje suvremenog ali skupog instrumentarija, osobito fotogrametrijskog,
4. osposobljavanje stručnog osoblja, 5. na širokoj fronti vrlo
potreban neposredan dodir sa organima upravljanja šumama, 6. vršenje, uz
pomoć taksacija, uređivanja šuma po šumarijama.


Treba dobro razmisliti, da li će ta organizacija biti na budžetskom ili
samostalnom financiranju, jer jedna i druga alternativa imade dobrih i loših
strana.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 135     <-- 135 -->        PDF

LITERATURA:


1. A ni e Dr. Milan : Sociologija bilja i njena važnost za hrvatsko šumarstvo.
H. Š. 1. 10—12/1943.
2. Gjuki ć ing . Dušan : Primjena aerofotogrametrije kod uređivanja
šuma. Š. 1. 5—6/1955.
3. Klepa c Dr. Dušan : Tablice postotka prirasta. Š. 1. ´9—10/1954.
4. Pipa n D r. Rudolf : 0 uređivanju šuma u Sloveniji. Š. 1. 11—12/1954.
5. Smilaj ing. Ivan: Savjetovanje o službi uređivanja šuma u NR HrvatŠ.
1. 5—6/1954.
DRVNA INDUSTRIJA U NR HRVATSKOJ


Ing. Stjepan Frančišković — Zagreb


O
O
d svih južnoslavenskih zemalja Hrvatska u industrijskoj preradi drveta
bilježi najdužu tradiciju. Prve pilane niču već u XVII. stoljeću i to
najprije u čabru (1651), a zatim u Lokvama (1685). Oko polovine XVIII.
stoljeća postoji u Zapadnoj Hrvatskoj (Gorski Kotar) svega 7 pilana na
vodeni pogon s ukupno 41 KS i godišnjim kapacitetom 6.200 m3. U istom
područje oko polovine XIX. st. (1860) postoji oko 60 pogona s nekih 100
jarmača i godišnjim kapacitetom od 25.000 m3. U kontinentalnom dijelu
(Gornja Hrvatska i Slavonija) razvoj pilanarstva dobiva u polovini XIX.
stoljeća prvi jači polet. U razdoblju je od 1850—1890 podignuto u ovom
području 36 pogona s 1.653 KS i godišnjim kapacitetom od 433.000 m3. Pilane
u Zapadnoj Hrvatskoj osniva pretežno mali domaći poduzetnik, a one
u unutrašnjosti velika poduzeća u glavnom s inostranim kapitalom. Najjači
prodor tog kapitala u hrvatske krajeve pada pod kraj XIX. st. (1880—1890)
i traje u raznim oblicima sve do poeetkaDrugog svjetskog rata (1940).
Cjelokupna drvna prerada na teritoriju bivše Hrvatske i Slavonije
broji 1890. god. ukupno 3.780 pogona s 11.225 zaposlenih osoba. Godine
1900. broji 3.393 pogona sa 15.883 radnika, a god. 1910. svega 4.569 pogona
s 17.168 radnika. U najvećem su dijelu to mali pogoni zanatskog
karaktera, jer većih pogona s preko 20 radnika ima 1900. u svemu 120,
a 1910. ukupno 109. Najbrojnije su pilane, koje 1900. god. broje svega 93
pogona, ali već 1910. godine dosižu 162 pogona (tabela I). Kulminaciju
postizavaju neposredno pred Drugi svjetski rat s 547 pogona, koji predstavljaju
23.898 KS i godišnji potencijal prerade u oblovini 2,215.700 m3.


Današnja struktura


Razaranja su u Drugom svjetskom ratu (1941—1945), uz ostale nedaće,
uništila 31%, a oštetila daljnjih 36% pogona. Nakon rata je obnovljena
većina pilana izuzev malih porušenih postrojenja u bazenu četinjača
(Gorski Kotar i Lika). Restaurirani su kapaciteti u prvi čas nakon rata
zadovoljavali najhitnije potrebe. Međutim kasnije, zbog proširenja proizvodnje,
naročito iza 1947. godine, postojeći kapaciteti više ne zadovoljavaju.
To je dovelo do izgradnje nekoliko većih pilanskih objekata: Alan-
Vodice (Kod Senja), Breze (kod Novog Vinodolskog), Lučice (kod Delnica),
Okučani, Pećine (kod Rijeke), Stinica i Sisak (predgrađe). Povrh