DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 113     <-- 113 -->        PDF

UREĐIVANJE ŠUMA U NR HRVATSKOJ
Ing. Ivan Smilaj — Zagreb


I. USLOVI RADA I REZULTATI
S
S
lužba uređivanja šuma našla se po svršetku Drugog svjetskog rata
pred velikim zadatkom. Narodna revolucija uvodi socijalistički društveni
i ekonomski poredak, koji i ü šumskom gospodarstvu znači pravi.preokret.
Taj se preokret naročito osjetio u NR Hrvatskoj, u kojoj je bilo šuma
raznih vrsta vlasništva. Raznim zakonima iz prvih godina revolucije proglašene
su općenarodnom, društvenom, imovinom sve šume države, imovnih
općina, zemljišnih zajednica, velikih privatnih posjednika, crkava, banaka,
poduzeća, gradova, općina te dio šuma iznad maksimuma malih privatnih
posjednika. Ostao je zadružni posjed, koji je u NR vrlo neznatan,
te mali privatni šumski posjed do najviše 10—15 ha, koji je u NRH zastupan
sa 21 % svega šumskog posjeda.


Ova promjena u vlasničkoj strukturi šuma poništila je sve postojeće
gospodarske osnove, koje su bile sastavljene na osnovi zaštite interesa
pojedinih vlasnika. U šumsfcouređajnom pogledu nastala je tabula rasa.
Poslu uređivanja šuma trebalo je pristupiti iznova, i to na osnovi zaštite
interesa društvene zajednice, a u okviru prihodnih mogućnosti šuma.


U prvoj organizaciji šumarske službe postojale su u terenu šumarije,
a kod okružnih narodnih odbora odjeli za šumarstvo. U tim odjelima nije
bilo radnih jedinica za uređivanje šuma, već za planiranje i šumsko gospodarenje.
Radi vrlo malog broja stručnjaka, iskusnih u poslovima uređivanja
šuma, osnovana je u 1945. god. u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva
radna jedinica za uređivanje šuma sa 1—3 šum. inženjera. Ali i to je
bila više jedinica za planiranje sječa nego sa izradu šumskogospodarskih
osnova. Od važnijih uređajnih radova ta je taksacija izvršila podjelu NRH
na 11 šumskoprivrednih oblasti i 44 šumskoprivredna područja, koja je
podjela, uz male izmjene i danas na snazi. Ta podjela vidljiva je iz tabele 3.


Tek u 1947. god., kada su prestali djelovati okružni narodni odbori,
uređena je u istom Ministarstvu taksacija u pravom smislu, sa kojih 10—15
šumar, inženjera, vještih radovima uređivanja.


Ta je taksacija, uz priličnu suradnju terenskog stručnog osoblja, izvršila
u 1947. i 1948. god. inventarizaciju šuma u NR Hrvatskoj, propisanu
petogodišnjim planom 1947—1951. Ovim je planom bilo predviđeno jako
sudjelovanje šumske privrede i drvne industrije u industrijalizaciji i elektrifikaciji
zemlje. Stoga je bilo potrebno imati što prije približan pregled:


a) svih šuma društvene imovine kao i malog privatnog posjeda;


b) šumskog fonda po površini, drvnoj masi i prirastu;


c) sječivih masa za prvih 20 godina.


Ta inventarizacija obuhvaća 2,410.599 ha šuma i šumskog zemljišta,
a razrađena je po šumskoprivrednim oblastima i za šume općenarodne imovine
(savezne, republičke,lokalne) i privatne.
Rezultat te inventarizacije nije još nigdje objavljen, pa se u tabeli 1.
priopćuju najvažniji podaci u šumaru za republiku.
Kao sastavni dio inventarizacije izrađene su iz vojnih karata i pregledne
karte svih šumskoprivrednih područja u mjerilu 1 : 50.000 osim za