DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 18     <-- 18 -->        PDF

6. Zaključak
Bilanca 10-godišnjeg rada na unapređenju sjemenske politike i službe,
a potom i proizvodnje sadnica, pozitivna je, naročito u svom teoretskom
dijelu. Kao prvi naredni zadaci, koje treba riješavati i dovršiti u narednom
deceniju, bili bi:


1. izdvajanje sjemenskih sastojina i stabala
2. utvrditi početnu fiziološku zrelost svih vrsta šumskog drveća, koje
kod nas dolaze — u raznim klimatskim zonama i nadmorskim visinama
3. utvrditi periodicitet fruktifikacije za sve važnije vrsti šumskog
drveća
4. u vezi s izdvajanjem sastojina ustanoviti i opisati rase, forme
i varijetete osnovnih vrsta šumskog drveća
5. odrediti areale osnovnih vrsta šumskog drveća kod nas i pronaći
optimume uspijevanja za njihove rase.
Uporedo s time trebalo bi nastaviti sa pojedinim specijalnim istraživanjima,
kao na pr. o utjecaju pojedinih faktora na fruktifikaciju stabala,


o faktorima koji utječu na ldijavost sjemena i t. d. Ovdje se napominje, da
je ing. R. Sarnaivk a vršio u Institutu za šumarska istraživanja ispitivanja
o utjecaju smolarenja na klijavost sjemena crnog, običnog i alepskog
bora, pri čemu je opet lučio smolarenje na živo i mrtvo. Prethodni
rezultati ovih istraživanja izneseni su u navedenoj radnji o intenzitetu klijanja
(1954), dok se glavni dio predmeta sprema za štampu.
Nadalje bi neophodno nužno bilo, da se napiše i štampa novo suvremeno
stručno djelo o šumskim rasadnicima, koje bi kao udžbenik i priručnik
sadržavalo najnovije tekovine sa područja proizvodnje šumskih
sadnica.


PROBLEM RAZVITKA I NJEGE MLADIH SASTOJINA BUKVE
I HRASTA KITNJAKA U NR HRVATSKOJ


Ing. Petar Dragišić


S
S
ječom starih bukovih i hrastovih sastojina prije i poslije 1945. god. pa
sve do danas između Save i Drave, Kupe i Une znatno su se povećale
površine mladih sastojina od 1—30 godina starosti. To su većim dijelom
mješovite a manjim dijelom čiste sastojine: bukve, hrasta, graba, brijesta,
jasena i kestena. Prema prikupljenim podacima površine mladih sastojina
starosti od 1—30 godina na ovom području iznose oko . . . 217.000 ha,
a daljnjim provađanjem dovršnih sječa, koje su u toku, ubrzo će dosti
iznos od ,,.... . 230.000 ha.


Prema uzrastu sastojina i vrsti uzgojnih radova: njezi mladika i čišćenju
od ukupne površine od 230.000 ha mladih šuma otpada:


na njegu pomlatka i mladika 105.000 ha,


na čišćenje 125.000 ha.


Stvarnu granicu između njege mladika i čišćenja t. j . gdje i kada poči


nje odnosno prestaje njega mladika, a gdje počinje čišćenje, nije moguće
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 17     <-- 17 -->        PDF

laži do zaključka, da na lošijem tlu, pri povoljnim uslovima svijetla i topline,
nastupa fiziološka zrelost drveća ranije nego na dobrom tlu. Sa C/N teorijom
u skladu je i ranije postavljena tvrdnja, da fruktifikacija počinje nakon
kulminacije visinskog prirasta. Isto tako bila bi u skladu sa C/N teorijom
i pojava, da biljka, koje je život ugrožen, donosi ranije plod, ako djelovanje
štetnih organizama sprečava uzimanje dušika, čime se stvara u
biljci povoljan omjer C/N za donošenje ploda.


Godina 1954. Ovo godište donosi opširnu raspravu ing. R. Sar n
a v k e: Intenzitet klijavosti kao efektivna vrijednost proklijalih sjemena.
Autor razmatra pitanje energije klijanja sjemena i dokazuje, da »energija
klijanja« nije nikakova komparabilna veličina i da nije matematski ispravno
postavljena. Ona ne vodi računa o vrijednosti dobivenih rezultata, jer se iz
nje ne vidi struktura klijanja za vrijeme samog procesa klijanja. Zbog toga
je potrebno računati sa »srednjim vremenom mirovanja« ili još bolje sa
»srednjim vremenom trajanja klijanja«. Ali na ovaj način dobijemo opet
nepotpune rezultate, koji ne sadrže u sebi broj zrna, koja su klijala. Da se
uklone ovi nedostaci, odnosno da se spoje pozitivne strane »energije klijanja
«, i »srednjeg vremena klijanja«, autor je pronašao novi način određivanja
efektivne vrijednost proklijalih sjemena,, koji s jedne strane računa
sa brojem proklijalih zrna, a s druge strane ovisi i o samoj strukturi klijanja
po danima. Ovako utvrđenu efektivnu vrijednost klijanja sjemena
nazvao je »intenzitetom klijavosti«. Daljim izlaganjem dolazi se do zaključka,
da niti uobičajena »klijavost sjemena« t. j . postotak klijavosti,
nije matematski ispravno izražen samo brojem proklijalih zrna u stanovitom
vremenu, već treba uzeti u račun u faktor, koji izrazuje strukturu
toka klijanja, kako bi se dobila klijavost kao kvalitetni faktor za ocjenu
sjemena. To se može postići samo računanjem intenziteta klijavosti. Zatim
autor čitav postupak razlaže statičkim računom iz mehanike i na taj način
dokazuje ispravnost svog računa izvedenog induktivnim putem.


I »šumarske novine« donijele su u 4 godine svog izlaženja razmjerno
dosta priloga iz oblasti sjemenarstva pisanih popularno za šumsko-tehničko
pomoćno osoblje. Tako je u nekoliko brojeva godišta 1954. i 1955. izašao
veliki članak ing. Brixy a »Općenito o sjemenu« sa nastavkom »Praktične
upute u sjemenarstvu«, u kojem je na jasan način opisano i protumačeno
sve, što treba znati o sjemenu, počam od cvatnje biljke pa do sabiranja
sjemena. Osim ovog »sjemenarskog kursa« izašlo je više manjih
članaka specijalne prirode, koje ćemo samo ukratko navesti:


Godina 1952. 1. 0 brzom ustanovljivanju klijavosti (metoda natriumselenit),
2. Ing. Be l tram : 0 kalcifikaciji rasadnika, 3. Ing. š teti ć
daje smjernice za odabiranje sjemenskih sastojina, 4. Ing. B. Tomiči ć
piše o sabiranju sjemena borovca.


Godina 1953. 1. Ing. Ruper t predlaže organizaciju tržišta šumskog
sjemena i sadnica putem izdavanja biltena. Nažalost ovaj prijedlog nije
ostvaren, premda je bio pozdravljen s više strana. 2. Ing. Piškori ć
opisuje novi način stratifikacije sjemena.


Godina 1954. 1. Ing. š af a r piše o proizvodnji sadnica i sadnji oraha,


2.
Ing. š tetić : Valjano sjeme — garancija bolje proizvodnje.
Godina 1955. Ing. š tetić : Mjere za kvalitetnu proizvodnju sadnica.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 16     <-- 16 -->        PDF

točni (barem za naše četinjače posve se slažu s rezultatima ispitivanja ing.


Panova u Bosni), pa je čudno, da su se umjesto njih do danas održali u


našim priručnicima njemački podaci, koji uopće ne odgovaraju našim kli


matskim prilikama.


Godina 1952. Dok su godišta 1949—1951 šumarskog lista ispunjena


uglavnom načelnim i teoretskim prilozima iz sjemenarstva, dotle se u 1952.


godine već opažaju plodovi sitnog, istraživačkog i praktičnog rada. Ing .


S. Brix y (str. 109) objavljuje rezultate mjerenja sjemenki pitomog
kestena, koje je izvršeno u Institutu za šumarska istraživanja, a iz kojih
se vidi, kakvom brzinom gubi sjeme pitomog kestena na težini, ako stoji
u suhoj prostoriji. Zaključak glasi: pitomi kesten treba odmah saditi po
dozrijevanju i to najbolje sa ježicama. Ing . Tomaševsk i (str. 164)
iznosi rezultate svog pokusa jesenske sjetve sjemena alepskog bora te
pledira za nastavak tih pokusa na široj bazi. Predviđa izvjesne prednosti
jesenske sjetve alepskog, crnog bora i čempresa u našim primorskim krajevima.
Ing . Brix y (str. 245) donosi praktične upute za sakupljanje
i spremanje hrastovog žira, a na str. 465. objavljuje nacrt i opis modificirane
klupice za radove u rasadnicima, Ova je klupica izrađena u Institutu
po zamisli ing. Brixya i njome se postizava ušteda na vremenu do 12%,
a osim toga dobiva se na kvaliteti radova kod plijevljenja i prašenja gredica,
dok se i radnici upotrebom klupice manje zamaraju.
Godina 1953. Ing . Tomaševsk i (str. 50) uspoređuje rezultate
trušenja smrčevih češera na samcu i u primitivnoj trušnici te dolazi do zaključka,
da je trušenje na suncu bolje i ekonomičnije nego u primitivnoj
trušnici. Jedino je energija klijanja sjemena, dobivenog trušenjem na
suncu, bila nešto manja od energije klijanja sjemena dobivenog u trušnici.
Ing. 0. Piškorić (str. 169) iznosi rezultate pokusa, kojima je ustanovljeno,
da je kod krupnijeg sjemena hrasta plutnjaka i oštrike veći postotak
klijavosti i veća energija klijanja nego kod sitnijeg sjemena, Isto
tako je visinski prirast biljaka iz krupnog sjemena jači. Ing . Jovanče vi
ć (str. 223) donosi podatke o kvalitativnim svojstvima sjemena i plodova
za velik dio mediteranskih vrsta drveća. Podaci su rezultat ispitivanja
Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije znanosti


— Arboretum Trsteno. Ing . Glava č (str. 323) piše članak: Neki problemi
fruktifikacije i G/N teorija. Nadovezujući na ranije članke ing. P an
o v a i š p i r a n c a, koji su postavili neka otvorena pitanja fruktifikacije
šumskog drveća, ing. Glavač se naročito zadržava na pitanju utjecaja
boniteta tla na početak fruktifikacije, zatim na pitanju odnosa između visinskog
prirasta i rađanja sjemenom, te na pitanju utjecaja raznih povreda
i smetnji na fruktifikaciju šumskog drveća. Ističe složenost ovih pitanja,
jer u prirodi djeluje istodobno više faktora, koji čine mnoge kombinacije,
a svaka se kombinacija drukčije ispoljava na pojedinom individuu — stablu.
Tako zvana C/N teorija nastoji protumačiti izmjenu plodonosnih i neplodnih
godina različitim omjerom ugljikohidrata (C) i dušika (N) u biljnom
tkivu. Velike količine jednog ili drugog ne pogoduju fruktifikaciji, već samo
jedan povoljan omjer t. j . više (ali ne premnogo) ugljikohidrata, a umjereno
dušika. To je dokazano kod zeljastih biljaka i kod nekih voćaka. Međutim
još se do danas ne zna koji je omjer C i N potreban, za pojedine vrsti
šumskog drveća (jer nije za sve jednak), i nije još utvrđeno u kojem
obliku (stanju) utječu dušik i ugljikohidrati na fruktifikaciju. Autor do
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 15     <-- 15 -->        PDF

(str. 384) donosi opis vlastitog kapilarnog klijala, izrađenog u tri varijante.
Naročito je značajna treća varijanta, jer se u tom klijalu može prosuditi
klijavost sjemena u zemlji. Ing . I. Soljani k (str. 341) objavljuje
članak s podacima o broju sjemenaka pojedinih vrsta u 1 kg i daje formulu
za izračunavanje količine potrebnog sjemena po jedinici površine u rasadniku
i na terenu. Isti autor u drugom članku (str. 313) zagovara prethodnu
obradu šumskog zemljišta kod pošumljavanja i dokazuje njezine prednosti:
zemljište dobro pro mrzne, prozrači se, postane rastresito, zadržava vlagu,
te svim time postane povoljno za rad mikroorganizama, bakterija i gljiva,
što znači: stvaraju se uslovi za aktiviranje glavnih fizičkih svojstava šumskog
zemljišta. Ing. Soljanik nije prijatelj stratifikacije sjemena radi poteškoća
u provođenju i problematičnog uspjeha, već preporuča sjetvu svježeg
sjemena odmah po dozrijevanju. Takva sjetva zamjenjuje stratifikaciju.
Ing. špiranec (str. 321) u članku »0 količini proizvedenih
biljaka iz sjemena« ukazuje na razliku u količini biljaka dobivenih iz sjemena
u klijalu kao i istoga sjemena posađenog u zemlji. Ističe potrebu ispitivanja
vanjskih faktora, koji utječu na smanjenje postotka klijavosti u
zemlji, prema onom u klijalima i smatra, da bi šumarski instituti trebali
vršiti u tom pravcu ispitivanja, kako bi operativa dobila praktične a ne
laboratorijske podatke o postotku klijavosti pojedinog sjemena.


Godina 1951. Prof. dr. Anić (str. 51) piše članak: Nekoliko misli
u prilog unapređenju naše šumske produkcije. Najprije ističe, da je sjemenarstvo
i rasadničarstvo jedno od osnovnih mjerila u stepenu razvitka
šumarstva neke zemlje, i da sjemenarska i rasađničarska služba kod nas
nije na potrebnoj visini. Ispitivanje valjanosti sjemena spada u djelokrug
instituta, koje treba za tu svrhu što prije osposobiti. Autor nadalje pledira
za osnivanje sjemenarskih poduzeća, koja bi se bavila uređenjem trušnica
i skladišta, organizacijom skupljanja, čišćenjem, trušenjem, spremanjem
i otpremom sjemena i plodova, kao i uzgojem i otpremom sadnica. Dalje
se u članku govori o potrebi izlučivanja sjemenskih baza i o principima,
kojima se kod toga posla treba rukovoditi. Upozoruje na važnost dobrog
i ispravnog postupka kod sakupljanja sjemena i daljeg rukovanja s njim,
te konačno daje načelne upute za proizvodnju i uzgoj dobrih šumskih sadnica.
Ing . J. Bati ć (str. 378) objavljuje rezultate svog pokusa sjetvom
običnog (poljskog?) jasena, koji potvrđuje mišljenje ing. Soljanika, da je
jesenska sjetva ovog sjemena bez stratifikacije bolja nego proljetna nakon
stratifikacije, jer je u prvom slučaju dobio bolje i jače razvijene biljke.
Ing. M. špiranec (str. 213) u članku »Još o početnoj fiziološkoj zrelosti
šumskog drveća« nastavlja razmatranje ing. Panova u njegovim člancima
iz 1949. i 1950. godine uglavnom teoretski o faktorima, koji utječu na
raniju ili kasniju fruktifikaciju šumskog drveća. Predlaže način za prikupljanje
podataka sa terena, po kojem bi u roku od 5 godina imali definitivne
podatke o početku fruktifikacije (po klimatskim pojasima i nadmorskim
visinama). Upozoruje, da bi se iz tih podataka mogla načiniti analiza, koja
bi možda mogla objasniti nepoznate faktore, koji utječu na fruktifikaciju.


(Od članka je već prošlo gotovo 5 godina, ali se nažalost nije počelo raditi
na prikupljanju podataka, pa je i opet izgubljeno dragocjeno vrijeme). U
članku se navodi zanimljiva činjenica, da je poznati šumar i stručni pisac
Josip Ettinge r još 1893. godine objavio u šumarskom listu podatke


o godinama prvog uroda šumskog drveća. Ti podaci izgleda da su prilično
371
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 14     <-- 14 -->        PDF

tome da li su ta dostignuća prihvatljiva za naše prilike. U posljednjih
10 godina krenulo je u tom pravcu na bolje. Listajući samo šumarsk i
lis t od 1945. naovamo, vidimo gotovo u svakom godištu po koji prilog
iz područja sjemenarstva.


Godina 1945. Te je godine izašao samo jedan broj šumarskog lista,
u kojem ima historijat i opis šumskog vrta Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Zagrebu s pregledom biljaka, koje se u njemu uzgajaju, i o
količinama proizvedenih sadnica.


Godina 1946. donosi kratak prikaz koristi od bukovog sjemena kao
stočne hrane i industrijske sirovine za dobivanje jestivog i rasvjetnog ulja.
Godina 1947. Ing . Soljani k (str. 86) opisuje novi model klijala
za šumsko sjeme.


Godina 1948. Ing. Stankević (str. 180) piše o određivanju količine
sjemena za sjetvu u rasadnicima te donosi formule za izračunavanje
faktičnog postotka klijavosti na terenu na temelju poznatog postotka klijavosti
utvrđenog laboratorijskim putem.


Godina 1949. Ova godina donosi važnu raspravu ing . A. Pan o v a
(str. 334,407): Načelna razmatranja Oi fruktifikaciji šumskog drveća, u
kojoj se ukazuje na poraznu činjenicu, da mi nemamo vlastitih podataka


o početku fruktifikacije pojedinih vrsti šumskog drveća, o periodici tetu
punog uroda, o intenzitetu i frekvenciji u intervalima između godina punog
uroda. Služimo se stranim podacima, koji ne odgovaraju našim prilikama,
stoga autor traži, da se započne s ispitivanjem početka i periodiciteta fruktifikacije
šumskog drveća.
Godina 1950. naročito je bogata prilozima iz sjemenarstva. Ing . P a-
no v (str. 346) objavljuje drugi dio svoje rasprave pod naslovom: 0 fruktifikaciji
naših četinjara, u kojem donosi podatke svojih opažanja o početku
fruktifikacije za smrču, jelu, obični i crni bor. Ovim podacima dokazuje
opravdanost postavki u svom članku iz 1949. godine. Ing . Beltra m
(str. 151) donosi kratak opis nove ručne sijačice za sve vrsti šumskog sjemena
osim onog najkrupnijeg (kestena, hrasta, oraha). Sijačica služi za
izravnu sjetvu na nekamenitom i malo zakorovljenom terenu. Olakšanjem
posla radniku znači ona racionalizaciju u oblasti pošumljavanja. Ing . š a-
f a r (str. 339) tumači rezultate Mičurinovih pokusa iz kojih izlazi, da se
stabla posve razviju i stabiliziraju nasljedne osobine tokom 5—10 godina
nakon početka fruktifikacije. Zbog toga bi sjeme za uzgoj mladih biljaka
trebalo sakupljati tek nakon toga roka od 5—10 godina, a ne prije, jer se
tada nisu još ustalila nasljedna svojstva, pa ne znamo, kakvo ćemo potomstvo
dobiti iz tog sjemena. Ing. Boris Zlatarić (str. 427) objavljuje
veliki članak: Neka osnovna pitanja sjemenarske politike u šumarstvu.
U njemu najprije rašeišćuje pojmove »vrsta«, »rasa« i »provenijencija
«, zatim daje prikaz razvoja radova na selekciji sjemena u inozemnom
šumarstvu, naročit» Švedske, USA, Engleske i SSSR-a, gdje se u tom pitanju
najdalje došlo. Konačno postavlja zadatke naše sjemenarske politike u
ovih pet točaka: 1. odrediti areale osnovnih vrsta šumskog drveća kod nas,


2. unutar osnovnih vrsta opisati rase, forme i varijetete i odrediti im uzgojna
i tehnološka svojstva´, 3. naći optimume uspijevanja tih forma,
4. izlučiti sjemenske sastojine obzirom na dobre rase i odrediti režim u tim
sastojinama, 5. odrediti područja, koja će se iz pojedinih sjemenskih sastojina
snabdjevati sjemenom odnosno sadnicama. Ing . Iv o Podhorsk i


ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 13     <-- 13 -->        PDF

4. Organizacija sjemenarske službe
Organizacione promjene u šumarstvu, koje su u proteklih 10 godina
bile česte, radi traženja pogodne forme organizacije u uvjetima dinamike
našeg općeg društvenog uređenja — odrazile su se i na sjemenarskoj službi.
Od administrativno-distribucionog sistema, usredotočenog u Ministarstvu
šumarstva prvih godina nakon oslobođenja, prešlo se 1948. na sistem
sjemenarskih poduzeća (Zagreb, Rijeka, Split), koja su uz komercijalnu
stranu poslovanja, sakupljanja u svojoj režiji i putem nakupa, te snabdijevanja
šumarija i kotarskih šumskih poduzeća — počela razvijati i unapređenje
sjemenarske službe vršenjem ispitivanja kvaliteta sjemena i selekcioniranjem.
U toku daljnje reorganizacije šumarstva likvidirana su sjemenarska
poduzeća, a Ministarstvo šumarstva, i poslije njega Glavna uprava
za šumarstvo, nisu više distributivni organ, već samo posrednik za promet
sjemenom i sadnicama između šumskih gospodarstava. Ukidanjem Glavne
uprave za šumarstvo i ta je posrednička uloga otpala, te su šumska gospodarstva
izravno vršila međusobnu razmjenu, odnosno kupoprodaju sjemenskog
i sadnog materijala. Daljnjom decentralizacijom i ukidanjem šumskih
gospodarstava, šumarije su i u tom pitanju postale samostalne, te danas
svaka šumarija, ukoliko ne može podmiriti potrebu sjemena iz vlastitih
šuma ili sadnica iz vlastitih rasadnika, nabavlja potrebne količine od susjednih
ili udaljenih šumarija putem izravnog kontakta. Informacije o postojećim
viškovima dobivaju šumarije na svoj upit i od Zavoda za statistiku
i evidenciju.


Kao što je spomenuto;, akcija je za izdvajanje sjemenskih sastojina
i stabala još uvijek u svom početku i trebalo bi je svakako pospješiti bez
obzira na očekivanu Uredbu o organizaciji šumsko-sjemenske službe. Još
se uvijek upotrebljava za sjetvu sjeme iz svih sastojina i sa svih stabala,
koja su urodila. Ne vodi se računa o potrebi dobivanja zdravih i otpornih
sadnica putem selekcije najboljih sjemenjaka radi prenošenja pozitivnih
nasljednih osobina, Znamo svi, da je holandska bolest desetkovala (i više
nego desetkovala) naše brestove sastojine. Pa ipak se nađu na pojedinim
mjestima čitave grupe brestovih stabala, koje su ostale pošteđene od te
bolesti, iako su se drugi individui u blizini već davno osušili. Potrebno bi
bilo skupljati sjeme sa. takovih otpornih stabala i uzgojiti od njih biljke —
možda ćemo dobiti generaciju otpornih domaćih brijestova. Isto je tako
važno, da osiguramo potomstvo naših slavonskih hrastova, koji su postali
poznati po čitavom svijetu vanrednom kvalitetom svog drveta, Potrebno
je nadalje proširiti odliku Quercus pedunculata tardissima (pozni hrast
lužnjak ili jelenščak), koji kasnije počinje vegetaciju, pa manje strada od
mraza, ima bolju i ljepšu deblovinu i manje je, izgleda, sklon stvaranju
živica.


5. Razvoj literature o sjemenarstvu i proizvodnji sadnica
Kako je već prije istaknuto, ranije se malo vodilo računa o selekciji
sjemena pa i o sjemenarstvu i sjemenskoj politici uopće. Važno je bilo sačekati
urod i sakupiti sjeme te ga upotrebiti bilo za potrebe pošumljavanja,
bilo za druge svrhe (na pr. hrastov žir za tov svinja). 0 problemima sjemenarstva
nije se ni pisalo, već su se neka dostignuća inozemnog šumarstva
u tom pravcu jednostavno prenijela, bez prethodnog provjeravanja o
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 12     <-- 12 -->        PDF

kada smo imali 297 rasadnika sa 213 ha ukupne, odnosno 176 ha obrađene
površine. Ovi su rasadnici proizveli 25 milijuna listača i 50 milijuna četinjača,
ukupno 75 milijuna biljaka (po 1 ha ukupne površine okruglo 350.000
biljaka, a po 1 ha obrađene površine 425.000 biljaka). Prosječn o j e
u ovih deset godina poslijeratne obnove proizvađano
u šumskim rasadnicima NR Hrvatske 60,000.000
biljak a godišnje . Odnos četinjača i listača varirao je u pojedinim
godinama, ali prosječno uzevši on se kreće u omjeru 1:1 .


Podaci o sakupljanju sjemena nisu posve potpuni, jer nam za neke
godine manjkaju (naročito za godine 1945—1948). Godine 1949. skupljeno
je oko 1,850.000 kg sjemena, a od toga 12.000 kg četinjača. Kulminaciju
postizava godina 1952. (urod žira i bukvice!) sa preko 5 milijuna kg, od
toga cea 30.000 kg četinjača. Kako je efekat sakupljanja ovisan o godinama
uroda vidi se odmah po slijedećoj godini 1953., kad je sakupljeno
svega samo oko 400.000 kg, od toga 25.000 kg četinjača.


3. Izdvajanje sjemenskih sastojina
Navedene brojke govore nam samo o našim naporima za polučenjem
količinskog efekta u sakupljanju sjemena i proizvodnji sadnica. Kakav je
konačni efekat — to se iz tih podataka ne vidi. Znamo, da smo imali dosta
lijepih rezultata, ali znamo i za mnoge griješke, koje su se neminovno
pojavile u tom poslu. Svako naglo povećanje kapaciteta donosi sa sobom
loše posljedice, koje umanjuju kvalitetu rada i time smanjuju i konačni
efekat. U želji za ostvarivanjem i premašivanjem planova napregli smo
sve sile, da postignemo maksimum moguće produkcije. Pri tom se nije
mnogo pazilo na kvalitetu materijala za produkciju t. j . na kvalitetu sjemena.
Ne misli se ovdje na kvalitetu u smislu zdravo-bolesno ili punojalovo>
jer smo selekciju u tom smislu ipak vršili, već se misli na kvalitetu
u pogledu nasljednih osobina, koje su vezane uz rase i provenijencije. No
ipak se i na to počelo misliti, te već godine 1949. izlazi nacrt »Uputstva za
izdvajanje sastojina i stabala za proizvodnju kvalitetnog šumskog sjemena«.
Ova su uputstva zajednički izradili Instituti za šumarska istraživanja u
Zagrebu i Beogradu. Nažalost iz raznih uzroka, od kojih je jedan i pomanjkanje
kadrova, rad na izdvajanju sjemenskih sastojina i stabala u našoj
je republici još uvijek tek u početku i dosta sporo napreduje. Poteškoća je
i u tome, što i pored Zakona o prometu sjemenske robe (koji je izašao
1954.), još nije izašla savezna Uredba o organizaciji šumsko^sjemenske
službe, koja se sprema od 1949. godine, pa tako spomenuta Uputstva nemaju
formalne zakonske podloge.


Prema podacima Instituta za šumarska i lovna istraživanja u Zagrebu,
do sada je izvršen pregled i sastavljen prijedlog za izdvajanje sastojina
podesnih za proizvodnju kvalitetnog šumskog sjemena na području šumarija
Rijeka, Opatija, Poreč, Klana, Labin, Rovinj i Rab. Ovim prijedlozima
obuhvaćeno je oko 120 ha sastojina te posebno oko 1500 pojedinačnih stabala
ili grupa stabala. Predloženo je za izdvajanje oko desetak autohtonih
vrsti listača i četinjača te dvanaest vrsti egzota, Svakako je poželjno i potrebno,
da se taj rad što intenzivnije nastavi i što prije dovrši, kako bismo
u buduće znali, odakle ćemo uzimati sjeme za potrebe rasadnika i pošumljavanja.


368
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 11     <-- 11 -->        PDF

SJEMENARSTVO


Ing. M. Špiranec


1. Proizvodnja šumskih sadnica prije rata
U
U
tjecaju sjemena na buduću sastojinu nije se nekada poklanjalo dovoljno
pažnje. Kod sabiranja sjemena za sjetvu u rasadnik ili izravno
na teren, pazilo se uglavnom da sjeme bude zdravo t. j . sposobno za klijanje.
Ali, kakova će biti klica i buduća biljka odnosno stablo iz tog zdravog
sjemena, o tome se nije vodilo računa,


Razvitkom genetike došlo se do spoznaje, da između »zdravog« i »zdravog
« sjemena iste vrsti drveća ima velikih razlika, koje se očituju na potomstvu.
Stoga je i sjemenarstvu, kao grani uzgoja šuma, počela rasti
važnost, i ono je dobilo na svom značenju.


Naročito je pitanje sjemenarstva važno za zemlje, koje zbog naslijeđa
bliže i dalje prošlosti imaju velike površine za pošumljavanje umjetnim
putem. Među te zemlje spada i naša republika s velikim površinama krša
i starih sječina. Nama je još dugi niz godina potreban velik broj sadnica.
Nije svejedno, hoće li te sadnice biti potomci lijepih i vrijednih stabala ili
možda zakržljalih ili deformiranih roditelja. Isto tako sve se više sjemena
upotrebljava za direktnu sjetvu, pa je i tu važno, da velike količine sjemena,
koje se godišnje u tu svrhu utroše, ne proizvedu slabe biljke, neotporne
protiv prirodnih nepogoda.


Radi orijentacije navodimo;, da je prije II. svjetskog rata, godine 1938.,
na području bivše banovine Hrvatske bilo 209 šumskih rasadnika s ukupnom
površinom od 469 ha.* Koliko su ti rasadnici proizveli sadnica ne
možemo nažalost vidjeti iz ovih podataka, jedino se vidi, da je koncem
godine bila u njima zaliha četinjača okruglo 17 milijuna komada i listača
15 milijuna, ukupno 32 milijuna sadnica, dok je tokom godine izdano oko
15 milijuna biljaka. Računajući da su izdane u glavnom sadnice proizvedene
prošle i ranijih godina, a da je u zalihi ostalo i nadalje nešto dvoi
višegodišnjih sadnica, može se aproksimativno izračunati, da je te godine
(1938.) proizvedeno oko 25 do 30 milijuna sadnica. Obzirom na površinu
(469 ha) to je vrlo mali broj, jer na 1 ha ukupne površine rasadnika (nemamo
podatke za obrađenu površinu) dolazi tek oko 60.000 biljaka.


2. Proizvodnja u razdoblju 1945—1955.
U vremenu poslijeratne obnove povećali smo naglo proizvodnju biljaka
u rasadnicima, koji su nam se doduše smanjili brojčano i površinom, ali
su intenzivnije obrađeni. Naročito je jaka proizvodnja u toku izvršenja
Petogodišnjeg plana. Tako već 1947. godine (prema podacima iz bivšeg
Ministarstva šumarstva NRH) imamo u 148 rasadnika na području NR
Hrvatske (ukupna površina rasadnika 184 ha, od toga obrađeno 139 ha)
proizvedeno 18 milijuna sadnica četinjača i 32 milijuna listača, ukupno
50 milijuna biljaka (ili okruglo 272.000 po 1 ha ukupne, odnosno 363.000
po 1 ha obrađene površine). Kulminaciju dosiže produkcija u 1949. godini,


* Podaci prema: Statistika šuma i šumske privrede za 1938. Beograd 1939.