DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 67     <-- 67 -->        PDF

rema lovačkoj kući Unsinner. Vozeći se


raj dubokih i stjenovitih provalija, put
je prilično strm. Tu je kuću načinio lovni
personal ovog lovišta, što dokazuje da su
to vrlo spretni ljudi´ i s puno smisla za
estetiku povezanu sa praktičnošću. Kuća
je bila gotova za 14 dana. Kuća je
7,50 X4m , sadrži jednu sobu za dnevni
boravak 4,5 m X 4 m i spavaću sobu veličine
4 m X 3 m.


U sobi za dnevni boravak ima: stol,
klupe i stolice, štednjak, ormariće za hranu
i kuhinjsko suđe, police, zidne vješalice
i dva jednospratna kreveta. U spavaćoj
sobi ima dva jednostavna kreveta, umivaonik,
1 ormarić, peć i manji stolić sa
stolcima, sve izrađeno u posebnom stilu,
jednostavno, lijepo i savršeno čisto. Kuća
je izgrađena od četinjavih dasaka, s drvenim
podom, pokrivena sindrom.


Nakon upisa u knjigu posjetnika i fotografiranja
pred kućom krenusmo autom
natrag prema selu Stanzachu, a odatle
kod sela Reutte izbili na autostradu, a
tada preko Fern-Passa, Insbrucka, niz rijeku
Inn, preko St. Johanna, gdje smo izbili
na autostradu za Beč. Kod naselja
Lend smo skrenuli sporednom cestom u
pravcu Badgasteina, a onda Tauern-ekspressom
u Jugoslaviju, pun dojmova, naučivši
dosta toga, što ću moći primjeniti
u cilju unapređenja našega lovstva.


Ing. D. Andrašić


ŠUMARIJA I PLAĆANJE
ADMINISTRATIVNIH I SUDSKIH
TAKSA


Kako Šumarije posluju kao ustanove
sa samostalnim financiranjem, to nisu
dužne da plaćaju niti administrativne niti
sudske takse. Za potrebe prakse dat ćemo
s tim u vezi jedno kratko objašnjenje.


Prema novoj Osnovnoj uredbi o usta


novama sa samostalnim financiranjem više


ne postoje dvije vrsti ustanova sa samo


stalnim financiranjem, proračunske i pri


vredne, od kojih su prve vršile javnu slu


žbu i ostvarivale prihode iz neprivrednih


djelatnosti i (prema Uputstvu o plaćanju


taksa od strane ustanova sa samostalnim


financiranjem — SI. list FNRJ br. 43/52)


nisu plaćale nikakve takse, ali su ih od


drugih naplaćivale, a druge se bavile pri


vrednom djelatnosti i plaćale sve propi


sane takse ali ih od drugih nisu naplaći


vale.


Prema novim propisima dakle, postoji


samo jedna vrsta ustanova sa samostalnim


finannciranjem t. j . ustanove koje vrše


javnu službu i svojom djelatnošću ostva


ruju prihode kojima pokrivaju u cjelini
ili djelomično svoje rashode i koje su
osnovane kao ustanove sa samostalnim
financiranjem ili su kao takve proglašene
rješenjem nadležnog državnog organa. Jedan
dio bivših ustanova sa samostalnim
financiranjem ostao je prema novim propisima
i nadalje ustanovom sa samostalnim
financiranjem, jedan dio je prešao
na poslovanje kao budžetske ustanove, a
jedan dio je prešao na poslovanje kao privredna
poduzeća — sve prema uslovima
detaljno propisanim u citiranoj Osnovnoj
uredbi.


Kako su Šumarije osnovane kao ustanove
sa samostalnim financiranjem dobro
je poznato, pa se u to ne ćemo upuštati.
Međutim u praksi se postavilo pitanje trebaju
li šumarije plaćati ili ne takse u postupku
pred sudovima, a ako ne, na kojim
se to propisima temelji.


S tim u vezi citiramo doslovce tekst
objašnjenja Drž. sekretarijata za poslove
narodne privrede FNRJ broj 1848-S5.


»Stupanjem na snagu Osnovne uredbe


o ustanovama sa samostalnim financiranjem
(Službeni list FNRJ broj 5&—53),
prestale su da postoje dvije vrste ustanova
sa samostalnim financiranjem: proračunske
i privredne. Prema odredbama
člana 1. spomenute uredbe, ustanove sa
samostalnim financiranjem vrše javnu
službu i, ne mogu se osnivati za obavljanje
privrednih djelatnosti navedenih u čl.
10. Uredbe o osnivanju poduzeća i radnja
(SI. list FNRJ broj 51—53). Ustanove sa
samostalnim financiranjem ne mogu se
baviti ni proizvodnjom osim ako proizvodnja
služi isključivo u svrhe radi kojih je
ustanova osnovana ili kao sporedna djelatnost
uz ove svrhe.
U vezi s navedenim, a s obzirom na
odredbu toč. 1. čl. 5. Zakona o taksama
u vezi toč. 1 uz čl. 5 Pravilnika za izvršenje
Zakona o taksama, ustanove sa
samostalnim financiranjem nisu dužne da
plaćaju administrativne takse kad se obraćaju
državnim organima za radnje i usluge
za koje je inače u taksenoj tarifi predviđena
taksa.


Isto tako s obzirom na odredbu stava


1. §—a 8 Odjeljaka B pravnih pravila o
sudskim taksama i stava 1. člana 8. Uredbe
o taksama u postupku pred privrednim
sudovima (Službeni list FNRJ br. 43/54)
ustanove sa samostalnim financiranjem ne
plaćaju takse u postupku pred redovnim
sudovima ni takse u postupku pred privrednim
sudovima, jer shodno toč. 1 čl. 5.
Zakona o taksama u vezi toč. 1 čl. 5. Pravilnika
za izvršenje Zakona o taksama,
uživaju lično oslobođenje od plaćanja
taksa.«