DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Prijem u službu u svojstvu honorarnog službenika ima se vršiti ugovorom u
kome treba naročito regulirati:


— koje -će poslove honorarni službenik vršiti.
— koliko će honorarna služba trajati;
— radno vrijeme
— visina honorara.
Ugovorom se mogu odrediti i dulji otkazni rokovi od onih koji su predviđeni
u Uredbi o raspoređivanju službenika u vrste i o otkaznim rokovima (SI. 1. 38/52).
Sam honorar se može određivati paušalno, u mjesečnom iznosu ili po satu,. Stalnom
honorarnom službeniku t. j . službeniku koji nema uvjeta da se postavi za redovnog
službenika, visina mjesečnog honorara određuje se prema poslovima i stvarnom
radnom vremenu, ali najviše do iznosa koji bi takav službenik imao kao redova
n službenik. Samo se visokim stručnjacima može odrediti i veći honorar, ali samo
po odobrenju organa narodnog odbora nadležnog za budžet, odnosno državnog sekretara
za poslove opće uprave i budžet, koji i inače daju suglasnost za visinu honorara.


Na kraju bi napomenuli, da honorarne službenike prima u službu i rješava o
visini honorara i otkazu službe starješina nadleštva odnosno ustanove.


Dobrinčić Veljko


NEKA PITANJA O IZOSTAJANJU SLUŽBENIKA IZ SLUŽBE,
ODSUSTVU I PREMJEŠTAJU


Prema propisima Zakona o državnim službenicima (ZoDS) službenik ima pravo
samo na godišnji odmor dok na druga odsustva nema pravo. Međutim neposredni
starješina mož e u opravdanom slučaju odobriti službeniku plaćeno odsustvo po
privatnom poslu (čl. 59 ZoDS). Znači, da takav starješina, može ali ne mora da
odobri zamoljeno odsustvo i -isključivo se njemu ostavlja da ocijeni opravdanost takvog
zahtjeva. Ako ova odsustva ukupno, ne prelaze 7 dana u jednoj kalendar sko
j godini, rie će se računati u godišnji odmor, a ako prelaze (8 dana i više)
imaju se računati u godišnji odmor t. j . smatra se da je službenik time iskoristio dio
svog godišnjeg odmora. Odsustvo preko 7 dana može odobriti jedino starješina nadležan
za postavljenje, koji to svoje pravo može prenijeti na neposrednog starješinu
službenika (načelnika, šefa) i može se odobriti jedino kao neplaćeno, u kom se slučaju
po našem mišljenju ne bi trebalo računati u godišnji odmor budući da službenik ima
pravo na plaćeni godišnji odmor. Neposredni dakle starješina ne bi mogao da službeniku
odobri više puta u godini odsustvo, čiji bi zbroj iznosio preko 7 dana u godini,
u koliko nije posebno na to ovlašten, što međutim kod Šumarija manje više ne
će dolaziti u obzir. U iznimnim slučajevima može se službeniku odobriti i plaćeno
odsustvo od preko 7 dana u godini, ali samo ako je u interesu službe, što ima da
ocijeni starješina. >


Službeniku se dakle može s vremena na vrijeme odobravati plaćena odsustva


od na pr. 2—3 dana i čim bi ukupan zbroj dana prešao 7, imala bi se sva ta odsustva


računati u godišnji odmor.


Drugi slučaj jedne dosta raširene zablude je t. zv. spravo« službenika da zbog


bolesti ne dođe na dužnost, a da to ne pravda liječničkom svjedodžbom, ako se radi


o otsustvu do 3 dana.


Prema propisima koji reguliraju ovu materiju (čl. 60 ZoDS) službenik koji je


bolešću spriječen da dođe na dužnost, mora o tome obavijestiti svog neposredno g


starješinu u roku od 24 sata. U koliko to ne učini izlaže se opasnosti da disciplinski


odgovara, bez obzira na to, da li je stvarno obolio ili ne. Razumije se, da će starje


šina uvijek odlučivati o pokretanju disciplinskog postupka od slučaja do slučaja, već


Ako ovakav nedolazak u službu traje do 3 dana, nadležni starješina može sam


provjeravati opravdanost nedolaska i to preko organa personalne službe, dakle ne


mora tražiti liječničko uvjerenje. U koliko bi bolest odnosno izostajanje sa rada tra
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 48     <-- 48 -->        PDF

jalo duže od 3 dana starješina se ne smije zadovoljiti kontrolom nego mor a tražiti
od službenika da pravda svoj nedolazak liječničkim uvjerenjem. Razumije se da to
može biti samo liječnik nadležne ustanove Socijalnog osiguranja i starješina ne bi
smio primiti bilo koje drugo uvjerenje kao dokaz opravdanosti izostanka.


U praksi se dogodio slijedeći slučaj. Službenik je obavijestio starješinu da je
bolestan, dobio je što više bolovanje (»c/c«) od strane nadležnog liječnika, a zatim
je viđen gdje obavlja (honorarno) neki posao za jednu drugu ustanovu, odnosno
poduzeće. Po našem mišljenju Šumarija je trebala postupiti na slijedeći način, s c-bzi:
rom da je službenik dobio bolovanje od nadležnog liječnika, pa starješina više nije
imao šta da provjerava.


Šumarija bi trebala najprije ispitati može li možda postupak službenika podvesti
pod propis čl. 65/a ili 65/c ZoDS t. j . nema li njegovo činjenje u sebi elemente
disciplinske neurednosti ili prestupa (na pr. preduzimanje i vršenje radnje koja očigledno
podriva u očima građana autoritet i dostojanstvo narodne vlasti, lakše ili teže
povrede službene i radne dužnosti i tome si.), pa ga onda kazni.. Ovdje se najprije
napominje, da se u ovom slučaju ne može službenika kazniti radi izostanka, budući
je stvarno dobio bolovanje (u koliko se naravno ne radi o disciplinskom ili krivičnom
djelu liječnika). Ali na službenika se odnosi propis čl. 86 Zakona o socijalnom osiguranju
radnika i službenika i njihovih porodica koji kaže »da osiguranik ne stiče,"
odnosno gubi pravo na materijalno obezbjeđenje za vrijeme bolesti, odnosno bolovanja,
ako je namerno sprečavao ozdravljenje odnosno uspostavljenje sposobnosti
za rad«. Kako službenik, koji je na bolovanju, ne smije raditi, a u ovom slučaju je
radio, to se ima smatrati, da je time namjerno sprečavao ozdravljenje, odnosno uspostavljenje
sposobnosti za rad, pa gubi pravo na materijalno obezbjeđenje, jer se ne
može zamisliti, da netko prima materijalno obezbjeđenje za slučaj bolesti, a u isto
vrijeme radi i zarađuje na drugoj strani tako živi na račun društva. Što više u takvom
slučaju Šumarija je bila dužna, da o tome, u slučaju potrebe, obavijesti i organe
nadležnog zavoda za socijalno osiguranje.


Na kraju bi napomenuli i slučaj premješt a ji a na novu dužnost. Prema
propisu čl. 64 ZoDS u slučaju premještaja odnosno postavljenja na drugu dužnost,
po službenoj potrebi ili molbi, službenik se mora razriješiti od dotadanje dužnosti
najdalje u roku od 15 dana, a na novu se dužnost javiti u roku od 24 sata po razrješenju,
ako je premještaj odnosno postavljenje u istom mjestu, a ako nije, najkasnije
u roku od 3 dana po razrješenju, ne uračunavajući u ovaj rok vrijeme potrebno za
putovanje. (Rok od 16 dana u opravdanim slučajevima na pr. kod predaje blagajne,
inventara ili si., se može i produžiti, ali najviše do 30 dana i to po starješini, koji
je donio rješenje o premještaju).


Službenik, koji se u pomenutim rokovima ne bi javio na dužnost, počinio bi
disciplinski prestup iz tč. 23 čl. 65/c ZoDS u koliko izostane dulje od 10 dana, te se
tieba protiv njega odmah povesti disciplinski postupak, bez obzira, da li on naknadno
ipak stupi na novu dužnost, u kom slučaju ne treba čekati na presudu disciplinskog
suda nego službenika odmah uvesti u posao. U koliko se službenik uopće ne javi na
dužnost i nakon poziva po donošenju disciplinske presude, treba ponovno povesti
disciplinski postupak i zatražiti od suda da donese kaznu otpuštanja iz službe (u
koliko, naravno, već ranija presuda, takvu kaznu nije sadržavala. U praksi Šumarije
vrlo često griješe, jer u pomenutim slučajevima smatraju da je službenik sam raskinuo
radni odnos i ne vode više nikakve brige o njemu što je samo omogućivalo takvim
službenicima da svojevoljno napuste službu i odu u bilo koju drugu, zaobišavši sve
propise o otkazu.


Pomenuti rok od 10 dana po našem mišljenju ne bi trebao biti odlučan, da li
će se izostanak smatrati disciplinskom neurednosti ili prestupom, već taj- rok treba
dovesti u vezu sa svim ostalim okolnostima pod kojima se izvršio disciplinski prestup
i onda suditi da li se to stvarno radi o prestupu ili o lakšoj povredi službene dužnosti,
prema tome, da li se u konkretnom slučaju radi o službeniku kome je to prvi prestup
ili o službeniku koji inače voli da izbjegava dužnosti.


Dobrinčić Veljko
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 49     <-- 49 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


IZ ZAPISNIKA 2. REDOVNE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ŠUMARSKOG


DRUŠTVA, ODRŽANA 7. III. 1955.


Ing. Supek komemorira umrlog profesora Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
dra Levakovića. Prisutni odbornici odaju mu počast minutom šutnje.


Ing. Grohovac izlaže prijedlog Projektnog zavoda o savjetovanju šumara-građevinara
u okviru Šumarskog društva. Zaključeno je, da se savjetovanje održi 21. III.
1955. Na prijedlog ing. Šerbetića odlučuje se poslati u Beograd predstavnika društva
radi intervencije u predmetu ovlaštenja šumarskih inženjsera, da mogu projektirati
i izvoditi građevinske radove u šumarstvu. Zatim se prelazi na dnevni red. Nakon
čitanja zapisnika prošle sjednice, odbor je uzeo u razmatranje odvajanje Šumarskog
fakulteta od Poljoprivredno-šumarskog fakulteta. Nakon duže diskusije zaključuje
se, da se Šumarsko društvo angažira u pitanju odvajanja, te da se argumentirani
prijedlog podnese Izvršnom vijeću, NR Hrvatske.


U slijedećoj točki dnevnog reda određeni su članovi slijedećih komisija:


1. za privredu i tehničke propise: ing. Vjekoslav Cvitovec;
2. za kadrove i školstvo: dr. Androić, ing. Supek i ing. Šaver;
S. za međunarodne veze: ing. Novaković Mladen;
4. za usklađivanje proizvodnje i potrošnje drveta: ing. Matija Butković.
U podkomisije:


1. za platni sistem: ing.´Stjepan Lulić;
2. za metodologiju statistike i evidencije šum. privrede: ing. Mirko Špiranec.
U komisiju za pripremanje savjetovanja o stručnim problemima i to:
1. o financijsko-ekonomskim pitanjima: ing. Zvonimir Potočić;
2. o brzorastućim vrstama drveća: ing. Ivan Podhorski;
3. o zaštiti šuma: ing. Ivo Spajić;
4. o obnovi i gajenju šuma: ing. Petar Dragišić.
Savjetovanje će se održati za pitanja pod toč. 1. u Beogradu 1955., pod toČ. 2.
u Novom Sadu 1955., pod toč. 3. u Ljubljani 1956. i pod toč. 4. u Zagrebu 1956.
Zatim su predloženi slijedeći stručnjaci za ekskurziju u Francusku: ing. Vinko
Lacković, ing. Krešo Vučetić, ing. Branko Milas, ing. Stjepan Lulić, ing. Ferdo Šulentić,
ing. Jaroslav Huša, a za specijalizaciju u vještačkim pločama ing. Franjo
Štajduhar.


Iz zapisnika 3. redovne sjednice Upravnog odbora Šumarskog društva NRH od


12. IV. 1955.
Glavna točka dnevnog reda bila je: »Savjetovanje o Kršu«, koje bi se imale
održati tokom ove godine... Cilj savjetovanja, koje će imati savezni karakter, može
se razabrati iz slijedećih referata, koji su predviđeni:


1. opći prikaz genese i sadašnjeg stanja Krša;
2. poljoprivreda na Kršu;
3. ribarstvo;
4. šumarstvo sa koreferatima (melioracije, bujičarstvo i ostali problemi);
5. industrija i rudarstvo; stanje i mogućnosti sa naročitim osvrtom primjene
na strukturu stanovništva, radi indirektnog zaustavljanja procesa degradacije tla na
Kršu;


ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 50     <-- 50 -->        PDF

6. elektroprivreda; moigućnosti korištenja vodnih snaga, te ekonomski značaj
u vezi sa pošumljavanjem;
7. vodoprivreda;
8. saobraćaj; vodeni i kopneni;
9. turizam i ugostiteljstvo.
Savjetovanje bi se trebalo održati van turističke sezone (oktobar, novembar).
IZ ŠUMARSKOG DRUŠTVA NRH


Savez Šumarskih društava FNRJ u Beogradu primio je od Državnog sekretarijata
za poslve narodne privrede FNRJ dopis slijedećeg sadržaja:


»Uredbom o građevinskom projektovanju (SI. list FNRJ br. 12/12 i 6/54)
predviđeno je čl. 1. st. 3. i čl. 2. st. 3., da za građevinske projekte odgovaraju i
potpisuju ih ovlašteni projektanti, a da ovlašteni projektanti mogu biti diplomirani
građevinski inženjeri, inženjeri arhitekti i tehničari građevinske ili arhitektonske
struke, svaki za tehničku oblast za koju ima propisanu školsku spremu, s tim da
ispunjava i druge uslove predviđene Pravilnikom o ovlaštenim projektantima za građevinsko
projektovanje (SI. list FNRJ br. 41/54).


Prema tom po odredbama ove Uredbe ne bi imali pravo projektovanja građevinskih
objekata i radova inženjeri i tehničari ostalih struka.


Međutim, obzirom da postoji u drugim strukama, naročito u šumarstvu, potreba
za projektovanje građevinskih objekata i radova, koji su specifični i usko
povezani za tu struku, a koje su dosada isključivo vršili inženjeri i tehničari tih
struka — to smatramo, da do donošenja općeg zakona o projektovanju ne treba uskratiti
pravo projektovanja objekata i radova u okviru šumskog građevinarstva šumarskim
inženjerima i tahničarima. Time se podrazumijevaju objekti i radovi, koji imaju
izraziti karakter šumskog građevinarstva, kao na pr. šumske saobraćajnice i šumska
transportna sredstva, objekti za uređenje bujica i zaštitu zemljišta od erozije, objekti
i radovi na melioraciji šumskih zemljišta, ekonomske zgrade (trušnice, štale, bacila
i si.), ostale zgrade specifično šumskih i lovnih objekata (osmatracnice protiv požara,
visoke čeke, volijere za umjetno uzgajanje divljači, pojilišta, hranilišta i si.) i izuzetno
lugarnice.


Na osnovu iznijetog Pravilnika o ovlaštenim projektantima ne treba primjenjivati
na projektovanja objekata u šumarstvu.


Isto tako odredbe Pravilnika o odgovornim rukovodiocima radova (SI. list FNRJ
br. 15/55) ne odnose se na izvođenje izrazito šumskih građevinskih objekata. Ovo
s obzirom iz istih razloga kao što je navedeni za projektovanje objekata u šumarstvu.


Naglašava se, da je ovo potrebno u interesu normalnog odvijanja poslovanja
šumske privrede, jer bi u suprotnom izazvalo paralizovanje cjelokupnog rada na
projektovanju i izvođenju šumskih građevinskih radova.


Potrebno je o ovom tumačenju obavjestiti organe građevinske inspekcije i komisije
za reviziju glavnih projekata.


Smrt fašizmu — Sloboda narodu!
Državni sekretar:
Uroš Vidovec, s. r.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 51     <-- 51 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Prof. dr. ing. žarko Miletić: UREĐIVANJE ŠUMA, I. knjiga, Beograd 1954.,
izdanje Naučna knjiga, str, 293 sa 114 slika.


Uređivanje šuma obuhvaća važnu oblast u šumarskoj nauci i praksi. Ne može
biti valjanog šumskog gospodarstva bez dobrog uređivanja šuma. Međutim i pored
te važnosti, koje ima uređivanje šuma za šumsko gospodarstvo kao i činjenica, da
u našoj zemlji postoji pet šumarskih fakulteta mi nemamo udžbenika iz uređivanja
šuma, koji bi odgovarao potrebama današnje naše univerzitetske nastave i potrebama
prakse. (Udžbenici prof. Nenadića i Šenšina su rasprodani. No oni su danas već
zastarjeli obzirom na razvitak šumarske nauke i našu izgradnju socijalizma.) Zbog
toga napisao je prof. dr. Ž. Miletić udžbenik iz uređivanja šuma.


Materiju uređivanja šuma razdijelio je na dvije knjige radi njenog velikog
opsega. Prva knjiga, koju prikazujemo, sadrži osnove uređivanja šuma. Pri izlaganju
građe ove knjige pisac donosi o svim problemima najnovija shvaćanja, istraživanja
i rezultate nauke o uređivanju šuma. Valja istaći, da autor obrađuje materiju
uređivanja šuma sa stajališta socijalističkog društvenog poredka, odnosno izgradnje
socijalizma i njegove ekonomike. Knjiga je razdijeljena u pet glava,


U uvodu izlaže pisac karakteristike šumske privrede u vezi s uređivanjem šuma
kao i zadatke uređivanja šuma u socijalizmu, odnosno izgradnji socijalizma. Ukratko
je prikazana evolucija zadataka i metoda uređivanja šuma u toku vremena*


Glava prva sadrži prikaz sastojine kao osnovice uređivanja šuma. Potanko su
prikazani elementi njene strukture i to kako za sastojine visoke pravilne šume, tako
i za prebornu sastojinu.


U drugoj glavi obrađeno je vrijeme kao osnov uređivanja šuma. Autor razmatra
čitav niz elemenata od kojih zavisi Uređivanje šuma u vremenu. Kod visoke pravilne
šume izlaže pojam sječive zrelosti i ophodnje. Obrađuje problematiku ekonomske
i biološke zrelosti te ophodnje, njenih sastavnik dijelova i grupisanje sastojina
u dobne razrede. Kod preborne šume razmotreno je pitanje vremena prijelaza i
ophodnjice, a u vezi s time i uraštanje stabala u glavnu sastojinu. Na kraju tog
poglavlja obrađena je potanko problematika trajnog šumskog gospodarstva.


Glava treća sadrži prikaz normalnog stanja trajnog šumskog gospodarstva. U
toj glavi donosi pisac suštinu i uslove normalnog stanja. Normalno stanje promatra
kao pretpostavku i korisnu shemu trajnog šumskog gospodarenja. Za visoku pravilnu
šumu gole i oplodne sječe, izdanačku i srednju šumu prikazano je: normalno
i stvarno sječivo doba- normalni prirast, normalni broj i razmjer dobnih razreda,
normalan raspored dobnih razreda u prostoru, normalna drvna zaliha i njena struktura
po dobnim i debljinskim razredima.


Za prebornu šumu su prikazana ukratko spekulativna shvatanja normalnog stanja
preborne sastojine, zatim realne normale prije sječe, i to: normale zasnovane na
pokrovu kruna, broju stabala, temeljnicama, masi, slobodne ili induktivne i deduktivne
normale te kombinovane i teorijske normale. Osim normala prije sječe izložene
su i normale poslije sječe te mješovita normalna preborna sastojina.


U tom poglavlju prikazana je nadalje uravnotežena drvna zaliha jednog prebornog
niza sastojina, zatim intenzitet prebiranja te stvarna šuma i njeno prevođenje
k normalnom stanju,


U četvrtoj glavi obrađuje pisac šumske prinose prema porijeklu u odnosu na
uređajni elaborat, a s obzirom na trajnu proizvodnu snagu šume. U vezi s time prikazani
su predhvati na planskom prinosu i vanredni prinos (prihod). Autor ukazuje
na posljedice produženih sječa, koje osjetno premašuju trajnu proizvodnu sposobnost
šuma. Na kraju poglavlja obrađene su rezerve u šumskom gospodarstvu i sporedna
šumska korišćenja.


U petoj glavi prikazan je prostor kao osnov uređivanja šuma. Pisac izlaže administrativno-
operativnu i privrednu podjelu šuma. Donosi opća načela i elemente pri


» 269
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 52     <-- 52 -->        PDF

vredne podjele šuma na: šumsko-privredne oblasti i područja, gospodarske jedinice,
gravitaciona područja, slivove i odjele. Nadalje donosi podjelu šuma, koja proizlazi
iz izvršenih sječa.


Iz ovog se kratkog prikaza vidi, da je pisac minuciozno obradio materiju prve
knjige. Za razliku od dosada izdanih udžbenika iz uređivanja šuma kod nas i u inozemstvu,
u ovoj je knjizi posvećena naročita pažnja uređivanju preborne šume, primjene
fitocenologije u uređivanju šuma, sječivoj zrelosti i ophodnji i t. d.


Valja istaknuti, da je udžbenik pisan lijepim i jasnim stilom. Ilustriran je s velikom
množinom slika i primjera, što će biti od značajne koristi pri studiranju uređivanja
šuma.


Ovom je knjigom u znatnom dijelu ispunjena praznina, koja se osjećala u univerzitetskoj
nastavi kao i u praksi uređivanja šuma.


M. P1 a v š i ć
OBNOVA šUMAjJJ NR MAKEDONIJI


U Geografskom glasniku, kojeg izdaje Geografsko društvo Hrvatske, u svesci
14/15 za 1953 godinu, objavljena je na stranici 201, kratka bilješka pod naslovom
»Obnova šuma u Makedoniji«. Autor geograf Trifunovski tu ističe, da Republika
»Makedonija spada u one zemlje Blakanskog poluotoka, koje su bile dobro naseljene
još u staro doba«, pa kroz to ona je vremenom znatno osiromašila sa šumama. Šume
su se mnogo sjekle za neposredne potrebe i krčile za njive, livade i pašnjake, te zatirale
zbog razvijenog stočarstva »naročito gajenjem koza«. Također su šume znatno
sječene prilikom tuđih vladavina i za vrijeme ratova.


Uništavanje šuma imalo je odraza i na geografske osobine predjela. Uslijed
nastalih bujica i njihovih nanosa, stvarali su se, a stvaraju se još i danas, veliki
poremećaji u plodnim poljima. Vodostaj rijeka je danas u stalnom kolebanju.


Od 1946. god. radi se u NR Makedoniji mnogo na pošumljavanju i to planski.
Autor navodi, da se to vrši »sađenjem mladih biljki, koje se dobivaju gajenjem u
rasadnicima«, te navodi vrste, koje se u tu svrhu upotrebljavaju. Pošumljavanje nailazi
na teškoće, a »to su ljetne suše stjenovito zemljište i česte litice«.


»Drugi način obnove šume je melioracija zakržljalog žbunja«. Vrše se melioracije
šikara na više hiljada hektara zemljišta.
Za obnovu šuma veliko značenje ima i zakonodavstvo, a posebno zabrana držanja
koza i druge mjere.


Plan predviđa temeljitu obnovu šuma u Makedoniji, a time će se znatno poboljšati
i ekonomske prilike tamošnjeg stanovništva. To bi bio kratak sadržaj ove,
i same po sebi, kratke bilješke.


Vrijedno je, međutim, ovdje istaknuti, a za nas je od velikog značaja, što se
iz pera nešumara, pojavljuju u našim (nešumarskim) časopisima kratki prikazi o
problemima sa kojima se hvataju u koštac naši drugovi u pojedinim krajevima. Time
je katkada mnogo više učinjeno na programu popularizacije i propagande naših Šumarskih
pitanja, nego možda sa kakvim drugim opsežnim člankom ili raspravom i
našoj stručnoj1 štampi1! Dr. Ing. P. F.


270


i
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 53     <-- 53 -->        PDF

DOMAĆI STRUČNI LISTOVI


ŠUMARSTVO — Beograd. Br. 11-12 1954. lug. Lj. Marko vid: 0 prioritetu,
izboru vrsta i gustim sađenja u veštačkom pošumljavanju. — Ing. M. Dudić : Povećanje
prinosa borove smole pomoću smese klorovodične kiseline i kakijum-klorida.


— Ing. D. Peno : Neki podaci o sastojinama ariša i belog bora podignutim veštačkim
putem u Jelovoj Gori. — Ing. G. Milić : O rentabilnosti korišćenja stoke za
vuču u traiisportu drveta. ;— Ing. A. Tucović : Prilog poznavanju crnih topola u
Beogradu i okolici. — Ing. I. Soljanik : O nekim sezonskim merama za poboljšanje
proizvodnje šumskih sadnica. — Ing. R. Ivkov : Povodom konferencije o problemu
istraživanja mera za povećanje prirasta šumskog drveća i sastojina. — Ing. B. J ovanović
i ing. E. 11 i ć-V u k i č e v i ć: 0 fitocenološkim istraživanjima u području
Trgoviškog Timoka.
Br. 1-2 1955. Prof. A. Obuljen : Klimatološka reonizacija i problemi našeg
šumarstva. — Ing. M. G a j i ć: O šumskim fitocenozama planine Kotlenika. — Ing.


A. Karahasanović : Anatomski sastav drveta i proizvodnja ploča vlaknatica. —
Ing. D. Veličković: Snegolomi u šumama na Goču. — Ing. J. Jeftić: Uticaj
zabrane paše na prirodnu obnovu šuma na području Tare. — Ing. M. Dudić : Selekcija
jako smolovitih borovih stabala. — Ing. N. Prokopljević : Privredni sistem
ili sistem planiranja u šumarstvu. — Ing. I. Soljanik : 0 biološkim merama
borbe protiv erozije u Trgoviškom Timoku (odgovor).
NARODNI ŠUMAR — Sarajevo: Br. 11-12 1954. Dr. Karl Mazek-Fiala :
Moderno i uzgojno iskorištavanje smole u Jugoslaviji. — Prof. Vojin Gligić : Iz
svjetlosne fiziologije drveća.


Br. 1 1955. Prof. V. Gligić : O zimskoj transpiraciji. — Ing. N. E i ć: Potreba
i važnost detaljnog premeravanja oborenih stabala. — Ing. P. Zarić : Ratna šteta
počinjena šumarstvu i drvnoj industriji NR BiH u toku rata (1941—1945). — Dr. P.
Fukarek: Jedna jednostavna i jeftina klijalica. — Ing. Lj. V 1 a i s a v 1 j e vi ć:
Realni izgledi za zamjenu drvenih pragova. — Ing. K. Fitze : Iz života potkornjaka
naših četinara.


ŠUMARSKI PREGLED — Skoplje: Br. 5 1954. Ljupčo Arsov : Govor na II.
kongresu šumarskih društava FNRJ. — P. Buvarel : Primjena genetskih načela za
poboljšanje šumskog drveća. — Dr. Branislav Pejovski : Neki problemi ogrevnog
drva. — Ing. Miloš Galevski : Borba serozijom u sjev. francuskoj Africi.


Br. 6, 1954. Ing. Slavko Džekov : O klijavosti topolova sjemena i proizvodnja
njegovih izdanaka. — Prof. ing. Branko Kraljić : Bonitet i kapacitet u lovstvu
i njihovo utvrđivanje. —.Ing. Jovan Stevčevski : Pedološka karakteristika šumskog
rasadnika »Mavrovica« kod Sv. Nikole.


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana. Br. 9-10 1954. Ing. Vladislav Beltram Šumarska
problematika slovenačkog krasa. — Gospodarenje na krasu. — Za bolji i
uspješniji rad na pošumljavanju. — Pošumljavanje u prugama. — Lipica, uzor za
melioraciju pašnjaka. — Ing. Miloš Obrado vi ić: Prednosti ranog jesenjeg pošum-
Ijavanja. — Dr. Maks Wraber : Sunce i sjena na slovenačkom krasu. Šumarska
studijska ekskurzija po slovenačkom krasu u Istri. — Opća ekološka i vegetacijska
značajka slovenačkog krasa. — Glavne biljne asocijacije slovenačkog krasa s naročitim
obzirom na šumsko-gospodarske odnose i melioracione mogućnosti. — Ing. P.
Ziani : O tehnici pošumljavanja krasa. — Izbor vrsti za melioraciju degradiranih
kraških površina.


Br. 1-2, 1955. Ing. Martin Čokl : O kontroli gospodarenja u jednodobnim sastojinama.
— Ing. Janez Je r man : O praktičnoj nastavi šumarskih tehničara. — Ing.
Ilija Lončar: O proredama.


271
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 54     <-- 54 -->        PDF

LES — Ljubljana. Br. 8, 1954. Ing. V. Rebolj i ing. Z. Turk: Šumsko i
drvno industrijsko gospodarenje u Jugoslaviji. (Osvrt na savjetovanje u Ohridu). —
Ing. Oskar Jug : Sirovine za izradu ploča iverica kod nas. — Ing. arh. Niko Kralj :
Drvo i njegovo estetsko izražavanje.


Broj 9-10 1954. Rajko Lukman : Šumsko i drvno-industrijsko gospodarenje
Jugoslavije — Finalna proizvodnja. — Tune Petkovšek : Začarani krug (autor
traži odgovor na pitanje: kojom se vrstom finalnih proizvoda valja da bavi naša
drvna industrija i u kom opsegu. Ovo načeto pitanje važno je za čitavu našu drvnoprerađivačku
industriju) — Ing. arh. Marjan Rupar : Razgovor o našoj kulturi
stanova i pokućstva. (Donosi primjere kako se može razmjerno jeftino urediti i najkromniji
stan — i u potkrovlju. Obara se na imitacije stranih tvornica pokućstva,
koje su nam bile nametnule svoj nakaradni ukus, a sve za skupe novce.) — Janoš
Kiš: 0 tekućoj proizvodnji. — Jože Ajdić i Petar Skušek: Utisci iz prakse
u švedskoj,.


Broj 1 — 1955. Tine Ravnikar : Problemi naše industrije pokućstva. — Ing.
Jože Lenić : Da li je lesonitna ploča upotrebljiva za vanjske obloge.


DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb. Broj 11-12 — 1954. Ing. Josip Žužek :
Uzdržavanje i upotreba šumskih pila. — Ing. Franjo Štajduha r i Veljko A u f e rber
: Proizvodnja ploča vlaknatica. — Ing. Dragan Tomić : Oplemenjena trska
(Arundo donax) — sirovina za celulozu.


Broj 1-2 — 1955. Ing. Stjepan Frančišković : Šumska proizvodnja u svijetu.
— Ante Gabričević : Bukovo celulozno drvo — važan proizvodnji artikal. —
Strojarstvo u drvnoj industriji. — Ing. Dragutin R a d i m i r: Šumarstvo i drvna
industrija Italije. — Vijesti iz zemlje i svijeta.


Broj 3 — 1955. Ing. Stjepan Š u r i ć: Naše drvo na domaćem i inozemno»
tržištu.
Đ. K.


STRANA STRUČNA ŠTAMPA


Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen. Br. 1 — 1955. Ed. Rieben :
>ŠUMAR I PROBLEM PLANINSKE PAŠE«. Još danas na oko 40.000 ha šumske
površine Švicarske pase marva, a taj Servitut prouzrokuje postepenu degradaciju
sastojina. U Juri i Predalpama na štetu prirodnih staništa bukve i jele javlja se
smrča sa poznatim štetnim posljedicama. Zadatak je šumara da tu pašnjačku površinu
smanji , ali kod predlaganja projekta treba da predloži istovremeno i mjer e
kompenzacij e za oduzetu površinu. Na otvorenim dijelovima valja izgraditi
puteve, da se brojnim »kravljim putanjicama« ne pomaže eroziji tla, provesti navodnjavanje
ili odvodnjavanje, pobiranje kamenja i si. Važna je mjera i čišćenje od korova
i grmlja, koje uvelike zastire i obestravljuje tlo. Djelotvorni su osobito neki
hormoni, neopasni za marvu, razmjerno jeftini (na pr. »Stanormone debroussaillamt«).
Predlaže da se čitava pašnjačka površina ogradama izdijeli na manje odsjeke, u kojima
bi se stoka zadržavala tek tri do četiri dana sa turnusom (pregonom) od tri do
četiri nedjelje, ali prije nego marva napusti jedan odsjek, treba ako je moguće travu
pokositi, jer su ostale samo manje vrijedne vrste, koje će ipak pokošene bolje prijati
marvi. Inače se događa, da baš takve bezvrijedne trave postepeno prekriju čitaT
pašnjak.


Vapnenastim suvatima Jure, po njegovom iskustvu, treba svake treće godine
dodati 500—600 kg Tomasova brašna po hektaru i 200 kg kalijeve soli. Kisela tla
đubre se mljevenim vapnom.


272
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Da bi se flora tako primitivnog pašnjaka temeljito smijenila i poboljšala, ustupila
mjesto leguminozama i hranjivim biljkama, potrebno je koncetrirano đubrivo.
Posipanje fosfornim i kalijskim gnojem valja se obaviti istovremeno, jer je kalij
sam bezuspješan.


Ing. W. Baltensweider: »NALAZIŠTA I PRIVREDNO ZNAČENJE
CRNE JOHE U OKOLICI ZÜRICHA«. Ova radnja autora potječe još iz 1951. god.,
kad se je spoznala i naglasila uzgojna važnost sporednih vrsta drveća. Obrađeno je
samo privredno značenje crne johe (Alnus glutinosa), koja je doduše u optimumu na
Baltiku i Istočnoj Prusiji, ali se proteže i pored svih srednjoevropskih rijeka. U
nizinskim šumama Badena sa 60 god. ophodnjom daje 75% tehničkog drva, pa je
s pravom zovu »crnogoricom« među listačama. Lakše se bojadiše od svakog drugog
drva, pa služi za imitaciju plemenitih vrsta, tekstilnih kalema (špula), okvira za
slike i u industriji harmonika. U šumskom okružju Solothurn općine su zavele gospodarenje
crnom johom, jer je za njihove uslove uzgajanje hrasta preskupo i suviše
dugoročno. U vezi s projektom izmjena vrsti drveća, treba i crnoj johi dati svoje
mjesto. Strah od toga, da se ne bi našla proda za nju, tim će biti manje osnovan,
što budu veće količine redovno dolazile na tržište.


Prof. dr. Josef Kisser — Beč: »AUSTRIJSKI INSTITUT ZA DRVNA
ISTRAŽIVANJA« Autor je naučni rukovodilac instituta, koji je počeo radom koncem
1953. Kod planiranja sudjelovao je i Mr. Hunt (šef instituta u Medisonu USA) kao
ekspert PAO. Zadatak obuhvaća: obradu: zaštitu, preradu i oplemenjivanje drveta,


t. j . sve od vremena kako ovo napusti šumu, pa dok dospije u ruke konzumenta.
Institut ima preko 100 prostorija sa 7 odjeljenja: mikroskopija i istraživanje strukture
drveta; zaštita i štetočine; drvna kemija i kemijska tehnologija; celuloza i papir;
fizička svojstva drveta i ispitivanje čvrstoće; mehanička tehnologija (prerada i oplemenjivanje,
vlaknatice i šper-ploče, finalna prerada); tehnika drvnih gradnja. Već
na izmaku prošlog vijeka uočila se nemogućnost da pojedinac vodi sam istraživačke
radove, nego da je za to potrebno više stručnjaka, koji se nadopunjuju. Ta ideja
integracije istraživačkih radova došla je do izražaja i u ovom institutu. Ona traži
nesebično svrstavanje u jedan »teamwork«: i poštenu želju, da se služi općem velikom
cilju u interesu zajednice. Preduvjeti su: svladavanje metoda i naučnih disciplina.
Drvno-prerađivačka privreda treba da institutu postavlja probleme za rješavanje.
Pojedina poduzeća sklapaju ugovore s institutom o rješenju onih pitanja, koja su
im važna. Rezultati ostaju u tajnosti, da bi se zaštitio interes izdavaoca naloga. Time
mogu i ona poduzeća, koja nemaju svojih laboratorija, a imaju ideje, da ih ipak
praktički ispitaju i ostvare.


Stručna kartoteka ima više od 50 hiljada natuknica svega što je u literaturi
objavljeno i to poredano s raznih gledišta, tako da se i interesenti mogu pretplatiti
na sve ono što ih zanima i biti redovno obavještavani o najnovijem stanju u svojoj
s\ruci. Time se potkrepljuje činjenica, da je »današnja nauka — sutrašnja
praksa«.


Institut je sagrađen na ruševinama II. svjetskog rata, gdje je vladao duh sile;
danas se razvija na tom mjestu sila duha, ne za razaranje, nog-o za bolji život ljudi.


Emi l Vesterine n — Helsinki: »ŠESTO DRŽAVNO TAKMIČENJE ZA
PRVENSTVO DRVOSJEČA U FINSKOJ«. Za vrijeme glavne sječne sezone u Finskoj
radi na sječi i izradi drva do 200 hiljada ljudi, a izrade 35—40 milijuna kub.
metara. Kod srednje zarade od 300 Fmk/m3 iznosi ukupno godišnja zarada drvosječa
10 do 12 milijardi Fmk.


Da bi se podsticala volja za radom i povisio njegov koristan učin, narod zainteresirao
za radove u šumi, priređuju se u Finskoj redovna takmičenja. Ova šesta
utakmica održana je 2. do 6. novembra 1954. na kojoj je bilo 15.000 gledalaca i 70
narodnih poslanika. Svrha je utakmice, da se između 24 probrana konkurenta-takmičara
u četverodnevnom radu (izrada smrčeva i borova drva za papir i brezova
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ogreva) odluči o najboljem radniku. Najmlađem je takmičara 26 godina, a najsta


rijem 48. Oruđe se sastojalo samo iz sjekire, pile i makije. Pobjednik je bio 29-go


dišnji radnik, koji je u 19l/2 sati porušio i potpuno izradio 32,5 m3 (više od 1 m3 na


sat). Kako je prosječno ostvarenje u 8-satnom radnom danu 24/a do 3m3, ovo takmi


čenje pokazuje, da se boljim alatom i organizacijom rada može više postići. {Yo


bjednik veli, da može pod normalnim uslovima izraditi dnevno 5—7 m3).


Zato autor predlaže, da se osnuju stručne škole za šumske radnike u kojima


bi se obrazovali kvalifikovani radnici, istraživale racionalne metode rada i prona


lazilo najpodesnije alate.


»Podaci najnovije taksacije u Finskoj«. Finska je poznata kao najšumovitija


zemlja Evrope. Zaključenjem mira 1944. morala je odstupiti šume u Kareliji sa drv


nom zalihom od 130 mil. m3, pa je cio drvni fond pao na 887 mil. m3. Međutim,


kako se iz najnovijih podataka taksacije vidi, već su gotovo 2/3 gubitaka na drvnoj


zalihi i prirastu kompenzirane, a od tog je vremena porasla i površina za 100.000 ha,


tako, da danas iznosi 11,7 mil. ha.


Obavljenom taksacijom 1951.—1953. dobiveni su ovi podaci:


Ukupna drvna zaliha 977 mil. m3


po ha 84 m3


Godišnji prirast 35 mil. m3


Drvna masa po vrstama drveća:


Bor 41%


Smrča 40%


Breza 19%


s Đ. K.


Revue farestiere fancaise; l´Ecole Nationale des Eaux et Forets,
Nancy. No. 1, siječanj 1955.


Rolle y (J.): Nouveaux types d´ouvrages de retenue et de freinage experimentes
en Suisse contre les avalanches. (Pokusi sa novim tipovima gradnja za zadržavanje
i sprečavanje lavina u Švicarskoj) — str. 1—8, slika 8.


Prikaz mjera koje su poduzeli švicarski šumari u cilju spriječavanja pustošenja
od lavina. Obrambeni objekti su izgrađeni prema koncepcijama tehničara Federalnog
instituta za snijeg, kojega vodi Dr. M. Quervain.


Garave l (L): Comportement glaciaire et fluctuations climatiques (Ledenjaci
i klimatska kolebanja), str. 9—26, tab. 3, si. 2, graf. 14.
Prvi dio: Ledenjaci su za šumara od važnosti kao mjerilo karaktera klime. Da
bi se ovaj odnos numerički prikazao potrebno je ustanoviti vruću i hladnu sezonu


t. j . doba akumulacije snijega i njegove ablacije. Odavde se odredi »bilans« glečera
na kraju jednog ciklusa godina. Na temelju tih istraživanja ustanovilo se da su
igod. 1951. i 1953. deficitarne g-odine u odnosu na srednjak, što je u vezi sa modifikacijom
lokalne klime. U drugom dijelu autor je predložio formulu koja se bazira na
odnosu vlage i temperature a koja bi omogućila da se ustanovi je li bilans glečera
pozitivan (je li povećao volumen) ili negativan.
Jacquio t (CL): Importance des recherches de Physiologie en matiere forestiere
(Važnost fizioloških istraživanja u šumarstvu), str. 27—29.


Šumarska nauka trebala bi se više baviti fiziologijom pojedinih drveća. Rezutati
dobiveni na zeljastom bilju ne mogu se primjeniti na drveće, ono što u tom pogledu
vrijedi za lišćare ne vrijedi za četinjare i t. d. Riješenje mnogih praktičnih
problema bazirati će se na istraživanjima iz domene fiziologije drveća.


Pa r au t (E.): Reserve affouagöre et serie finaneiere str. 30—35. Autor razmatra
problem komunalnih šuma u Francuskoj, pa se naročito osvrće kako riješiti
taj problem s obzirom na pravo stanovništva na sječu ogrjeva u tim šumama. Ta se
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 57     <-- 57 -->        PDF

sjeća treba ograničiti na što manju površinu, a ostali dio treba privesti racionalnom
gospodarenju.


Schaeffe r (A.): Route ou Piste (Put ili staza) str. 36-38. Autor izlaže
prednosti -i način izgradnje šumskih cesta širine 2,5—3 m, kojima mogu ići traktori
u odnosu na izgradnju modernih cesta, u slučajevima, kada nismo potpuno sigurni
u rentafoilitet ovih posljednjih.


Sal lena ve (H.): Le reboisement de la zone littarale d´une foret de dunes
(Pošuml javan je obalne zone u jednoj šumi na dinama) str. 39-48, slika 6.


Autor je iznio poteškoće oko pošumljavanja praznina nastalih u kulturama primorskog
bora za vrijeme rata. Pošumljavanje borovim biljkama i čempresom ostalo
je bez uspjeha. Zato je primjenjena metoda ograda (palissades) i živih živica biljke
Adriplex halimus L. Iz ovih barijera uspjelo je pošumljavanje borova.


No. 2, veljača 1955.
Chapni s (J.): Le mahogany et l´amelioration de la foret martiniquaise (Mahagonij
i melioracija šuma na Martinici) str. 85-94, slika 4, graf. 4.


Silvy-Leligois : Etude forestiere d´une commune lorraine: Viterne
(Meurthe Moselle), (Šumarski studij jedne općine u Loreni: Viterne), str. 93-104, si. 4.
Vene t (J.): Une commune forestiere bien vivante: Liffol-le-grand (Jedna
dobro stojeća šumarska općina: Liffol-le grand), str. 103-107.


Levo y (R.): La prevision du volume des coupes dans les futares jardinees


(Predviđanje sječive mase u prebornim šumama), str. 108—144, graf. 2.


Autor iznaša koncepcije o procjeni sječive mase u prebornim šumama jele.
Dosadašnji postupak, propisan 1883. god., imao je posljedicu, da je ostvarena masa
bila različita od predviđene i pojavljivao se nesklad između osnove i njene primjene.
Autor predlaže metodu prema kojoj se računa predviđena sječiva masa u svakoj
parceli, polazeći od konkretnih rezultata dobivenih na jednoj proučenoj površini. Pri
tome se uzimlje u obzir zdravstveno stanje, mogućnost regeneracije i t. d.


Rous sei (L.): Materiel et production (Masa i produkcija), str. 121-129, graf.
4, fot. 1.
Vine y (R.): Multiplicity des facteurs de productione (Mnogobrojnost produkcionih
faktora), str. 130-137, fot. 2.


No. 3. Mars 1955.


Dugela y (A.): Le fait vegetal de la foret mediterranćenne (Vegetacijsko


stanje mediteranske šume), str. 169-175, fot. 2. Autor zaključuje, da u mediteran


skim šumama, izgorena šuma »može i mora ostati šuma«, kada ljudska intervencija


ne poremeti tok prirodnih faktora.


Pi a gna t (F.): De l´emploi des feuillus dans les boisment et reboisements en


essences melangles (Upotreba lišćara kod ponovnog pošumljavanja mješovitim vrsta


ma), str. 176-178.


Wiedman n (M.): Un exemple de formation de laves torrentielles (Primjer


stvaranja bujičine lave), str. 179-187, skica 1, fot. 4.


Migne t (J. M.): Boisement et regeneration de forets reliques en zone tropi


cale humide (Pošumljavanje i regeneracija reliktnih šuma u humidnoj tropskoj zoni);


179-200 fotogr. 2.


Lemp s (.F): Economies realisables au chapitre de l´entretien des lignes dans


les forets feuillus (Ostvariva ekonomija u pitanju uzdržavanja prosjeka u šumama


lišćara) 201-207, skica 4, fotogr. 2.


Pard e (J.): Le mouvement forestier ä l´etranger. Un dendrometre pratique


et efficace: Le dendrometre Blume-Leiss. (Šumarski napredak u inostranstvu). Jedan


praktični i efikasni dendrometar: Dendrometar Blume Leiss, str. 206-210, fotogr. 2,


skica 1.


Du val (M.): Recherche sur les origines des institution forestieres en Bre


tagne (Istraživanje o postanku šumarskih institucija u Bretanji), s´tr. 211-216.


Vazeille s (M.): Contribution ä l´histoire de la foret sur le plateau de Mil


levaches (Prilog povjesti šume na platou Millevaches), str. 217-220, si. 1.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 58     <-- 58 -->        PDF

X


No. 4. April 1955.


Guinie r (PL): La science forestiere et la xylologie an Vffle Congres inter


nationnal de Botaniüue (Šumarska nauka i ksilologija na 8 internacionalnom kon


gresu botanike), str. 250-257. "


Griva z (G.): Les vantes de coupe de bois de l´exercice 1954 dans les forets


soumises au Regime forestier (Prodaja sječina po planu za 1954 g. u šumama koje


su podvrgnute šumarskom upravljanju), 269-290, tabela 2.


Pourte t (J.) et Tu r pi n (P.): Quelques enseignements de l´Arboretum des


Barres (Neke šumarske pouke iz Arboretuma u Barres-u), str. 291-303.


N o. 5. Ma i 1955 — Specijalni broj posvećen zaštiti prirode.


Bresso n (G.): La reserve zoologique et Botanique de Camargue (Zoološki i
botanički rezervat Camargu-a), str. 339-346, fot. 7, karta 1.
Oudi n (A.): Conservation des sol (Čuvanje zemljišta), 347-350.
Toussain t (E.): Massif boisee de pares et de promenades (Zašumljeni ma


sivi parkova i šetališta), str. 351-363. fotogr. 8.


Vidro n (F.): L´amenagement des zones forestieres pour la conservation des
animeaux sauvages (Gospodarenje šumskih zona u svrhu očuvanja divljači) 371-382,
fotogr. 4.


Lachanase e (E..): Laserie artistique de la »Glaciere« (artistički odjel
»Glaciere«).
Dug e la y (A.): La reserve du Mercantour (Reservat Mercantour-a), strana
386-400, Got. 1, karta 1.
Prioto n (J.): Pratique de la protection de la nature en Languedoc (Praksa
zaštite prirode Languedoc-a), str. 401-408, fotogr. 6.
Duplaque t (L.): Les reserves de N´Dele (Oubangui-Chari) Reservat
N´Dele-a, str. 409-411, karta 1.
Vi vi er (P.): La protection des Eaux continentales (Zaštita kontinentalnih
voda), str. 412-320.
Herv e (P.): La protection de la nature le cas des microbiocćnoses (Zaštita
prirode, slučaj mikrobiocenoze), str. 421-429, fot. 2, slika 1.
Jol y (R.): L´evolution des populations d´insectes et la protections des forets
(Razvoj populacija insekata i zaštita šuma), str. 430-435.
Dr. M. Androić


L´ITALIA FORESTALE E MONTANA. Firenze 1954. Izdaju profesori šumarstva
na Univerzitetu u Firenzi. Izlazi dvomjesečno. God. pretplata 4.000.— L.


Broj 1. — Tofan i Mario: ´ »Stanje i razvoj studija šumarske ekonomike u
Italiji«. Nakon kratkog pregleda razvitka studija šumarske ekonomike u Italiji i u
drugim zemljama, daju se perspektive daljnih mogućnosti njezina razvoja. — P.
Francardi : Uređenje voda planina Pijemonta i njegov ekonomsko socijalni odraz
na okolinu«. — V. Bellucci: »Šumarska ekonomija u Toscani«. — G. San dri:
»Tla na stari dunama delte rijeke Pada«. — G. Patrone : Prihodne tablice jednodobnih
bukovih sastojina u Molisi«. Izneseni su podaci o eksperimentalnim ispitivanjima,
koja su imala svrhu da izrade prihodne tablice za bukvu uzraslu u jednodobnoj
sastojini šuma u Montagnoli (prov. Campobasso). Iz podataka je vidljivo, da prosječni
prirast mase kulminira u 60—70 god.


Broj 2. — čitav ovaj broj je posvećen radu kongresa, koji se održao u Firenzi
od 14. do 18. marta 1954. godine, a u cilju melioracije i zaštite talijanskih šuma. Na
kongresu je izneseno nekoliko referata, od kojih se spominju najvažniji: Mediteranske
šume (sastojine plutnjaka, alepskog bora, pinjola i primorskog bora). Apeninske
šume (sastojine hrasta, kestena, crnog bora, jele i bukve). Alpske šume (jelove sastojine
tridentske Venecije, Lombardije i istočnih Alpa, sastojine ariša i običnog bora).
Topole doline Pada. Zaštita šuma (Entomologija i patologija).


Broj 3. — A. Merendi : »Izgledi šumarskog i planinskog problema na jugu
Italije«- Članak sadrži podatke o orografskom stanju kao i podatke o obradivom tlu.


276
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Ističe se manjak površina pod šumom, kriza planinskog stočarstva uslijed sve većeg
smanjenja površina pašnjaka u nizini, koji se pretvaraju u obradiva tla sa intenzivnim
načinom gospodarenja. Autor preporuča melioraciju degradiranih površina na
padinama. — P. Patrone : »Izgled: poljoprivrednog i šumarskog problema planine
Molise«. Autor ukazuje na osnovne poljoprivredne i šumarske probleme na području
planine Molise (prov. Campobasso), ie daje glavne smjernice nastojanju, da se tamošnjem
stanovništvu osiguraju veći prihodi. — F. Scalambretti : »Helikopter u
službi šume«. Predlaže se šira upotreba helikoptera u svrhu zaštite šuma. — L. B enassi
: »Dendrometrijska ispitivanja Duglazijeve jele u Vallombrosi«. Iznašaju se
pojedine dendrometrijske karakteristike ove vrijedne vrste, koja se sve više unosi
u talijanske šume. Objekt ispitivanja bile su pojedine plohe u državnoj šumi Vallombrosa,
na jelama srednje starosti 30 godina. Iz diagrama su vidljivi podaci o varijaciji
volumena u odnosu na prsni promjer, odnosi visine i promjera, volumen kore i
odnos promjera u polovini visine i prsnog promjera. — M. Ca n t i a n i: »Prociphilus
fraxini na jeli u provinciji Campobasso«. Opisuje se napad Prociphilus fraxini na
mlade jelove sadnice u šumskom rasadniku. Predlaže se biološke i kemijske mjere
za suzbijanje. — A. Gabbrielli : »O šumskim tlima na konglomeratima Val di
Pesa«, Autor opisuje tla razvijena na konglomeratima sa hrastom meduncem i cerom
te crnim borom.


Broj 4. — C. Cu e eh i: »Izgledi i osobine mediteranske makije istočne obale
Ligurije«. Autor opisuje tip mediteranske makije na tom dijelu obale, koji prema
Pavari-u pripada srednjoj i hladnijoj zoni Lauretuma, osim pojednih zaštićenih djelova,
koji pripadaju toploj podzoni. — G. Patrone : »Uređajni elaborat za šume
općine Campochiaro«. — C. Mugnaini : »Ispitivanja klijavosti primorskog bora«.
Opisuje se metodika rada i rezultati ispitivanja uslova najpovoljnije klijavosti sjemena
prirmorskog bora kao i djelovanje prethodnog močenja sjemena u hladnu vodu.
Pokazalo se, da je optimum temperature bio 20° i vlaga sredine (pijeska) oko 20%.
Močenje u hladnu vodu djelovalo je povoljno, ukoliko ono nije trajalo više od 96 sati.


Broj 5. — P. Ca bi on i: »Upravljanje zemljišnim fondom općina i drugih ustanova
«. U Italiji postoje velike površine poljoprivredno-šumskog zemljišta, kojima
upravljaju općine i razne ustanove. Autor ukazuje na priličan nered, koji vlada u
gospodarenju s tim površinama. Preporuča bolje i racionalnije upravljanje sa tehničke
i administrativne strane — C. Frassoldati : »Primjedbe na kaznene norme
zakona o šumi«. Pisac ukazuje na razna tumačenja pojedinih članova kaznenog zakona
sada na snazi, a koja su nastala uslijed toga, što nisu usklađene kaznene norme
zakona o šumi iz 1923. godine sa sadašnjim kaznenim zakonom. — F. Boc k i H.
Richter : »Austrijska državna služba za zaštitu od usova i bujica«. Članak napisan
povodom proslave 70-godišnjice postojanja ustanova za zaštitu od usova i uređenje
bujica. Iznašaju se pojedinosti rada. — G. Giordano : »Lokalna tablica
masa za ariš iz Val Chisone (Torino). Podvučena je razlika, koja se ukazala kod
tih tablica i sličnih iz drugih zemalja. — F. Moriondo : »Opažanja u vezi biološkog
ciklusa Melampsora sp. na Topoli u Italiji«. Autor je zabilježio jedan vrlo rani
napad Melampsore na izbojcima sive topole i opisuje plan istraživanja ove bolesti,
koja sa topole prelazi na bor. — A. Gabbrielli : »Istraživanja o eroziji na području
Vallombrose«. Iznašaju se kriteriji na kojima se zasniva početak studija o
eroziji, a u vezi različitih morfoloških i vegetacijskih uslova. — D. Angiolini :
»Neobrađena produktivna tla u preobražaju planinske ekonomike«. Autor daje u
kratkim crtama genezu takvih tala, njihovu vrijednost i značaj u preobražaju i poboljšanju
planinske ekonomike.


Broj 6. — K. Trifone : »Terminologija Rimljana za proizvode drva«. Autor
daje interesantne podatke o terminologiji, koju su upotrebljavali Rimljani staroga
vijeka. Podvlači jednoobraznost u izražavanju. — F. Palazzo : »Industrija smole
u području planine Sila«, Autor se već ranije bavio problemom smolarenja u ovom
planinskom masivu. Na temelju ekonomskog računa predlaže se, da se na tom području
podijgne nova distilerija sa četverostrukim kapacitetom od postojeće. — L.
S u s m e 1: »Ispitivanja razlika u ritmu vegetativne aktivnosti jele raznih proveni
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 60     <-- 60 -->        PDF

jencija«. U obzir su uzete dvije provenijencije, jedna iz Kalabrije, a druga sa tirolskih
Alpa. Uzgoj je vršen u Vallombrosi. Zapaženo je, da vegetativna aktivnost
kambija, koja se istovremeno ispoljava, dulje traje kod primjeraka uzgojenih iz sjemena
sa juga.


D. Jedlowski
DJELOVANJE NOVIH INSEKTICIDA NA OSE NAJEZNICE (Zur Einwirkung
neuer Insektenkampfstoffe auf Schlupfwespen — G. Zoebelein, München).


Na temelju već dugo poznate činjenice, da kontaktni insekticidi pogađaju više
ili manje sve insekte bez .obzira na to, da li su oni korisni ili štetni, nastoje instituti
za zaštitu šuma pronaći takva sredstva, koja bi imala specifično djelovanje na pojedine
vrste insekata. U novije vrijeme proizvedeno je nekoliko preparata na bazi
Dinitroearbazola, koji bi kao želučani otrovi imali tu prednost, da ne bi djelovali
na one korisne insekte, koji s njim dolaze u kontakt, već samo na štetnike, koji uzimaju
zatrovanu hranu. Izgledalo je, da je time postignut davno željeni cilj. Međutim,
autor na temelju vlastitih pokusa ukazuje na neke manjkavosti, koje kod prosuđivanja
vrijednosti ovih preparata nisu uzete u obzir.


Poticaj za ove pokuse dala su autorova vlastita zapažanja i pokusi, prema kojima
u šumi, osim cvjetnog nektara i drugih hranjivih tvari, pretstavlja medna rosa,
koju izlučuju insekti iz familija Aphidae, Coccidae i Psyllidae glavni izvor hrane
najvažnijih šumskih korisnih insekata, osobito osa najeznica, muha gusjeničarki,
cvjetnih muha (Syrphidae), buba mara i crvenih šumskih mrava (Formica ruf a L.).
Pretpodstavka, da i ovi insekti mogu biti otrovani prilikom suzbijanja štetnika želučanim
otrovima, pokazala se ispravnom. U pokus je uzet preparat Fu 1 (Fundal),
koji je u koncentraciji od 0,l°/o pomiješan s medom i ose najeznice Microplectron
fuscipennis Zett (fam. Chalcididae) i Nemeritis canescens Grav. (fam. Ichneumonidae).
Sve ose, koje su došle u dodir sa zatrovanom hranom uginule su najkasnije
za tri dana, dok je normalno dužina života kod Nemeritisa 15—20, a kod Microplectrona
oko 45 dana. Opasnost za šumskog mrava je puno manja, jer se on tek
u iznimnim slučajevima može naći na lišću s mednom rosom.


Drugi pokusi imali su svrhu, da ispitaju mogućnost otpornosti osa najeznica
prema želučanim otrovima raspršenim u oblik u magle . Upotrebljeni su insekticidi
Trikloretilen i Etilenklorid i osica Nemeritis canescens Grav. Sve osice, koje
su bile izložene magli, uginule su najkasnije za 80 minuta. Prema tome, ne postoji
niti mogućnost da ose najeznice budu pošteđene kod zamagljivanja šuma spomenutim
insekticidima. I. Mikloš


OTROVNO ZAMAGLJIVANJE U ZAŠTITI ŠUMA (Zum Giftnebeleinsatz im
Forstschutz, W. Zwölfer, Anzeiger für Schädlingskunde, XXV. Jahrgang, 1952, Heft 8)


Iskustva zaštite šuma stečena od prvog zamagljivanja šuma, koje je u Njemačkoj
provedeno 1943. godine, pa sve do danas, pokazuju, da je djelovanje novih
kontaktnih insekticida u obliku t. zv. »vlažne« magle daleko djelotvornije od svih
dosadašnjih metoda suzbijanja štetnika, uzrok tome je djelomično u samoj prirodi
magle, a djelomično u jakom toksicitetu ovih insekticida. Pa i pored jakog djelovanja
otrovne magle na sveukupnu insektofaunu, koja živi iznad zemlje, pokazalo se
na temelju rezultata savremenih istraživanja, da to djelovanje nije jednako na pojedine
insekatske grupe. Tako su na pr. muhe,, od kojih su mnoge veoma korisne, neotpornije
prema DDT-preparatima nego na pr. neke štetne lisne uši. Osim toga važno
je i vrijeme, kada se suzbijanje vrši. Ako se zamagljuje za vrijeme glavnog rojenja
muha gusjeničarki, osa najeznica i ostalih korisnih insekata, šteta može biti veća od
koristi. Osobito na velikim površinama može u takvim slučajevima nakon početnog
prividnog uspjeha nastupiti gradacija štetnika uslijed nestanka prirodnih neprijatelja.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Još su opasniji slučajevi, gdje kemijsko suzbijanje jednog štetnika dovodi do prenamnoženja
druge, do tada indiferentne vrste, koja se mogla razmahati tek nakon
uništenja njenih reducirajućih faktora. Prenamnoženje krvave uši na koštunjičavom
voću i crvenog pauka na hmelju u rajnskoj oblasti i Švicarskoj, vjerojatno je posljedica
intenzivnog tretiranja ovih biljaka novim insekticidima, koji su manje naškodili
štetnicima nego njihovim neprijateljima. Osobito je to slučaj s parasitskom osicom
Aphelinus mali, neprijateljem krvave uši, koja je importirana iz Amerike i koja se
upravo počela s uspjehom suprotstavljati ovom štetniku. Autor smatra, da se biološka
metoda suzbijanja jedva može ujediniti sa primjenom novih insekticida. Zamagljivanje
pomoću manjih aparata ograničeno je u šumarstvu na manje površine, pa
u tim slučajevima nema opasnosti za ravnotežu šumske zoocenoze. Veće akcije kemijskog
suzbijanja pomoću motoriziranih aparata, treba naprotiv primjenjivati samo
u onim slučajevima, gdje je u pitanju opstanak osobito vrijednih privrednih objekata.
Glavna zadaća zaštite šuma od šumskih štetnika treba da i dalje ostane sprječa vanj
e šteta, dakle preventivno suzbijanje. U tom se pogledu zaštita bilja u poljoprivredi
bitno razlikuje od zaštite šuma. Uslijed razmjerno intenzivnih formi gospodarenja
u poljoprivredi se isplati i mnogostruko, dakako do stanovite granice, tretiranje
kultura insekticidnim sredstvima. Osim toga velike površine monokultura isključuju
mogućnost stvaranja prirodne biocenoze, pa prema tome i njenih korisnih članova.
Poljoprivreda, dakle, može veoma malo računati sa prirodnim obrambenim faktorima,
te je neminovno upućena na primjenu otrovnih preparata. Autor primjećuje,
da će savremena nastojanja oko plantažnog uzgajanja kultiviranih sorata topola u
pogledu zaštite prije ili kasnije naići na slične poteškoće.


Kod svih manjih šteta, koje se u šumarstvu sa privrednog stanovišta još mogu
tolerirati, treba izbjegavati primjenu otrovnog zamagljivanja. Od ovog načela moći
će se odstupiti tek onda, kada industriji sredstava za zaštitu bilja pođe za rukom,
da proizvede specifična sredstva za pojedine vrste štetnih insekata.


I. M i k 1 o š .
ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Izdavač: šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb
Mažuranićev trg br. 11 — telefon 36-473 —Godišnja pretplata: za članove Šumarskog
društva NRH i članove svih ostalih šumarskih društava Jugoslavije Din 600.— za
nečlanove Din. 840.— za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih
škola Din. 200.— za ustanove Din. 1.200.— pojedini brojevi: za članove
»tudente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih škola Din. 50.—
*a nečlanove Din. 70.— za ustanove Din. 100.— Za inozemstvo se cijene računaju
dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 401-T-236. Tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 62     <-- 62 -->        PDF

DRUGO JAVNO NADMETANJE


Šumarija Virovitica izdaje za materijal i izradu 2 km šumske ceste na potezu
Čardak—Šareni Mostovi putem javne dražbe ovaj rad i materijal sa predračunskom
svotom od 9,397.099 dinara.


Javno nadmetanje održat će se u uredu Šumarije Virovitica dana 4. srpnj a
1955. u 11 sati prije podne.
Kaucija za gornje radove i materijal iznosi od predračunske svote 470.000 dinara,
koja se svota polaže kod filijale Narodne banke FNRJ u Virovitici.


Projekt, troškovnik i uvjeti nadmetanja mogu se dobiti na uvid kod šumarije
Virovitica svakog četvrtka i subote za vrijeme uredovnih sati ili putem pošte na
pismeni zahtjev.


Šumarija Virovitica
Broj: 1.445/1955.


OGLAS


Šumarija Rakovica raspisuje I. pismeno nadmetanje za izgradnju šumske ceste


Rakovica—Stožer u dužini od 4 km.
Predracunska svota 24,000.000 dinara.
Nadmetanje će se održati u prostorijama šumarije Rakovica dana 28. VI. 1955.


u 9 sati. — Tehnička dokumentacija i uvjeti mogu se dobiti u Šumariji Rakovica
svakog radnog dana od 7—14 sati.
Šumarija´ Rakovica


OGLAS


Šumarija Slav. Brod, NOK-a SI. Brod raspisuj e 1. pismenu licitaciju za.
izgradnju šumske ceste Podcrkavlje—Oriovčić u dužini od 2 km. Predracunska svota


12.000.000 dinara.
Licitacija će se održati 13. VII. 1955. u 10 sati, u prostorijama Šumarije SI. Brod,
Štrosmajerova 13.
Ponude se predaju u pečaćenim omotima poštom ili lično do 10 sati na da»
održavanja licitacije.
Interesenti su dužni pridonijeti:
a) potvrdu o položenoj kauciji kod N. B. u visini od 5% od predračunske svote;
b) potvrdu o registraciji poduzeća.
Dokumentacija i uslovi nadmetanja mogu se vidjeti u Šumariji svakog daiia


od 7—14 sati.
ŠUMARIJA SLAVONSKI BROD
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 63     <-- 63 -->        PDF

OGLAS


Šumarija Drežnica, kotar Ogulin, raspisuje I. pismeno nadmetanje za gradnju


šumske kamionske ceste Drugomišalj—Sopača jama u dužini od 1 km.
Predračunska svota iznosi 6,000.000 dinara.
Nadmetanje će se održati 5. IX. 1955. god. u uredu Šumarije Drežnica u 11 sati


prije podne.


Tehnička dokumentacija i pismeni uvjeti mogu se vidjeti svakog radnog dama
od 7—14 sati kod Šumarije Drežnica. — Propisno sastavljene i zapečaćene ponude
imaju se predati komisiji za nadmetanje do 11 sati na dan nadmetanja.


Kaucija iznosi 5% vrijednosti obračunate po predračunskoj svoti.
Uz ponudu treba priložiti:


1. Potvrdu o položenoj kauciji ili garantno pismo Narodne banke;
2. Ispravu o ovlaštenju za izvođenje radova i
3. Popunjeni troškovnik.
ŠUMARIJA DREŽNICA


OGLAS


Šumarija u G o m i r j u, kotar Ogulin, raspisuje I. ofertalnu licitaciju za izgradnju
šumskih cesta i to: Tepice—Jasenački Smolnik u dužini od 2 km sa predračunskom
svotom od 11,720.000 dinara i cestu Ljubošina—Gomirska Kosa u dužini od
2 km sa predračunskom svotom od 11,700.000 dinara.


Interesenti su dužni položiti na prednji iznos 5% kaucije na tekući račun br.
471-T-145.
Licitacija će se održati u službenim prostorijama šumarije dana 28. VI. 1955.
u 11 sati prije podne.


Tehnička dokumentacija može se pogledati svakog radnog dana počam od 23.
do 28. VI. 1955. godine od 7—14 sati.


Šumarija Gomirje


OGLAS


Šumarija Novi Vinodol raspisuje Prvo javno nadmetanje za izgradnju
ceste Guvno—Samarske stijene (Trojbukve) u dužini od 2.616,75 metara.
Predračunska svota iznosi 22,000.000 dinara. Nadmetanje će se vršiti pismenim
putem dana 20. VI. 1955. u 11 sati u uredu šumarije u Novom Vinodolu.
Tehnička dokumentacija i pismeni uvjeti mogu se vidjeti svakog radnog dana
od 8—12 sati u uredu Šumarije. (Broj 770/55 od 19. V. 1955.).


Šumarija Novi Vinodol
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 64     <-- 64 -->        PDF

OGLAS
ŠUMARIJA DREŽNICA


Raspisuje I. pismeno nadmetanje za gradnju šumske kamionske ceste AlilovicaCrni Vrh u dužini od 3 km.
Orjentaciona cijena po 1 km. 6,000.000.— dinara.
Nadmetanje će se održati dana 15. VIII. 1955. g. u uredu Šumarije Dtrežnica,
kotar Ogulin u 11 sati prije podne.
Tehnička dokumentacija, te pismeni uvjeti mogu se vidjeti svakog radnog dana
kod šumarije Drežnica od 7—14 sati.
Propisno sastavljene i zapečaćene ponude imaju se predati komisija za nad


metanje
do 11 sati na dan nadmetanja.
Kaucija iznosi 5% vrijednosti obračunate po orjentacionim cijenama.
Uz ponudu treba priložiti:


1. Potvrdu o položenoj kauciji ili garantno pismo N Banke.
2. Ispravu o ovlaštenju za izvođenje radova.
3.
Popunjeni troškovnik.
Šumarija Drežnica
OGLAS
Šumarija Vrhovine u Vrhovinama raspisuje javno nadmetanje za izvedbu betonskog
nadvožnjaka u Javorniku na pruzi Ogulin-Knin.
Predračunska svota iznosi Din. 3,906.000.—
Nadmetanje će se održati 8. VII. 1955. u uredu šumarije Vrhovine u 9 sati
prije podne.
Sva tehnička dokumentacija može se vidjeti svakog radnog dana od 9—12 sati
u Šumariji Vrhovine.
Propisno sastavljene i zapečaćene ponude imaju se predati licitacionoj komisijti
do 9 sati na dan nadmetanja.
Kauciju u iznosu od 5% vrijednosti po predrač. svoti.
Ponudi treba priložiti:
a) potvrdu o položenoj kauciji ili garantno pismo od Narodne banke;
b) ispravu o ovlašćenju za izvođenje radova i
c) ovlašćenje ponuđača za zastupanje, popis uvjeta nadmetanja.
U ponudi treba navesti da su uvjeti nadmetanja poznati ponuđaču i da na iste
pristaju u cijelosti (broj 12493 od 28. VI. 1955).
Šumarija Vrhovine
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 65     <-- 65 -->        PDF

OGLAS


Šumarija Crikvenica , kotar Crikvenica održat će u svojim prostorijama
na dan 17. VI. 1955. u 11 sati prvu javnu pismenu licitaciju za izgradnju šumske
ceste »Ozrin-Ladvine« s dužinom od 6.071 km s predračunskom svotom od 41,360.000
dinara.


Tehnička dokumentacija stoji na uvid interesentima svakog dana od 7 do 14 sati.


Šumarija Crikvenica


OGLAS


Šumarija Sr b raspisuje javno nadmetanje za7 izgradnju šumske ceste Kupirovo-
Maslovara u duljini od 3 kilometra. — Predračunska svota iznosi 15,000.000 dinara.


Investitor šumarija Srb.


Nadmetanje će se održati u šumariji Srb dne 26. VI. 1955. godine u 9 sati
pismenim putem.
Uvjeti: Nadmetanje i tehnička dokumentacija mogu se vidjeti u kancelariji počev
od 10. VI. 1955. godine.
Šumarija Srb


OGLAS


Šumarija Vrginmos t održati će na dan 16. VI. 1955. u 11 sati u uredu
šumarije u Vrgimostu II. javno pismeno nadmetanje za izgradnju šumske ceste
Muljci—Kremešnica u dužini od cea 3 km. — Predračunska svota 25,476.000 dinara.


Uvjeti nadmetanja i tehnička dokumentacija za navedeni objekt mogu se vidjeti
svakog dana od 9—12 sati u uredu.


Nadmetanje će se izvršiti prema propisima Pravilnika za provedbu Uredbe o
izdavanju građevinskih i građevno-zanatskih radova na izvođenje putem javnog nadmetanja
(Narodne Nnovine 3/53).


Šumarija Vrginmost


OGLAS


Šumarija M e d a k, kotar Gospić, održat će u svojim prostorijama na dan 14.


VI. 1955. u 10 sati prvo javno nadmetanje za izgradnju i rekonstrukciju šumske ceste
Raduč—Bukovac u dužini i to: novogradnje 3 km i rekonstrukcije 4 km s predračunskom
svotom od 30,000.000 dinara.
Tehnička dokumentacija stoji na uvid interesentima svakog dana od 7—14 sati
(broj 330-55 od 12. V. 1955.).
Šumarija Medak
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 66     <-- 66 -->        PDF

OGLAS


ŠUMARIJA KRAPINA U KRAPINI


raspisuje II. javno nadmetanje u skraćenom roku, za izvođenje građevinskih radova
na šumskoj cesti Lepa Bukva-Kal, u dužini od 2.050 km. sa predracunskom svotom
od Din. 9,700.000 —


Nadmetanje će se održati 25 srpnja 1955 godine u 10 sati prije podne u uredu
šumarije u Krapini.
Tehnička dokumentacija kao i ostala objašnjenja mogu se vidjeti svakog dana
u šumariji od 7 do 14 sati.
Ponude se predaju u zapečaćenom omotu lično ili putem pošte do 9 sati na
dan održavanja licitacije.


Šumarija Krapina


OGLAS


ŠUMARIJA SLUNJ


raspisuje javno nadmetanje za gradnju šumske kamionsk e cest e Hum — Tobo


lić u dužini od 2,3 km. za predračunsku svotu od 12,000.000.— dinara.
Nadmetanje vrišit će se dne 16. VI. 1955 u 12 sati u uredovnici šumarije u Slunju.
Uvjeti i tehnička dokumentacija mogu se vidjeti svakog radnog dana u uredcv


nici šumarije.


Šumarija Slunj


OGLAS


Šumarija Meda k ima na prodaju za jesen 1955. godine:


1. Sadnica c. bora 2 godišnjih 400.000 kom.
2. Sadnica c. bora 3 godišnjih 190.000 kom.
Sadnice su-kvalitetne. — Narudžbe slati na Upravu šumarije
Šumarija Medak