DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 51     <-- 51 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


Na Drugom Kongresu Saveza šumarskih društava FNRJ izvršene su izmene
i dopune STATUTA Saveza šumarskih društava tako da prečišćen tekst glasi:


STATUT
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA FNRJ


I. — OPŠTE ODREDBE
či. i..
Nastavljajući napredne tradicije borbe za unapređenje šumarstva i šumarske
struke, pozitivne tradicije organizacija inženjera i tehničara i šumarskih organizacija,
šumarski stručnjaci Federativne Narodne Republike Jugoslavije, organizovani po
pojedinim narodnim rezublikama u svoja posebna stručna društva, osnivaju Savez
šumarskih društava FNRJ, radi obezbjeđenja skladnog ostvarenja zajedničkih ciljeva,
a naročito rada na:
a) što širem stručnom i idejno-političkom uzdizanju nivoa inženjera i tehničara
šumarske struke;
b) daljem razvoju šumarstva i njegove popularizacije;
c) što svestranijem aktiviranju svih stručnjaka šumarske struke u naporima
za što bržu izgradnju socijalizma u našoj zemlji;
d) pružanju što veće pomoći masovnim organizacijama i narodnim vlastima kod
rešavanja problema šumarstva.
Čl. 2.


U Savez ulaze: Šumarsko društvo NR Srbije, Šumarsko društvo NR Hrvatske,
Društvo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije NR Slovenije, Društvo
šumarskih inženjera i tehničara NR Bosne i Hercegovine, Šumarsko društvo NR
Makedonije i Šumarsko društvo NR Crne Gore.


Čl. 3.
Savez šumarskih društava FNR Jugoslavije član je Saveza inženjera i tehničara
Jugoslavije.


II. — NAZIV, SEDIŠTE I PEČAT
Čl. 4.
Službeni naziv Saveza jeste: »Savez šumarskih društava FNR Jugoslavije«.


Čl. 5.
Sedište Saveza šumarskih društava FNR Jugoslavije je u Beogradu.


Čl. 6.
Pečat Saveza je okrugao i nosi u ovalu natpis: Savez šumarskih društava FNR
Jugoslavije, a preko sredine oznaku sedišta — Beograd.


III. — ZADACI
Čl. 7.
Zadaci Saveza šumarskih društava FNR Jugoslavije su:
a) da koordinira rad šumarskih društava pojedinih narodnih republika;
b) da prenosi pozitivna iskustva pojedinih šumarskih društava;
c) da rukovodi stručnim akcijama, koje su zajedničke za cijelu FNRJ;
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 52     <-- 52 -->        PDF

a) da organizuje savetovanja po pojedinim važnim problemima šumarstva;
e) da organizuje naučno-stručne ekskurzije u zemlji i inostranstvu;
f) da ostvaruje saradnju sa narodnim vlastima i masovnim organizacijama


FNRJ po pitanjima svoje struke;
g) da predstavlja sva društva šumarskih inženjera i tehničara FNR Jugoslavije
u zemlji i inostranstvu;
h) da se stara o materijalnim prilikama šumaiskill stručnjaka i popravljanju
uslova njihovog života i rada.
Čl. 8.
Svoje zadatke Savez ostvaruje u granicama svog Statuta neposredno ili preko
svojih članova — šumarskih društava narodnih republika.


m


IV. — PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Čl. 9.
Članovi Saveza mogu biti redovni i počasni.


Čl. 10.


Redovni članovi Saveza su sva društva inženjera i tehničara šumarske struke
narodnih republika, koja rade na osnovu svojih pravila, a koja su u skladu sa ovim
Statutom.


Čl. 11.
Dužnosti redovnih članova su:
a) da se zalažu na ostvarenju zadataka Saveza;
b) da se pridržavaju Statuta Saveza;
c) da sprovode odluke organa Saveza;
d) da redovno uplaćuju doprinose Savezu, čiju visinu određuje Kongres.


Ćl. 12.
Počasni članovi mogu biti pravna i fizička lica, koja su se istakla na unapređenju
šumarske tehnike i nauke ili su stekla naročite zasluge za Savez šumarskih
društava FNRJ.
Odluke o prijemu počasnih članova donosi Kongres na predlog Plenuma Saveza.


ČL 13.
Počasni članovi imaju pravo prisustvovanja svim sastancima Saveza sa savetodavnim
glasom.
Čl. 14.
Svi članovi šumarskih društava narodnih republika, kao i počasni članovi Saveza
imaju pravo da se koriste svim ustanovama i povlasticama Saveza.


Čl. 15.


Svako društvo inženjera i tehničara šumarske struke može održati veze sa
sličnim organizacijama u inostranstvu, ali ne može pretstavljati šumarske stručnjake
FNR Jugoslavije. O takvim vezama društvo je dužno obaveštavati Savez.


V. — ORGANIZACIONA STRUKTURA
čl. 16.
Organi Saveza su:
a) Kongres,
b) Plenum,
c) Pretsedništvo,
d) Nadzorni odbor.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Čl. 17.


Najviši organ Saveza je Kongres šumarskih društava FNR Jugoslavije.
Kongres se održava svake druge godine, a sačinjavaju ga delegati društava
narodnih republika.
Delegati Kongresa biraju se na skupštinama društava u jednakom broju, koji
određuje sazivač.
Kongresu mogu prisustvovati i drugi šumarski stručnjaci, ali bez prava glasa.


Čl. 18.


Kongres:
a) donosi i menja Statut Saveza;
b) donosi budžet Saveza;
c) vrši izbor članova Pretsedništva Saveza;
d) vrši izbor članova Nadzornog odbora Saveza i njihovih zamenika;
e) vrši izbor počasnih članova Saveza;
f) saslušava izveštaj i raspravlja o radu organa Saveza;
g) rešava o isključenju članova;
h) raspravlja o važnim problemima struke;


Kongres donosi odluke prostom većinom glasova i one su punovažne, ako Kongresu
prisustvuje više od polovine izabranih delegata.
Čl. 19.
Kongresi su redovni i vanredni.
Redovni Kongres saziva se u mestu koje odredi perthodni Kongres, ili koje po


ovlaštenju Kongresa odredi Plenum Saveza Saveza. Dan saziva kongresa određuje
i saziva ga Plenum Saveza.
Vanredni Kongres saziva Plenum Saveza prema potrebi ili na zahtev ;/; redovnih
članova Saveza.
Vanredni Kongres rešava samo o pitanjima radi kojih je sazvan.


Čl. 20.


Dnevni red Kongresa utvrđuje Pretsednistvo Saveza i saopstava ga članovima
na 30 dana pre održavanja Kongresa.
Članovi imaju pravo da predlože izmene i dopune dnevnog reda, ali te predloge
su dužni staviti bar 20 dana pre održavanja Kongresa.
Kongresom rukovodi radno pretsednistvo.


Čl. 21.
Plenum sačinjavaju članovi Pretsjedništva, i po dva člana koje delegiraju društva.
Plenum se sastaje najmanje jedanput godišnje, a saziva ga Pretsednistvo.


Čl. 22.
Pretsednistvo broji 9—11 članova, koji iz svoje sredine biraju: predsjednika,
2 potpretsednika, 2 sekretara i blagajnika.


Čl, 23.
U nadležnost Plenuma spada:
a) sazivanje redovnog i vanrednog Kongresa i određivanje dnevnog reda za
rad Kongresa;
b) sastavljanje i predlaganje Kongresu izvještaja o radu, budžeta kao i završnog
računa na protekli period;
c) sprovođenje odluka Kongresa i rešavanje svih osnovnih pitanja Saveza i problema
struke između Kongresa;
d) tumačenje tačne primene Statuta Saveza.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Čl. 24.


Pretsedništvo pretstavlja Savez pred ostalim savezima, društvima, ustanovama,


vlastima, pojedincima u zemlji i inostranstvu. U nadležnost Predsedništva spada:
a) rukovođenje svim poslovima i upravljanje imovinom Saveza;
b) izvršavanje zaključaka Kongresa i Plenuma Saveza;
c) održavanje potrebne veze sa društvima u cilju obavljanja zadataka;
d) raspravljanje o izvještajima Nadzornog odbora o periodičnom pregledu


financijskog poslovanja Saveza:
e) staranje.o tačnoj primeni Statuta Saveza;
Pretsedništvo se sastaje prema potrebi.


Čl. 25.


Plenum i Pretsedništvo može rešavati ako je prisutno više od polovine članova.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Kod jednake podele glasova
odlučuje glas pretsednika.


O održanim sednicama vodi se zapisnik koji potpisuju pretsednik i sekretar
Saveza.
Čl. 26.
Savez šumarskih društava FNR Jugoslavije zastupaju pretsednik i sekretar
Saveza, odnosno članovi koje ovlasti Pretsedništvo.


Ćl. 27.
U cilju što boljeg obavljanja poslova, Pretsedništvo može obrazovati posebne


organe, stalne i privremene.
Funkcije članova Pretsedništva su počasne.
Sva akta Saveza potpisuju pretsednik i sekretar.


Čl. 28.


Nadzorni odbor sastoji se od tri člana i tri zamjenika. Nadzorni odbor se konstituiše
birajući pretsednika. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova.
Dužnost Nadzornog odbora je da kontroliše financijsko poslovanje Saveza


i njegovih organa.
Narodni odbor podnosi izvještaja o svom radu Kongresu, a izvještaje o periodičnom
pregledu financijskog poslovanja Saveza — Pretsedništvu.
Članovi Nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sednicama Pretsedništva
sa savetodavnim glasom.


VI. — MATERIJALNA SREDSTVA
Čl. 29.
Materijalna sredstva Saveza čine:
a) doprinosi društava;
b) prilozi i zaveštanja;


c) prihodi od imovine Saveza i od imovine, koje su kao zajedničku društva
poverila Savezu;
d) prihodi od izdavanja stručne literature, predavanja i raznih priredbi.


Čl. 30.


U slučaju prestanka Saveza sva nepokretna i pokretna imovina deli se na
pojedina društva, članove Saveza. Ukoliko se ovakva odluka ne može sprovesti, imovina
se predaje Pretsedništvu Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije na upravljanje
do ponovnog osnivanja slične savezne organizacije šumarskih stručnjaka.


(
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 55     <-- 55 -->        PDF

VII. — PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Öl. 31.
U ovom Statutu pod pojmom šumarstva podrazumeva se i drvna industrija.


Čl. 32.


Ovaj Statut usvojen je na Kongresu šumarskih društava inženjera i tehničara
FNRJ dana 9 novembra 1952 godine u Sarajevu, a dopunjen na Drugom Kongresu
šumarskih društava FNRJ 3 oktobra 1954., godine u Ohridu.


M. P.
PRETSEDNIŠTVO


SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA FNRJ


Pretsednik: Ing. FAZLIJA ALIKALFIĆ, Poljoprivredno-šumarski fakultet,


Sarajevo
Potpredsednik: Ing, RAJICA ĐEKIĆ, Republička uprava za šum. Beograd
Potpredsjednik: Ing. MATIJA BUTKOVIĆ, Zavod za priv. planiranje, Zagreb
Sekretar: Ing. LJUBOMIR PETROVIĆ, Šumarski fakultet, Beograd
Sekretar: Tehn. JOŽE PUČKO, Slovengradec
Blagajnik: Ing. DUŠAN OREŠČANIN, Preduzeće »Rudnik« — Beograd
Članovi: In,g. Zdravko Turk, polj. šum. fakultet, Ljubljana, Ing. Marijan


Jovan, »Šumoprojekt«, Sarajevo; Ing. Boris Grujoski Rep. uprava
za šumarstvo, Skopje; Ing. Nikola Goger, Rep. uprava za šumar


stvo, Zagreb;
Titograd.
Ing. Miličko Barjaktarević, Šumsko gazdinstvo,
NADZORNI ODBOR
Članovi:
Zamenici:
Ing. Božidar Ničota, direktor Instituta, Skopje,
Ing. Nenad Prokopljević, Zavod za planiranje, Beograd
Ing. Milan Gojmerac, direktor »Šumoprojekta«, Sarajevo.
Ing. Hakija šabović — Crna Gora
Ing. Dragan Tonković, Hrvatska
Ing. Stojan Gjuroski — Makedonija.


DOMAĆA ISTRUCNA LITERATURA


CHALARA QUERCINA
UZROČNIK SUŠENJA NOVA OPASNOST
ZA HRASTOVE?


Iako bolest za sada ne postoji u Evropi, iznijet ću glavne podatke o njoj, radi
obavještenja šumarskih stručnjaka.


Chalara quercina (= Endoconidiophora fagecearum) proširena je za sada samo
u SAD. Prvo je jače sušenje hrastova zabilježeno 1940. godine u Iowi, Wisconsinu,
Minnesoti. Kasnije, 1947. g., zabilježena je bolest i u drugim državama (Pennsylvania,
Sj. Carolina i dr.). Treba istaknuti, da su neki stručnjaci mišljenja, da je i
masovno sušenje hrastova u 1910. god. uzrokovala ova gljiva, a ne, kako se je ranije
mislilo, drugi faktori. Od 1949. godine vršena su istraživanja raširenosti specijalnim
helikopterima, te je ustanovljeno, da je još više raširena (Virginia, Maryland, Ken
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 56     <-- 56 -->        PDF

tucky, Tennesee i dr,). Iako je bolest već tako mnogo raširena, nije još došlo do
opće epidemije, ali se stručnjaci boje, da bi do toga moglo doći, jer u sastojinama,
gdje se u grupama bolest javi, ubrzo propadnu svi hrastovi.


Premda bolest za sada nije ustanovljena u Evropi, postoji opasnost da bude
prenesena, osobito jer još ne poznamo dovoljno biologiju, način prenošenja i vektore,
koji prenose tu bolest. (Ne treba zaboraviti, da je Ophiostoma ulmi, uzročnik hol.
bolesti brijesta prenesena u Ameriku trupcima brijesta, koji su bili zaraženi potkornjacima,
Scolytus sp., a tada još nije bilo poznato, da ti insekti prenose tu bolest).
Radi toga je FAO organizacija prošle godine izvršila upit na sve zemlje u Evropi,
da li je bolest konstatirana.


Simptomi se bolesti očituju u prvom redu na lišću, osobito od sredine lipnja
do sredine rujna. Kod grupe crvenih (»red«) i crnih (»black«) hrastova javljaju se
simptomi prvo na gornjem dijelu krošnje i na završecima lateralnih grana, šireći se
prema unutrašnjosti krošnje. Listovi postaju blijedo-zeleni, uvijaju se prema gore
i postaju tvrdi. Kasnije sa ruba i vrha žute, smeđe i suše. Lišće u. mnogo slučajeva
otpada i prije smeđenja. Defolizacija može biti potpuna i djelomična. Često prije
odumiranja stabla izbijaju na deblu i jačim granama u masama izbojci sa velikim
debelim lišćem. Kora se odijeli od bjeljike i 2 godine iza sušenja stabla otpadne.


U bijele (»white«) grupe hrastova i u Q. macrocarpa simptomi su na lišću više
lokalizirani. Obično ne vene i ne suši čitavo deblo, nego pojedine grane. Lišće poprima
tamno-zelenu vodenastu boju, te ostaje na grani sve dok ova ne osuši.


U vanjskim godovima bjeljike neposredno ispod kore dolazi do posmeđenja.
Skinemo li koru, bjeljika je izvana tamna, obično u vidu uzdužnih pruga. U poprekom
presjeku vide se krugovi tamnih pjeiga neposredno uz koru.


Simptomi na lišću su dovoljno različiti od simptoma drugih bolesti, pa je makroskopska
dijagnoza dosta sigurna. U sumnjivim slučajevima, osobito gdje je bolest
prvi put nađena, potrebna je izolacija gljive iz oboljelog drveta, što može izvršiti
samo stručnjak.


Gljiva Chalara quercina (Endoconidiophora fagaeoarum), koja uzrokuje tu bolest,
usko je srodna sa gljivom, koja uzrokuje hol. bolest brijestova, a isto tako i
gljivama, uzročnicima plavila u četinjača. Ime E. f. dobila je kasnije, te joj je to
novije ime, ali se u literaturi još vrlo često navodi Ch. q.


Napada sve vrste hrastova, bilo da je bolest na njima nađena u prirodi, bilo
da su izvršeni infekcioni pokusi. Za sada je u prirodi nađena zaraza na nekih 20
američkih Quercus vrsta, među njima: Q. alba, Q. bicolor, Q. borealis, Q. coccinea,


Q. ellipsoidalis, Q. falcata, Q. imbricaria, Q. macrocarpa, Q. nigra, Q. palustris,
Q,
phellos, Q. primus, Q. stellata i dr.
Umjetne su infekcije uspjele na: Q. laevis, Q. virginiana, Q. s u b e r, Q. r o b u r,


Q. dentata i dr.
U prirodi obično osuše zaraženi hrastovi iste godine i to redovito za nekoliko
nedjelja. Pojave li se simptomi u jesen, drvo još prezimi, u proljeće razvija slabo
lišće, koje brzo osuši. Vrste iz bijele grupe polaganije odumiru. Stupanj otpornosti
odnosno osjetljivosti pojedinih vrsta u prirodi nije još determiniran.


I neke hrastovima srodne vrste su osjetljive:U prirodi je zaraza nađena na
Castanea mollissima, a umjetna je infekcija dala pozitivne rezultate na C. dentata,


C. s a t i v a, Lithocarpus densiflorus, Castanopsis sempervirens.
Prema pokusima može prodrti u stablo samo putem rane, koja seže do bjeljike.
Kad jednom prodre, brzo se širi u bjeljici, i to u vaskularnom sistemu. Dolazi do
začepljenja provodnih elemenata, te, zatim, do venuća. I sami toksini te gljive mogu
izazvati iste simptome, te se prema tomu, radi o jakoj intoksikaciji. U korjenu nema
jačeg začepljenja žiljnih elemenata, ali je bitno, da može prelaziti s zaraženog hrasta
na susjedni zdrav preko sraslaca korjena. Ti su sraslaci česti u crvene i crne grupe.
Zato se uvijek širi uokolo prvog oboljelog stabla, širenje tim putem nije brzo. Nije
poznato kako sa širi na druge načine, osobito na veće distance. Svakako se širi
zračnim putem, što se zaključuje po tom, što su na novim mjestima redovito prvo
zaražena dominirajuća ili kondominirajuća stabla. Iako gljiva obilno fruktificira na


206
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 57     <-- 57 -->        PDF

bjeljici nakon gubitka kore, izgleda da vjetar nije glavni vektor, jer bi u tom slu


čaju morala biti zaraza jača i nepravilno porazbacana. Pomišlja se i na insekte te


ptice, osobito iza kako je utvrđeno i savršena plodna forma — periteciji (=E . F.),


sa. lepljivim askosporama. Pomišlja se, da njezine druge fruktifikativne forme dolaze


na drugim ´dijelovima hrasta ili čak i na drugim vrstama, što još treba ustanoviti.


Lokalno se može spriječiti širenje zaraze prekidom veze korjena. To se čini i


parkovima ili drvoredima, gdje se posebnim plugom — nožem reže korijen okolo


zaraženog stabla. Te plugove — noževe" vuče traktor. Može se i kopati jarak oko


zaraženog stabla, dubok eca 80 cm. To mora biti izvršeno´ unutar 3 nedjelje iza


pojave simptoma, inače je prekasno.


Kod manje vrijednih stabala vrši se trovanje stabala u radiusu od 16 m.


Nije poznato da li i do koje mjere ostaju mrtva stabla izvor infekcije. Sva


kako se preporuča ukloniti ih i preraditi, a ostatak spaliti. Odrezivanje zaraženih


grana produžava život, ali stablo svejedno ugiba. Svakako će obrana biti tek onda


sigurna, kad bude sa sigurnošću ustanovljen način širenja.


Nije poznato, da li se širi sa rasadničkim materijalom, iako je ustanovljeno, da


bolest može uništiti i mlada stabla. Ni za građevno drvo nije još pitanje ev. prenosa


razjašnjeno. Gljiva izdrži i preko godinu dana u neokoranom trupcu. »


Za sada je broj zaraženih odnosno propalih stabala u SAD malen, jer je zaraza,
premda vrlo raširena, u formi malih oaza, ali, pretpostavljaju američki autori, nađe
li se povoljan vektor, epidemija je tu!


Zato smo u ovom kratkom prikazu, obzirom na važnost hrasta za naše šumarstvo
i privredu, prikazali najhitnije momente iz do sada poznatih činjenica te nove
opasnosti za hrastove. Prof. Dr. J. Kišpatić


Jedna moderna knjiga o uređivanju šuma


W. E. Hiley: WOODLAND MANAGEMENT, London 1954.
Autor ove knjige bio je svojevremeno predavač na sveučilištu u Oxford u
Kasnije radi kao taksator u praksi, gdje je uvidio, da šumarska nastava na oxfordskom
sveučilištu ne zadovoljava potrebe praktičnog šumara. Svjestan te spoznaje —
nakon dvadesetgodišnjeg praktičnog rada — Hile y publicira knjigu o uređivanju
šuma pod naslovom ^»Woodland Management«.


Knjiga ima u svemu 463 strane, 58 fotografija na finom papiru i 8 slika. Materija
je podijeljena na četiri dijela: 1. Organizacij a (uređajni elaborat, nadzor
i kontrola, rad i nadnice, transportna sredstva, izvoz šumskih produkata). 2. Produkcij
a (vrste sječe, mjerenje drvne mase, cijene šumskih produkata, panjača).


3. Gospodarenj e (prirodno pomlađivanje, šumski rasadnici, troškovi podizanja
kultura, prorjeđivanje, koristi od šumskog gospodarstva, ophodnja, izbor vrsta drveća).
4. Uprav a šum a (određivanje prihoda, gospodarska osnova, državni nadzor,
porez, knjigovodstvo). Prvi i drugi dio obuhvataju svaki po 70 stranica. Treći dio
ima 160, a četvrti 100 stranica. Na posljednjih 20 strana donesene su prirasno-prihodne
tablice za četinjave vrste drveća Engleske.
Najopširniji i najinteresantniji je treći dio Hile y ev e knjige (od 181.—339.
str.), gdje se govori o njezi šuma, odnosno o prorjeđivanju.


Teorija i praksa prorjeđivanja za Englesku je od odlučne važnosti, u toliko
više, što do danas nije publicirana ni jedna engleska knjiga, koja bi odgovorila
praktičnom šumaru na različita pitanja, kako treba prorjeđivati. Odraz takvog stanja
očituje se na terenu, te su mnoge kulture u Engleskoj uništene zbog toga, što su
ili loše prorjeđivane ili su potpuno zanemarene. Englesko je šumarstvo bilo pod utjecajem
njemački h proreda, koje u mnogim slučajevima ne zadovoljavaju, a moderne
dansk e prorede prodrle su tek poslije rata u Englesku. Gotovo sve engleske
metode o prorjeđivanju bile su kvalitativnog karaktera i osnivale su se
samo na biološkim razredima stabala, što autor smatra vrlo subjektivnim, te kaže,
da bi trebalo prorede definirati kvalitativno i kvantitativno. Prilikom
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 58     <-- 58 -->        PDF

prorjeđivanja nije dovoljno voditi računa samo o momentanoj potrebi pojedinih stabala.
Proreda se u jednoj te istoj sastojini ne vrši svake godine, nego se ponavlja
nakon nekoliko godina. Zato šumar treba da znade, nakon koliko godina treba ponoviti
proredu, da li nakon 2, 3 ili 5 godina. Na nesreću — kaže H i 1 e y — nema publiciranog
djela, koje bi moglo šumaru poslužiti kao putokaz u tom-smjeru.1 Autor
kaže sam za sebe, da je svojevremeno mislio, da će moći okularno procijeniti, da li
je neka proreda izvršena dobro ili loše. Iskustva, što ih je imao prilikom prorjeđivanja
japanskog ariša i običnog jasena dovela su ga do spoznaje, da bi trebalo
poznavati bro j stabala , koji mora ostati u sastojini poslije prorede.


Premda prirasno-prihodne tablice sadrže numeričke podatke o sastojinama u
pojedinim starostima, ipak uzgajači šuma nisu do danas izražavali
.svoje metode prorjeđivanja numerički. Bilo bi poželjno — ističe
H 11 e y — da se svaki autor, koji opisuje ili preporuča neku metodu prorjeđivanja,
izražava ne samo kvalitativno nego i kvantitativno (numerički) , t. j . da navede
koliko je stabala posječeno, koliko ih je ostalo poslije prorede, koliki je intenzi tet
prorjeđivanja i t. d, i t. d.


Nove ideje o proredama, koje su primjenjene u Danskoj i J. Africi, prodrle
su i u Englesku. Tako je 1945. izdana prva, a 1951. druga engleska instrukcija


o prorjeđivanju. Ova posljednja instrukcija daje podatke o broju stabala, koji mora
ostati poslije prorede u sastojinama različitih vrsta drveća i različitih starosti. Intenzitetiredbi
prorjeđivanja
s njemačkim
prema toj instrukciji upravo
prirasno-prihodnim tablicama.
su revolucionarn i u uspoTabela
1*
H Hrast Bukva Jasen


met. a


9,0 3.500 3.500 2.750
10,5 2.750 3.000 2.250
12,0 2 250 2.750 1.750
13,5 1.625 2.125 1.125
15,0 1.125 1.750 750
16,5 750 1.250 437
18,0 500 1.000 275
19,5 375 687 250
21,0 250 500 225
22,5 200 400 212
24,0 150 325 200
25,5 125 250 —
27,0 100 200 —
28,5 87 175 —
30,0 75 150 —


Engleska instrukcija od 1951. godine pruža šumaru u praksi numeričk u
direktiv u o prorjeđivanju. Za glavne vrste drveća izrađene su posebne tablice,


1 Usput ističemo, da smo taj problem pokušali riješiti prije nego je izašla H ileyev
a knjiga, u članku »Nekoliko formula za intenzitet sječe«, »Šumarski list«
br. 8—9 od 1953.


* Tabelu 1 sam preračunao na naše mjere. Originalna tabela iskazuje podatke
u akrima i feetima i za ostale vrste drveća.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 59     <-- 59 -->        PDF

koje iskazuju broj stabala (a) po jedinici površine, koji treba da ostane nakon prorede
u sastojini određene starosti. Budući da je starost sastojine prilično nesiguran
elemenat, Englezi su je za ovu svrhu zamijenili srednjom visinom dominantnih stabala
(H).


SI. 1. 34-godišnja jasenova sastojina. (po H i 1 e y u)


Iz tabele 1 čitamo: »U hrastovoj sastojini, u kojoj srednja visina hrastovih dominantnih
stabala iznosi 18 metara, treba da poslije prorede ostane 500 stabala. U
jasenovoj sastojini, u kojoj srednja visina dominantnih stabala iznosi 18 metara,
treba da poslije prorede ostane 275 stabala, dakako, po hektaru.


Podaci u tabeli 1 služe kao direktiva i ne smiju se primjenjivati šablonski i
bukvalno, te je posebno naglašeno, da nije uputno jednom proredom vaditi više od
i? stabala. Što se tiče načina prorjeđivanja, ističe se, da treba postupati tako, da bi


209
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 60     <-- 60 -->        PDF

se prirast gomilao na najvrijednijim i najljepšim (elitnim) stablima. Niske prorede
smatraju se zastarjelima i štetnima!
S obzirom na hrast (tabela 1), engleske su prorede u neku ruku sredina između
vrlo jakih njemačkih (Wiedemann) i danskih (Möller) proreda.


Za obični jasen Hile y izričito kaže ovo: Jasen širokih godova bolje je kvalitete
nego jasen uskih godova. Stoga treba prorede vršiti tako, da godovi budu po
prilici 5 mm široki. Da bi se to postiglo, jasenici moraju biti dovoljno
rijetki kako bi pojedina stabla razvila jake krošnje.2 To js
razlog, da je engleska instrukcija od 1951. godine predvidjela tako mali broj jasenovih
stabala po jedinici površine.


Na omotu Hileyev e knjige prikazana je 34-godišnja jasenova sastojina u
Dartingtonu,.. koju ovdje reproduciramo (vidi sliku 1). U toj sastojini ima 310 stabala
po ha. Od toga su 220 jasenova, a 90 javorova stabla. Njihova srednja visina
iznosi 18,6 m, a srednji prsni promjer im se kreće oko 26 cm za obični jasen, a oko
23 cm za gorski javor. Premda je kultura u Dartingtonu vrlo uspjela, Hile y drži,
da bi se još veći uspjeh mogao postignuti jačo m proredom. On predlaže, da bi u


37. godini, t. j . kod prosječne visine dominantnih stabala od 21,0 metar, trebalo ostati
oko 100 jasenovih stabala, a ne 225, kako to instrukcija od 1951. predviđa. Na taj
bi se način povećao debljinski prirast na iznos oko lem godišnje. Hiley je još
radikalniji nego instrukcija od 1951.!
Što se tiče turnusa prorjeđivanja, ti moraju biti kratki i to: 3—4 godine u
mladim sastojinama, 5—6 u srednjedobnim, a oko 10 godina u odraslim sastojinama,
koje su blizu sječnoj zrelosti.


Danas se u Engleskoj osjeća jaka tendencija za jak e prorede . Tome su
pridonijeli pokusi C r a i b-a, H i 1 e y-a i drugih, Craib je vršio pokuse s A c aciom
mollissimom u Južnoj Africi. Jakim proredama on je postigao u toku
od 30 godina stabla debela 45 cm u prsnoj visini. Slični su pokusi izvedeni u Keniji
s «presom (Cupressus lusitanica) i borom (Pinus patulata). Jakim proredama i piljenjem
postranih grana dobivena su cipresova stabla prsnog promjera od 32,5 cm
za vrijeme od 26 godina. Vrlo je zanimljiv pokus sa smrekom (Norway spruce), koji
je poznat pod imenom »The Bowmont experiment«. Pokus se sastoji u tom, što su
primjenjene 4 različite prorede (4 različita intenziteta prorjeđivanja: vrlo slabe,
slabe, umjerene i jake prorede). Nakon statističke obrade rezultata, pokazalo se, da je
sveukupna produkcija drvne mase veća kod jake nego kod
slab e prorede . Uzgred ističemo, da je taj rezultat (makar bio i statistički signifikantan!)
u kontradikciji s rezultatima, koji su dobiveni u Njemačkoj,3 Švicarskoj"1
i Francuskoj,5 gdje se danas smatra, da intenzitet prorjeđivanja ne utječe na sveukupnu
produkciju drvne mase.


Cijela H i 1 e y e v a knjiga prožeta je uglavnom ovom idejom: »uzgojiti u Engleskoj
što prije krupne šume, odnosno debela stabla.« Predratna situacija, kad
Engleska nije mogla iz domaćih šuma pokrivati ni 5°/o svojih potreba, poučila je
Engleze, da preorjentiraju svoju šumarsku politiku u smjeru što brže produkcije
debelih sortimenata. Nove su potrebe promijenile stari način uzgajanja i uređivanja
šuma, što je potpuno opravdano, jer je uređivanju šuma osnovni cilj, da šumsku produkciju
prilagodi potrebama čovjeka.


Završavajući prikaz ove knjige, pitamo se, ne bi li možda trebalo analizirati
neke metode rada u našem šumarstvui i vidjeti, da ii one danas zadovoljavaju.
Dr. Dušan Klepac


2 Do istog je zaključka došao dr. B e n i ć, koji je pored toga utvrdio, da je
jasen uzgojen u rijetkom sklopu manje osržen nego onaj u gustom sklopu.


3 Wiedemann : Die Rotbuche, Hanover 1931.


1 Badoux : Contribution ä l´etude d´eclaircie, Annales de l´lnstitut federal,


Zürich 1946. 5 Viney : Multinlicite des facteurs de production, Revue forestiere francaise,
1955, No. 2.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Schimitsehek prof. Dr. Erwin: DIE BESTIMMUNG VON INSEKTENSCHÄDEN
IM WALDE NACH SCHADENSBILD UND SCHÄDLING 1955. 196 Seiten mit
290 Abbildungen. Verlag Paul Parey Hamburg und Berlin. 19,80 DM.


Knjiga, koju je napisao prof. Schimitsehek, pod naslovom koji u prevodu glasi:
»Određivanje šteta od insekata u šumi prema načinu oštećivanja i štetniku«, ima za
cilj da, kako ističe sam autor praktičarima omogući odrediti uzročnika štete prema
načinu oštećivanja i gdje je to potrebno da se odredi štetnik prema stadiju u kojem
cn štetu pričinja.


Tabele za određivanje štetnika izrađene su prema tome, da li se šteta pojavljuje
u šumskim vrtovima, kulturama ili odraslim sastojinama s jedne strane, a
zatim prema pojedinim vrstama drveća. Unutar ovakvog razdjeljenja izvršena je


daljnja podjela materije prema tome, da li se šteta pojavljuje na iglicama ili lišću,
na izbojcima, granama, stablu, korjenju, cvijeću ili sjemenju. Naročita je pažnja posvećena
štetnicima topola i vrba s obzirom na značenje koje ove vrsti drveća imaju
danas u šumarstvu. Obuhvaćeni su također i štetnici na voćkama. Posebna tabela
obuhvaća najvažnije štetnike u oborenom, prerađenom i obrađenom drvu. Isto tako
posebna tabela posvećena je poznavanju najvažnijih grupa ličinki štetnih kukaca.
Ovakva podjela u knjizi zaista je omogućila praktičarima, da se lako snalaze
u veoma obilnoj materiji, i da izbjegnu često veoma teški put determinacije štetnika
samo prema morfološkim oznakama. Ovo je tim značajnije što praktičari nemaju
uvijek pri ruci entomološku literaturu, koja se nalazi samo u bibliotekama Instituta
ili fakulteta. Poznata je stvar, da je pravomeno otkrivanje štete i uzročnika od velike
važnosti za suzbijanje štetnika. A knjiga prof. Schimitscheka omogućava to svakome
praktičaru i na prilično jednostavan način. Vrijednost same knjige povećana je i
velikim brojem veoma uspjelih, većinom orginalnih fotografija (290) štetnika ili slika
oštećivanja. Iako su u knjizi obuhvaćeni gotovo svi važniji štetnici, koji dolaze u
Srednjoj Evropi u ravnicama, prigorju i brdima, ipak naši stručnjaci ne će u njoj
moći naći neke štetnike, kao na pr. jelov moljac (Argyresthia fundella F. R.), koja
je u posljednje vrijeme uzrokovala slušenje cijelih sastojina jele u Gorskom Kotaru
ili čempresov krasnik (Buprestis cupressi), koji pričinjava svake godine velike štete
u Hrv. Primorju i Dalmaciji. Potpuno nam je shvatljivo, da je veoma teško točno
odrediti biološke datume insekata, jer ovi variraju u prostoru i vremenu, a naročito
je ovo teško odrediti za neke štetnike, kao na pr. borovog četnjaka (Thaumetopoea
pityocampa Schiff), za koju je autor naveo, da je vrijeme brštenja august do jeseni
i u proljeće do maja, što bi odgovaralo prilikama u Švicarskoj i Sjevernoj Italiji. Kod
nas ovaj štetnik brsti u nekim godinama do siječnja, a u nekim do travnja. Kako je
glavna svrha ove knjige određivanje štetnika, ona će korisno poslužiti svakom praktičaru.
Androić


RISA VON LITSCHAUER: Vocabularium potyglottum vitae silvarum (Waldbiologisches
Fachwörterbuch auf der Grundlage der wissenschaftlichen Nomenklatur.)
Verlag Paul Parey-Hamburg und Berlin, 1955. 126 stranica.


Svakome od nas, a naročito naučnim radnicima ukazala se često potreba, da
pozna stručne izraze na jednom ili više svjetskih jezika. No dobro je poznato, koliko
je bilo poteškoća za prevod na naš jezik sa nekog stranog jezika ili obrnuto, kad se
radilo o nekom stručnom terminu. Za njemačke šumarske stručnjake napisao je knjigu
pod gornjim naslovom Risa von Litschauer. U riječniku se mogu naći stručni izrazi
iz područja entomologije, fitopatologije, ornitologije, šumarske zoologije i botanike
(dendrologije).


Sadržaj je podijeljen u 2 dijela. Prvi dio sadrži znanstvenu nomenklaturu alfabetskim
redom po tekućim brojevima u 5 podjeljenih kolona u 6 jezika: latinski,
njemačkom, engleskom, francuskom, španjolskom i ruskom. Gdje postoje sinonimi
oni su također označeni i poredani tako, da na prvo mjesto dolaze oni termini, koji
se u dotičnom jeziku najčešće upotrebljavaju. Drugi dio sadrži izraze poredane alfabetskim
redom za svaki jezik posebno, što samome riječniku daje posebno vrijednost.


211
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Svaki onaj, koji zna neki termin na bilo kojem od 5 navedenih jezika, može ga lako


naći u riječniku na ostalim jezicima, jer je u alfabetkom indeksu uz izraz na do


tičnom jeziku označena stranica na kojoj se može naći prijevod na ostalih 5 jezika.


Kod izrade riječnika, osim njemačkih specijalista, sudjelovali su i strani stručnjaci.


Androić


J. ŠAPAR: DIE ENTWICKLUNG DES TANNENJUNGWUCHSES IN DEN
PLENTERWÄLDERN KROATIENS (Razvoj jelovog pomlatka u prebirnim šumama
Hrvatske), Schweiz. Zeitschr. f. Forstwesen, 105 Jg. 1954 No 11 (592—613) i No 12
(712—725). U nizu radova iz oblasti uzgoja prebirnih šuma, koje je autor do sada
objavio, ovo je neosporno jedna od najvažnijih naučnih studija koliko po težini problema
toliko i po zamašnosti rezultata. Zadatak je vrlo težak, jer u opsežnoj literaturi
o prebirnim šumama gotovo i nema djela ni u domaćoj ni u stranoj književnosti, koje
bi tretiralo ovaj problem. Stoga nije čudo, da je i ugledna švicarska revija otvorila
svoje stranice ovoj publikaciji.
Autora su za ovaj studij pokrenula u glavnom tri razloga:


a) Biološki i uzgojno najvažniji dio prebirnih šuma čine stabla najtanjih
i srednjih debljinskih klasa. A upravo je podizanje i podržavanje ovih stabala jedna
od najslabijih strana prebirnog gospodarenja naročito s obzirom na okolnost, da
ovaj pomladni dio sastojine biva stalno uništavan kod prebirnih sječa.


b) U sastojinama, u kojima je prebirna struktura nedovoljno oblikovana ili
poremećena intervencijom eksploatacionih sječa, glavni se problem gospodarenja
sastoji u stvaranju i podržavanju gospodarske potrajnosti za dalju budućnost.


c) Sve su dosadan je studije o dinamici prebirne šume, kolikogod su opsežne
i mnogobrojne, donijele vrlo male rezultate istraživanja o razvoju novog naraštaja.
A ipak čitava sastojinska struktura i tekstura kao i njezina potrajnost zavise od
oblikovanja i razvitka pomlatka. To je naročito važno za današnje četinjave šume
u Jugoslaviji, kojih ne samo da ima razmjerno mali procenat (30%) već su u velikom
dijelu izložene prodiranju bukve, kojoj indirektno pogoduju zahvati gospodarske
prirode.


Na osnovu navedenih činjenica autor je u svom radu postavio zadatak, da istraži
stanje i razvoj jelovog pomlatka u prebirnim šumama a posebno uslove, u kojima
se taj pomladak može najbolje razvijati.


Materija je u radnji podijeljena u 10 poglavlja (uvod, područje istraživanja,
prethodni nalazi i konstatacije, metode snimanja, utjecaj starosti, utjecaj strukture
sastojinskog obrasta, razvoj pomlatka kod progaljenog zastora, utjecaj kvalitete
zemljišta, razvoj sistema korijenja i zaključci). Neophodno je potrebno, da čitav rad
bude objavljen i na hrvatskom jeziku, jer u ovo malo redaka nije moguće obuhvatiti
niti najvažnije njegove postavke, koje bi za našu operativu bile od velikog interesa.
Ograničit ćemo se stoga samo na prikaz onih poglavlja, u kojima najjasnije izbijaju
temeljne autorove misli.


Autor se odmah u početku zaustavlja kod problema i uloge vremensko g
faktora. Taj problem doduše nije nov, ali do danas nauka nema decidiranih rezultata.
U većini se dosadanjih istraživanja uloga vremena obrađuje na bazi razlike rasta
između jednodobne i prebirne šume a ponekad i kod studija strukturnih diferiranja
drveta prebirne i jednodobne šume. Međutim uzevši općenito, utjecaj je vremenskog
faktora istražen premalo. Odatle većina praktičara i teoretičara a među njima
i Ammo n (1952) drže, da starost u prebirnoj šumi uopće nije bitan faktor. Razlog
nam je poznat; on leži pojavi zastarčenja nižih debljinskih i uopće potisnutih klasa.
Radi toga autor problem starosti i svodi na utjecaj zastarčenja kod razvoja jelovog
pomlatka te na promatranje razvijanja jelovog pomlatka razne starosti, naročito
u vezi sa stabljimičnim odnosno grupimičnim sastavom te s raznim oblicima zastora
krošanja.


U razradi utjecaja starosti na razvoj zastrtih skupina autor se služi svojim
vlastitim izmjerama na terenu studija (Gorski Kotar), čije podatke iznosi u posebnoj
tabeli. Iz podataka izlazi, đa se starost jelovog pomlatka za stabalne visine 4—5ra


212
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 63     <-- 63 -->        PDF

(ustanovljena na panju visokom 1 dm) ukazuje vrlo varijabilna, općenito u granicama
od 20—140 godina, dakle oko jednog stoljeća. Postoji dakle ogromna razlika u starosti
između stabala jednake visine. Procentualno učešće stabalnog broja prema dobnim
razredima ovakovog pomlatka daje razmjer.
Dobni razredi (g) 20—40 41—60 61—80 81—100 101—140


Broj stabala (Vo) 24 30 30 12 4


Najveći broj stabala dolazi u starosti od 40—80 god. pa je potom preko polovice
stabala staro preko 6 decenija. Ali upravo široke granice, u kojima se kreće ova
prosječna starost upućuju, da u sastojini nije postojalo sistematsko oslobađanje
pomlatka u prošlosti. Kod sastojina s nedovoljnim brojem stabala u podstojnim
klasama može ova okolnost imati dalekosežne gospodarske posljedice. Ali i kod dobro
obraslih predjela može veliki broj starih jedinaka u naraštaju djelovati negativno na
sveukupni kvalitativni prirast, jer se kasnije na razmjerno velikom broju odraslih
stabala očituju unutrašnje tehničke greške u inače najvrednijem donjem dijelu debla.


U razradi pak zastrte površine i njezine korelacije sa starošću pomlatka po
kategorizaciji spomenutih dobnih razreda pokazuju autorove izmjere slijedeće
fluktuacije:


Dobni razredi (g) 20—40 41—60 61—80 81—100 101—140


Zastrta površ. (dm2) 415 491 616 755 855


Izlazi, da je zastrta površina kod najstarijih stabala dvostruko veća od one kod
najmlađih.. Znači, da je kod pomlatka u visokoj starosti jedino asimilacioni aparat
s vrlo velikom površinom krošnje sposoban, da raspoložive množine stalno umanjivanog
difuznog svjetla apsorbira i tako održi na životu potisnuto stablo.


Na osnovu dokumentarnog materijala o razvoju jelovog pomlatka u prebirnim


šumama imajući pred očima kvalitet stabala, potrajnost strukture i tečaj zastarčivanja


autor dolazi do važnih zaključaka, od kojih su za potrebe naše operative od interesa


slijedeći:


a) Ma da veliko učešće jako potisnutih stabala novog naraštaja ne umanjuje


veličinu cjelokupnog sastojinskog prirasta, ipak njihovo postojanja stvara takove


šumsko-sociološke i gospodarske uslove, da je vrlo teško ostvariti i podržavati povoljnu


prebirnu strukturu. Osobito je to teško u šumama, u kojima se ne gospodari dovoljno


intenzivno. Snažno zastarčeni jelov naraštaj uzima premalo učešća kod kontinuiranog


obnavljanja tanjih i srednjih debljinskih klasa, čime je u izvjesnoj´ mjeri ugrožena


i gospodarska potrajnost. Osim toga ovakav materijal daje kasnije razmjerno mnogo


stabala s tehničkim greškama u najvrednijem donjem dijelu deblovine.


b) Kod zastarčenog jelovog pomlatka stvarno postoje znatne vitalne snage, koje


se upiru na snažno razvijeni sistem korijenja i na veliku površinu (promjer) krošnje.


Ali te vitalne snage imaju i svoju vremensku granicu. Razvijeno bogato žilje može


doduše podnositi duži period potištenog položaja ali zato krošnja s obzirom na sve


veći nedostatak svjetla postaje nesposobna, da bi održala na životu, koliko samu sebe


- toliko i sistem korijenja. Daleko je dakle pretežniji utjecaj svjetla nego kvalitete
zemljišta.
c) Utvrđena je činjenica, da je jelov mladi naraštaj mlađi u grupimičnom nego


u stabljimičnom sastavu. Iz toga nužno slijedi, da se ima favorizirati grupimični


sastav pomladnih klasa. ´Ova je mjera osobito važna kod slabijih napose vapnenih


nedovoljno vlažnih staništa, gdje je upravo grupimični oblik pomlatka slabije razvijen.


d) Kako u jelovim sastojinama s podstojnom bukvom dolazi razmjerno veliki


broj vrlo zastarčenih jelovih stabala, to se za naše prebirne šume ima zastarčenje


smatrati kao najveća mana prebirne šume. U takovim se sastojinama, gdje uz jelu


dolazi i bukva, ne bi u nijednom slučaju smjelo zatezati s oslobađanjem pomlatka


jele.


e) Najbolju uzgojnu formu čine grupimični oblici pomlatka i to ne samo zbog
proizvodnje bolje kvalitete već i zbog povoljnijeg podržavanja potrajnosti i zbog
uslova potpunijeg izlučivanja po očitijim individualnim nasljednim svojstvima,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Autor je u toku svojih istraživanja opazio, da kod pomlatka naročito u prelaznom
stadiju u srednje debljinske klase prosječne vrijednosti snimanja ne mogu uvijek
dovoljno točno izraziti zbiljno stanje. Ova okolnost upućuje na činjenicu, da u ovom
stadiju konkretne šume postoje izvanredno komplicirani uslovi rasta. To upućuje na
potrebu što moguće pažljivijeg postupka s najtanjim i poodraslim najmlađim
članovima sastojine.


, Ing. S. Frančišković


ZEITSCHRIFT FÜR FORSTGENETIK UND FORSTPFLANZENZÜCHTUNG I. 1951


J. D. SAUERLÄNDER´S VERLAG FRANKFURT AM MAIN
Pod uredništvom Dr. W. L a n g n e r-a, a kao organ njemačke radne zajednice
za šumarsku genetiku i gajenje šumarskog bilja, izišao je iz štampe još polovinom
1951 godine prvi broj ove, za šumarstvo nove i vrlo značajne publikacije.


U uvodu za prvi broj, ovog časopisa, urednik iznosi razloge zbog kojih je on
pokrenut i označuje glavne smjernice razvoja i zadatke.


Polazeći od konstatacije, da je nauka o uzgoju šuma do danas bila prisiljena
da eksperimentira sa drvećem kao objektom, a da se često uopće nije obazirala na
njihove unutrašnje osobine, to je dolazilo često do nesporazuma, kada su se mnoge,
mjestimično uhodane šumsko-uzgojne metode pokazale bez uspjeha prenesene na
drugo mjesto (jer-se je radilo o genetski sasvim drugom materijalu), naglašena je
osnovna važnost izučavanja genetike u šumarstvu. Poznavanje osobina svakog pojedinog
drveta, »jer od ovih osobina ne ovisi samo individualni razvoj nego i zajednički
život u sastojim«, nasljednih osnova kod šumskog drveća kao i naizmjenični međusobni
odnosi ovih osobina i njihova ovisnost od okoline, ne može se smatrati kao neko
specijalno područje u okviru nauke o uzgoju šuma, nego pretstavlja doista najvažnije
preduslove za rad na modernom uzgoju šuma. Tu ne mjenja ništa činjenica, da se
je i do sada uzgoj šuma vršio bez dovoljno jasne slike o genetskim vezama među
drvećem jer je uostalom i uzgoj stoke i uzgoj poljoprivrednog bilja u ranijem svom
razvoju polazio također od intuitivnog saznanja genetskih osnova materijala i na
temelju toga izrađivao svoj radni sistem. Međutim, nauka kreće točak napretka naprijed
i šumarstvo mora također povesti računa o onim tekovinama, koje je dala mnogo
razvijenija nauka o uzgoju poljoprivrednog bilja ili nauka o uzgoju stoke. Prema
tome, časopis na tom području treba da izvrši među šumarima jednu važnu misiju,
a ta je, da ih upozna sa rezultatima i dostignućima sa područja genetike šumskog
drveća.


Drugo težište časopisa leži na tretiranju uzgoja šumarskog bilja, a to je zapravo
opet primjena ili praktična upotreba genetičkih saznanja. Zapravo je ´nemoguće
odrediti tačnu granicu gdje prestaje šumarska genetika, a gdje je početak uzgoja
šumskog bilja, jer »uzgoj i razumjevanje toga uzgoja, traži tačno poznavanje
nasljednih osobina i mogućnosti njihove promjene«.


S ovim uvodom časopisu je ocrtan radni djelokrug", a sada da vidimo sadržaje


pojedinih priloga.
Tom. I. (1951—1952.)
Sadržaj radova u pojedinim sveskama je slijedeći:


Sveska 1.


Langne r W.: POKUSI SA KRIŽANJEM IZMEĐU LARIX EUROPAEA D. a
i L. LEPTOLEPIS GORD (S. 2—18 i SVESKA 2. S. 40—56)


Evropski i japanski ariš daju se lako međusobno (u svakom pravcu) križati.
Potomstvo čistih individualnih križanja i križanja između obje različite vrste pokazuju
genetske razlike u visinskom i debljinskom prirastu. Bastardi su bržeg rasta, naročito
debljinskog, a ta brzina rasta nije ograničena samo na mladost. Povećanje prirasta
je veće na slabijem tlu. Na promjene staništa reagira križanac lepteuropae a


214
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 65     <-- 65 -->        PDF

manje od roditeljskog para. Što se tiče habitusa pojedinih križanaca, oni se nalaze
između obih roditeljskih, ali pojedini primjerci približavaju se, sad više jednom, sad
više drugom. Isto tako i oblik debla, boja kore, boja iglica i oblik češera. Ariši na
pokusnom polju su vrlo rano cvjetali (već u 4 god. života), a najobilnije je cvjetala
jedna bastardna sorta. Bastardi stvaraju i klijavo sjeme. Sa obilnijim rodom češera
povezano je smanjivanje debljinskog prirasta, ali ne i visinskog. U starijoj dobi ova
se razlika gubi. Izgleda da bastardi cvjetaju nešto ranije nego roditelji. Ugibanje
biljaka kod bastarda je najmanje, a najveći kod japanskog ariša,


Nađene razlike u brzini rasta počivaju, pokraj ovisnosti od vanjskih faktora
i pokraj sudjelovanja svih mogućih ostalih osobina, svakako na više jednoznačno
djelujućih faktora.


Uporedbom potomstva iz individualnog križanja i od slobodno ocvijetalih stabala
kao i iz cijelog niza drugih opažanja proizlazi, da se u sastojini svako stablo oplođuje
pretežno od svog susjeda, da se dakle ne može govoriti o nekoj smjesi »oplođavajućeg
polena«.


Genetski uzroci »luksuriranja« bastarda traže se obično u većoj heterozigotnosti
bastarda, naprama čistim vrstama. Najveći razvoj bastarda očekuje se kod križanja
čistih vrsta iz prostorno rastavljenih, sličnih područja. Ako ovaj preduslov nije
ispunjen, smatra se da dolaze do izražaja faktori zadržavanja (Hemmungsfaktoren)
koji se multipliciraju i čine? da se pod tim okolnostima smanjuje rast bastarda ispod
rasta roditelja.


Autor smatra da se iz pokusa, koji su zasada vršeni samo sa prvom generacijom,
produženih sa izabranim individuama, kao i križanjem raznih provenienca i međusobnog
spajanja »incuhtlinija«, mogu očekivati veći rezultati i u teoretskom i u praktičnom
značenju.


Kohmede r E. — POTOMSTVO JEDNE 14-GODIŠNJE I JEDNE 170-GODIŠNJE


SMRČE (S. 19—21)


Autor je utvrdio, da je potomstvo jedne 14-godršnje smrče (koja je počela rano
rađati,uslijed ograničenog prostora žilja) na kraju druge godine za 41°/o prešlo visinu
potomstva jedne naročito krupne 170-godišnje smrče. Do pete godine smanjile su se
razlike do 7%>, a u sedmoj godini potomstvo stare smrče nešto je preraslo potomstvo
mlade. Praktično, u to doba oba potomstva bila su jednakog rasta. Obje smrče su
dale snažan i zdrav podmladak, (pa se prema tome kod dvogodišnjeg potomstva još
ne može zaključivati uzrast i daljni razvoj). Oba potomstva razlikovala su se
u rezistenciji spram suše tla, u sposobnosti da sa malim zalihama vlage u tlu ostanu
u životu. Nakon suša u 1947 propalo je 94%> potomstva stare, naprotiv samo 73°/V
potomstva mlade smrče.


Seit z F. W. — ODNOSI BROJA HROMOSOMA KOD POJEDINIH VRSTA


DRVEĆA (S. 22—32)


Na osnovu brojne literature autor je sabrao i obradio podatke o broju hromosomakod
velikog broja šumskog drveća, 0 broju hromosoma (2n) kod pojedinih vrsta
daje tabelarni pregled sređen prema sistematskom nizu. Na kraju rada se nalazi
i 156 izvora iz savremene literature.


Sveska 2.


Behrndt G. — O UZGOJU BREZE (S. 33—35)
Breza je vrlo važna i značajna vrsta šumskog drveća sjevernih zemalja, pa jeautor
ovoj vrsti posvetio dugogodišnja istraživanja i pokuse na području Istočne
Pruske. Istraživanja su bila usmjerena na naročitu odliku breze, koja se je pokazala
»avionska« zbog toga, što joj se je drvo upotrebljavalo u avionskoj industriji. Pitanje
bastardiranja među vrstama Betula verrucosa i B. pu be sens pokazalo
se je vrlo komplikovano u prirodi, a postojala su i suprotna mišljenja o mogućnosti
bastarđTranja između ovih vrsta, Pokusi J o h n s s o n-a pokazali su da se ove dvijevrste
ipak mogu križati i da i kod njih postoje križanci koji se fenotipski vezuju za


215
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 66     <-- 66 -->        PDF

jednog ili drugog roditelja — bez intermedijarnih formi. Istraživanja oblika kore kao
vanjske oznake kvaliteta drveta pokazala su da ova kategorija, nije ovisna samo od
staništa, nego u velikoj mjeri i o genetskoj konstrukciji individue. Pomanjkanje breze
sposobne za šelklade na pješčanim tlima dokazuje i ovisnost kvaliteta drveta od
staništa.


Autor u daljnjem izlaganju navodi značaj breze za izradu furnira i potrebu
daljnjeg istraživanja ove posebne »rase« na područjima Njemačke.


lilies Z. M. — POKUSI SA KOLHICINOM KOD ARIŠA I SMRČE (S. 36—39)
Djelovanjem kolhicina na sjemenje vrsta Larix decidua, L. leptolepis
i Pice a excels a nastale su biljke i himere sa tetraploidnim stanicama. Istraženi
su visci korijena i izbojaka, pa su nađene i biljke sa tetraploidnim stanicama na
korijenu i diploidnim na vršku izbojka, Izgled normalnih izbojakä dozvoljava
pretpostavku da već dvogodišnje biljke reguliraju (smanjuju) broj hromosoma, ali
da ovi još nisu poprimili svoj iskonski habitus. Zbog toga je potrebno stalno praćenje
pokusa.
Na kraju ove sveske (S. 58—60) nalaze se skraćeni izvodi iz referata koji su
održani na drugom radnom sastanku Zajednice za šumarsku genetiku u München-u.
Ti referati nose naslove:
Greh n J.: O održavanju klijavosti kod topolovog sjemena.
lilie s Z. H.: Izbor i umjetno stvaranje poliploidnih ariša i smrča.
Kiellande r C. L.: Srednjeevropske smrče na švedskim pokusnim plohama.
Krahl-Urban. : Naslijedne osebine i izbor elitnih stabala kod hrasta i bukve.
Langne r W.: Pokusi sa križanjem raznih vrsta smrča.
Langne r W.: Uzgoj bijelog bora otpornog spram osipa iglica.
Mülle r D.: Istraživanja i razlikovanje topolovih klonova.
Rohmede r E. — Istraživanja o rasporedu spolova kod cvjetova gorskog
jasena.
Rubne r K.: Gornjobavarska rasa crne johe.
Schlenker G.: Uzgoji u sekciji L e u c e roda P o p u 1 u s.
Schmid t H.: Održavanje autohtone visinske smrče putem kalem-plantaža.
Ster n K.: Uzgoj Duglazije otporne protiv Adelopusa.
Neki od ovih referata objavljeni su u narednim sveskama u cjelini, pa ćemo ih
tamo također prikazati.


Sveska 3.


Grehn J. — O POJAVAMA CIJEPANJA I FOTOPERIODIČKIM UPLIVIMA
KOD KRIŽANJA UNUTAR SEKCIJE POPULUS LEUCE DUBY (S. 61—69)


Autor je izvršio križanja dvaju različitih ženskih primjeraka P o p u 1 u s
<. a n e s c e s sa muškim primjercima P. tremul a iz različitih geografskih širina.
Ona su mu dala populacije potomstva koje su se cijepale u jasno rastavljene grupe
normalnih i patuljastih biljaka. I ukrštavanje muške Populu s nigr a dalo< je
isto cijepanje. Patuljasto potomstvo nastalo je kao jedina forma u ukrštavanju
Populus tremula — Populus tremula, kod kojih je jedan roditelj bio
iz sjeverne Švedske, a kao uzrok se tu može uzeti fotoperiodična ovisnost prilagođavanja
na prilike dugog dana. Patuljasto potomstvo u križanjima Populu s canescen s
vjerovatno treba dovesti u vezu sa neposrednim djelovanjem »gena uzrasta«. Grupe
normalnih biljaka pokazivale su (kroz heterozis) povećan rast i bitno poboljšane
forme, naspram do sada većinom upotrebljavanih izdanaka, tako da daljni pokusi
u ovom pravcu mogu imati za šumarstvo veliko značenje.


216
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Seit z F. W. — DVA NOVA NALAZA DVOSPOLNOSTI KOD JASIKE


(S. 70—73)
Autor referiše o rezultatima istraživanja Runquist a na jednoj švedskoj
jasici (androginoj) i upoređuje to sa nalazom isto takvog materijala iz južne Njemačke.
Pokazalo se da se kod švedskog nalaza radi o »andro-interseksualnoj«, a kod
njemačkog o »gino-dvospolnoj« jasici, a oba primjerka dala su potomke. Uključivanje
ovih pojava u općenite seksualne pojave u prirodi nije još moguće, dok se prethodno
ne objasne odnosi hromosoma!


Lück e H. — POKUSI UZGOJA BORA (PINUS SILVESTRIS) I ARIŠA (LARIX
DECIDUA) U DONJOJ SAKSONIJI. (S. 74—77)


Autor izvještava o izboru fenotipnih elitnih stabala bora i ariša i o upotrebljenoj
metodi kalemljenja kod postavljanja pokusnih plantaža. Nakon sprovođenja ispitivanja
nasljednosti planira se postavljanje sjemenske plantaže za proizvodnju elitnog
sjemenskog materijala.


H a s s e n k a m p W. — HISTORIJSKE NAPOMENE UZ SJEMENSKE PLANTAŽE


(S. 77—78.)
Autor, u vezi sa tvrđenjem H. Johnss o n-a, da je prvi predlog za osnivanje
sjemenskih plantaža podnio F a b r i c i u s 1922 godine, ističe, da je već 1787 god.


P. urgsdor f predložio podizanje plantaža za proizvodnju sjemenja stranih vrsta
drveća. U daljnjem, izlaže neke podatke iz B u r gd o r f-ovog djela, koji se odnose
na neke vrste amerikanskih hrastova (Quercus Primus L. i Quercus
rubra L.)
Langne r W. — RECIPROČNO RAZLIČITO PONAŠANJE BASTARDA ARIŠA
SPRAM JEDNOG OBOLENJA IGLICA (S. 78—81)


Autor opisuje različito ponašanje ariša spram jedne još neodređene gljive koja
napada iglice, a koje je, po svoj prilici, uzrokovano razlikama u plazmi pojedinih
svojti. Japanski ariš pokazao se je rezistentnim, dok je evropski podložan napadu.
Križan« između ove dvije vrste bili su otporni u slučaju, ako je japanski ariš bila
majka, a obratno, — neotporni, ako je bio otac. Slične rezultate pokazuju započeti
pokusi i sa bijelim borom u odnosu spram (gljivom uzrokovanog) osipanja iglica.


Schmid t H. — TIPOVI RAZGRANJIVANJA SMRČE (PICEA ABIES L.)
I NJIHOVO ZNAČENJE ZA UZGAJANJE (S. 81—91).


Autor je istraživao niz osebina dviju formi smrče (»Kammfichte« = var. vimimalis?
i »Plattenfichte«= var. strigosa?) na dva, na oranici rasla stabla i utvrdio
povećanu produkciju drvne mase kod prve individue. U sastojini ova povećana produkcija
ne dolazi u obzir, jer je prva forma ona, koja zauzimlje veći prostor i time
daje manji broj individua na jedinici površine. Prema tome, prenošenje zaključaka sa
pojedinačno raslih stabala na sastojinu, mora se vršiti sa velikim oprezom.


.Sveska 4.


Dus f fiel d J. W. — SRODN1ČK1 ODNOSI I KRIŽANJA VRSTA U RODU
BOROVA (S. 93—100).


Autor daje pregled srodničkih odnosa u podrodu D i p 1 o x y 1 o n roda Pinu s
upoieđujući taksonomsku podjelu P i 1 g e r-a i S c h a w-a na osnovu koje izrađuje
šematsku tablicu mogućnosti križanja. Pokazalo se je, međutim, da sistematska podjela
navedenih autora nije dobra, pa je autor postavio novu šemu (tabelu) srodničkih
odnosa na osnovu sprovedenih (uspješnih i bezuspješnih) križanja. Postavljena šema
može da posluži kao oslonac kod daljnjih pokusa križanja među vrstama borova.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Heitmülle r H H. — ISPITIVANJA DJELOVANJA SINTETIČKIH
HETEROAUKSINA NA ZAKORJENJAVANJE REZNICA ŠUMARSKOG DRVEĆA


(S. 100—107).
Pokusi sa reznicama duglazije, smrče, ariša, bijelog- bora, jele, bukve, brijesta
; gorskog javora pri namakanju u otopine različitih sintetičkih heteroauksina pokazali
su pozitivne rezultate. Reznice nekih vrsta su se zakorijenile i bez tretiranja sa
heteroauksinima, što po autorovom mišljenju govori o sadržaju hormona u t!u.
Pojedine sintetske materije dejstvuju bolje na neke određene vrste, a na neke opet
slabije. Sami heterauksini najbolje djeluju u srednjim koncentracijama, u srednjem
trajanju tretiranja. Razlike u temperaturama prilikom tretiranja neodrvenjelih reznica
lišćara i razlike u vezi sa osvjetljenjem za vrijeme prethodnog postupka došle su do
znatnog izražaja.


Postojanje listova na reznicama pospješuje zakorijenjavanje. Kod lišćara kao
i kod četinjara terminalni i drugi pupovi su bezuslovni za stvaranje korijena. Kod
ariša povezalo se je stvaranje korijena i novih pupova.


Starost reznica kao i starost matičnog stabla upliviše na zakorijenjavanja.
Jednogodišnje reznice brže se i lakše zakorijenjavaju, a isto tako i one sa mlađeg
drveća. Nema razlike u zakorijenjavanju reznica sa grančica prvog, drugog ili trećeg
reda.


Kod smrče je utvrđeno da se bolje zakorijenjavaju reznice iz visine krošnje od
30 m od onih iz visine od 40 m. Dulje reznice (do 20 cm) bolje se i brže zakorijenjavaju
nego kraće (do 10 cm).


Pokusi su pokazali da se sve reznice tretirane sa sintetičkim heteroaksinima
bolje razvijaju nego istodobni sijanci ili reznice koje nisu tretirane. Autor na kraju
daje pregled najpovolnije koncentracije heteroauksina i vremena tretiranja za svaku
pojedinu vrstu koja je uzeta i pokus. Iz citirane literature se vidi da se ovim pitanjem
bavio veći broj istraživača.


Goth e H. — JEDAN POKUS KRIŽANJA LARIX EUROPAEA D. C.
PROVENIJENCE SCHLITZ I LARIX LEPTOLEPIS GORD. (PRVO SAOPŠTENJE)


(S. 108—110).
Ariš (Lari x decidu a Mili.) na području šumske uprave Schlitz poznat je
po svojim posebnim šumsko-uzgojnim kvalitetama. Autor je vršio pokuse križanja
ove rase sa japanskim arišem (Larix leptolepis Gord.) Pokazalo se je da su
češeri L. e u r o 1 e p i s-a veći nego kod evropskog ariša. Oplodnja sa polenom strane
vrste je bolja i uspješnija nego sa polenom iste vrste. Samooplodnja ostala je sterilna


L. eurolepis i L lepteuropaea pokazali su kao jednogodišnje biljke brži
rast i razvoj, dakle pojavu heterozisa u Fi generaciji. Potomci samooplodnje
L 1 e p 1 o 1 e p i s zaostali su u rastu iza ostalih potomaka. Pokusi izvršeni istovremeno
u Institutu za šumsko sjemenarstvo u München-u (Dr. Rohmeder ) pokazuju
slične rezultate.
Runquist E i Stefansson.
ORI.TENTACIONI POKUSI SA OŽILJAVANJEM REZNICA SMRČE I BORA
CS. 111—114).


Autori su u Švedskoj vršili pokuse zakorijenjavanja reznica pomoću hormonalnih
preparata (heteroauksina). Pokazalo se je, da ovi preparati nisu univerzalno sredstvo
za postignuće cilja. Ako postoje smetnje u faktorima sredine, onda ni ovi preparati
ne dolaze do izražaja. Prema tome, važna je metodika tretiranja i od nje
ovisi uspjeh, ali se ni ona ne može uopštavati i različna je za svaku pojedinu vrstu.
Za smrču i bor (bijeli!) postoje u literaturi samo malobrojni podaci, pa su autori
u svojim pokusima nastojali osvjetliti ovaj problem. Za smrču su tri serije pokusa
pokazale uspješno zakorijenjavanje reznica, ali je još ostalo neobjašnjeno, pod kojim
optimalnim uslövima nastupa pozitivno djelovanje hormonalnih preparata. Isti pokusi
vršeni su i sa reznicama (bijelog) bora (sa odrvenjelim i neodrvenjelim), koje su
potjecale sa biljaka iz staklenika, pa se još treba ispitati, da li se isti rezultati postizavaju
i kod reznica sa biljaka iz prirode.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 69     <-- 69 -->        PDF

K r ah 1-Urba n J.« — NASLJEDNE OSOBINE I UZGOJNE MOGUĆNOSTI
KOD BUKVE, HRASTA KITNJAKA 1 LUŽNJAKA (S. 114—120).


Autor izlaže dosadašnje naše poznavanje nasljednog kompleksa i kroz to i uzgoj


nih mogućnosti evropske bukve, kitnjaka i lužnjaka. Nedovoljno su još poznate kli


matske i stanišne rase kod bukve, pa također i kod kitnjaka i lužnjaka, iako je kod ove


posljednje vrste poznavanja rasa nešto potpunije. Individualne osobine, kao što su:


rano i kasno tjeranje, jesensko obojavanje i opadanje lišća, općenita brzina rasta,


oblik i obrazovanje kore, uvitost žice, izgradnja godova, širina bijeli i osržavanje,


stvaranje živica, sadržaj treslovina, zrelost, te rezistentnost protiv bolesti — pri


kazane su pregledno i na osnovu toga, raspravljeni su »ciljevi i putevi uzgoja bukve,


kitnjaka i lužnjaka«. Pri tomu su date smjernice za izbor elitnih sjemenskih (»Plus«)


stabala sažete u 10 tačaka. Na osnovu ovih smjernica izvršen je zimi 1951 izbor


elitnih stabala bukve i hrastova u Hessenu i ova stabla su označena bojom i zaštićena.


Takav izbor izvršen je i u Rheinland-Pfalz-u. Sa ovih stabala uzet je materijal za


daljnje pokuse.


Kao što se vidi iz veoma skraćenih sadržaja objavljenih rasprava, referata
i saoipštenja, c.va revija pretstavlja za šumarstvo jedan veoma značajan događaj.
Urednički kolegij uspio nam je dati jedan niz važnih podataka o putovima i mogućnostima
istraživanja i praktične primjene rezultata genetike u šumarskoj praksi.
S te strane, iako su radovi većine autora rađeni pod uplivom t. zv. zapadne škole,
oni i za naše šumarstvo mogu biti od velikog interesa.


Na kraju treba naročito istaknuti da časopis u svakom broju donosi i veći broj
prikaza i ocjena publikovanih radova iz područja šumarske genetike, proizvodnje
šumskog bilja i sjemenarstva. Štampan na prvoklasnom papiru časopis je u mogućnosti
da da odlične reprodukcije fotografija, koje često više govore nego sam tekst.


Mi smo u ovom informativnom prikazu dali pregled radova iz prvog godišta
časopisa, a u jednom od slijedećih brojeva Šumarskog lista daćemo i prikaze radova
iz drugog (1953-ćeg) i trećeg (1954-tog) godišta, pošto se i u njima nalaze brojni
članci i rasprave zanimljive i za naše šumarstvo.


Dr. P. Fukarek


PAO: LES EUCALYPTUS DANS LES REBOISEMENT. Etude des forets et
produits forestiers. No 11. Rome, mart 1954. 395 st. Cijena % «3.50


Sve veća potreba za drvetom u svijetu zahtijeva od šumarstva uzgajanje vrsta drveća
koje će u što kraćem vremenu dati vrijedne proizvode. Među takovo drveće spadaju
u prvom redu brojne vrste roda Eucalyptus, koje su danas proširene po svim kontinentima,
poglavito u zemljama sa klimom suptropskog i mediteranskog tipa.


Ovo djelo redigirano, na inicijativu FAO-a, po poznatom ekspertu za eukalipte


A. MKTRO-U predstavlja rezime svjetskih iskustava do kojih se došlo u radu s ovim
važnim vrstama, a namjenjeno je u prvom redu kao praktični priručnik uzgajivačima
eukalipta.
Prvo je poglavlje posvećeno detaljnom opisu ekoloških prilika Australije, specijalno
onih krajeva u kojima rastu enkalipti.


U slijedećem poglavlju prikazani su rezultati postignuti s eukaliptima u raznim
zemljama, gdje je s ovim vrstama do sada pošumljeno oko 700.000 ha. Vrlo značajni
uspjesi zabilježeni su u nekim mediteranskim zemljama: Španiji gdje se pod kulturom
eukalipta nalazi 108.000 ha, te u Portugalu i francuskoj Sjevernoj Africi.


Najinteresantnije i po svom obimu najveće poglavlje (200 strana) predstavljaju
monografije 68 glavnih vrsta eukalipta, koji dolaze u obzir za pošumljavanje. Tu je
za svaku vrstu najprije dat detaljan botanički opis, zatim opis njenih prirodnih nalazišta
u Australiji s najvažnijim klimatskim i pedološkim podacima, glavni tehnološki
podaci o drvetu i na kraju osvrt na vještačka pošumljavanja s dotičnom vrstom u


219
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 70     <-- 70 -->        PDF

raznim zemljama. Osobito su korisni podaci o minimalnim temperaturama, koje vladaju
u predjelima prirodnog rasprostranjenja pojedinih vrsta, kao i podaci o godišnjoj
količini i rasporedu oborina.


Posebno i prilično opširno je opisana tehnika pošumljavanja s eukaliptima, sve
od sabiranja i postupka sa sjemenom, pa preko uzgoja sadnica do pošumljavanja izvedenih
po sistemu gradona. Vrlo impresivno djeluju priložene fotografije velikih površina
pošumljenih s eukaliptima i specijalnih rasadnika u kojima se uzgajaju sadnice
u tisućama lončića. Ovo poglavlje ukazuje da se, pored ispravnog izbora vrsta, uspjesi
mogu očekivati samo uz ispravnu tehniku rada, naročito kod obrade tla, koja je doduše
prilično skupa, ali koja se obzirom na velike prihode koje eukalipti daju kroz kratko
vrijeme, brzo isplaćuje.


U poglavlju o tehnologiji navodi različitu upotrebu drveta eukalipta, osvrće se
na glavne greške drveta, specijalno utezanje i vitlanje, te na sredstva s kojima se one
izbjegavaju.


Posljednji dio govori o tretiranju pojedinih uzgojnih oblika sastojina i nasada
(niske i visoke šume, vjetrobrani pojasevi i t. d.).
Na kraju je bogata bibliografija sa preko 300 prikaza, članaka i djela, koji obrađuju
problem eukalipta.


Izdavanje ovog djela pozdravit će svi oni koji rade na introdukciji eukalipta, jer
ono obuhvata sve one podatke, koji su uzgajivaču za njegov praktički rad potrebni,
a koji do sada nisu bili jedinstveno prikazani, već razasuti po brojnim radovima do
kojih je vrlo teško doći.


U našem mediteranskom području zadnjih nekoliko godina su u toku radovi na
introdukciji eukalipta, doduše tek u početnoj, eksperimentalnoj fazi. Naročito je za
naše prilike važno poglavlje koje govori o plastičnosti eukalipta pri izdržavanju mrazeva
i niskih temperatura te suše. Tu vidimo da postoji veliki broj vrsta prikladnih
za pošumljivanje, koje izdržavaju —10° C, —12° C, pa čak i —18° C (kod nas su do
sada pravljeni pokušaji gotovo isključivo sa E. globulus i E. rostrata, koje izdržavaju
samo do —6° C, pa su ove vrste sjevernije od Dubrovnika pri nastupu jačih zima
redovito propadale), kao i vrsta koje uspjevaju u klimatima mediteranskog tipa, t. j .
sa izrazitim ljetnim sušama i kišnim maksimumom zimi.


Ovo djelo će zbog toga biti od neprocjenjive koristi svim našim stručnjacima
koji se eukaliptima bave, pa ga stoga toplo preporučujemo. Može se nabaviti preko
poduzeća Jugoslavenska knjiga iz Beograda u dinarima.


Ing. ž. Vrdoljak


ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Izdavač: Šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb
Mažuranićev trg br. 11 — telefon 36-473 —Godišnja pretplata: za članove Šumarskog
društva NRH i članove svih ostalih šumarskih društava Jugoslavije Din 600.— za
nečlanove Din. 840.— za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih
škola Din. 200.— za ustanove Din. 1.200.— pojedini brojevi: za članove
studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih škola Din. 50.—
sa nečlanove Din. 70.— za ustanove Din. 100.— Za inozemstvo se cijene računaju
dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 401-T-236. Tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.