DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 44     <-- 44 -->        PDF

tome se dade zaključiti, da su imali ti šumarski stručnjaci odgovarajuću naobrazbu,


a ujedno da su usklađeni i nastavni programi na fakultetima i ostalim ustanovama
prema potrebama prakse.
Radovi su izvršeni na teritoriju NR Hrvatske, a podaci su dani u km.


Ujedno donosim i način, na koji je nekoć bila razgraničena djelatnost šumarskih
stručnjaka prema drugim tehničkim strukama. Nekadašnji Zakon o ovlaštenim
inženjerima od 1937. god. propisivao je (čl. 16.): »Isključivo ovlašteni inženjeri mogu
raditi samostalno U oblasti projektovanja: Horizontalna i vjsinska
snimanja, trasiranja, istraživanja, oglede i premjeravanja u koliko je to potrebno
za izradu projekata, davanje stručnih mišljenja ili za izvođenje; izrađivati projekte,
predloge, izveštaje, stručna mišljenja, analize, predmere i predračune; vršiti obračune;
procene svih vrsti; predprocene u cilju osiguranja uopšte, voditi nadzor i preuzimati
(kolaudovati) izvršene poslove; preispitivati projekte i po njima davati mišljenja,
overavati kopije projekata i nacrta — kada se sve napred navedeno odnosi:


e) Na građevinske i tehničke radove u vezi sa eksploatacijom šuma,
podizanjem i uređenjem šuma, ograničenjem šuma, deobom šumskog zemljišta, i uređenjem
bujica.«


Uredba o ovlašćenju za izvođenje javnih geodetako-geometarskih radova br.
1100/V od 1932. god. propisivala je na primjer u čl. 4.: »Državne i banovinske vlasti,
koje imaju građevinsko-tehničke, kulturno-tehničke ili š um a r sk o-t ehn i čk e činovnike
ovlasćene su da vrše geodetsko-geometarske poslove za izradu situacionih
planova za zemljišno-knjižne deobe sa ograničenjem, da su ti poslovi u njihovom
djelokrugu. Na primjer za svrhe eksproprijacije i aproprijacija zemljišta svog djelokruga;
deobe parcela vlastitog zemljišta kao i zemljišta pod njihovom upravom ili
nadzorom; osnivanja ili dokidanja služnosti na istim i slično. Isto tako mogu državne
i banovinske vlasti vršiti geođetsko-g´eometarske poslove u svom djelokrugu, kojima
nije cilj izrada situacionih planova za zemljišne knjige i održavanje katastra, već
radovi pobrojani u čl. 4. Zakona o katastru zemljišta, čiji su propisi za radove te
vrste obavezni.«


Prošlost nije mjerilo budućnosti, zbog promjene životnih prilika, no doneseni podaci
nekadašnjeg stanja pružaju mogućnost komparacije, a time i prikaza smjera
razvitka djelatnosti struke.


Prema naprijed izloženom dade se zaključiti, da je građevinska struka trebala
ograničiti svoje područje djelatnosti sa novim propisima i uvjetovati uslove rada
svojih stručnjaka (uz ostale načine), da bi omogućila ispravan i uspješan rad, a
time se ujedno i odbranila od nestručnog, a donekle i nekontroliranog rada. Ali ti
novi propisi nikako ne bi smjeli imati za cilj oduzimanje područja djelatnosti šumarskih
stručnjaka, niti spriječiti suradnju struka, nego. jasnije regulirati odnose. Pored
toga smatram, da niti bi bilo to opravdano, a niti korisno preuzimati od strane građevinske
struke nova područja, koja joj ne odgovaraju u pogledu stručne spreme.


Kao što ima građevinska struka propise o svojoj djelatnosti, također je potreba
tvorbe odgovarajuših propisa i za šumarsku struku. Te propise moći će se možda
uskladiti sa postojećim novim građevinskim propisima i time osigurati šumarskim
stručnjacima njihovo područje djelatnosti.


U koliko se mjestimično propisima i ostalim sredstvima ne uspije ispravno
razgraditi područje djelatnosti, odnosno srediti odnose, mora uslijediti korekcija propisa
na zahtjev potreba života.


Ing. Ninoslav L o v r i ć


SPECIJALIZIRANI POGONI U ŠUMARSTVU


Gospodarenje s daleko prevelikim površinama u uslovima najintenzivnijih potreba,
pogoršava se često željom, potrebom ili nuždom izvršenja pojedinog" zadatka
(vrste ili grupe radova): u vlastitoj režiji Šumarije.