DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 42     <-- 42 -->        PDF

stručnjaci, koji rade i na tim prelaznim područjima. Broj tih stručnjaka ne smije biti
prevelik, da se ne bi zanemarilo glavno područje rada (jezgra) dotične struke. Baš
ta prelazna područja djelatnosti su sporna i predmet borbe između pojedinih struka,
s obzirom na njihovu pripadnost. Pored ostaloga svakako će biti korisna i potrebna
suradnja stručnjaka obaju područja na dodirnim pitanjima.


Praksa često puta nameće pitanje: »Kakvo mjerilo treba da vlada kod tog razgraničavanja,
odnosno određivanja pripadnika područja djelatnosti neke struke.« Pod
pripadnikom mislim onu struku, koja je glavni akter na polju djelatnosti u danome
području. Smatram, kao odgovor na postavljeno pitanje, da pojedino područje pripada
onoj struci od koje postoji u tom području najviše elemenata djelatnosti njezinog
glavnog područja rada. S time se ne isključuje mogućnost postojanja kakvoga zadatka
na području jedne struke, koji bi potpuno pripadao djelokrugu rada koje druge
struke. Pri tome se može dogoditi, da su ti elementi polovično zastupani, odnosno sa
neznatnom prevagom jednoga područja. Jasno je, da će tada pripasti ovo područje
onoj struci, čiji se stručnjaci pokažu sposobniji i bolji na izvršavanju zadataka iz
tog područja. Već taj primjer izaziva borbu između struka oko te vrsti područja.
Ta borba pogotovo postoji, ako slučajno uslijed izvjesnih okolnosti neka struka osvoji
područje, a s obzirom na prijašnje mjerilo ne bi joj pripadalo. Svakako, da mogu
biti momentane poremetnje, zbog danih prilika, ali ipak ostaje glavni smjer djelovanja
pojedinih struka po područjima djelatnosti prema izloženom mjerilu.


Težište naobrazbe stručnoga kadra odgovara prema tome glavnome području
djelatnosti dotične struke. Za ostala područja naobrazba je manjeg opsega, pomoćna,
a ponekada i samo orijentaciona. Općenito je nepovoljno, ako stručnjaci neke struke
prijeđu u područje djelatnosti druge struke. Nepovoljno u toliko, što ne će moći izvrštiti
najuspješnije povjerene im zadatke, a pored toga gubi njihova struka korisno
upotrebljive snage. Dešava se, da pojedinci katkad zavedeni poznavanjem principa
druge struke zalutaju u područje te strane struke. To može biti nepovoljno i pogibeljno
pogotovo, ako to područje djelatnosti zasjeca u usku specijalnost dotične
struke. Razumljivo, da mogu postojati i iznimni slučajevi, koji ne odgovaraju spomenutom.
Što se tiče naobrazbe za prelazna područja, ona ne odgovara onoj za glavno
područje djelatnosti, nego se nadopunjava praksom, specijalizacijom ili na koji drugi
način.


Na osnovu izloženog dade se zaključiti, da postoji u graničnom području djelatnosti
između šumarstva i građevinarstva takvo područje, koje pripada u pogledu
rada šumarskim stručnjacima, s obzirom na svoje sastavne elemente šumarskog obilježja.
Na tom području moraju ostati šumarski stručnjaci i dalje projektanti i izvađači,
jer imaju sve uslove dominantnog položaja. Kao primjer mogu navesti organizaciju
rada šumarskih stručnjaka u Švedskoj na izgradnji šumskih puteva i vodogradnja.
Ovim radovima rukovodi odsjek za gradnju šumskih putova i vodogradnji,
koji je pridjeljen centralnom odjelu za uređivanje šuma. Ovaj se odsjek bavi izradom
projekata, teoretskim podlogama za izgradnju, tehničko radnim problemima, računom
rentabiliteta kod izgradnje putova strojevima, znanstvenim snimanjima i t. d. Iz
ovoga primjera vidljivo je, da je takvo područje djelatnosti potpuno ostalo u rukama
šumarskih stručnjaka i da oni sami rješavaju građevinske zadatke zbog njihovoga
obilježja i opsega.


U ovakvim prelaznim područjima jasno je, da će doći do suradnje između šumarske
i građevinske struke, ako su zadaci takve prirode, da su djelomično prešli
djelokrug šumarskih stručnjaka. Svijest šumarskih stručnjaka sigurno je toliko razvijena,
da ne će rješavati zadatke za koje nisu dorasli, pa makar bili i iz njihovog
područja, s obzirom na mogućnost kontrole i uvida druge zainteresirane struke. Može
se desiti, da neki zadatak pripada samo jednoj struci posmatran sa gledišta dotične
struke. Tada je opravdano i korisno da dođe do mišljenja i analize ostalih struka
sa područja odakle potječe taj zadatak.


Kao što kod šumarskog područja djelatnosti ima građevinskih elemenata, tako
isto postoji i građevinskih područja sa šumarskim elementima. Spomenut ću na pr.
vegetacijske karte, koje služe kao biološka podloga za trasiranje cesta. Nikada se