DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 21     <-- 21 -->        PDF

U ljetne pašnjake spadaju: pašnjaci, maslinjaci i one šume (sastojine),
koje u dotičnoj godini dolaze na red za sječu. Ljetna paša´ traje od


15.
marta do 1. novembra.
U zimske pašnjake spadaju šume i paša traje od 1. novembra do 15.
marta.
Izuzete od paše su površine šuma, koje su u zadnjoj i predzadnjoj gogoni
bile sječene.
Kako je već ranije rečeno sve površine šuma i pašnjaka su isp?*rcelirane
unutar jednog privatnog posjeda na više manjih diejlova i ograđene
suhozidom sa »lazama« (ulazima), koji se lako razidaju i ozidaju ili se na
njih stavi granje mjesto vratnica.


Kapacitet pašnjaka


Svaki posjednik podešava brojno stanje ovaca prema veličini i bonitetu
svojih pašnjačkih i šumskih površina. Ljeti su ovce, t. j . od proljeća
do jeseni pretežno na pašnjacima i u maslinjaeima, a zimi u šumi i to iz
dva razloga, što se trava u šumi bolje održi i što zimi ovce nalaze u šumi
veću zaštitu od bure i drugih vremenskih nepogoda. Treba napomenuti, da
su ovce cijele godine napolju i nemaju posebnih ovčarnika.


Postavljeno je pitanje pojedinim vlasnicima ovaca, zašto ne povećaju
brojno stanje i dobiven je odgovor: »ovca ne daje mlijeko na vime, već na
grkljan.« Jedan od njih je rekao, da ima 8 ovaca i da je pokušao povećati
taj broj na 11, ali pošto je ispašu vršio na istoj površini, nije dobio niti
kilogram sira ili vune više, nego što je ranije dobivao od 8 ovaca, pa se
opet vratio na stari oprobani broj, koji odgovara kapacitetu, t. j . količini
krme na njegovim pašnjačkim površinama.


Za ustanovljenje kapaciteta pašnjačkih površina uopće, t. j . brojnog
stanja ovaca, koje se mogu napasti i napredovati na kraškim pašnjacima i
šumama, interesantno je izvuci zaključak za Olib, koji je po objektivnoj
ocjeni uspio, da broj ovaca dovede u sklad sa kapacitetom pašnjaka i da
pritom nema znakova erozije i vidne degradacije tla, kao što je to na pr.
slučaj na drugim otocima ili terenima - (Pag i Si.). Na Olibu otpada prosječno
oko 2 ha pašnjačke i šumske površine na 1 ovcu. Prema tome mišljenje,
koje se u gotovo svim zvaničnim i drugim planovima dosada usvojilo,
da se na kraškim pašnjacima i šumskim površinama može uspješno
napasivati na 1 ha 1 ovca bez nekih posebnih meliorativnih zahvata, treba
korigirati. Da je to točno, govori i činjenica, da ispaša na kraškim terenima,
gdje se na 1 ha površine prosječno drži 1 sitno grlo (ovca), dovodi
pašnjačku i šumsku površinu do ogoljavanja i degradacije.


Način paše — pregoni (turnusi)


Paša na pašnjacima


Paša na pašnjacima vrši se na taj način, da se ovce ugone kroz laze
u ograđene parcele i tu drže prema godišnjoj dobi, vremenskim prilikama,
urodu trave i broju ovaca, jedno izvjesno vrijeme (nekoliko dana, a neki
put samo par sati) da popasu travu i dio bočnih izbojaka grmlja. Vlasnik
(čoban) vodi računa, da se trava ne uništi, t. j . da ne dođe do suvišnog