DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Nakon sječe za 2 godine ovce se ne puštaju u sastojinu (parcelu), koja
je sječena. Iznimno, to se čini druge godine nakon sječe, i to samo na par
sati pod kontrolom čobana, kada se puste ovce i mladi jaganjci u III. i IV.
mjesecu da popasu samo travu.


Jednom u 8 godina skuplja se u boljim sastojinama listinac (sušanj).
Osim toga svake godine skuplja se u XI. i XII. mjesecu žir za tov krmaka.


Učinak radapri sječi


Sa opisanim dobrim alatom računa se, da u zimskim mjesecima, kada
stvarno radno vrijeme traje oko 6 sati, jedan dobar radnik posječe oko
50—60 q ili 5—6 m3 drveta, koje je prethodno očišćeno od bočnih grana.


One porodice, koje nemaju dovoljno radne snage (udovice i starci)
izdaju sječu sa iznosom drveta do obale u napolicu. Iznos drveta do obale
vrši se samarnim konjima, mulama i magarcima.


Prodaja i uskladištenje drva


Ogrjevno drvo crnike prodaje se na kg. Radi ovoga je i način slaganja
i uskladištenja drveta u šumi i na stovarištima (obali) takav, da se vlaga
u drvetu do prodaje što više zadrži i tako dobije veća težina. Drva se
slažu na hrpe slično žežnicama (kope) i često se još i granjem pokriju.
No do ljeta, kada se vrši glavna prodaja, ipak se drvo dobro prosuši. Prošle
1954. godine postigli su cijenu od 7 dinara za 1 kg ogrjevnog drveta
prodanog u Italiju. Olibska drva su u Italiji poznata, tako da u mjestima
na Jadranskoj obali Italije postoje trgovi (obale), koje nose naziv Oliba,
jer se na njima prodaje olibsko drvo. Naime, radi svoje relativne blizine
i mogućnosti otpreme drveta u Italiju sa manjim motornim jedrenjacima,
Olib je u povoljnom položaju i uvijek postiže veoma dobre cijene za
ogrjevno drvo na ovom tržištu.


Jedan dio drveta prodaje se (daje u zamjenu) susjednim otocima
(Pagu i dr.) u zamjenu za sijeno i suhu djetelinu. Ta zamjena vrši se u
omjeru 1 : 5 do 1 : 6, t. j. za 1 kg suhe djeteline daje se 5 do 6 kg ogrjevnog
drveta. Ovo sijeno upotrebljavaju Olibjani kao dodatak za prehranu
krupne stoke, t. j . za konje, mazge i magarce, kada vrše iznos drveta iz
šume.


Prinos (prirast)


Anketiranjem i na temelju podataka dobivenih u poljoprivrednoj zadruzi
računa se, da se na jednom gonjaju (stara mjera za zemlju) = 2.000
m2 u šumi crnike svake osme godine na dobrom bonitetu dobije oko 100 qdrveta za prodaju (krupni ogrjev), a na slabijim oko 50 q ili prosječno oko
70 q. Prema tome na 1 ha prinos bi bio 70 q x 5 = 350 q : 8 god. = 44 q
godišnje ili 4.400 kg : 750 = 5,86 m3 krupnog ogrjeva. Ako tome dodamo
još 30% sitnog ogrjeva (sitne granjevine), koju oni upotrebljavaju za vlastitu
upotrebu, onda to iznosi: 5,86 m3 + 1,75 m3 = 7,61 m3.


Podaci za sječivi prirast (prinos) po 1 ha na primjernim plohama
iznose: na jednoj 6,75 m3, a na drugoj 8,00 m3 na 1 ha.