DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1955 str. 64     <-- 64 -->        PDF

PROIZVODNJA BOROVE SMOLE U FRANCUSKOJ GOINE 1952/53


Visoke zalihe prerađene smole, koje su se zatekle u zemlji po završetku rata
u Koreji, uzdržavanje prerađivačke industrije od većih zaključaka, zaključeni ugovori
sa stranim zemljama (SSSR, Finska, Švedska, Portugal) o uvozu terpentina i kolofona
u Francusku, stvorili su prošle radne sezone neobičnu stagnaciju u trgovačkoj
razmjeni derivata smole i sveli prodajnu cijenu na dosta nizak nivo.


Da bi uzele u zaštitu domaće proizvađače smole, državne su vlasti počam od 1.


VIII. 1953. odredile uvoznu carinu od 12% na terpentinsko ulje i 15°/o na kolofoa
prema vrijednosti robe.
I pored štrajka smolarskih radnika i nepovoljnih klimatskih prilika, proizvodnja
sirove smole u Gascogni povećala se za oko 5.53% u prošloj sezoni i iznosila 85,072.373


1. (prema 80,608.666 1. u 1951/52. godine. Od toga je na državne šume otpalo 5,382.373
1. borove smole. Doda li se k tome proizvodnja centralne i jugoistočne Francuske, te
sjevernog Alžira, onda se sveukupna proizvodnja sirove smole u 1952/53. penje na
ukupno 87,171.261 litara.
Smola dobivena stimulacijom razblažene sumporne kiseline (od prilike 1,003.000
litara) ispirana je prije daljnje prerade, da bi se izbjegla ev. kristalizacija kolofona.
Nova metoda smolarenja stimulacijom se i u Francuskoj kao i u USA posljednjih
godina sve više širi.


Pri preradi smole u destilerijama iskorišćeno je prosječno od 100 litara smole


88.59 kg i to:
18.80 kg terpentinskog ulja i
69.79 kg kolofona.
(U Sjedinjenim američkim državama iskorišćeno je samo 86%, a to: 18 kg terpenti»skog
ulja i 68 kg kolofona) te je proizvedeno sveukupno:
16.010 tona terpentinskog ulja i
58.728 „ kolofona.
Cijena proizvedenoj smoli u državnim šumama iznosila je 52.64 frcs, a u privatnim
52.48 frcs
od litre (31.18 frcs za smolara i 21.30 frcs za šumovlasnika)
Osiguranje radnika iznosilo je 13.5°/o od isplaćenih nadnica i to: 5.5% na teret
radnika i 8% na teret poslodavca.
Od prerađevina 1952/53. god. terpentinskog ulja kolofona


Prodano u zemlji
14.390. t 24.1851


Izvezeno u inozestranstvo 18 t 27.175 t


Sveukupni brutto prihodi prodane robe iznosili su 4,981.835.452 frcs, odnosn»
po odbitku troškova destilacije, uskladištenja, prevoza, osiguranja i ostalih dažbina,
čist-netto prihod bio je 4,579.753.892 frcs. Uporedo sa iskorišćavanjem smole na terenu
vršena su i naučna istraživanja u Institutu za bor u Bordeauxu: zaveden je
nov način frakcioniranja smole i filtriranja kroz razne filtre vlastite proizvodnje,
prerađeni su dosadanji uređaji za dekoloraciju smole iz željeza i bakra u potpuno
nove konstrukcije iz čelika, koji ne oksidira; proučavani su sastojci i derivati polimeriziranog
kolofona, te je proizvedeno više od 50 novih proizvoda, među kojima
rezinati vinila i alila i njinih polimera u Ijepivom, elastičnom ili krutom stanju za
industriju plastičnih masa; poliklorokamfan na polju antiseptika i insekticida; aloocimen
kao topivo i sikativ za boje i lakove i t. d. Da bi se što potpunije iskoristile
borove sastojine pristupilo se u posljednje vrijeme ponovo sabiraniu borovih češera
(šišarki), koji sadrže 17—18% smole. Prošle sezone je preduzeće Ets Granel freres
u Lesperon-u preradilo oko 900 tona šišarki i proizvelo ekstrakcijom 155 tona smole,
dok se ove godine predviđa, da će iskoristiti u iste svrhe od 2000—2500 tona češera.


Dotacija »Instituta za bor« u godini 1952., koja prema sporazumu sa Generalnom
direkcijom za cijene predstavlja izvjestan postotak od utrška prodanih proizvoda
smole, popela se na 19,045.133 franaka. U Francuskoj postoji i fond za pošumljavanje
goleti i obnovu šuma, koji iznosi više milijardi franaka godišnje, a
popunjuje se iz 3% utrška prodaje svih drvnih sortimenata.


Prema »Bois et Resineux« HI/1954.
Rr.