DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Draščić Ivan svjetao je primjer našeg šumarstva. Njegova je ljubav prema šuT
marstvu i danas svježa, kao negda u mlađim danima. Povede li se s njime razgovor


o šumarstvu, sjedi naš jubilarac oživi kao kakav mladić.
Jubilarcu Draščić Ivanu čestitamo pedesetgodišnjicu rada i želimo da s nama
sarađuje još dugi niz godina. Ing. R. B.


DRUGI KONGRES SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA FNR JUGOSLAVIJE I
SAVJETOVANJE ŠUMARSKIH I DRVNO INDUSTRIJSKIH STRUČNJAKA FNR
JUGOSLAVIJE U OHRIDU (3. DO 7. X. 1954.)


I. Drugi kongres Saveza šumarskih društava FNRJ
Dana 3. listopada 1954. god. održan je u Ohridu II. kongres Saveza šumarskih
društava FNRJ Jugoslavije, a 4., 5. i 6. listopada savjetovanje šumarskih stručnjaka
FNR Jugoslavije.


Kongres je raspravio rad Saveza šumarskih društava u protekle dvije godine,
te na temelju podnijetih izvještaja i diskusije, koja se na temelju njih razvila, zaključio
da se pred Savez i republička društva postavljaju slijedeći:


ZADACI:


1. Nastaviti suradnju na donošenju Saveznog zakona o šumama kao i otpočeti
rad na izradi teza za sastavljanje republičkih zakona o šumama.
2. Treba insistirati na što bržem donošenju tehničkih propisa za poslove u šumarstvu,
a naročito za sjemensku službu i uređivanje šuma; požuriti donošenje propisa
o projektovanju, izvođenju, nadzoru i kolaudaciji radova u šumskom građevinarstvu,
uređenju bujica, kao i geodetskim radovima u vezi sa razgraničenjem šuma
i ostalog pri sastavu uređajnog elaborata.
3. Insistirati na što bržem donošenju Saveznog zakona o zaštiti zemljišta.
4. Utvrditi radna mjesta i lik tehničara šumarske i drvnoindustrijske struke i
prema tome odrediti potreban broj odgovarajućih škola.
5. Poduzeti potrebne mjere da se stručne šumarske škole vrate u nadležnost republičkih
šumarskih organa.
6. Dati inicijativu i pomoć za donošenje propisa o pravilnom obavljanju pripravničke
službe i stručnim ispitima.
7. Starati se o pravilnom nagrađivanju kadrova u šumarstvu kao i o donošenju
odgovarajućih zakonskih propisa o tome. ,
8. Iznalaziti i ukazivati na mogućnost što šire primjene radničkog i društvenog
upravljanja u šumarstvu.
9. Pronaći mogućnost za što veće angažovanje društava u izradi investicionih
programa i ostalih projekata.
10. Insistirati na iznalaženju svrsishodnih oblika za što užu suradnju između
nauke i prakse, odnosno između šumarskih fakulteta i instituta, s jedne i operative
s druge strane. U ovom cilju insistirati na povezivanju naučnih instituta neposredno
sa republičkom operativom.
11. Nastojati preko republičkih šumarskih društava, da se što veći broj privrednih
organizacija učlani kao pomažući članovi društava.
12. Insistirati na što aktivnijem učešću šumarskih stručnjaka u diskusijama o>
stvaranju komuna.
13. S obzirom na veliki privredni i društveni značaj šumske privrede i šumske
industrije poduzeti potrebne korake za osnivanje samostalne komore za šumarstvo i
drvnu industriju.
14. U cilju uspješnijeg populariziranja šumarstva organizirati preko republičkih
društava nedjelju šuma.
15. Posvetiti što veću pažnju povezivanju sa stručnim i naučnim organizacijama
u inostranstvu.
51
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 54     <-- 54 -->        PDF

16. Isposlovati kod nadležnih organa da Savez sudjeluje u predlaganju i odlučivanju
kod slanja naših stručnjaka u inozemstvo kao i kod pozivanja stranih stručnjaka
u našu zemlju.
Na kraju rada kongresa izabrana je nova uprava Saveza šumarskih društava
FNR Jugoslavije. Ova se je nakon izbora konstituirala u slijedećem sastavu:


A) Predsjedništvo Saveza: predsjednik: prof. ing. Fazlija Alikalfić; podpredsjednici:
ing. Rajica Đekić i ing. Matej Butković; I. sekretar: ing. Ljubomir Petrović;
II. sekretar Jože Pučko; blagajnik: ing. Dušan Oreščanin; članovi odbora: ing.
Zdravko Turk, ing. Jovo Marjan, ing. Boris Grujoski; ing. Nikola Goger i ing. Miličko
Barjaktarević.


B) Nadzorni odbor: članovi ing. Božidar Ničota, ing. Nenad Prokopljević i ing.
Milan Gojmerac; zamjenici: ing. Hakija Šabović, ing. Dragan Tonković i Stojan
Gjurovski.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Budući da se naša zemlja nalazi neposredno pred donošenjem Zakona o šumama,
a ovaj Zakon je od naročitog interesa za šumarsku struku, kongres je obrazovao
posebnu komisiju, koja je razmotrila nacrt zakona i nakon diskusije stavila niz primjedaba
na ovaj nacrt. Primjedbe su — na kraju savjetovanja — prodiskutirane u
plenumu te konačno stilizirane. One su opće, koje tretiraju zakon u cjelini i posebne,
koje se odnose na pojedine članove zakona.


Opće primjedbe glase:


1. Poslije svestranog razmatranja nacrta Osnovnog zakona o šumama Kongres
je u načelu usvojio nacrt Zakona i saglasio se da nacrt uglavnom obuhvata materiju,
koja treba da regulira razvoj i unapređenje šumske privrede.
2. Konstatirano je, da je nacrt Zakona u nekim članovima tretirao materiju ´z
nadležnosti republičkog zakonodavstva. Utvrđeno je, koja materija i koji propisi treba
i kako da se izmjene da bi se republičkim zakonima o šumama mogle regulirati specifičnosti
pojedinih republika.
3. Kongres je našao da u nacrt Zakona treba da uđu izvjesni propisi, koji jače
ističu aktivne mjere za unapređenje šumarstva.
4. Usvojena je izmjena nacrta u poglavlju o upravljanju šumama u općenarodnoj
imovini. Naime, nacrt je predvidio da gospodarstva mogu biti samo privredna poduzeća;
međutim, uslijed raznolikog stanja šuma i šumarstva kao i ostalih uslova u
pojedinim republikama usvojeno je da se u Zakonu pruži mogućnost osnivanja
i gospodarstva kao ustanova sa samostalnim financiranjem, i to u slučajevima kada
su gospodarstva pasivna. Po ovom pitanju bilo je izdvojenih mišljenja.
5. Po pitanju poslova, kojima se bavi šumsko gospodarstvo, donesen je slijedeći
zaključak: »Šumsko gospodarstvo se bavi uzgojem i eksploatacijom šuma, građenjem
šumskih komunikacija i objekata kao i preradom drveta, gdje za to postoje uslovi«.
6. Naročito je značajan zaključak da su paša i kresanje lisnika u šumama zabranjeni
i da su dozvoljeni samo u izuzetnim slučajevima.
7. U toku razmatranja nacrta predložen je niz izmjena u stavovima i formulacijama
nacrta. Te stavove i mišljenja Kongresa formulirala je od Kongresa izabrana
posebna komisija i oni se daju u posebnim primjedbama.
Posebne primjedbe ne donosimo u cijelosti. Njima se jasnije izražavaju načela
izražena u općim primjedbama. Osim primjedaba na pojedine članove zakona kongres
je predložio da u nacrt zakona treba unijeti i neke propise koji u njemu nisu obuhvaćeni.
To su slijedeći:


1. U smislu člana -2 stav 2 i 3 ovog zakona u stavu 1 člana 16 Uredbe o katastru
zemljišta ima se izvršiti izmjena u tačci e) tako da se iza riječi »šuma« doda
i »šumsko zemljište«.
Šume i šumska zemljišta pored ovoga imaju se u katastarskim elaboratima dijeliti
na šume, šikare, goleti i krš i neobraslo šumsko zemljište.


Ispravke u katastarskim planovima i elaboratima u smislu ovog člana imaju se
provesti do kraja 1955. godine. Način i postupak kao i organe revizije propisat će
savezni Državni sekretarijat za poslove narodne privrede.


2. Izuzetno od općih propisa o zastari potraživanja, potraživanja kupljenih dubećih
stabala zastaruju sa istekom roka a posječenog drveta sa istekom roka izvoza.
Neposječeno, odnosno neizveženo drvo, po isteku rokova iz prethodnog stava
propada u korist organa upravljanja odnosno vlasnika šume.


3. Izuzetno od propisa o projektiranju i izvođenju građevinskih radova, projektiranje
i izvođenje građevinskih radova u šumarstvu (niskogradnje i visoke gradnje
šumskih privrednih i upravnih zgrada i lugarnica) mogu vršiti šumarski inženjeri
sa položenim stručnim ispitom.
4. Izuzetno od propisa Osnovnog zakona o prekršajima i Zakonika o krivičnom
postupku, zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja
ili krivičnog djela oštećenja ili bespravnog korišćenja šuma i šumskih proizvoda
(sjekira, pila, kola i dr.) ili su pribavljeni prekršajem ili krivičnim djelom
(drvo, šumski proizvodi), može se izvršiti i kad nisu svojina izvtršioca.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 56     <-- 56 -->        PDF

54
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Privremeno oduzimanje po prethodnom stavu mogu izvršiti službenici šumarskotehničke
pomoćne službe, organi šumarske inspekcije i organi Narodne milicije s tim
da o tome imaju izvjestiti nadležnog suca za prekršaje odnosno sud.


Ukoliko se za zapljenjene predmete ne može obezbijediti čuvanje ili bi čuvanje
iziskivalo nerazmjerne troškove, zaplijenjeno drvo prodat će se i prije odluke suda
odnosno suca za prekršaje.


Postupak sa stokom zatečenom na paši u šumama gdje paša nije dozvoljena,
ili gdje je dozvoljena ali vlasnik stoke nema odobrenja za pašu, regulirat će se republičkim
propisima.


5. U tekstu zakona svuda gdje se spominje republička uprava za šumarstvo
treba staviti »republički organ nadležan za šumarstvo«.
6. Osim toga Kongres smatra da savezni zakon o šumama treba da bude okvirni
t. j . opći a ne osnovni, što on ustvari jeste ukoliko se usvoje primjedbe i prijedlozi
Kongresa.
II. Savjetovanje šumarskih stručnjaka FNRJ
Dana 4. 5 i 6. održano je savjetovanje o problemima proizvodnje i potrošnje
drveta. Savjetovanje je radilo u plenumu i sekcijama, koje su obrazovane za proučavanje
pojedinih problema.


Zaključci koje je konačno prihvatilo Savjetovanje su ovi:


ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA ŠUMARSKIH STRUČNJAKA FNRJ
održanog od 4—6 listopada 1954. U OHRIDU


Poslije svestrane diskusije po podnijetim referatima:


1. Smjernice razvoja šumske privrede — usklađivanje potrošnje i proizvodnje.
2. Šumska proizvodnja i njene perspektive.
3. Planiranje u šumskoj privredi.
4. Potrošnja drveta za neposrednu upotrebu, i za građevinarstvo.
5. Primarna industrijska prerada drveta.
6. Finalna drvna prerada.
7. Izvoz drvnih proizvoda.
na plenumu i po sekcijama, savjetovanje konstatira:
Referati su svojim postavkama o stanju i smjernicama u šumskoj proizvodnji,
potrošnu, drvnoj industriji i izvozu i u planiranju šumarstva, u osnovi, pravilno
zahvatili problematiku bilansa drveta i njegove perspektive u našoj zemlji.


Pružena dokumentacija i iz nje izvedene analize najpotpunije su od dosada
poznatih te daju relativno najbolju sliku stanja i perspektive šumske i drvne privrede.
Međutim potrebno je da se što točnijim kvantitativnim analizama provjere
realne mogućnosti zamjene i štednje drveta od strane onih privrednih grana koje se
javljaiu bilo kao potrošači drveta, bilo kao proizvađači sredstava za zamjenu.


Perspektiva za naredno 10 godište, u okviru navedenih potreba i mogućnosti,
realno je prikazana i ostvarljiva, pa je prema tome moguće u roku od 10 godina,
svesti obujam sječa u Jugoslavenskom prosjeku na visinu prirasta. Kod toga jeste
i nadalje ostaje ključno pitanje smanjenje potrošnje ogrjevnog drveta uopće a naročito
na selu. Iz toga ujedno izlazi da je u interesu cjelokupne privrede potrebno pređ-


Svet i j e Nau m jedan od najstarijih naših crkvenih i narodnih spomenika.
Naum i brat mu Klimen t Ohridski bili su učenici i saradnici slovenskog apostola
Metod a i kad je on mro 885 god. oba su brata bila prognana iz Moravske i preko
Beograda i Bugarske došli ´među Slavene oko Ohridskog jezera. Klimen t postaje
893 velički biskup, a N a u m nastavlja njegov prosvjetni rad i oko 900. godine diže
na južnoj obali Ohridskog jezera svoju zadužbinu: manastir Sv. Arhanđela. Tu monah
Naum živi isposnički do smrti 910. god., gdje je i sahranien.
Crkva je građena od tesana kamena i opeka, a u 13. vijeku nadograđuju se iznad
glavnog hrama dvije kupole i narteks (predvorje). Požar (1802) uništio je prvobitne
freske; današnje je načinio zoograf Trp e 1806. godine. U 18. je stoljeću manastir
imao i svoju štampariju. Đ. K.


55 .


ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 58     <-- 58 -->        PDF

viđene mjere štednje i pravilnijeg usmjeravanja potrošnje i iskorišćavanja drvne


sirovine privesti što potpunijem ostvarenju.


Kako će date, analize u referatima moći da posluže i za kasnija obrađivanja


istaknutih problema, treba ubuduće nastojati da se podaci, koji nisu dovoljno točni


poboljšaju i dotjeraju novim dokumentacijama a date analize podvrgnu reviziji.


Za ostvarenje postavljenih ciljeva bit će nužno da se riješe mnogi teški zadaci,


često vrlo složene prirode, koji će zahtjevati stalno usklađivanje pojedinih sektora


potrošnje i proizvodnje i permanentnost u akciji uslijed toga, što je postavljeni rok


u kome ima da se obujam sječa svede ispod prirasta diktiran objektivnom nuždom a


njegovo prekoračenje može da dovede do vrlo ozbiljnih poremećenja u privredi


i životu zemlje.


Rješavanju ovih pitanja naročito bi doprinijelo osnivanje posebne komore za


šumsku i drvnu privredu.


U nizu mjera koje bi se imale sprovesti radi postizanja osnovnog cilja Savjeto


vanje ističe naročito:


I.
U oblasti šumske proizvodnje ´


1. Organizirati stalnu mrežu selekcione sjemenske službe.
2. Osnivati rasadnike za proizvodnju oplemenjenih, selekcioniranih i novih
vidova drveća brzog rasta prilagođenih uslovima života na konkretnim terenima.
3. Hitno pristupiti podizanju topolika i nasada drugih brzorastućih vrsta drveća
u blizini naselja, pokraj rijeka, i voda, u nizinskim predjelima i na drugim za to
pogodnim mjestima u cilju proizvodnje iverastog, jamskog i celuloznog drveta kao
i oblovine za ljuštenje i furnir. Obrazovati nacionalnu komisiju za topole i pristupiti
Internacionalnoj komisiji za topole.
4. Forsirati podizanje drvoreda i uopće posvetiti mnogo veću pažnju proizvodnji
drveta izvan šuma.
5. Na bazi fitocenoloških istraživanja vršiti u što većem obujmu pretvaranje
čistih sastojina u mješovite sa četinjačama gdje god za to postoje ekološki uslovL
6. U obnovi šuma dati prioritet resurekciji šikara i uopće melioraciji degradiranih
i opustošenih šuma.
7. čišćenja i prorede, kao uzgojne mjere, da se izvode bez obzira na, momentani
rentabilitet i da se prošire na što veće površine.
8. U cilju obnove šuma i popravljanja šumskog obrasta i melioracije degradiranih
šuma, po pravilu, isključiti šumsku pašu. Ovu dozvoliti samo u izuzetnim slučajevima
gdje postoji opravdana potreba, koja se nikakvim drugim mjerama i izvorima
ne može podmiriti, ali onda samo u predjelima koji po dugoročnim planovima obnove
ne dolaze u red za obnovu.
9. Održavati šumske sastojine u dobrom zdravstvenom stanju putem stalne
i efikasne zaštite od svih štetnih biotskih i abiotskih faktora. Služba zaštite šuma
da koncentrira svoju naročitu pažnju budnom motrenju zdravstvenog stanja mladih
sastojina, kultura i nasada čija će se površina osobito povećati u narednom 10 godišnjem
periodu.
10. Organizirati na terenu stalnu i pouzdanu osmatračku i izvještajnu službu
o pojavi šteta uslijed elementarne stihije i o kretanju i intenzitetu biljnih bolesti
i štetnih insekata.
11. Pri poduzimanju mjera za suzbijanje šteta organizirati naučno-istraživačke
radove u ovoj oblasti i povezati operativnu službu zaštite šuma sa šumarskim fakultetima.
Institutima za šumarska naučna istraživanja i Stanicama za zaštitu bilja.
12. Najveću pažnju posveti otvaranju šuma a ono zasnivati na prethodno izrađenim
detaljno prostudiranim generalnim planovima mreža šumskih saobraćajnica. Cio
sistem šumskih komunikacija treba da pretstavlja jednu usklađenu tehničko-ekonomsku
cjelinu, kako po vrsti saobraćajnica i njihovih tehničkih elemenata tako i po cijeni
koštanja i prioritetu njihove izgradnje.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 59     <-- 59 -->        PDF

13. Posebnu pažnju obratiti savlađivanju savremene tehnike rada pri sječi i izradi
i u tu svrhu, putem posebnih škola i kurseva, osposobiti i stvoriti kadar stalnih šumskih
radnika.
14. U organizaciji svih šumskih radova a naročito sječe i izrade, privlačenja,,
istovara i utovara uvesti tekovine naučne organizacije rada primjenom studija pokreta,
vremena i radnog učinka. U tu svrhu izaslati veći broj šumarskih stručnjaka
na usavršavanje u inozemstvo.
15. Nastaviti i ubrzati rad na standardizaciji kako u oblasti eksploatacije šuma
tako i u primarnoj i finalnoj preradi. Kod toga dati prioritet standardizaciji šumskog
alata i mašina, te na bazi toga pristupiti domaćoj proizvodnji tipova, koji najbolje
odgovaraju našim uslovima i pri tome da se koriste sva usavršavanja koja su u svijetu
do sada postignuta na šumskom alatu i mašinama.
Da bi standardi bili odraz sporazuma proizvađača i potrošača, šumarski stručnjaci,
Šumarska društva i njihov Savez, šumska gazdinstva, drvno-industrijska poduzeća,
odgovarajuće komore, Šumarski fakulteti, Instituti i ostale ustanove, treba da
aktivno sudjeluju u diskusiji po prijedlozima standarda, koji se donose u. Biltenu
Savezne komisije za standardizaciju.


16. Pristupiti maksimalnom iskorišćavanju granjevine i stabala sitnijih dimenzija
u industrijsko-tehničke svrhe, a gdje god to uslovi dozvoljavaju i iskorišćavanju
panjeva.
17. Prići što prije organiziranju stručne uprave u gospodarstvu nedržavnih
šuma na bazi obaveznog udruživanja njihovih vlasnika, čime se jedino može postići
veće učešće tehničkog drveta u posječenoj masi.
18. Realizacija predviđenih mjera u oblasti šumske proizvodnje zahtjeva da se
u periodu 1954/63 prosječno godišnje innvestira približno 9.043 miliona d´nara od čega
a) u obnovu šuma i pošumljavanje na površini 105,2 hiljada ha 1.940 miliona
dinara,
b) u podizanje privrednih i upravnih zgrada na površini od 51,5 hiljada m*
978 miliona dinara,
c) u izgradnji 22 hiljade km šumskih saobraćajnica 4.694 miliona dinara,
d) u šumska prevozni sredstva 1.431 miliona dinara.
Sredstva za investicije osigurati iz amortizacionog fonda 3,600 miliona dinara,,


iz fonda za unapređenje šumske privrede 3,500 miliona dinara a iz društvenih investicija
1.940 miliona dinara.


II.
U oblasti potrošnje drveta za neposrednu upotrebu


1. Šumsko privredne organizacije, koje podmiruju seljačke potrebe u drvetu iz
šuma opće narodne imovine, treba što prije da prijeđu na režijsku izradu ovog materijala,
kako bi seljačkoj potrošnji predale prosušeno ogrjevno drvo i mogle izdvojiti
maksimalnu količinu tehničkog drveta. U ove svrhe koristiti najprije leževinu.
2. Režim dozvola za sječu i žigosanje drveta u nedržavnim šumama treba
pooštriti.
3. Za preporuku je da se u akordnim stavkama za sječu i izradu drveta stimulira
proizvodnja vrednijih i kritičnijih sortimenata.
4. Ekonomski instrumenti treba efikasno da pomažu štednju i zamjenu drveta
četinjača i da time doprinose uravnotežavanju proizvodnje i potrošnje i usmjere na
optimalno iskorišćavanje i unovčenje drveta. U politici cijena oni treba da se odraze
na stvaranje povoljnijeg odnosa između cijene drveta, cementa, opeke i željeza u
korist drveta, čime će doći do podstreka u štednji drveta. Ovo isto tako vrijedi za
ogrijevno drvo u odnosu na njegove ekvivalente što će doprinjeti većem korišćenju
otpadaka.
5. Racionalizaciji potrošnje i olakšanju snabdjevanja jamskim drvetom doprinijele
bi:
a) mjere stimulacije šumsko-privrednih organizacija da iz doznačene drvne mase
u šumi izdvajaju onu količinu jamskog drveta, koja je predviđena elaboratom procjene
pojedinih sjecišta.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 60     <-- 60 -->        PDF

b) izrada jamskog drveta od svih vrsta drveta a naročito forsiranje upotrebe
jamskog drveta listača umjesto četinjača i impregnacija jamskog drveta.


c) diferenciranje cijena jamskog drveta prema dužinskim i debljinskim stepenima.


d) što detaljnija specifikacija jamskog drveta po dimenzijama od strane potro


šača a naročito većih rudnika čime će se proizvađači usmjeriti na bolje korišćenje


dimenzija i vrsta pri izradi jamskog drveta i ako će se isporuka vršiti u kumuliranim


dužinama.


e) formiranje posebnih skladišta za jamsko drvo kod većih potrošača što će
omogućiti da kvalificirani stručnjaci vrše pravilno i štedljivo krojenje i uskladištenje
jamskog drveta.


f) oslobođenje sredstva za impregnaciju drveta od uvoznih koeficijenata, kako
bi se što veća količina impregnirala i time smanjila njegova potrošnja.
g) rudnici bi trebali da prijeđu što više na zamjenu drveta drugim građevinskim
materijalom i na vađenje i ponovo korišćenje podgrade.
h) trebalo bi u institutima organizirati ispitivanje svih elemenata upotrebljivosti
jamskog drveta radi njegovog što pravilnijeg korišćenja u praksi.


6. Elektrostupove zamijeniti metalnim i željezo-betonskim a upotrebu drvenih
ograničiti za izuzetne prilike. Za lokalne vodove načelno koristiti samo impregnirane
stupove.
7. Stupove za građevinske skele zamijeniti cijevnim a drvene pilote i mosnice
obavezno impregnirati.
8. Osloboditi impregnirane željezničke pragove od poreza na promet i ispitati
praktičnu mogućnost primjene betonskih pragova.
9. Ekonomskim a i administrativnim mjerama, po uzoru na NR Sloveniju, smanjiti
proizvodnju tesane građe četinara u nedržavnim šumama vezivanjem uz dozvolu
za sječu i odobrenje za izradu tesane građe.
10. Građevinske propise za zgrade u gradovima podesiti tako da se zamjenom
drvnih dijelova ostalim materijalima i konstrukcijama upotreba drveta svede na
najmanju mjeru.
11. Za zgrade u provinciji izraditi i popularizirati nacrte tipiziranih zgrada u
razne svrhe i za razne krajeve, u kojima će se ugrađivati što manje čamovog drveta
a koristiti što više lokalnog građevinskog materijala (kamen, opeka i t. d.).
12. Za oplatu betonskih radova upotrebljavati što više lesonitnih ploča i limenih
šablona.
13. Državne željeznice da uvedu stalne rinfuza — uređaje kao sastavne dijelove
vagona za rinfuza-pretovar žita, čime će se likvidirati dosadašnja dosta znatna potrošnja
rezane građe za zatvaranje otvora na vratima vagona.
14. Štednju i zamjenu drveta postići još i
a) sprovođenjem nove pouzdanije ankete o potrošnji drveta na selu da bi se
dobili točniji podaci za usmjeravanje potrošnje u okviru predviđene štednje i na bazi
ovih revidirale odnosne analize u referatima.


b) izraditi ogrijevno drvo pa i sječenice do onog obima iskorišćavanja drvne
mase, koji pokriva proizvodne troškove ukupne količine prostornog drveta zajedno
a ne po kriterijumu proizvodnih troškova za pojedine klase ogrijevnog drveta.


c) nastojati svim mjerama da se predviđeno povišenje proizvodnje ugljena za
široku potrošnju — kao najefikasnijoj zamjeni ogrjevnog drveta u gradovima i industrijskim
centrima — ne samo ostvari nego i prekorači.


d) zabraniti podizanje novih pekara, sušara, krečara, mlinova, ciglana, pecara
i sličnih objekata sa pogonom na ogrjevno drvo, a postojeće takve postepeno prepraviti
na loženje drugim vrstama goriva.


e) po uzoru na NR Srbiju propisati u svim republikama rok do koga se imaju
likvidirati otvorena ognjišta.


f) u industrijskoj proizvodnji štednjaka i peći izrađivati samo one tipove, koji
maksimalno štede ogrijev. Pored široke agitacije za plasiranje ovih štednjaka i peći
na selu uvesti i jednokratne premije.


g) razviti što veću proizvodnju boca za plin, kako bi se već sada raspoloživim
plinom moglo uštediti što više ogrjevnog drveta.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 61     <-- 61 -->        PDF

III.
U oblasti primarne i finalne prerade drveta
1. Za podmirenje neophodnih potreba potrošnje i izvoza proizvoda drvne industrije,
potrebno je da se ona unapredi u pravcu integralnog iskorišćavanja drveta
s time da se, gdje god je to izvodljivo, kombinira mehanička sa kemijskom preradom.
2. Samo primjenom ekonomskih mjera ne može se dovoljno brzo uspostaviti
sklad između postojećih kapaciteta pilana i raspoloživih sirovina. Za to treba prilaziti
i administrativnim mjerama, kao što se to radi u NR Sloveniji, da bi se stvorila
zdrava osnova za razvoj drvne industrije a naročito za preorijentaciju na finalnu
preradu, na rekonstrukciju i modernizaciju pogona koji će ostati, što će omogućiti
bolje iskorišćavanje drveta, smanjenje otpadaka i sniženje proizvodnih troškova.
3. Radi usklađenja drvne industrije sa sirovinskom bazom treba znatno proširiti
mehaničku preradu listača a naročito kapaciteta za proizvodnju šperovanog
drveta i vještačkih ploča uz što veće učešće listača.
4. Proširiti također i kemijsku preradu listača. Drvolistače uzimati za primjesu
kod proizvodnje papira. Podići nove kapacitete za proizvodnju celuloze, polukemijske
celuloze i vještačkog vlakna. S tim u vezi treba na pilanama izgraditi postrojenja za
usitnjavanje i utovar pilanskih otpadaka radi povećanja procenta njihovog korišćenja
za kemijsku preradu.
5. Impregniranje drveta — oblovine i rezane građe — treba proširiti i modernizirati
u cilju povećanja trajnosti drveta a time i smanjenja potrošnje. Zato je nužno
i sniziti transportne troškove proizvoda koji idu na impregnaciju a i cijene antiseptičkih
sredstava.
6. Mogućnost razvoja proizvodnje lijepljenog drveta i vještačkih ploča uslovljena
je sniženjem cijena ljepila. Zato je potrebno da naša kemijska industrija uvede proizvodnju
ljepila iz domaćih sirovina ili da nabavi uvozne kemikalije za ljepila po
povoljnim cijenama.


7. U cilju potpunijeg zadovoljenja široke potrošnje, građevinarstva i izvoza
i povećanja vrijednosti proizvodnje na bazi iste količine drvne sirovine te boljeg
korišćenja drveta uopće, potrebno je pridati veći značaj razvoju finalne prerade
drveta. Nove kapacitete za finalnu preradu, gdje god ima mogućnosti za njihovo puno
iskorišćenje, locirati uz pogone koji pripremaju sirovinu za njih.
8. Dosadašnji propisi o financiranju investicija destimuliraju njihovo ulaganje
u drvnu industriju. Za razvoj drvne industrije potrebno je obezbijediti dovoljno sredstava
sa dužim rokom otplate i nižim kamatama. Ukoliko tih sredstava nema dovoljno
iz općih fondova treba omogućiti da se crpu iz fonda za unapređenje šumarstva
pod istim uslovima kao i iz općih fondova.
9. U većoj mjeri nego do sada angažovati institute za istraživački rad na efikasnijem
korišćenju sirovina — naročito listača — na uvođenju novih tehnoloških
postupaka i metoda rada u drvnoj industriji. Institute osposobiti za izvršenje svih
zadataka snabdjevajući ih potrebnim kadrovima, financijskim sredstvima i opremom.
10. Komora za šumarstvo i drvnu privredu, koja bi se imala osnovati, trebala
bi pored ostalog da obrati pažnju na slijedeća pitanja:


a) da osnuje biro za unapređenje šumske i drvne privrede,


b) da se stara o uvođenju obaveznog jednogodišnjeg staža za inženjere i tehni


čare u kome bi ovi prošli kroz sve osnovne djelatnosti drvne industrije pri većim


i bolje organiziranim poduzećima. Za financiranje staža trebalo bi osnovati poseban


fond iz doprinosa svih drvno-industrijskih poduzeća na bazi njihovog brutto prihoda.


c) da postavi pitanje revizije kvalifikacija priučenih tehničara koje bi trebalo


obavezati da polažu stručne ispite u roku određenom od svake republike prema speci


fičnim prilikama.


d) da osniva kurseve za kvalificirane i polukvalificirane radnike bez obzira da
li su razvrstani ili nisu i da ovi u rokovima propisanim od nadležnih organa savladaju
određeno stručno gradivo i polože ispit. Zato spremiti odgovorajuću stručnu literaturu.


59
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 62     <-- 62 -->        PDF

e) da spriječi fluktuaciju stručnjaka drvne industrije, koja je posljedica slabijeg
nagrađivanja u odnosu na druge grane, insistiranjem da im se povećaju tarifni
stavovi.


IV.
U oblasti izvoza drvnih proizvoda


I ako je izvoz ograničen mogućom visinom proizvodnje i neophodnim potrebama
u zemlji, njegov se obim može suziti a da se vrijednost ne samo zadrži nego i poveća,
putem promjene njegove strukture u korist finalnih proizvoda.


Obim izvoza za većinu finalnih proizvoda određen je njihovim kvalitetom, koji
je prvenstveno zavisan od tehničke opremljenosti pogona.
Kod određivanja količine izvoza pojedinih proizvoda odnosno grupa proizvoda
pridržavati se slijedećeg:


1. Šumske Sortimente četinjača i hrasta a naročito oblovinu za rezanje i ljuštenje
svih vrsta drveta ne treba izvoziti zato da bi se što više koristili naši vlastiti kapaciteti
u suzila deficitarnost u drvetu četinjača.
2. Izvoz celuloznog drveta listača a specijalno bukovine moguće je i potrebno
povećati jer će, i pored predviđenog razvoja kemijske industrije na bazi listača, ostati
znatne količine koje bi se inače u zemlji trošile kao ogrijevni materijal.
3. U referatu predviđena količina ogrijevnog drveta za izvoz, koja čini svega
oko 1% od ukupno predviđenih perspektivnih sječa, treba svakako da se realizira radi
održavanja tradicije izvoza ovog artikla u susjedne zemlje a i kad je to rentabilnije
nego transportirati ga od perifernih proizvađačkih reona do vrlo udaljenih potrošačkih
centara u zemlji. No pri tom se ograničiti na klasu yC« a u manjoj mjeri na
klasu »B«, dok izvoz klase »A« treba potpuno obustaviti, jer se ona i u zemlji može
koristiti za tehničko-industrijske svrhe.
4. Izvoz pragova, tesanog drveta i sitne tehničke oblovine svesti na minimum
i vršiti samo onda kada je to ugovorom vezano za isporuku ostalih drvnih proizvoda.
5. Održati sadašnji nivo izvoza piljene građe listača, jer to dozvoljava predviđeni
cfbujam sječa, potrošnja u zemlji i buduće sve racionalnije korišćenje listača.
Ovaj će se nivo moći zadržati sve dotle dok se ne pređe na masovniju proizvodnja
Ijuštenog drveta.
6. Predviđeni obujam izvoza drvnih ploča i kemijskih prerađenog drveta odgovara
predviđenoj proizvodnji i višku iznad potrošnje u zemlji.
7. Sadašnji izvoz najvećeg broja finalnih proizvoda može se narednih godina
udvostručiti a i dalje povećati — izuzev sanduka, kojih plasman je neizvjestan —
ukoliko se budu modernizirali kapaciteti, poboljšao kvalitet i proširio´ asortiman.
8. Izvoz piljene građe četinjača bi trebalo u što kraćem roku obustaviti obzirom
na nedostatak četinjača i perspektivne rastuće potrebe u zemlji. Međutim stanje platnog
bilanca naše zemlje zahtijeva da se izvoz i dalje produži. Zato treba prijeći na
njegovo postepeno ali zato sve oštrije smanjenje.
V.
U oblasti planiranja u šumskoj privredi


1. Opće smjernice razvoja šumske privrede moraju doći do izražaja u uređajnom
elaboratu koji treba da ima karakter obaveznog propisa. Tako izrađeni uređajni
elaborati su osnov svakog daljeg planiranja. Kako opće smjernice, tako i uređajni
elaborati ima da počivaju na principu potrajnosti gospodarenja, tako da njihovo
izvršenje predstavlja popravku stanja šuma i ujednačenje prihoda u drvetu.
2. Kod određivanja etata, prilikom izrade perspektivnih planova i uređajnih
elaborata polazi se od proizvodnih mogućnosti šuma i njihovog stanja. Stoga planiranje
etata, pri uređenju šuma mora biti po principu iz malog u veliko, te polaziti
od stanja sastojina. Pri određivanju konačnog obujma sječa treba imati u vidu i potrebe
u drvetu ali voditi strogo računa da se ne ugroze zaštitne funkcije šuma.
3. Da bi planiranje u šumarstvu bilo što realnije potrebno je izraditi uređajne
elaborate za ove šume u što kraćem roku a najkasnije u roku od 10 godina. U tom


ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 63     <-- 63 -->        PDF

cilju pojačati tempo uređivanja šuma i ovu službu opskrbiti potrebnim stručnim
kadrom, tehničkim priborom i drugim sredstvima za rad.
4. Službu uređivanja šuma, koja je zbog pomanjkanja kadrova u poslijeratnom
periodu bila centralizirana po republikama a što i dđnas u pojedinim republikama
predstavlja najbolje riješenje, — treba postepeno decentralizirau i približiti osnovnim
šumsko-privrednim organizacijama.
5. Postoji potreba donošenja novih općih uputstava za uređenje šuma, koja treba
da budu okvirna, da sadrže osnovna načela i da omoguće svođenje osnovnih taksacionih
podataka na zajedničke pokazatelje. Prilikom uređivanja šuma po mogućnosti
Tcoristi rezultate fitocenoloških istraživanja.
6. Uređivanjem šuma treba obuhvatiti i privatne šume što treba regulirati republičkim
propisima.
7. Obzirom na neujednačenost nomeklature pri uređenju šuma potrebno je u
okvirnim uputstvima definirati glavne pojmove. U svrhu pojednostavljenja tehničkih
radova preporučuje se primjenjivanje debljinskih stepena 5 cm širine i dalje zadržavanje
dekadnih debljinskih razreda.
8. Planiranje u šumskoj privredi ne može se sa uspjehom vršiti ako ne postoji
solidna statistička služba. U tu svrhu treba pojačati dosadašnje napore i proučiti
uslove za njenu bolju organizaciju i funkcioniranje.
9. Dinamička šumarska politika olakšala bi savlađivanje debalansa između potrošnje
i produkcije drveta i ujedno doprinjela povećanju prirasta po količini i kvalitetu.
Stoga se preporučuje vođenje šumarske politike po tim načelima.
VI.
Ostale preporuke


1. U cilju stabilizacije gospodarenja šumama potrebno je što hitnije pristupiti
razgraničenju šumskih i poljoprivrednih površina a naročito likvidaciji enklava
i izdvajanju pašnjaka. Također se kao hitno nameće likvidiranje uzurpacija.
2. Da bi se moglo pristupiti kompleksnom rješavanju problematike šumarstva,
poljoprivrede, vodoprivrede, elektroprivrede, saobraćaja i rudarstva i uopće moglo
pristupiti rješavanju privrednih problema na području krša potrebno je donjeti pose"
ban zakon o kräu.
VII.
Savez šumarski društava se zadužuje da u vezi sa dubljom razradom nekih
pitanja savjetovanja:


1. Sazove posebno savjetovanje po pitanjima obnove i uzgoja šuma;
2. Održi savjetovanje o problemima zaštite šuma a posebno o efikasnijoj organizaciji
njene službe;
3. Organizira savjetovanje za topolu i brzorastuće vrste drveća na kome će se
obraditi cjelokupna problematika ove nove i vrlo aktuelne privredne djelatnosti
u šumarstvu.
4. Poslije diskusije o nacrtu općih uputstava za uređivanje šuma, čiju izradu je
Savez preuzeo na sebe, sazove uže savjetovanje sa istaknutim stručnjacima u oblasti
ekonomike šumarstva, eksploatacije i drvne industrije, šumske biljne proizvodnje
i uređivanja šuma, koje bi dalo definitivno mišljenje o nacrtu.
Na drugom kongresu i savjetovanju je prisustvovalo oko 900 stručnjaka šumarstva
i drvne industrije i gostiju. Kongresu i savjetovanju prisustvovali su u ime
saveznih i republičkih izvršnih vijeća ovi drugovi:


Član Saveznog Izvršnog vijeća i predsjednik izvršnog vijeća NR Makedonije
drug Ljupčo Arsov, član Izvršnog vijeća NR Hrvatske drug Ivica Gretić, član Izvršnog
vijeća NR Makedonije drug Zlato Blagojevski i član Izvršnog vijeća NR Slovenije
drug Popit. Pri koncu savjetovanja u Ohrid je prispjela i delegacija grčkih šumara,
koju su sačinjavali: A. Hristodulopulos, generalni direktor šuma Grčke, Đ.
Kosenakis, pomoćnik generalnog direktora šuma i L. Lukopulos, direktor direkcije
šuma u Solunu. Pri kraju savjetovanja drug Ljupčo Arsov pozdravio je savjetovanje
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 64     <-- 64 -->        PDF

u ime saveznog Izvršnog vijeća. Njegov govor donijeli smo u cijelosti na posebnom:
mjestu.


Kongres je zaključio, da se III. Kongres i savjetovanje šumarskih stručnjaka
FNE Jugoslavije održi 1956. godine u NR Sloveniji.


Učesnici kongresa i savjetovanja imali su prilike vidjeti uspon nove Makedonije^
i njezine napore da se što prije stavi u red naprednih republika Jugoslavije. Učesnici
iz NR Hrvatske putovali su od Skoplja do Ohrida autobusima, te su tom prilikom
vidjeli kako od bivših turskih kasaba Tetova i Gostivara nastaju prijatna mjesta.
Naročiti dojam´ je na posjetioce ostavila hidrocentrala Mavrovo te put dolinom rijeke
Radike. Okolica Ohrida, sindikalni dom Orce Nikolov i historijski sv. Naum ostati
će učesnicima u nezaboravnoj uspomeni.


Na povratku sa kongresa učesnici su posjetili Oteševo na Prespanskom jezeru.
Konačno su se preko Bitolja vratili svojim kućama.


NR Makedonija ima malo šuma. Gole planine ostavljaju još i danas mučan
utisak. No zalaganjem naroda i stručnjaka Makedonije pokazuje sve bolje uspjehe.
Rješenje pitanja koza te intenzivan rad na pošumljavanju pokazuju rezultate na svakom
koraku. Plodnu Pelagoniju prošarali su poljozaštitni šumski pojasi, a gole planine
iz godine u godinu mijenjaju svoj izgled. R. B.


Redovna 76. godišnja skupština Šumarskog društva NR Hrvatske održat će se*
u nedelju 13. februara 1955. god. sa slijedećim dnevnim redom:


1.
Otvaranje skupštine;
2.
Izbor radnog predsjedništva i komisija;
3.
Izvještaji o radu Društva u 1954. godini i to:
a) izvještaj tajnika;
b) izvještaj urednika -»Šumarskog lista«;
c) izvještaj urednika »Šumarskih novina«;
d) izvještaj blagajnika o financijskom poslovanju u 1954. god. i prijedlog"
proračuna za 1955. godinu;
e) izvještaj nadzornog odbora;
f) izvještaj šumarskih klubova i plan rada za 1955. god.


4.
Diskusija o izvještajima i o prijedlogu proračuna za 1955. god.
5. Davanja razrješnice starom odboru;
6. Biranje novog upravnog i nadzornog odbora te suda časti;
7.
Biranje:
a) 10-orice delegata za skupštinu Saveza DITH-e;
b) 2-jice delegata sa Savez šumarskih društava FNRJ.
8.
Zaključci.
Skupština počinje u 8 sati. Naknadno će se saopćiti u kojim će se prostorijama
skupština održati.


Uoči skupštine, u subotu 12, II. 1955. u 17 sati održat će u društvenim prostorijama
— Mažuranićev trg br. 11 — drug Dragišić ing. Pero referat: O problemu
njege mladih sastojina listača na području NR Hrvatske.


Šumarsko društvo NRH
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 65     <-- 65 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA — Godine 1950 osnovan je u Zagrebu Leksikografski
zavod FNRJ sa zadaćom da pokrene, uredi i štampa Enciklopediju Jugoslavije.
Leksikografski zavod ima u svom programu da izda: Pomorsku enciklopediju,
Opću enciklopediju i Veliku enciklopediju. Velika enciklopedija sastojat će se iz 1.0
specijalnih enciklopedija; među njima se nalazi i »Šumarska enciklopedija«. Prema
tome FNR Jugoslavija će biti treća evropska zemlja, koja izdaje posebnu šumarsku
enciklopediju (iza Čehoslovačke i Njemačke).


Cilj je šumarske enciklopedije: donijeti suvremeni, što potpuniji, u zaokruženoj
cjelini izneseni, naučno solidno fundirani prikaz današnjeg stanja šumarstva i drvne
industrije kod nas i u svijetu. Po svojoj strukturi Šumarska enciklopedija zauzimat
će sredinu između priručnika, koji čitave oblasti nauke obrađuje kao cjelinu, i leksikona,
koji materiju razbija na sitne pojmovne jedinice. Osnovne elemente enciklopedije
sačinjavaju samostalne zaokružene alfabetski poredane jedinice.


Predviđeno je da enciklopedija izađe u dva sveska svaki na oko 800 stranica
velikog kvart formata. U okviru Šumarske enciklopedije izaći će i »Šumarski terminološki
rječnik« prof. A. Ugrenovića, koji na šest jezika (srpskohrvatski, njemački,
engleski, francuski, talijanski, ruski) obrađuje oko 6000 pojmova. Šumarska enciklopedija
po svom sadržaju bit će knjiga neophodno potrebna svakom stručnjaku šumarstva
i drvne industrije.


Glavni ,redaktor enciklopedije je akademik prof. dr. A. Ugrenović. Suradnici
enciklopedije su naši najviđeniji šumarski stručni i naučni radnici iz cijele FNR
Jugoslavije.


Pretplatu na Šumarsku enciklopediju prima Leksikografski zavod FNRJ u Zagrebu,
te Znanstvena knjižara Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
kao i knjižare u većim mjestima.


Horvat I.: VEGETACIJA PONIKAVA — Prilog biljnoj geografiji krša. Geografski
glasnik 1953, br. XIV—XV. Strana 25.


Područje velikog dijela našeg Krša obiluje ponikvama (vrtačama)´i dolinama.
Sastav vegetacije u tim kraškim fenomenima često se bitno razlikuje od vegetacije
okoline. Razlike su gdjekad frapantne, a gdjekad nisu oštre te u brzom radu i pri
površnom opažanju ne mogu se lako otkriti (na pr. prelaz vegetacije nekadašnje
šume s Carpinus orientalis ili Ostrya carpinifolia u Carpinus betulus), pa se naročito.,
kod pošumHavanja mogu potkrasti i grube griješke. Danas, kad brže prelazimo iz
ekstenzivnog gospodarenja u intenzivno, šumarstvo na području mediteranskog, submeđiteranskog
i Visokog krša poklanjat će veću pažnju na promjenu ekoloških faktora,
koji su izazvali i uvjetuju promjenu vegetacije. Snaći se uvijek, napose u neiznenadnim
promjenama vegetacije šumarskim stručnjacima, uz rješavanje drugih
opsežnijih problema, nije lako. Stoga će za područje Risnjaka i njegovih primorskih
obronaka planiranje uzgojnih radova biti mnogo olakšano izdavanjem karte biljnih
zajednica profesora I. Horvata. U vezi s istraživanjem i kartiranjem vegetacije toga
područja isti autor detaljno je opisao i naučno obrazložio vegetaciju ponikava.


Radovi botaničara i fitocenologa I. Horvat a mnogim su našim šumarskim
stručnjacima dobro poznati, napose kroz vrlo pregledno i instruktivno djelo »Šumske
zajednice Jugoslavije«, a ove godine i kroz instruktaže Instituta za šumarska i lovna
istraživanja NRH. Stoga će i njegov rad »Vegetacija ponikava«. pobuditi interes-naše
stručne javnosti. Poželjno je, da u opisu navedene fitocenološke karte bude i biljni
sviiet ponikava opsežnije prikazan, jer šumarski stručnjaci ne mogu lako nabaviti
to djelo.


Autor u uvodu toga djela daje kratak historijski profil kroz literaturu o ponikvama.
U morfologiji ponikava upozoruje, da su široke i plitke ponikve pod jakim
utjecajem regionalne klime. Naprotiv duboke i uske ponikve odlikuju se specifičnim
klimatskim i pedološkim prilikama, pa prema tome i naročitim fitocenozama. Ođ
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 66     <-- 66 -->        PDF

naročitog značaja u morfološkom, ekološkom i vegetacijskom pogledu su ponikve na
Visokom kršu, napose prema vrhovima, jer se u njima više nakupljaju mase hladnog
zraka, koje utječu, da se tu stalno stvaraju mrazovi (mrazišta). Osnovni ekološki
faktori, koji djeluju na stvaranje posebne vegetacije većine dubljih i užih ponikava,
su: manja količina svijetla i topline, zaštićenost od vjetra, a to znači: vlažnija atmosfera
i veća mogućnost stalnih pozeba, k tome slijevanje oborinskih voda i dugo
ležanje snijega, kraća vegetacijska terma i dublje tlo pojačavaju vlažnost atmosfere
i pedosfere. Zato u takvim ponikvama dolazi skiofilnija i higrofilnija vegetacija,
Trećinom vegetacija mrazišta. Sve to, kao i konkurencija biljaka za odgovarajući životni
prostor, utječe da je vegetacija u takvim ponikvama vrlo različita od okolne
vegetacije, sa posebnom zonacijom, koja se vrlo često razlikuje od zonacije vegetacije
okolne površine. Stoga se, prema navodima autora, općenito za vegetaciju ponikava
ne bi moglo govoriti o obratu vegetacijskih zona, iako ima mnogo i takvih pojava;
ispravnije je upotrebiti izraz dubljinske zonacije.


Različiti visinski položaji imaju različite tipove vegetacije, pa pod utjecajem
opće klime postoje i različiti tipovi vegetacije ponikava. U području submediterana,
gdje se nalaze termofilne zajednice Carpinetum orientalis i Seslerieto-Ostryetum.
nalaze se ponikve s mezofilnom vegetacijom Carpinus betulus, Acer campestre, A.
pseudoplatanus, Corilus avelana, ponegdje dapače i Fagus. Još jasnija je izmjenf.
vegetacije na višim položajima našeg Krša. Na području šuma bukve i jele (Fagetum.
abietetosum) nalaze se tri različita tipa vegetacije ponikava. Jedan tip sačinjava zajednica
bukve i jele vlažnijeg značaja, gdje povoljnije mikroklimatske i pedološke
okolnosti omogućuju bolji razvitak drveća i prirasta napose visinskog; tome tipu
pripadaju i dulibe i drage Velebita, Plješivice i uopće čitavog dinarskog krša. Drugi
tip vegetacije ponikava na višim položajima sačinjava šuma smreke (Piceetum montanum):
taj je tip ne samo gospodarski nego i biološki vrlo značajan, naročito zato,
što se smreka u Alpama i Karpatima nalazi iznad zone bukve i jele (dok se kod
nas iznad te zone nalazi zona subalpinske bukve), a na našem Kršu smreka izgrađuje
male sastojine u hladnim depresijama unutar područja bukve i jele i u području pretplaninske
bukve (Fagetum subalpinum). Treći tip vegetacije ponikava u tom području
sačinjava pretplaninska bukva (Fagetum subalpinum ili klekovina bukve i klekovina


T>ora (Pinetum mughi), a ponegdje se ispod klekovina nalazi i Salicetum grandifoliae;
taj tip predstavlja većinom tipičan obrat vegetacijskih pojasa. Dna pojedinih većih
ponikava u tom području danas nemaju prvobitnu (šumsku) vegetaciju, jer ju je
potisnuo čovjek u svrhu stvaranja livada i pašnjaka. Poseban tip sačinjava vegetacija
snježišta u ponikvama, koje se nalaze uglavnom u području klekovine bora.


Općenito možemo rezimirati: u ponikvama nalaze se često biljne zajednice viših
pojasa ispod svoje prirodne granice; u području zimzelene vegetacije su listopadne
šume, u području kserofilnih (suhijih) šuma medunca nalaze se mezofilne šume običnog
graba a i bukve, u području bukve i jele pojavljuje se pretplaninske crnogorične
šume, u području pretplaninske šume bukve ili smreke i jele nalaze se klekovina, a
u području klekovine planinska livadna vegetacija.


Vegetacija ponikava, promatrajući je u cjelini, daje nam na razmjerno vrlo
malom prostoru odraz promjene najvažnijih ekoloških faktora i može služiti kao
tipičan primjer ekologije šuma našeg Krša. U šumarstvu taj biljnogeografski fenomen
upućuje, da se prigodom uzgojnih i uređivačkih radova, a naročito kod pošumljavanja,
treba više paziti na smjesu po vrstama drveća. Bilo bi od interesa ispitati
tehnološka svojstva subalpinske bukve, smreke i jele: ne bi li se njihovo drvo moglo
upotrijebiti za specijalne, vrednije Sortimente, pa prema tome uzgoju tih malih sastojina
u uređajnim planovima dati posebno značenje.


Publikacija I. Horvata ilustrirana je sa 6 crteža i 4 fotosniimka. Na kraju
dodan je opsežan rezime na njemačkom jeziku. J. Š a f a r


BAČAR R.: Prilog kon poznavanje ogleduvanjeto ekologijata
na Arundo Donax vo N. R. Makedonija. Godišen Zbornik na
Žemjodelsko-šumarskiot fakultet. V. Str. 117—178. Skopje, 1954.


64
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Arund o dona x je naturalizirani florni element mediteranskog i submediteranskog
područja. Kao ukrasna biljka uzgaja se više manje i u području klime
vinove loze i kukuruza.


Prof. botanike na Polj. šum. fakultetu u Skopju je u razdoblju cea 3—5 godina
proučavao ekologiju i uzgoj Arundo donax L. u nizu mjesta u Makedoniji. Rad prof.
Bačar a je započet na inicijativu bivše Glavne savezne direkcije za hemisku industriju
tadašnjeg direktora Hektor a Minija . Ova je direkcija kako u Makedoniji,
tako i u Hrvatskoj, Vojvodini, Sloveniji i drugdje inicirala pokuse s Arundo
donax. Nakon rasformiranja pomenute direkcije preuzima Zavod za agroekologiju
u Zagrebu koordinaciju proučavanja nove kulture Arundo donax L. u FNRJ.


Autor je proučavao, odnosno postavio niz pokusa u Makedoniji (okolica Skopja,
Prilepa, Bitolja i drugdje) s domaćim makedonskim (solunskom trskom) i primorskim
provenijencama (ekotipovima) Arundo donax. Pokusi su postavljeni prema metodikama
talijanske literature.


Proučavajući morfogiju, ekologiju i kemijski sastav pokusnih biljaka Arundo
donax autor je utvrdio i zapazio cijeli niz konstatacija, koje mogu poslužiti za dalja
detaljnija ispitivanja, odnosno na osnovu kojih se može već i sada zaključiti na eventualnu
kultivaciju ove biljke bilo za proizvodnju sirovine za celulozu ili za potrebe
poljoprivrede (kolje i pritke u vrlarstvu, ograde).


Tako je ustanovljeno, da makedonski ekotipovi imaju manji °/o celuloze, te svi
u tome pogledu daleko manje podesni za proizvodnju alfa-celuloze.


Vrlo su uspjeli pokusi s uzgojem Arundo donax L. u Pelagoniji, a naročito u
okolici Bitolja. To su uglavnom tereni sa močvarnim livadama Beckmanni a
arucaeformis . Ovakvih terena je u području bilja cea 15.000 ha i okolici Prilepa
5000 ha. Zapaženo je, da primorski ekotipovi podnose i semihalofilne uslove
(Prilep).


Tla pelagonije su bogata na K, siromašna na P, vrlo siromašna na Ca. Sadržaj
humusa u ovim tlima je također neznatan. Prema rezultatima kemijskih analiza vidljivo
je, da Arundo donax L. prilično mnogo akumulira SiOa. I ako podnosi slabiju
zaslanjenost, ipak resorbira neznatnu količinu NaCl. Kalijum povoljno djeluje na
stvaranje čvrstoća mehaničkih elemenata (celuloza). Gnojenje umjetnim gnojivima
pospješuje tehničku zriobu nadzemnih dijelova (stabljika).


Autor je ispitivao i ozmotski pritisak i transpiracioni koeficijent Arundo donax,
te na osnovu ovih i ostalih podataka zaključuje da ova biljka ima veliku sposobnost
adaptacije na razne edafske faktore.


Na osnovu dobivenih rezultata, te kemijskih analiza i anatomskih ispitivanja
Arundo donax L., odnosno nadzemne stabljike ove biljke, autor zaključuje, da je ovo
bez sumnje perspektivna biljka kao sirovina za industriju papira i tekstila. Ujedno
ona ima značaja i za poljoprivredu, budući da njene stabljike mogu poslužiti kao pritke
i kolje u povrtlarstvu, te za ograde i slično. Dr. J. Kovačević


DANKA MITRANOVIĆ: BIBLIOGRAFIJA GUBARA U SRBIJI 1865—1945.
Zbornik radova Srpske akademije nauka XXXI, Institut za ekologiju i biogeografiju


S. A. N. knj. 4, 1952—1953.
U bibliografiji su kronološkim redom navedeni svi do sada poznati pisani podatci
o gubaru na području Srbije u razdoblju od 80 godina (1865—1945.) Rad obuhvaća
111 članaka, vijesti i dopisa sakupljenih iz raznih časopisa i dnevnih listova
(Seljak, Težak, Poljoprivrednik, Srpske novine, Trgovinski glasnik, Politika, Novo
vreme). Uz naše poznate entomologe (Gradojević, Vukasović, Kovačević) ostali autori
su ljudi raznih drugih zanimanja, pa i sami poljoprivrednici. Osim naslova članka,
imena pisca, godine i broja časopisa ili lista dat je i kratak karakterističan izvod
članka. Budući da se o gubaru pisalo najviše onda,´ kada se on masovno pojavljivao,
može se na osnovu ovih podataka dobiti približna slika o gradacijama gubara u Srbiji
u to vrijeme, pa je u tu svrhu na kraju sastavljena i odgovarajuća: tablica. Broj
i trajanje ovako dobivenih gradacija u tablici skoro se u potpunosti podudara s tokom
gradacija gubara u Hrvatskoj u odgovarajućem vremenskom razdoblju, (usp. Kovačević:
Osvrt na masovnu pojavu gubara, Zagreb 1949.) I. Mikloš
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Na Šumarskom otsjeku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta


u Sarajevu raspisan je natječaj za mjesta asistenata iz predmeta:
Uzgajanje šuma II. (Pošumljavanje i melioracije)
šumarska botanika (Dendrologija i fitocenologija)
Natječaj je otvoren i preporučuje se mlađim kolegama, koji


žele da se usavrše u navedenim predmetima, a imaju za to sklonosti
i preduvjeta, da se natječu za raspisana mjesta.


ŠUMSKO GOSPODARSTVO POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOG FAKULTETA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


traži jednog šumarskog inženjera po mogućnosti sa položenim stručnim ispitom za
upravitelja šumarije u Zalesini (kod Delnica).
Plaća po uredbi, funkcionalni dodatak, dopunska plaća i terenski paušal osigurani.
Stan u zgradi šumarije.
Ponude sa kratkim opisom dosadašnjeg rada dostaviti na gornju adresu, Zagreb


— Maksimir, p. p. 236.
ŠUMARIJA KLANA TRAŽI


1. mlađeg šumarskog inženjera,
2. šumarskog tehničara sa 5 god. prakse.
Stan osiguran. — Pismene ponude slati na upravu Šumarije
ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Izdavač: Šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb
Mažuranićev trg br. 11 — telefon 36-473 —Godišnja pretplata: za članove Šumarskog
društva NRH i članove svib ostalih šumarskih društava Jugoslavije Din 600.— za
nečlanove Din. 840.— za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i.drvnoindustrijskih
škola Din. 200.— za ustanove Din. 1.200.— pojedini brojevi: za članove
studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih škola Din. 50.—
*a nečlanove Din. 70.— za ustanove Din. 100.— Za inozemstvo se cijene računaju
dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 401-T-236. Tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.