DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 5     <-- 5 -->        PDF

vilnost tih mera. Skoro sedam godina je bilo potrebno u upornoj borbi za
primenu zakona o zabrani čuvanja koza u Makedoniji i uveravanje našeg
radnog seljaka, da on tek danas sve više priznaje, a pokraj svih teškoća
svoje preorijentacije na drugu stoku, da su te mere zaista bile pravilne
i korisne. To će svakako biti i s drugim merama. Međutim njih treba postepeno,
ali uporno primenjivati. U tom pogledu naši stručni kadrovi mogu
mnogo doprineti svojim javnim društvenim radom u propagandi tih mera
i razbijanju starih shvatanja i navika kod radnih ljudi u odnosu na uzgoj
i čuvanje šuma.


Mi ćemo rešavati probleme eksploatacije i prerade drveta u idućim
godinama brže i lakše, jer se je ogromno povećala privredna snaga naše
zemlje. Isto tako mi ćemo nastojati da se upotreba drveta što više zameni
drugim materijalima i za preradu i za ogrev. Ali mi treba da učinimo sve
što možemo da se što pre i odlučnije likvidiraju zaostala shvatanja, navike
i odnos prema šumama i upotrebi drveta.


Pozdravljajući Vaš još jednom, želim da Vaš doprinos izgradnji socijalizma
ubuduće bude još veći i uspešniji.


FREKVENCIJA VREMENA PRIJELAZA
FREQUENCE DES TEMPS DE PASSAGE


Dr. Dušan Klepac (Zagreb)


O
O
va su istraživanja nastavak radova »Vrijeme prijelaza«, Šumarski list
br. 1 od 1953. i »O šumskoj proizvodnji u Fakultetskoj šumi
Z a 1 e s i n i«, Glasnik za šumske pokuse br. 11 od 1953. godine. Ondje smo pokušali
objasniti primjenu vremena prijelaza kod utvrđivanja prirasta. Ovdje želimo osvijetliti
pitanje frekvencije vremena prijelaza, jer je to od velike važnosti kod
njegove primjene utoliko više, što to pitanje nije dovoljno proučeno ni u domaćoj pa
ni u stranoj literaturi.


Problem


Pri izračunavanju sastojinskog prirasta obično ne operiramo s in d ividualnim
vremenima prijelaza, nego s njihovim srednjacima.
Pritom se postavlja pitanje, koji srednjak treba uzeti u račun.
Da li aritmetičku ili harmoničnu sredinu ili medijan?


Da bismo mogli odgovoriti na to pitanje, treba u prvom redu razmotriti
formule, odnosno metode, koje dolaze u obzir pri utvrđivanju prirasta
pomoću Presslerova svrdla, a nakon toga istražiti frekvencijsku
distribuciju vremena prijelaza.


Metode za utvrđivanje prirasta pomoću Presslerova svrdla — njihova
specifičnost


U većini formula za izračunavanje prirasta (Pressler, Schneider,
Borggreve, Schaeffer, Lachaussee, Majnari ć-H ufnagl
i dr.) vrijeme prijelaza, odnosno vremenska perioda (n), dolazi u nazivnik.
Stoga nije matematski ispravno operirati s aritme
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 6     <-- 6 -->        PDF

tičkom sredinom individualnih vremena prijelaza,
nego s aritmetičkom sredinom njihovih recipročnih
vrijednosti. Tako dolazimo do harmonične sredine.
(Vidi detaljnije objašnjenje u šumarskom listu od 1954. god. na str. 470
i 471.)


Aritmetička sredina (A. S.) definirana je formulom (1), a harmonična


(H. S.) formulom (2).
A. S. = (nj + n2 + nx) :b (1)
H. S. = b : (— + -
X\x}
(2)
n2
IH, Ha ti* su individualna vremena prijelaza; (b) je broj izvrtaka
(uzoraka), odnosno broj individualnih vremena prijelaza.


Ako kod izračunavanja prirasta upotrebljavamo
aritmetičku sredinu individualnih vremena prijelaza,
dobit ćemo za prirast uvijek preniske rezultate,
jer je aritmetička sredina individualnih vremena
prijelaza veća od harmonične sredine.


A. S. > H. S. (3)
Harmoničnoj sredini prigovaraju, da ju je komplicirano odrediti. Zbog
toga smo za naše specijalne svrhe pojednostavnili izračunavanje harmonične
sredine, i to na taj način, da smo jednadžbu (2) napisali u formi jednadžbe
(2 b) i onda njezinu lijevu i desnu stranu pomnožili sa 50.


1


J-+ -U +A: (2 b)


H.S.
ni n2 rix!
50


50 50 50\


(2c)


H.S. -\ ni n3 + n*/
50 50 50


U jednadžbi (2 c) članovi — definiraju induvidualne pro-


r\x


nr n2´


... . zr, koji se ne moraju


sječne godišnje debljinske priraste z1; z2,


izračunavati, nego ih za različite vrijednosti od (n) očitavamo iz tabele
br. 1 na strani 40. šumarskog lista od 1953. godine.
Prema tome je:


50 2z


(3)
= — = m


H.S. b
H.S. = 50
(4)
m


Harmonična sredina individualnih vremena prijelaza u jednom -debljinskom
stepenu širine od 50 mm jednaka je kvocijentu između 50 i prosječnog
godišnjeg debljinskog prirasta (m), izraženog u milimetrima, u
tom istom stepenu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 7     <-- 7 -->        PDF

V


Harmoničnu sredinu individualnih vremena prijelaza
uveo sam kod izračunavanja prirasta u dvjema
naprijed citiranim radnjama.


Frekvencijska distribucija vremena prijelaza


Općeniti podaci iz literature
Iz statističke je literature poznato, da se kod normalne frekvencijske
distribucije varijanata aritmetička sredina (A. S.), modul (Mo)
medija n (Me) međusobno poklapaju, te su jednaki (vidi sliku 1).


SIMETRIČNA FREKVENCIJSKA DISTRIBUCIJA
Simefrijo


10L


i!


2 3


-AS.
-Me
-Mo


SI. 1


Kod asimetrične frekvencijske distribucije pomaknute u desno ,
aritmetička sredina (A. S.) uvijek je veća od medijana (Me) (vidi si. 2).


ASIMETRIČNA FREKVENCIJSKA DISTRIBUCIJA


Pozitivna asimetrijo


10


%


«5


L
1 2.Z+S6769 X
-Mo—-I


— Me
KS.


SI. 2
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Ako je frekvencijska distribucija varijanata pomaknuta u lijevo, onda
je aritmetička sredina (A. S.) uvijek manja od medijana
(Me) (vidi sliku 3).


ASIMETRIČNA FREKVENCIJSKA dlSTRIBUCtJA


Negativna asimetrija


10


i


3 # S 6 7
-Mo -—A


-
Me
AS.
SI. 3


Jačina asimetrije (J. A.) definirana je diferencijom između aritmetičke
sredine i medijana:


J. A. = A. S. — Me
(5)
Asimetriju još bolje karakterizira formula (6).


:, A, 3 (A. S. — Me)


J . A . =
(6)
U toj formuli (o) označava standardnu devijaciju vremena prijelaza.
"U prvom slučaju (slika 1) nema asimetrije: A. S. — Me = 0. U drugom
slučaju (slika 2) asimetrija je p o z i t i v n a: A. S. — Me = + J. A.
U trećem slučaju (slika 3) asimetrija je negativna: A. S. —
_ Me= — J. A.


0 kakvoj se frekvencijskoj distribuciji radi kod vremena prijelaza?


Rezultati vlastitih istraživanja


Vlastitim istraživanjima u jelovim šumama Gorskog Kotara na više
od 10 pokusnih ploha u šumarijama CRNI LUG, FUŽINE i ZALESINA
utvrdio sam, da se kod frekvencijske krivulje vremena prijelaza za jelu
radi o pozitivnoj asimetriji, tretiramo li sastojinu kao cjelinu.
Analogna asimetrija pokazala se također i u pojedinim debljinskim stepenima,
ako tretiramo stabla pojedinog debljinskog stepena kao posebni ko
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 9     <-- 9 -->        PDF

lektiv. Izuzetak se pojavio najčešće u tankim debljinskim stepenima, ali
ne uvijek.


Radi ilustracije donosim ovdje dokazni materijal samo s jedne pokusne
plohe, nazvane »Krize«, jer su podaci s ostalih pokusnih ploha analogni.
Pokusna ploha »Krize« obuhvata čistu jelovu sastojinu u odjelu IV, 6, a,
b, c, d, f, g, h, s površinom od 149,30 hektara u šumariji CRNI LUG.1
U tabeli 1 (n) označava individualno vrijeme prijelaza za debljinske stepene
širine od 5 cm, što će reći, da je (n) broj godova na izvrtku dugom
2,5 cm bez kore; (b) je broj izvrtaka (uzoraka) izbušenih Pressle r o-
vi m svrdlom. U našem je primjeru b = 1388. Prema tome imamo 1388
različitih individualnih vremena prijelaza, koja su u tabeli 1 predočena
crticama . Te su crtice razvrstane u godišnje i debljinske stepene analogno
kao kod »Tablica postotka prirasta«, šumarski list od 1954., str.
458 i 459. (Me) je medijan individualnih vremena prijelaza, koji je u tabeli
1 označen strelicama.2


Uzmemo li 1388 izvrtaka (uzoraka), izbušenih na pokusnoj plohi »Krize
« kao jedan kolektiv, onda imamo 1388 individualnih vremena prijelaza.
Za taj kolektiv medijan individualnih vremena prijelaza iznosi 13,0 godina,
što direktno čitamo iz zadnjeg reda tabele 1. Treba u zadnjem redu tabele 1
izbrojiti 694 s jednog i drugog kraja; u sredini se nalazi medijan, koji je
označen strelicom iznad brojke 79. Smjer strelice označava trinaesti godišnji
stepen, a broj 79 znači, da u tom kolektivu ima 79 stabala s individualnim
vremenom prijelaza od 13,0 godina. Aritmetička sredina individualnih
vremena prijelaza iznosi 16"8, 0 = ± 11,5, a harmonična sredina je
11,7 godina. Najkraće individualno vrijeme prijelaza je 4, a najduže 75
godina. To znači, da u tom kolektivu ima jelovih stabala, kojima trebaju
samo 4 godine, da prijeđu iz jednog debljinskog stepena u drugi, ali ima
i takvih stabala, kojima za taj prijelaz treba 60 godina pa i više; ima čak
jedno jelovo stablo, koje za isti prijelaz treba 75 godina. Stoga je koeficijent
varijacije individualnih vremena prijelaza jako velik, te doseže iznos
od 68%. Najveći broj stabala, njih 107, treba samo 10 godina, da prijeđe
iz jednog debljinskog stepena u drugi, t. j . da poveća svoj prsni promjer
za 5 cm.


To se još zornije vidi na slici 4, na kojoj smo prikazali frekvencijsku
distribuciju individualnih vremena prijelaza u spomenutoj jelovoj sastojini.
Na apcisu smo nanijeli godišnje stepene širine po jednu godinu, a na ordinati
je nanesena frekvencija vremena prijelaza. Slika 4 je u stvari grafička
predodžba podataka iz zadnjeg reda tabele 1. Na toj slici vidimo, da su
individualna vremena prijelaza distribuirana tako, da ih jedna polovica


(694) spada u godišnje stepene od 4 do 13, a druga polovica (694) u stepene
od 13 do 75 godina; najviše ih ima u godišnjem stepenu (10), gdje
se nalazi modul individualnih vremena prijelaza, dok je medijan pao u
stepen od (13) godina.
Detaljni opis pokusne plohe »Krize« nalazi se u studiji »Istraživanja debljinskog
prirasta u najraširenijim fitocenozama Gorskog Kotara«, Glasnik za šumske pokuse
broj 12.


2 Određivanje medijana opisali smo u članku »Tablice postotka prirasta«, Šumarski
list br. 9—10 od 1954.
Smjer strelice označava godišnji stepen, u kojem se medijan nalazi.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 10     <-- 10 -->        PDF

8
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Iz slike 4 vidimo, da je frekvencijska distribucija vremena prijelaza
asimetrična. Ta je asimetrija pozitivna, jer je A. S. —


Me = + 3,8 godina, odnosno, jer je 3 (A.S. — Me) = + 0,99 godina.


Na svim ostalim pokusnim plohama u jelovim šumama Gorskog Kotara
konstatirao sam analognu pojavu.* Iz rezultata, što sam ih sabrao u


FREKVENCIJA VREMENA PRIJELAZA ZA JELU


Odjel tv,6, sum. predjel, Knie´, Gorski Ko far
Šumarija Crni Lug
Mjereno-. 1950 godine


6 * 138Ö uzoraka


A. S. ´ 166 godina; 6 -t. 1-rs god
Me -13´0 godina


HS. -11"! god/no


80 gad/ne


Me —


SI. 4


* I u jelovim šumama na Papuku utvrdio sam pozitivnu asimetriju frekvencijske
distribucije vremena prijelaza. Kao primjer za to navodim pokusnu plohu u odsjeku
18/d gospodarske jedinice »Zapadni Papuk«, gdje je A. S. = 12,9 ± 6,0 god.; Me = 11,0
god.; H. S. = 10,9 godina. J. A. = + 1*9; J.´ A.´ = + 0*95.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 12     <-- 12 -->        PDF

10
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 13     <-- 13 -->        PDF

tabeli 2, vidimo, da između aritmetičke sredine individualnih vremena prijelaza,
medijana i harmonične sredine postoji odnos (7).


A. S. > Me > H. S. (7)
To znači, da je asimetrija frekvencijske distribucije
vremena prijelaza za jelu pozitivna bez
obziranatipšume.


I u jednodobnim sastojinama hrasta lužnjaka
(šumarija VELIKA GORICA i fakultetska šumarija LIPOVUANI), kao
i u smrekovim sastojinama na Pohorju (g. jedin. MISLINJA)
utvrdio sam, da odnos (7) vrijedi za sastojinu
kao cjelinu. Zbog- štednje na prostoru donosim ovdje samo 2
primjera, i to prvi iz nizinskih lužnjakovih šuma gospodarske jedinice »šiljakovačka
Dubrava« (slika 5) i drugi iz smrekovih monokultura s Pohorja


FREKVENCIJA VREMENA PRIJELAZA ZA HRAST LUŽNJAK


Odsjek- 32/oj gosp.jedinica, SiljokovačkaDubrovo´


Šumarijo Velika Gorico


Mjereno:l0.vm.195t
16


b-102 momka


n AS, 10´z god: &- ± So god.


Me -. 9o god.
US. 8´e god.
3(AS.~Me) = y-fl´72 e
Jl 5 10
LTLD CL 20 n 25 30 35 W godine
Me
SI. 5


Međutim, individualna vremena prijelaza možemo tretirati u više kolektiva
prema debljini stabala, s kojih su izvrći (uzorci) izbušeni. Uzet
ćemo kao primjer opet istu pokusnu plohu »Krize«. Iz tabele 1 vidimo, da
je u debljinskom stepenu 20 (p. p. 17,5—22,5 cm) izbušeno 64 izvrtka, u
debljinskom stepenu 25 (p. p. 22,5—27,5 cm) 86, u debljinskom stepenu 30


(p. p. 27,5—32,5 cm) 92 izvrtka, i t. d. Svaki debljinski stepen možemo
tretirati za sebe tako, da izvrći izbušeni iz stabala jednog debljinskog stepena
čine p o š e b´n i kolektiv. Prema tome ćemo imati kolektiv 20,
25, 30, 90. Mjesto jednog kolektiva imat ćemo ih 15, t. j . onoliko
koliko ima debljinskih stepenova.
Razmotrimo sada, kako su distribuirana individualna vremena prijelaza
u pojedinim debljinskim stepenima. Iz tabele 1 vidimo, da je ta distri
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 14     <-- 14 -->        PDF

bucija asimetrična ! Crtice u pojedinim debljinskim stepenima tabele
1 predočuju nam asimetričnu distribuciju, i to negativnu u najtanjim debljinskim
stepenima, a pozitivnu u ostalim stepenima.


Da bi tu asimetriju još jasnije uočili, izračunali smo na temelju materijala
iz tabele 1 aritmetičku sredinu individualnih vremena prijelaza, medijan,
harmoničnu sredinu, standardnu devijaciju i jačinu asimetrije za
svaki debljinski stepen. Ti su rezultati doneseni u tabeli 3. Iz tih rezultata
vidimo, da je asimetrija negativna samo u prva dva debljinska stepena, a u
svim je ostalim pozitivna. U debljinskom stepenu (20) individualna vremena


FREKVENC/JA VREMENA PRIJELAZA ZA SMREKU


Odsjek´ 67/aj gospjedhica\Mislinjo] Pohorje


Šumarija S/ovenj Gradec


Mjereno: 2t.vm. 19S4.


b = 205 uzoraka


20


AS. = 163 god.; 6-- So pod.


Me = 15o god.


16


HS. = i<+e god.


<:


3{AS.-Me) „ +016


12


6


XI


10 15: 20 25 30 godine


-AS.


-Me


SI. 6


prijelaza su distribuirana od 8 do 75 godina; njihova aritmetička sredina
iznosi 38,7 godina; o = ± 14,7 godina; medijan je 41 godinu; jačina asimetrije
iznosi —2,3, odnosno — 0,47. U debljinskom stepenu (25) imamo
individualna vremena prijelaza od 5 do 62 godine; aritmetička sredina iznosi
29´9 godina; standardna devijacija je ± 13,6 godina; medijan je 31,5 godina;
jačina asimetrije je — 1,6; odnosno — 0,35. U svim ostalim debljinskim
stepenima izražena je pozitivna asimetrija. Na pr. u debljinskom
stepenu (55) individualna vremena prijelaza su distribuirana od
4 do 41 godinu; njihova aritmetička sredina iznosi 12,8 godina; standardna
devijacija ± 6,6 godina; medijan je 11,0 godina; jačina asimetrije iznosi


+ 1,8; odnosno -f- 0,82 godina.
Na ostalim pokusnim plohama, koje su navedene u tabeli 2, utvrdio
sam analognu pojavu: u svim debljinskim stepenima frek
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 15     <-- 15 -->        PDF

13
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 16     <-- 16 -->        PDF

vencijska distribucija vremena prijelaza za jelu
ima pozitivnu asimetriju izuzevši najtanje stepe ne.
Prema tome odnos (7) vrijedi za sve debljinske stepene izuzevši najtanje^
To me je potaknulo na to, da sam u četiri pokusne plohe (»Stari Zaturni«
II, 4, b; »Belevine« VII, 1, d; »crna Hloja« 1 i II) u fakultetskoj šumariji
ZALESINI bušio jelova stabla ispod taksacijske granice, t. j . u debljinskim
stepenima (5), (10), i (15) cm. Konstatirao sam, da u najtanjim debljinskim
stepenima (5), (10), (15), (20) i (25) cm asimetrija
frekvencijske distribucije vremena prijelaza
može biti i negativna i pozitivna, no ova posljednja
je češća i izraziti ja. Na pokusnim plohama »Stari Zaturni« i
»Belevine» odnos (7) vrijedi i u najtanjim debljinskim stepenima (5), (10),


(15), (20) i (25), što će reći, da je i u tim debljinskim stepenima asimetrija
frekvencijske distribucije vremena prijelaza pozitivna, kao što je to
gotovo redovito slučaj u debljinskim stepenima većima od (25) cm.


Odnos (7) vrijedi u većini slučajeva i za debljinske stepenove u hrastovim
i smrekovim šumama. Izuzeci se pojavljuju najčešće u tanjim debljinskim
stepenima.


Na temelju pokusa i istraživanja, što sam ih izvršio u našim šumama,
prema tome, izlazi, da je frekvencijska distribucija vremena prijelaza slična
asimetričnoj distribuciji varijanata, prikazanoj na slici 2. Izuzeci, koji se
pojavljuju ponajviše u tanjim debljinskim stepenima, nemaju praktične važnosti,
prvo, jer prirast tanjih stabala obično ne uzimamo u račun i drugo,
jer negativna asimetrija nije jako izrazita.


Primjena


Zbog pozitivne asimetrije frekvencijske krivulje vremena prijelaza medijan
je kraći od aritmetičke sredine. To je razlog, da medijan individualnih
vremena prijelaza, uzet kao srednjak, daje kod obračuna prirasta veće
rezultate nego aritmetička sredina, a u većini slučajeva manje nego harmonična.
Prema tome se pomoću medijana individualnih vremena prijelaza
dobivaju realniji rezultati o prirastu nego pomoću aritmetičke sredine. Kod
praktičnih radova medijan ima — osim toga — dvije prednosti pred aritmetičkom
i harmoničnom sredinom. Prva se prednost sastoji u tome, što
se medijan može mnogo brže odrediti, jer ne treba zbrajati individualna
vremena prijelaza. Druga prednost medijana jest u tome, što se izvrći s gustim
godovima ne moraju precizno analizirati. Pogreške, koje obično nastaju
pri brojenju gustih izvrtaka utječu, dakako, na aritmetičku i harmoničnu
sredinu, ali ne utječu na medijan. To su razlozi zašto sam u studiji
»Tablice postotka prirasta« šumar. list. br. 9—10 od 1954., predložio našoj
šumarskoj operativi, da se služi medijanom individualnih vremena prijelaza
pri utvrđivanju prirasta pomoću Presslerov a svrdla, premda bi s teoretskog
gledišta bilo ispravnije uzeti harmoničnu sredinu kao srednjak.
Aritmetička sredina individualnih vremena prijelaza ne dolazi u obzir, jer
daje osjetljivo preniske rezultate za prirast, te je stoga već prije više od
20 godina napuštena pri utvrđivanju prirasta (REY, 1931). Uzgred spominjemo,
da usprkos svemu tome neki (na pr. ČOKL, 1954) još uvijek
primjenjuju aritmetičku sredinu individualnih vremena prijelaza kod obračuna
prirasta, što je, dakako, anahronizam u današnje vrijeme.


14
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Zaključak


Frekvencijska distribucija vremena prijelaza je asimetrična . Ta
je asimetrija u većini slučajeva pozitivna , jer smo na temelju opse-žnih
istraživanja utvrdili, da je diferencija između aritmetičke sredine (A.
S.) individualnih vremena prijelaza i medijana (Me) pozitivna, odnosno, da


je izraz —-—´-—´-^-—- pozitivan, što se vidi iz rezultata donesenih u tabe-


G


lama 2 i 3, te na slikama 4, 5 i 6. Izuzeci se pojavljuju najčešće u najtanjim
debljinskim stepenima, ako individualna vremena prijelaza tretiramo
zasebno po debljinskim stepenima stabala, s kojih su izvrći (uzorci) uzeti.


Između aritmetičke sredine (A. S.) individualnih vremena prijelaza i
harmonične sredine (H. S.) postoji odnos (3).


A. S. > H. S. (3)
Između aritmetičke sredine (A. S.) individualnih vremena prijelaza,
medijana (Me) i harmonične sredine (H. S.) postoji u većini slučajeva
odnos (7).


A. S. > Me > H. S. (7)
No kod obračuna prirasta dolazi do izražaja inverzija (7a).


<-l_^-JL (7ay


A.S. Me~ H.S.
To je razlog, da medijan individualnih vremena prijelaza, uzet kao
srednjak, daje za prirast veće rezultate nego aritmetička sredina, a u većini
slučajeva manje nego harmonična sredina.


LITERATURA


1. FranQoi s T.: La composition theorique normale des futaie jardinees de-
Savoie, Revue des Eaux et Forets, Paris 1933.
2. Čokl M.: Prehodna doba in njena uporaba v izmjeri prirastka, Gozdarski
vestnik, Letnik XII — St. 1—2, Ljubljana 1954.
3. Mileti ć Ž.: Osnovi uređivanja prebirne šume, knjiga prva, Beograd 1950.
4. R e y M.: Recherches sur le taux d´accroissement et la production des futaies
jardinees, -Congres International du Bois et de la Sylviculture, Paris 1931.
5. Tavča r A.: Biometrika u poljoprivredi, Zagreb 1946.
6. Smith G. James and Duncan J. Acheson: Elementary Statistics and
Applications, Fundamentals of the theory of statistics, New York 1944.
7. Schaeffe r L.: La methode statistique et ses applications en matiere forestiere,
Revue forestiere franchise, Nancy 1953.
8. Vesserea u A.: La statistique, Paris 1950.
Resume


FREQUENCE DES TEMPS DE PASSAGE*


Si nous portons en abscisses les temps de passage et en ordonnees les nombres
d´arbres äffectes du meme temps de passage, nous obtenons l a courb e d e fre quence
des temps de passage. Selon les recherches tres nombreuses nous


* Temps de passage est le nombre de veines contenues dans les 2,5 derniers centimetres.
15
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 18     <-- 18 -->        PDF

avons pu constater que la distribution des temps de passage est dissymetriQue. Cette


.. .,. „ . 3 (A. S. — Me)
dissymetrie est positive, parce que 1 expression est positive
dans toutes les places d´experience ce qu´ on voit sur le tableau No 2 et les figures
No 4, 5 et 6.


(A. S.) signifie lamoyenne arithmetique des temps de passage; (Me) =
la mediane; (H. S.) = la moyenne haimonique;(o) = l´žcart type.
Suivant la distribution dissymctrique des temps de passage, il existe en general
Ja relation (7).


A.S. > MegsH.S. (7)
1 1 1


(7a)


A.S. Remarauons Que la relation (7a) a son importance dans le caleul de l´accroissement,
quand on utilise la tariere de Pressler : la mediane prise comme temps de
passage moyen donne pour l´accroissement les resultats plus grands que la moyenne
aritmetique, mais en general moins grands que la moyenne harmonique.


DODATAK ČLANKU
»POLJSKI JASEN (FRAXLNUS ANGUSTIFOLIA VAHL)«


Dr. Ing. Pavle Fukarek


U Šumarskom listu broj 9/10. 1954 (str. 433—443) objavio sam izvadak
iz jedne veće radnje o poljskom jasenu i tom prilikom istakao najvažnije
karakteristike ove, i kod nas široko rasprostranjene vrste drveća.
Međutim, u međuvremenu naišao sam još na neke podatke koji će olakšati
raspoznavanje, odnosno razlikovanje ove vrste od srodnog bijelog (gorskog)
jasena (Fr. excelsio r L.), pa ih ovdje ukratko iznosim.


Slika 1 Nazubljenje rubova lista kod poljskog (lijevo) i gorskog-bijelog (desno) jasena
(iz Hegi-a)